Hoppa över navigering

LPA:s år 2022: Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det mest kostnadseffektiva sättet.

De totala driftskostnaderna minskade från året innan med 4,8 miljoner euro vilket närmast berodde på de lägre ICT-kostnaderna. Avkastningen av våra investeringar beräknat till verkligt värde i det synnerligen utmanande marknadsläget -11,1 procent. Med beaktande av riskkartläggningen för vår bransch uppdaterade vi beredskapsplanen för att motsvara de viktigaste hotbilderna i vårt nuvarande samhälle.

Ekonomi

Driftskostnader

LPA:s helhetsdriftskostnader var 27,0 miljoner euro (2021: 31,8). Lönernas och de övriga personalkostnadernas andel var 11,6 miljoner euro (2021: 10,8) och ICT-kostnaderna 11,5 miljoner euro (2021 17,2). De totala driftskostnaderna minskade från året innan med 4,8 miljoner euro. Detta berodde främst på att de viktigaste reformprojekten för produktionsprogrammen slutfördes och att ICT-kostnaderna därigenom sjönk.

Placeringsverksamhet

Vår placeringsverksamhet baserar sig på en placeringsplan som styrelsen fastställer årligen. Vid årets slut var marknadsvärdet av LPA:s placeringar 324,3 miljoner euro (2021: 356,2) inberäknat placeringskontona. Av placeringskapitalet till marknadsvärde utgjorde i slutet av året ränte- och räntefondsplaceringarna 41,2 procent samt placeringarna i aktier och aktiefonder 41,9 procent. Placeringarna i fastigheter och fastighetsfonder utgjorde 12,8 procent och de alternativa placeringarna 4,1 procent.

Den bokföringsmässiga nettointäkten av placeringsverksamheten var -7,4 miljoner euro (2021: 23,5). Beräknat till verkligt värde var resultatet -11,1 procent på det sysselsatta kapitalet. Året innan var motsvarande avkastning 11,8 procent. Den reella femårsavkastningen på placeringarna var -0,1 procent och den reella tioårsavkastningen 2,9 procent. Avkastnings-, risk- och övriga nyckeltal för placeringsverksamheten och deras beräkningsprinciper framgår närmare av noterna till bokslutet.

Ursprungskällorna till händelserna 2022 finns delvis i den stora finansiella återupplivningen 2020 som startade inflationen på ett halvt år. Under 2021 växte ekonomin kraftigt och inflationen tillspetsades. I februari 2022 angrep Ryssland Ukraina och startade samtidigt ett energikrig mot Europa vilket ledde till en energikris och påskyndande inflationen allt mer. Den kraftiga inflationen nådde på ett ögonblick den strängaste nivån på 40 år.

USA:s centralbank höjde räntan första gången i mars 2022 vilket blev början till en ränteförhöjningscykel i alla centralbanker. Den europeiska centralbanken höjde räntan i juli. Inflationen påverkade konsumenternas köpkraft och tillväxten började bli långsammare under våren. I höstas blev alla globala utsikter negativa. På grund av den kraftiga inflationen fortsatte centralbankerna att höja räntorna.

Kina har slopat coronabegränsningarna och således påskyndat den ekonomiska tillväxten.

Under 2022 steg räntorna exceptionellt kraftigt. Den 10 åriga statsobligationsräntan i USA steg från 1,6 procent till 3,8 procent och Tysklands från 0,1 procent till 2,6 procent. Bland de största aktieindexen sjönk amerikanska S&P 500 med 18 procent, euroområdets STXX600 med 10 procent och Kinas Hang Seng med 13 procent. Marknadens volatilitet steg i februari när Ryssland angrep Ukraina. Under året upplevdes tre minikonjunktioner i aktierna: den första bottnen inträffade mellan februari och mars, den andra mellan juni och juli och den lägsta nåddes i oktober varefter kurserna igen har varit på väg upp en aning. Den viktigaste orsaken till bergochdalbanan har varit marknadens väntan på att inflationen ska bromsas upp och räntorna börja sjunka vilket centralbankerna varje gång har hindrat.

På marknaden var 2022 en spegelbild av de föregående decennierna. När räntorna och aktierna under det föregående decenniet producerade gjorde ingen av dem det under 2022.

Statens och Folkpensionsanstaltens betalningsandelar

Statens betalningsandel utan avbytarverksamheten var 778,5 miljoner euro (2021: 763,3). Statens andel täckte 82,0 procent av våra ersättningsutgifter.

För kostnaderna för avbytarverksamheten betalade staten 131,4 miljoner euro (2021: 129,4).

Folkpensionsanstaltens betalningsandel var 9,9 miljoner euro, vilket utgör 24,8 procent av totalkostnaderna för OFLA för arbetstiden som finansieras årligen.

Kundernas betalningsandel

Försäkringspremierna som kunderna betalade till LPA uppgick till 188,9 miljoner euro, varav lantbruksföretagarnas andel var 171,9 miljoner euro och stipendiaternas 17,0 miljoner euro. Både lantbruksföretagarnas och stipendiaternas obligatoriska försäkringspremier faktureras i fyra rater och de frivilliga försäkringspremierna i en rat. Till följd av att en del försäkrade råkade i besvärlig betalningsberedskap kom det in 22 procent mer begäran om förlängd betalningstid än året innan. Allt som allt behövde 6,1 procent av de försäkrade längre betalningstid.

Ansvarsskuld

I och med placeringsverksamhetens negativa resultat minskade nästan alla försäkringsanstalters försäkringstekniska ansvarsskulder. Den enda ansvarsskulden som klarade sig till en tillväxtkurva var stipendiaternas LFÖPL-premieansvar. Bakom tillväxten finns ett rekordstort försäkringspremieresultat. Det dåliga placeringsresultatet påverkade kostnadsandelarna för finansierarna av OFLA-försäkringen för arbetstid. De verkliga driftskostnaderna överskred de måttliga (normerade) driftskostnaderna och den här överskridningen minskade LFÖPL-premieansvaret för lantbruksföretagare.

De ekonomiska nyckeltalen presenterar vi närmare i noterna till bokslutet.

Utveckling av processerna och verksamheten

Arbetsfördelningen mellan affärsverksamheten och informationsförvaltningen etablerades i enlighet med modellen för ICT-förvaltningen under 2022. Det utsågs ansvarspersoner för systemen och det ordnades introduktionsutbildning om bland annat upphandling, avtal och de serviceansvarigas uppgifter.

LPA har utvecklat datasäkerheten avsevärt under 2022. Förbättringarna gäller identifieringen av användare och informationssäkerhetsrisker. Särskilt i fråga om identifieringen av användare tog vi i bruk nya metoder som förbättrar datasäkerheten ytterligare.

Vi kom överens med leverantörerna av användartjänster om nya handlingsrutiner och metoder som förbättrar datasäkerheten. Dessutom togs det beslut om tjänster med vilka det i fortsättningen går snabbare och bättre att reagera vid avvikelser i datasäkerheten.

Gällande LPA:s datasäkerhetsläge 2022 kan vi konstatera att antalet allvarliga angrepp mot datasäkerheten som har riktat sig mot LPA och som har identifierats har varit rimligt. Sådana överbelastningsattacker har till exempel inte förekommit som skulle ha påverkat tillgången till LPA:s tjänster. Hos LPA har vi medvetet ökat datasäkerhetsresurserna och kan sålunda i fortsättningen bättre stöda organisationen och utveckla personalens kunskaper om datasäkerhet.

Hösten 2022 införde vi ett tillgängligare och användarvänligare intranät som är enklare att använda. Den nya portalen stöder arbetstagarupplevelsen och gör det enklare att hitta information och anvisningar och effektiverar den interna kommunikationen.

Intern kontroll och riskhantering

Under året preciserade vi anvisningarna om intern kontroll som baserar sig på principer om interna kontroll som LPA:s styrelse har fastställt. Enligt principerna för intern kontroll som LPA:s styrelse har fastställt hör en ekonomisk, effektiv och resultatrik organisering av verksamheten, systematisk verksamhet i enlighet med lagar, bestämmelser och rådande förfaranden och beslut liksom en omfattande riskhantering till de viktigaste målen för den interna kontrollen. Kontrollen koordineras av riskhanteringschefen som tillsammans med compliance officer, aktuaren och dataskyddsansvarig, alla oberoende, tog fram anvisningar och observerade verksamheten i de centrala processerna.

Under året stärkte vi vår beredskap inför de viktigaste hotbilderna mot vårt samhälle utgående från arbetspensionsbranschens gemensamma riskkartläggningen med beaktande av de särskilda drag som utmärker socialförsäkringarna. I fråga om den interna kontrollen fortsatte vi samarbetet med en utomstående aktör (KPMG).

Styrelsen övervakar att planerna och den interna kontrollen fullföljs utifrån årliga rapporter om riskhanteringen, compliance officers och dataansvarigas årsrapporter, den interna kontrollen och revisorernas årsrapporter.

En närmare beskrivning av riskhanteringsverksamheten finns i noterna till bokslutet.

LPA:s intäkter och kostnader enligt huvudgrupp 2022

LPA:s intäkter 2022: 1 218 mn euro. Av staten för förmåner 779 mn euro, 64 %. Av staten för avbytarservice 133 mn euro, 11 % *. Av kunder 189 mn euro, 15 %. Av andra pensionsanstalter 82 mn euro, 7 %. Av FPA 10 mn euro, 1 %. Av placeringar 25 mn euro, 2 %.

* inkl. Projektet Ta hand om bonden, 1,9 mn e

LPA:s utgifter 2022: 1 218 mn euro. Arbetspensioner 955 mn euro, 79 %. Avbytarservice 133 mn euro, 11 % **. Avträdelsesystem 28 mn euro, 2 %. Olycksfallersättningar 35 mn euro, 3 %. Driftskostnader 27 mn euro, 2 %. Övriga kostnader 39 mn euro, 3 %.

** inkl. Projektet Ta hand om bonden, 1,9 mn e

Tillbaka till sidan LPA:s år 2022

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig