Ohita valikko

Melan vuosi 2021: Talous ja tehokkuus

Tuotamme palvelukokonaisuuden kustannustehokkaimmalla tavalla.

Mittavimman kehityshankkeemme eläke- ja vakuutussovelluksen (ELVA) käyttöönotto sujui onnistuneesti. Projektin päättyminen vähensi liikekuluja merkittävästi. Uudistetut sovellukset mahdollistavat toimintamme kustannustehokkaan jatkokehittämisen. Sijoitustemme tuotto oli hyvä 11,8 %. 10 vuoden reaalituotoksi muodostui 6,0 %

Talous

Liikekulut

Kokonaisliikekulut olivat 31,8 miljoonaa euroa (2020: 38,2). Tästä määrästä palkat ja muut henkilöstökulut olivat 10,8 miljoonaa euroa (2020: 10,2) ja ICT-kulut 17,2 miljoonaa euroa (2020 25,1). Kokonaisliikekulut laskivat edellisestä vuodesta 6,4 miljoonaa euroa. Tämä johtui vertailuvuoteen 2020 nähden keskeisten tuotantosovellusten uudistamisprojektin loppuunsaattamisesta johtuvista alentuneista ICT-kuluista.

Sijoitustoiminta

Sijoitustoimintamme perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan sijoitussuunnitelmaan. Vuosi alkoi osakekurssien nousulla. Pandemian aiheuttamasta osakekurssien jyrkästä laskusta on toivuttu hyvin. Alkusyksystä kurssien nousu tasaantui. Pandemia ei ole ohi, mutta markkinoilla sitä ei ole enää pidetty talouksien sulkutoimista huolimatta kovinkaan suurena riskinä. Riskinä nähtiin enemmänkin inflaation kiihtyminen ja kurssien nousu suhteessa reaalitalouteen. Kysyntä on koko ajan elpynyt niin teollisuudessa kuin myös kuluttajasektorilla. Korkotaso pysyi koko vuoden matalana.

Melan sijoitukset olivat vuoden lopussa markkina-arvoltaan 356,2 miljoonaa euroa (2020: 327,4) sisältäen sijoitustilit. Vuoden lopussa markkina-arvoisesta sijoituspääomasta oli korko- ja korkorahastosijoituksia 37,1 % ja osake- ja osakerahastosijoituksia 49,5 %. Kiinteistö- ja kiinteistörahastosijoituksia oli 10,2 % ja vaihtoehtoisia sijoituksia 3,2 %.

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli 23,5 miljoonaa euroa (2020: 14,3). Käyvin arvoin laskettu tulos oli 11,8 % sitoutuneelle pääomalle. Vastaava tuotto oli edellisenä vuonna 8,1 %. Sijoitusten viiden vuoden reaalituotto oli 4,8 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 6,0 %. Sijoitustoiminnan tuotto-, riski- ja muita tunnuslukuja sekä niiden laskentaperiaatteita on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuoden 2021 alussa Mela yhdessä Metsäliitto osuuskunnan kanssa myi omistuksensa Kiinteistö Oy Metsätapiolasta Pohjoismaiselle kiinteistösijoitusyhtiö NREP:lle. Mela jäi nykyisiin tiloihinsa vuokralaiseksi pitkällä vuokrasopimuksella.

Valtion ja Kansaneläkelaitoksen maksuosuudet

Valtion maksuosuus ilman lomitusta oli 763,3 miljoonaa euroa (2020: 766,2). Valtion osuus kattoi 81,0 % korvausmenoistamme.

Lomitustoiminnan kuluina valtio maksoi 129,4 miljoonaa euroa (2020: 135,0).

Kansaneläkelaitoksen maksuosuus oli 6,2 miljoonaa euroa, mikä on 24,8 % työajan MATAn vuotuisesta rahoitettavasta kokonaiskustannuksesta.

Asiakkaiden maksuosuus

Asiakkaat maksoivat Melan vakuutusmaksuja 187,6 miljoonaa euroa, josta maatalousyrittäjien osuus oli 173,2 miljoonaa ja apurahansaajien 14,4 miljoonaa euroa. Maatalousyrittäjien vakuutusmaksut laskutetaan neljässä erässä vuodesta 2021 alkaen. Tämä vaikutti osaltaan maksuaikapyyntöjen vähenemiseen. Vakuutusmaksujen lisämaksuaikaa koskevia pyyntöjä tuli 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan lisämaksuaikaa tarvitsi 5,5 % vakuutetuista.

Vastuuvelka

Apurahansaajien MYEL-vakuutusmaksuvastuu koki historiansa suurimman kasvupyrähdyksen ennätyssuuren sijoitustuoton ja vakuutusmaksutulon johdosta. Hyvästä sijoitustuotosta hyötyivät myös kaikki työajan MATA-vakuutuksen rahoittajat, kun heidän rahoitusosuuksistaan vähennettiin yli perustekoron saatu sijoitustentuotto (5,4 miljoonaa euroa vuonna 2021). ELVAn kehittämiskulut söivät maatalousyrittäjien MYEL-vakuutusmaksuvastuuta entistäkin pienemmäksi.

Taloutta kuvaavat tunnusluvut esitämme tilinpäätöksen liitetiedoissa tarkemmin.

Prosessien ja toiminnan kehittäminen

Kilpailutimme käyttöpalvelutoimittajan, minkä seurauksena käyttöpalvelutoimittajamme vaihtui. Palvelut siirtyivät uudelle toimittajalle syksyllä 2021.

Uudistimme hankehallinnan käytänteitä tarkentamalla liiketoiminnan ja tietohallinnon työnjakoja sekä hankkimalla projektinhallintasovelluksen. Aiheeseen liittyvät perehdytykset ja toimenpiteet jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Otimme käyttöön tiedonhallintalain vaatimusten mukaisen asiarekisterin.

Aloitimme henkilöstön intranet-sovellushankkeen syksyllä 2021. Tavoitteenamme on helpottaa tiedon ja ohjeiden löytymistä sekä tehostaa sisäistä tiedonkulkua.

Käynnistimme lomituksen uuden tietojärjestelmän esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyprojektin. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön lomituspalvelulain uudistuksen toisen vaiheen astuessa voimaan vuonna 2025.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Melan hallituksen vahvistaman sisäisen valvonnan periaatteiden mukaan toiminnan taloudellinen, tehokas ja tuloksellinen organisointi, suunnitelmallinen lakien, määräysten ja vallitsevien menettelytapojen ja päätösten mukainen toiminta sekä kattava riskienhallinta ovat keskeisiä sisäisen valvonnan tavoitteita. Valvonta lähtee jokaisesta Melan toimihenkilöstä, jotka arjen toiminnassaan huomioivat nämä periaatteet. Valvontaa koordinoi riskienhallintapäällikkö, joka yhdessä riippumattomien compliance officerin, aktuaarin ja tietosuojavastaavan kanssa ohjeistavat ja tarkkailevat toimintaa. Lisäksi arvioimme säännöllisesti ulkopuolisen toimijan (KPMG) suorittaman tarkastuksen avulla sisäisen valvonnan organisointia, toimivuutta ja tehokkuutta.

Riskienarvioinnin mukaisesti toimintaympäristömme keskeiset riskit liittyvät ICT-toimintoihin, tietoturvaan ja -suojaan sekä rahoitukseen ja sijoitustoimintaan. Riskienhallintapolitiikkamme mukaisesti hallitsemme näitä riskejä vuosittain laadittavilla johdon ja yksiköiden suunnitelmilla sekä erillisellä hallituksen hyväksymällä sijoitussuunnitelmalla.

Hallitus valvoo suunnitelmien ja sisäisen valvonnan toteutumista riskienhallinnan, compliance officerin, tietosuojavastaavan, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien vuosittaisten raporttien pohjalta.

Tarkempi kuvaus riskienhallintatoiminnoista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Melan tuotot ja kulut pääryhmittäin vuonna 2021

Piirakkakaavio, jossa on esitelty Melan tuotot vuonna 2021. Tuotot olivat yhteensä 1 205 milj. euroa. Tuotot jakaantuvat seuraavasti: Valtiolta etuuksien hoitoon 763 milj. e, 63 %. Valtiolta lomitukseen 131 milj. e, 11 % (sisältää Välitä viljelijästä -projektin 1,6 milj. e.) Asiakkailta 188 milj. e, 16 %. Muilta eläkelaitoksilta 87 milj. e, 7 %. Kelalta 6 milj. e, 1 %. Sijoituksista 30 milj. e, 2 %..

* sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,6 milj. e

Piirakkakaavio, jossa on esitelty Melan kulut yhteensä 1 205 miljoonaa euroa vuonna 2021. Työeläkkeet 943 milj. e, 78 %. Lomitus 131 milj. e, 11 % (sisältää Välitä viljelijästä -projektin 1,6 milj. e.). Luopumisjärjestelmät 35 milj. e, 3 %. Tapaturmakorvaukset 33 milj. e, 3 %. Liikekulut 32 milj. e, 3 %. Muut kulut 31 milj. e, 2 %.

** sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,6 milj. e

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö