Hoppa över navigering

LPA:s år 2022

Vi tryggade våra kunders vardag med stort hjärta.

Vår kundbetjäning fungerade bra och handläggningstiderna utvecklades i en positiv riktning. Ta hand om bonden -verksamheten fortsatt aktivt och nätverket av lokala enheter för avbytarservice förnyades. Vi stödde vår personals hybridarbete och vi fick ta emot utmärkelsen Familjevänlig arbetsplats. De totala driftskostnaderna minskade jämfört med året innan.

Verkställande direktören har ordet

I och med det förändrade säkerhetsläget i Europa har självförsörjningen på livsmedel blivit viktigare än tidigare. Senast nu måste vi fokusera på att hjälpa lantbruksföretagarna att orka och stöda deras arbetsförmåga. Genom samarbete kommer vi att klara utmaningarna.

Läs verkställande direktörens översikt i sin helhet

Sammanfattning av LPA:s årsberättelse

Sammanfattning av 2022 och framtidsutsikter.

Ett exceptionellt år i Europa

År 2022 var med europeiska mått ett exceptionellt år. Säkerheten rubbades och kriget kom närmare oss än någonsin tidigare sedan andra världskriget. Försörjningsberedskapens betydelse framhävdes på ett alldeles nytt sätt.

En betydande inflation stramade åt ekonomin bland LPA:s kunder. LPA:s lantbrukskunder hamnade i ännu mer utmanande förhållanden än tidigare när kostnaderna för produktionssatsningarnas ökade avsevärt. Kostnadsökningen påverkade också LPA:s driftskostnader.

Vi stödde våra kunders arbetsförmåga

Det visade sig ännu tydligare hur nödvändiga åtgärderna inom projektet Ta hand om bonden är. Vi fortsatte vårt systematiska arbete för att upprätthålla våra försäkrade kunders arbetsförmåga och vi utvecklade ytterligare digitala tjänster till stöd för verksamheten. Vi främjade effektivt en fortsättning av projektet. Projektet fick tilläggsfinansiering fram till utgången av 2024. Vi fortsätter att aktivt arbeta för en etablering av verksamheten.

Den planerade reformen av lagen om avbytarservice avbröts efter remissomgången. Även reformen av informationssystemet för avbytarservicen som hade inletts måste avbrytas på grund av att lagreformen återkallades. Vi fortsatte att förnya nätverket av lokala enheter för avbytarservice. Från och med början av 2023 är det 12 kommuner som ansvarar för att avbytartjänsterna genomförs.

Antalet ansökningar ökade, handläggningstiderna utvecklades

I och med exceptionellt höga indexförhöjningen av pensionerna ökade antalet ansökningar om partiell förtida ålderspension betydligt hos LPA i slutet av året. Dessutom steg antalet ansökningar om ålders- och familjepension och antalet ansökningar om rehabilitering en aning.

Handläggningstiderna utvecklades positivt för alla förmånsslags del. Kundtillfredsställelsen stannade på en fortfarande bra nivå. Handläggningstiderna särskilt för partiell förtida ålderspension, ålderspension och familjepension sjönk jämfört med året innan. Reformen av pensions- och försäkringsprogrammen inverkade positivt på handläggningstiderna och på en effektiv utveckling av processerna. Vi fortsätter att slipa verksamhetsprocesserna för olycksfallsersättningarna för att påskynda behandlingen av ersättningsärendena.

LPA anpassar sig till förändringarna

LPA:s personal fortsatte hybridarbetet under hela året. Arbetet förlöpte i huvudsak väl. Begränsningarna under coronapandemin skingrades under året men följderna gjorde sig fortfarande bemärkbara i personalens frånvaro. I gott samarbete med personalen tog vi fram en utvecklingsplan för arbetsgemenskapen som ska stöda en god arbetstagarupplevelse under kommande år.

LPA beviljades Befolkningsförbundets certifikatet Familjevänlig arbetsplats. LPA har iakttagit familjevänlighet i sin verksamhet redan i många år och därför var det särskilt fint att få ta emot en offentlig utmärkelse. Familjevänligheten är en faktor som gör att man gärna vill börja arbeta hos LPA men också gärna stannar kvar.

En generationsväxling har inletts i LPA:s organisation. Heli Backman utnämndes till ny verkställande direktör och hon tar emot VD:s uppgifter i början av 2023.

De totala driftskostnaderna minskade från året innan med 4,8 miljoner euro vilket närmast berodde på att ICT-kostnaderna var lägre än året innan. Avkastningen av våra investeringar beräknat till verkligt värde i det synnerligen utmanande marknadsläget –11,1 procent.

75 066 försäkrade och 95 400 pensionstagare

LPA hade vid utgången av 2022

  • 54 210 LFÖPL-försäkrade kunder av vilka 50 248 var lantbruksföretagare (inklusive fiskare, skogsbruksföretagare och renskötare) och 3 979 stipendiater
  • 74 864 kunder med OFLA-försäkring för arbetstiden
  • 95 400 pensionstagare av vilka 322 är stipendiater

Antalet LFÖPL-försäkrade minskade från året innan med 2,5 procent, antalet OFLA-försäkrade med 2,4 procent och antalet pensionstagare med 4,3 procent.

Mer än 80 000 ansökningar

Under 2022 fick LPA 82 262 ansökningar (tabell 1). Det totala antalet ansökningar steg jämfört med året innan vilket i fråga om

  • försäkringsärenden berodde på coronastipendierna som konstnärerna fick
  • pensionsärenden berodde det ökade antalet ansökningar till följd av den höga förhöjningen av arbetspensionsindex
  • indrivningsärenden berodde på betalningssvårigheterna till följd av det spända ekonomiska läget.

Även antalet ansökningar om avbytarservice ökade.

Tabell 1
Antalet ansökningar som LPA fick och ändringen jämfört med året innan.

Inkomna ansökningar 2022 2021 Ändring från året innan
Försäkringsärenden 35 232 32 615 +8,0 %
Indrivningsärenden 504 421 +19,7 %
Avträdelseärenden 324 446 –27,4 %
Arbetspensionsärenden 9 649 9 002 +7,2 %
OFLA-ersättningsärenden 27 669 29 053 –4,8 %
LPA-sjukdagpenning 8 328 7 643 +9,0 %
Avbytarärenden 556 482 +15,4 %
Sammanlagt 82 262 79 662 +3,3 %
Framtidsutsikter

LPA:s aktuella strategi och vår vision Vi tryggar din vardag, vi stöder ditt arbete har styrt vår verksamhet bra. Vi börjar fastställa den nya strategin under den nya verkställande direktörens ledning i början av 2023. Som stöd för beredningen av strategin inkluderar vi intressentgrupperna, förvaltningen, kunderna och personalen. I syfte att nå målen för strategin och stöda LPA:s verksamhet definierar vi också tillsammans LPA:s kultur — vårt sätt att agera.

Det nya pensions- och försäkringsprogrammet och den förnyade kundbetjäningen ger oss mer omfattande möjligheter än tidigare att förbättra kundupplevelsen. Ökningen på efterfrågan av digitala tjänster fortsätter även i framtiden. Vi utvecklar tjänsterna och processerna för behandlingen av förmånsärenden systematiskt. Under 2023 förbättrar vi kundupplevelsen med aktuell kundkommunikation till kunderna mobila enheter.

Projektet Ta hand om bonden fortsätter med särskilda anslag. Vi arbetar aktivt för att etablera projektets verksamhet. I syfte att bedöma genomslagskraften låter vi en oberoende utomstående instans genomföra en undersökning av projektet. Det är resultaten av utvärderingen av genomslagskraften, responsen och behoven som de speciella dragen i våra kunders arbete framkallar som styr utvecklingen av våra tjänster för arbetsförmågan.

Vi fortsätter att verkställa avbytartjänsterna utgående från den nuvarande lagen om avbytarservice som godkändes av EU-kommissionen för den pågående EU:s programperiod 2023–2027. Vi bistår social- och hälsovårdsministeriet i beredningen av lagstiftningen om reformen av lagen om avbytarservice fortsätter under följande regerings mandatperiod. Vi stöder verksamheten som det komprimerade nätverket av lokala enheter bedriver genom att utveckla LPA:s styr- och stödåtgärder och genom att ta fram en ny verksamhetsmodell för samarbetet mellan de lokala enheterna och LPA.

Under 2022 slopades inkomstgränsen för avträdelsestöd. De som har rätt till avträdelsestöd kan utan gräns delta till exempel i säsongsarbete inom lantbruket. Vi förväntar oss att det ska underlätta tillgången på arbetskraft inom lantbruket. Tillgången till avbytare är fortfarande en riskfaktor inom näringen. Vi ger vår insats som sakkunniga i samarbete med branschaktörerna för att säkerställa tillgången till avbytare.

Verksamhetens resultat 2022

Läs mer om hur vi lyckades i våra viktigaste strävanden.

Genomslagskraft

Vi förstärker genomslagskraften av vår verksamhet genom att utveckla LPA-tryggheten.

Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Personal

Vi säkerställer att personalresurserna motsvarar behoven när verksamheten utvecklas.

Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det mest kostnadseffektiva sättet.

Bokslut, LPA i siffror och LPA:s förvaltningsorgan

Bokslut och LPA i siffror
Delegationen och styrelsen

Delegationen

Ordförande
Jordbrukare Mika Nieminen (2008–)

Viceordförande
Direktör Karoliina Kiuru (2020–)

Ordinarie medlemmar

Företrädare för jord- och skogsbruksministeriet
Lantbruksrådet Taina Vesanto (2014–31.12.2022)
Personlig ersättare
Lantbruksöverinspektör Sanna Koivumäki (2020–31.12.2022)

Företrädare för social- och hälsovårdsministeriet
Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski (2007–31.12.2022)
Personlig ersättare
Regeringsrådet Liisa Perttula (2007–31.12.2022)

Företrädare för finansministeriet
Lagstiftningsrådet Jyri Inha (2012–)
Personlig ersättare
Budgetrådet Riitta Aejmelaeus (2020–31.12.2022)

Företrädare för lantbruksföretagarna
Lantbruksföretagare Eija Komulainen (2020–)
Personlig ersättare
Agrolog Markku Karjalainen (2008–)

Jordbrukare Marita Miettinen (2017–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Kaija Korhonen (2017–31.12.2022)

Jordbrukare Martti Mäkelä (2017–)
Personlig ersättare
Lantbruksföretagare Leo Lankinen (1999–)

Lant- och skogsbruksföretagare Sanna Hämäläinen (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Lassi-Antti Haarala (2017–)

Jordbrukare Asko Ojala (2014–)
Personlig ersättare
Lanthusmor Erika Koivumäki (2017–)

Jordbrukare Kallepekka Toivonen (2017–)
Personlig ersättare
Lanthusmor Elina Heino (1999–)

Jordbrukare Thomas Antas (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Birgitta Eriksson-Paulson (2020–)

Verksamhetsledare Anne Ollila (2011–)
Personlig ersättare
Ordförande Jukka Knuuti (2008–31.12.2022)

Yrkesfiskare Heikki Salokangas (1993–31.12.2022)
Personlig ersättare
Verksamhetsledare Vesa Karttunen (1996–)

Företrädare för stipendiaterna
Verksamhetsledare Johanna Moisio (2020–)
Personlig ersättare
Jurist Mia Weckman (2020–)

Styrelse

Ordförande
Ordförande Juha Marttila (2009–)

Viceordförande
Direktör Allan Paldanius (2021–)

Ordinarie medlemmar
Lantbruksrådet Esa Hiiva (1.5.2018–31.12.2022)
Personlig ersättare
Regeringsrådet Tanja Viljanen (2014–31.12.2022)

Budgetrådet Outi Luoma-aho (2020–)
Personlig ersättare
Budgetrådet Johanna von Knorring-Rosenlew (2017–31.12.2022)

Finansrådet Minna Liuttu (2017–)
Personlig ersättare
Direktör Liisa Siika-aho (2015–1.12.2022)

Ordförande Mats Nylund (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Johanna Nyman (2020–)

Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju (2008–31.12.2022)
Personlig ersättare
Jordbrukare Timo Hinttu (1996–31.12.2022)

Lantbruksföretagare Kati Partanen (2011–)
Personlig ersättare
Jordbruksdirektör Johan Åberg (2017–)

Jordbruksföretagare Henna Vuotila (2017–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Juha Hirvinen (2017–)

Sekreterare
Juridiska chefen Sonja Lilius

Arbetsutskottet, revisorn och övervakare av prövningsverksamheten

Arbetsutskottet

Ordförande
Ordförande Juha Marttila

Medlemmar
Direktör Allan Paldanius
Budgetrådet Outi Luoma-aho
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju
Verkställande direktör Päivi Huotari

Sekreterare
Direktör Jarmo Aalto

Revisor

PricewaterhouseCoopers Oy
Huvudansvarig revisor CGR Jukka Paunonen

Övervakare av prövninsverksamheten

Ordförande
Lantbruksföretagare Kati Partanen

Viceordförande
Ordförande Mats Nylund

Medlemmar
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju
Finansrådet Minna Liuttu
Jordbruksföretagare Henna Vuotila
Jordbruksdirektör Johan Åberg

Sakkunnig
Jurist Ulla Suotunen

Sekreterare
Jurist Jaana Laine

OFLA-ersättningsnämnden och sektionen för skydd i arbetet i olycksfallsärenden

OFLA-ersättningsnämnden

Ordförande
Regeringssekreterare Milla Mustamäki

Viceordförande
Verkställande direktör Janne Reini (t.o.m. 26.1.2022)
Jurist Kirsi Salo (fr.o.m. 27.1.2022)

Medlemmar
Forskningschef Juha Lappalainen
Verksamhetsledare Jonas Laxåback (t.o.m. 15.8.2022)
Lant- och skogsbrukspolitisk sakkunnig Christoffer Ingo (fr.o.m. 16.8.2022)
Sakkunnig Saara Patama
Konsultativa tjänstemannen Kirsi Terhemaa

Överläkare Jari Rechardt (t.o.m. 9.5.2022), ersättare ML Antti Vitikainen (fr.o.m. 15.8.2022)
Överläkare Esa Koskinen (t.o.m. 10.5.2022), ersättare sakkunnigläkare Jari Rechardt (fr.o.m. 16.8.2022)
Direktör Antti Huhtamäki
Juridiska chefen Sonja Lilius
Enhetschef Risto Syvälä (t.o.m. 31.5.2022)
Enhetschef Sanna Helve-Tuomainen (fr.o.m. 1.6.2022)

Sekreterare
Jurist Jaana Laine

Sektionen för skydd i arbetet i olycksfallsärenden

Videordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Viceordförande
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju

Medlemmar
Jordbrukare Juha Hirvinen
Direktör Liisa Siika-aho
Budgetrådet Johanna von Knorring-Rosenlew
Jordbruksdirektör Johan Åberg

Direktör Päivi Wallin
Enhetschef Pirjo Saari

Sakkunnigläkare
Överläkare Jari Rechardt (t.o.m. 9.5.2022)
Överläkare Esa Koskinen (fr.o.m. 10.5.2022)

Sekreterare
Sakkunnig för företagshälsovård Arja Peltomäki-Vastamaa

Delegationerna

Konsultativa kommissionen för fiskare och renskötare

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Renvärd Pirita Hattukangas
Verkställande direktör Kim Jordas
Verksamhetsledare Vesa Karttunen
Renvärd Mika Kavakka
Renvärd Ari Kustula
Renvärd Antti Pätsi
Fiskeribiolog Malin Lönnroth
Rennäringsidkare Anne Näkkäläjärvi
Yrkesfiskare Heikki Salokangas
Renvärd Heikki Paltto
Personlig ersättare
Näringssekreterare Sarita Kämäräinen

Direktör Antti Huhtamäki
Direktör Päivi Wallin

Sekreterare
Juridisk chef Sonja Lilius

Delegationen för avbytarärenden

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Jordbrukare Tommy Ehrs
Arbetsmarknadsombud Arto Vallivaara
Ledande arbetsmarknadsombud Suvi Kämäri
Verksamhetsledare Rea Puustinen
Ekonomi- och personalchef Tiina Helmi
Jurist Maire Lumiaho
Budgetrådet Outi Luoma-aho
Regeringssekreterare Anne Vänskä
Chefen för avbytartjänster Sakari Eerola
Lantbruksföretagare Asko Miettinen
Jordbruksöverinspektör Anne Vainio
Jordbruksföretagare Henna Vuotila
Specialsakkunnig Taina Väre

Direktör Päivi Wallin
Enhetschef Elina Montonen
Juridisk chef Sonja Lilius

Sekreterare
Jurist Kirsi Gröhn

Delegationen för stipendiater

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Regeringsrådet Hanna Kiiskinen
Lagstiftningsrådet Jyri Inha
Regeringssekreterare Pekka Paaermaa
Jurist Martin Löfman
Specialsakkunnig Laura Norppa (t.o.m. 5.10.2022)
Chef för konststöd Henri Terho (fr.o.m. 6.10.2022)
Verksamhetsledare Suvi Oinonen
Personlig ersättare
Verksamhetsledare Vappu Verronen
Specialsakkunnig Maija Mattila
Personlig ersättare
Forskare Olli-Pekka Kasurinen
Ledande sakkunnig Miia Kannisto
Personlig ersättare
Ledande sakkunnig Katri Ojala
Arbetsvillkorssakkunnig Anu Suoranta
Personlig ersättare
Ordförande Risto Autio
Jurist Salla Viitanen
Personlig ersättare
Gästande forskare Meri Jalonen
Direktör Antti Huhtamäki
Juridisk chef Sonja Lilius
Direktör Päivi Wallin

Sekreterare
Riskhanteringschef Henri Virtanen

Ledningsgruppen och samarbetsgruppen

Ledningsgruppen

Verkställande direktör Päivi Huotari
Direktör Heli Backman (t.o.m. 15.9.2022)
Direktör Jarmo Aalto
Direktör Antti Huhtamäki
Direktör Päivi Wallin

Sakkunnig och sekreterare
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister

Sakkunniga
Aktuar Jorma Kinnunen
Juridisk chef Sonja Lilius

Personalens representant
Teknisk stödperson Jari Kangas

Ersättare för personalrepresentanten
Försäkringshandläggare Ari Jouhki

Samarbetsgruppen

Arbetsgivarrepresentater
Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister, sekreterare
Chefen för försäkrings- och kundtjänstenheten Sirkku Rekola
Gemensam ersättare
Enhetschef Arja Raatikainen

Personalrepresentanter
Personalföreningens ordförande och arbetarskyddsfullmäktig Anna-Kaisa Paasonen
Första vicearbetarskyddsfullmäktig Eero Kallio
Andra vicearbetarskyddsfullmäktig Asko Ikonen
Huvudförtroendeman Meeri Nyman
Vicehuvudförtroendeman Anna Soukkanen
Medlem vald av personalföreningen Johannes Mäkinen
Ersättare
Ersättare vald av personalföreningen Ari Jouhki
Ersättare vald av personalföreningen Maarit Engström
Ersättare vald av personalföreningen Laura Mononen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig