Hoppa över navigering

LPA:s år 2022: Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Fördelarna med pensions- och försäkringsprogrammet, som togs i bruk 2022, kunde skönjas som effektivare verksamhet och kortare handläggningstider. Vi satsar på att förkorta handläggningstiderna i processen om ersättning av olycksfall. Kundtillfredsställelsen var fortfarande på bra nivå. Reformprojektet som gällde nätverket av lokala enheterna för avbytarservice framskred planenligt i gott samarbete.


Pensionsförsäkring (LFÖPL)

LFÖPL-försäkring

Vi försäkrar lantbruksföretagare, skogsbruksföretagare, fiskare, renskötare och deras familjemedlemmar i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare samt utövare av konst och vetenskap som arbetar på stipendium.

Vid utgången av 2022 omfattade lantbrukarföretagarnas LFÖPL-försäkring 50 248 lantbruksföretagare (inkl. fiskare, renskötare och skogsbruksföretagare). Lantbruksföretagare på 37 348 gårdar var försäkrade. Utvecklingen av antalet kunder presenteras närmare i tabell 2.

Vid utgången av 2022 omfattade lantbrukarföretagarnas LFÖPL-försäkring 3 979 stipendiater. Antalet försäkrade steg med 10 procent. Antalet försäkrade och försäkringspremierna som samlas in utgående från försäkringarna ökade jämfört med tidigare år, eftersom det under 2022 beviljades exceptionellt många stipendier. Stipendiaternas försäkringsperioder varade i genomsnitt 17,3 månader. Antalet försäkrade under året uppgick sammanlagt till 6 883 personer.

Tabell 2

LFÖPL-försäkrade 31.12 (inkl. familjemedlemmar). Samma person kan vara försäkrad i olika kundgrupper.

Kundgrupper 2022 2021 Ändring från året innan
Gårdsbruk 47 013 48 721 –3,5 %
Skogsbruk 3 248 3 257 –0,3 %
Renskötsel 917 936 –2,0 %
Fiske 489 500 –2,2 %
Stipendiater 3 979 3 618 +10,0 %

LFÖPL-arbetsinkomst

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas socialtrygghetsförmåner beräknas utifrån den personliga LFÖPL-arbetsinkomsten. Vid utgången av året var lantbruksföretagarnas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst 22 035 euro, det vill säga 1 836 euro per månad. Ökningen jämfört med året innan var 2,1 procent. Stipendiaternas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst efter omräkning till årsnivå var vid utgången av året 25 239 euro, det vill säga 2 103 euro per månad. Stipendiaternas arbetsinkomst steg med 2,4 procent.

Bild 1.

Utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst.

Utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst 2018-2022.

LFÖPL-pensioner

LFÖPL-pensionerna är en del av arbetspensionssystemet. Antalet nya ansökningar om ålderspension ökade från 2021. Sammanlagt tog LPA emot 2 242 ansökningar om ålderspension. Ålderspension som inleddes 2022 uppgick i genomsnitt till 1 397 euro per månad och av den var LFÖPL-pensionens andel 1 024 euro per månad. Beloppet för alla ålderspensioner som betalades uppgick till i genomsnitt 802 euro per månad och LFÖPL-pensionens andel var 604 euro per månad.

Över 70 procent av ansökningarna om invalidpensioner godkändes. Procenten för beviljande var en aning högre än vad som är normalt inom arbetspensionssystemet. Skillnaden förklaras bland annat med att LPA:s sökande är äldre än i genomsnitt. Cirka 7 procent av pensionsbesluten ändrades av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Den partiella förtida ålderspensionen blev betydligt populärare hos LPA. Det kom in 863 nya ansökningar under året, vilket är nästan tre gånger mer än under året innan.

Mätt i antal pensioner är LPA:s andel av samtliga pensioner enligt arbetspensionssystemet cirka 6 procent. Antalet personer som fick arbetspension minskade under året med 4 procent. I slutet av året betalades arbetspension till 95 288 personer av vilka 322 var stipendiater. Antalet pensionstagare enligt pensionsslag visas i tabell 3.

Våra kunder gick i arbetspension baserad på deras arbetskarriär vid en genomsnittlig ålder på 63,2 år. Pensionsåldern steg jämfört med fjolåret med nästan fyra månader vilket delvis förklaras av att åldern för ålderspension ökar stegvis med 3 månader per år.

LPA betalade sammanlagt 955,5 miljoner euro i arbetspensioner.

Tabell 3.

Antalet kunder som får olika slag av pensioner 31.12 och ändringen jämfört med året innan. Kunden kan få familjepension parallellt med sin egen arbetspension.

Pensionsslag 2022 2021 Ändring från året innan
Ålderspension 85 851 90 016 –4,6 %
Familjepension 26 117 27 460 –4,9 %
Invalidpension 2 745 3 015 –9,0 %
Partiell ålderspension 1 172 677 +73,1 %
Deltidspension 2 4 –50,0 %
Arbetslivspension 3 3 0,0 %
Arbetspensionstagare
sammanlagt
95 288 99 238 –4,0 %

 

Rehabilitering enligt LFÖPL

LPA ersätter också rehabilitering i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare. En lantbrukare kan få LFÖPL-rehabilitering om det på grund av sjukdomen finns risk för att lantbrukarföretagaren under de närmsta åren kommer att få invalidpension och risken för arbetsoförmåga kan minskas eller uppskjutas med hjälp av yrkesmässig rehabilitering.

För yrkesinriktad rehabilitering baserande på LFÖPL användes under året 0,7 miljoner euro. Summan innefattar rehabiliteringspenning, undersökningskostnader och hjälpmedel. Hjälpmedel som ersätts som rehabiliteringsförmåner bidrar till att den försäkrade klarar sig i arbetet. Rehabiliteringspenning fick vid utgången av året 14 personer.


Avträdelseförmåner

Avträdelsestöd

Det har inte beviljats nya avträdelsestöd sedan 31.12.2018. Betalningen av avträdelsestöden fortsätter. Det sammanlagda antalet avträdelsestöd minskade med cirka 31 procent jämfört med året innan. Vid utgången av året uppgick antalet stödmottagare till 941 personer och det betalades sammanlagt ut 11,7 miljoner euro.

Inkomstgränsen för avträdare slopades slutgiltigt 1.1.2022. Genom att inkomstgränsen slopades blev det möjligt för personer med rätt till avträdelsestöd att arbeta med uppgifter som behövdes för försörjningsberedskapen efter att coronapandemin hade börjat.

Avträdelsepension

LPA har också hand om förmåner i enlighet med lagen om avträdelsepension som upphävdes 1993. Vid utgången av året uppgick antalet stödmottagare till 4 927 personer och det betalades sammanlagt ut 16,3 miljoner euro. Antalet mottagare av avträdelsepension minskade jämfört med året innan med cirka 14 procent.


Försäkring mot olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom

OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom

Med OFLA-försäkringen ersätter vi olycksfall som inträffat i lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbete och yrkessjukdomar som beror på dessa arbeten. OFLA-olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter skador som uppstår i arbete som utförs i privata hushåll och skador som inträffar under fritiden.

Vid utgången av året hade 74 864 personer en giltig OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och av dem var 3 979 stipendiater. Vid utgången av året hade 49 089 personer en OFLA-försäkring för fritiden och av dem var 671 stipendiater. Antalet OFLA-försäkringar minskade i takt med antalet LFÖPL-försäkringar.

OFLA-ersättningar

Antalet nya ersättningsansökningar om försäkring för arbetstid och försäkring för fritid minskade jämfört med i fjol.

Bild 2.

Nya ersatta olycksfall under arbetstid och fritid. Antalet nya ersättningsansökningar om försäkring för arbetstid och försäkring för fritid minskade jämfört med i fjol.

Nya ersatta olycksfall under arbetstid och fritid 2018-2022.

Tiderna för handläggning av ansökningarna förlängdes en aning jämfört med fjolåret men i nästan 90 procent av ärendena kunde beslutet ändå ges inom den tid på 30 dagar som ställts upp som mål i olycksfallsförsäkringssystemet. Under årets senare hälft lyckades vi förkorta handläggningstiderna med hjälp av processförändringar och en utökning av personalen som deltar i behandlingen. En effektivisering av handläggningen av olycksfallsersättningar och ytterligare förkortning av handläggningstiderna hör till de viktigaste målen för 2023.

Från OFLA-systemet betalade vi ersättningar för inkomstbortfall, kostnader och rehabilitering samt andra ersättningar för sammanlagt 32,7 miljoner euro. Siffran omfattar kostnaderna ur arbetstidsförsäkringen (28,7 miljoner euro) och från fritidsförsäkringen (4,0 miljoner euro).

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenning betalas till LFÖPL-försäkrade personer under sjukförsäkringens självrisktid. Under året betalade vi LPA-sjukdagpenning för 7 211 sjukperioder (2021: 6 792) sammanlagt 2,3 miljoner euro. Antalet ökade en aning jämfört med året innan men stannade ändå på en lägre nivå än under tiden före coronapandemin (cirka 8 000 per år).


Avbytarservice

LPA ersätter med statlig finansiering de lokala enheterna som förvaltas av kommunerna kostnaderna för lantbruksavbytarservicen. Vi ger också de lokala enheterna anvisningar, utbildar förvaltningspersonalen och övervakar att enheternas verksamhet följer lagen. Även FöPL-försäkrade pälsdjursuppfödare kan få avbytarservice. Renskötare kan få vikariehjälp vid arbetsoförmåga.

LPA fortsatte att i samarbete med ministeriet, kommunerna och användarna av tjänsten förnya uppbyggnaden av de lokala enheterna i två etapper. Det senare skedet av reformen fullföljdes vid årsskiftet. Verkställandet av avbytartjänsterna i norra och östra Finland koncentrerades till fyra lokala enheter. Sammanlagt 15 lokala enheter som varit grannar med dessa anslöts till de fyra lokala enheterna. I början av 2023 uppgick antalet lokala enheter till 12.

För att stöda sammanslagningen av de lokala enheterna genomförde LPA med särskild finansiering av staten ett stödprojekt för sammanslagningen. Inom ramen för projektet erbjöds alla lokala enheter gemensam coachning och stödåtgärder genom samskapande. Med stöd av särskilda anslag genomförde de lokala enheterna dessutom egna för de enskilda lokala enheterna särskilda stödåtgärder för sammanslagningen. Starten av de nya lokala enheternas verksamheten stöddes med sammanlagt 1,3 miljoner euro.

Vi deltog i beredningen av en helhetsreform av lagarna om avbytarservice som inleddes av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) genom att producera statistikanalyser, behandla innehållsändringar i avbytarlagen i uppföljningsgruppen för avbytarärenden och genom att förbereda oss på reformen av it-systemet för avbytarservice i förutrednings- och kravdefinieringsprojekt. SHM avbröt beredningen av lagändringarna efter remissomgången i augusti så att även reformen av it-systemet för avbytarservice måste avbrytas.

Driftkostnaderna för lantbruksavbytarverksamheten steg till 113,3 miljoner euro (2021: 111,8 miljoner euro). Antalet husdjursföretagare med rätt till semester uppgick till sammanlagt 12 875. Antalet företagare med rätt till semester minskade till följd av en strukturomvandling med 5,9 procent. Antalet personer som anlitade vikariehjälp uppgick under året till 4 108. Antalet personer som anlitade vikariehjälp minskade med 1,6 procent från ifjol. Lantbruksföretagarna hade 2022 rätt till 26 semesterdagar av vilka i genomsnitt 25,2 togs (2021: 25,0).

Möjligheten att ta ut semester enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare utnyttjades av 314 pälsproducenter (2021: 352). Pälsproducenterna hade rätt att ta 18 semesterdagar och dessutom få 120 timmar avgiftsbelagd extraledighet. Möjligheten att få vikariehjälp vid arbetsoförmåga utnyttjades av 165 renskötare under året (2021: 155).

Bild 3.

Utvecklingen av antalet semesterberättigade lantbruksföretagare. År 2022 hade 12 875 lantbruksföretagare rätt till semester.

Lantbruksföretagare med rätt till semester 2018-2022.


Kundbetjäning

Vi betjänar våra kunder elektroniskt, per telefon eller personligen på våra kundserviceställen. Utöver på LPA-ombudsmännens kundbetjäningsställen runt om i landet betjänar vi dessutom kunder personligen i Kuopio och Seinäjoki samt på huvudkontoret i Esbo.

Vi utvecklar aktivt kundupplevelsen och våra tjänster. Kundtillfredsställelsen var fortfarande på bra nivå (7,8). För en smidigare behandling av ansökningar och annan ärendehantering utvecklade vi våra e-tjänster utifrån responsen som vi hade fått. Anlitandet av e-tjänster ökade med 33 procent jämfört med året innan. Ökningen av pensionsansökningar återspeglade sig också i antalet digitala ansökningar.

Vi informerar kunderna aktivt om innehållet i LPA-tryggheten och ändringar i den i olika kanaler. Med hjälp av kampanjer främjade vi omfattningen av vår kunders försäkringsskydd. I kampanjer sökte vi kontakt till lantbruksföretagare, renskötare, fiskare, skogsägare, familjemedlemmar och stipendiater. Vi satsade också på att utveckla övervakningsprocessen.

Bild 4.

Under de senaste fem åren har antalet LFÖPL-försäkrade kunder hos LPA minskat med i genomsnitt 2,7 procent per år, antalet OFLA-försäkrade kunder har minskat med 2,1 procent per år och antalet pensionstagare med 4,3 procent per år.

Utveclingen av LPA:s kunder 2018-2022.

Tillbaka till sidan LPA:s år 2022

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig