Ohita valikko

Melan vuosi 2022

Turvasimme asiakkaidemme arkea suurella sydämellä.

Asiakaspalvelumme toimi hyvin ja käsittelyajat kehittyivät myönteisesti. Välitä viljelijästä -toiminta jatkui aktiivisena ja lomituksen paikallisyksikköverkosto uudistui. Tuimme henkilöstömme työskentelyä hybridityössä ja saimme Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Kokonaisliikekulumme laskivat edellisestä vuodesta.

Toimitusjohtajalta

Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen myötä ruokaomavaraisuus on tullut aiempaa tärkeämmäksi. Nyt viimeistään on keskityttävä maataloustuottajien jaksamisen ja työkyvyn tukemiseen. Yhteistyöllä selviämme haasteista.

Lue toimitusjohtajan katsaus kokonaan

Melan hallituksen toimintakertomuksen yhteenveto

Yhteenveto vuodesta 2022 ja tulevaisuuden näkymät.

Poikkeuksellinen vuosi Euroopassa

Vuosi 2022 oli koko Euroopan mitassa poikkeuksellinen. Turvallisuus järkkyi, ja sota tuli meitä lähemmäksi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Huoltovarmuuden merkitys korostui aivan uudella tavalla.

Merkittävä inflaatio kiristi Melan asiakkaiden taloutta. Melan maatalousasiakkaat joutuivat entistä haasteellisempiin olosuhteisiin tuotantopanosten kustannusten noustessa huomattavasti. Kustannusten nousu vaikutti myös Melan liikekuluihin.

Tuimme asiakkaidemme työkykyä

Välitä viljelijästä -projektin toimien tarpeellisuus korostui entisestään. Jatkoimme systemaattista työtä vakuutettujemme työkyvyn ylläpitämiseksi ja kehitimme edelleen toiminnan tueksi digitaalisia palveluita. Edistimme vaikuttavasti projektin jatkoa. Projektin lisärahoitusta jatkettiin vuoden 2024 loppuun. Jatkamme aktiivista työskentelyä toiminnan vakinaistamiseksi.

Suunniteltu lomituspalvelulakien uudistaminen keskeytyi lausuntokierroksen jälkeen. Myös käynnissä ollut lomituksen tietojärjestelmäuudistus jouduttiin keskeyttämään lainuudistuksen peruuntumisen takia. Jatkoimme lomituksen paikallisyksikköverkoston uudistamista. Vuoden 2023 alusta alkaen lomituspalveluiden toimeenpanosta vastaa 12 kuntaa.

Hakemusmäärät kasvoivat, käsittelyajat kehittyivät

Poikkeuksellisen suuren eläkkeiden indeksikorotuksen myötä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemusmäärät kasvoivat huomattavasti loppuvuodesta myös Melassa. Lisäksi vanhuus- ja perhe-eläkehakemusten ja kuntoutushakemusten määrät kasvoivat hieman.

Käsittelyajat kehittyivät myönteisesti kaikissa etuuslajeissa. Asiakastyytyväisyys pysyi myös edelleen hyvällä tasolla. Erityisesti osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeiden, vanhuuseläkkeiden sekä perhe-eläkkeiden käsittelyajat laskivat edelliseen vuoteen nähden. Hakemusten käsittelyaikoihin vaikuttivat positiivisesti eläke- ja vakuutussovelluksen uudistaminen sekä prosessien kehittäminen tehokkaammiksi. Jatkamme edelleen tapaturmakorvausten toimintaprosessien hiomista korvausten käsittelyn nopeuttamiseksi.

Mela elää muutoksissa mukana

Melan henkilöstö jatkoi hybridityöskentelyä koko vuoden ajan. Työskentely sujui pääsääntöisesti hyvin. Koronapandemian rajoitukset väistyivät vuoden aikana, mutta henkilöstön poissaoloissa vaikutus edelleen näkyi. Laadimme hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelman tukemaan hyvää työntekijäkokemusta tulevina vuosina.

Mela sai Väestöliitolta Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Mela on toteuttanut perheystävällisyyttä toiminnassaan jo vuosia, ja julkinen tunnustus oli erityisen hienoa saada. Perheystävällisyys on henkilöstömme pito- ja vetovoimatekijä.

Melan organisaatiossa on käynnistynyt sukupolvenvaihdos. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Heli Backman, joka ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan alkuvuoden 2023 aikana.

Kokonaisliikekulut laskivat edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa, mikä johtui lähinnä edellistä vuotta pienemmistä ICT-kuluista. Sijoitustoiminnan käyvin arvoin laskettu tuotto oli erittäin haastavassa markkinatilanteessa –11,1 %.

75 066 vakuutettua ja 95 400 eläkkeensaajaa

Melalla oli vuoden 2022 päättyessä

  • 54 210 MYEL-vakuutettua asiakasta, joista 50 248 maatalousyrittäjää (sisältäen kalastajat, metsätalousyrittäjät ja poronhoitajat) ja 3 979 apurahansaajaa
  • 74 864 työajan MATA-vakuutettua asiakasta
  • 95 400 eläkkeensaajaa, joista 322 apurahansaajia

MYEL-vakuutettujen määrä väheni edellisestä vuodesta 2,5 %, MATA-vakuutettujen 2,4 % ja eläkkeensaajien 4,3 %.

Yli 80 000 hakemusta

Vuonna 2022 Melaan saapui 82 262 hakemusta (taulukko 1). Hakemusten kokonaismäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui

  • vakuutusasioissa taitelijoiden saamista korona-apurahoista
  • eläkeasioissa korkean työeläkeindeksikorotuksen aiheuttamasta hakemusmäärien kasvusta
  • perintäasioissa hankalan taloudellisen tilanteen aiheuttamista maksuvaikeuksista.

Myös lomitusasioiden hakemusmäärät kasvoivat.

Taulukko 1.
Melaan saapuneiden hakemusten lukumäärä ja muutos edellisestä vuodesta.

Saapuneet hakemukset 2022 2021 Muutos edellisestä vuodesta
Vakuutusasiat 35 232 32 615 +8,0 %
Perintäasiat 504 421 +19,7 %
Luopumisasiat 324 446 –27,4 %
Työeläkeasiat 9 649 9 002 +7,2 %
MATA-korvausasiat 27 669 29 053 –4,8 %
Mela-sairauspäivärahat 8 328 7 643 +9,0 %
Lomitusasiat 556 482 +15,4 %
Yhteensä 82 262 79 662 +3,3 %
Tulevaisuuden näkymät

Melan nykyinen strategia ja visiomme Turvaamme arkeasi, tuemme työtäsi ovat ohjanneet hyvin toimintaamme. Aloitamme tulevan strategiakauden määrittelyn uuden toimitusjohtajan johdolla vuoden 2023 alkupuolella. Strategian valmistelun tueksi osallistamme sidosryhmiä, hallintoa, asiakkaita ja henkilöstöä. Strategian tavoitteiden onnistumiseksi ja Melan toiminnan tukemiseksi määrittelemme yhdessä myös Melan kulttuurin – meidän tapamme toimia.

Uusi eläke- ja vakuutussovellus sekä uudistettu asiointipalvelu antavat entistä laajemmat mahdollisuudet asiakaskokemuksen parantamiseksi. Sähköisten palveluiden kysynnän kasvu jatkuu tulevaisuudessakin. Kehitämme palveluita ja etuuskäsittelyn prosesseja systemaattisesti. Vuoden 2023 aikana parannamme asiakaskokemusta ajantasaisella asiakasviestinnällä asiakkaan mobiililaitteisiin.

Välitä viljelijästä -projekti jatkuu erillismäärärahan turvin. Teemme aktiivisesti työtä projektin toiminnan vakinaistamiseksi. Vaikuttavuuden arvioinniksi teetämme ulkopuolisen riippumattoman tahon tutkimuksen projektista. Työkykypalveluidemme kehittämistä ohjaavat vaikuttavuusarvioinnin tulokset, palaute sekä asiakkaidemme työn erityispiirteistä nousevat tarpeet.

Jatkamme lomituspalvelujen toimeenpanoa pohjautuen nykyiseen lomituspalvelulakiin, joka sai EU:n komission hyväksynnän käynnissä olevalle EU:n ohjelmakaudelle vuosiksi 2023–2027. Avustamme sosiaali- ja terveysministeriötä lainsäädännön valmistelussa, jos lomituspalvelulain uudistaminen jatkuu seuraavan hallituksen toimikaudella. Tuemme tiivistyneen paikallisyksikköverkoston toimintaa kehittämällä Melan ohjaus- ja tukitoimia sekä luomalla uuden toimintamallin paikallisyksiköiden ja Melan väliselle yhteistyölle.

Vuoden 2022 aikana luovuttiin luopumistukien ansiotulorajasta. Luopumistukeen oikeutetut voivat jatkossa osallistua rajoituksetta esimerkiksi maatalouden kausitöihin. Tämän toivotaan helpottavan maatalouden työvoiman saatavuuden haasteita. Lomittajien saatavuus on edelleen eräs elinkeinon riskitekijä. Annamme asiantuntijapanoksemme lomittajien saatavuuden varmistamiseksi alan toimijoiden yhteistyössä.

Toimintamme tulokset vuodelta 2022

Lue alta, kuinka onnistuimme keskeisissä tavoitteissamme.

Vaikuttavuus

Vahvistamme toimintamme vaikuttavuutta Mela-turvaa kehittämällä.

Asiakkuus

Olemme edelläkävijöitä asiakkaidemme hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisessä.

Henkilöstö

Varmistamme, että henkilöstövoimavarat vastaavat kehittyvän toimintamme tarpeisiin.

Talous ja tehokkuus

Tuotamme palvelukokonaisuuden kustannustehokkaimmalla tavalla.

Tilinpäätös, Mela lukuina ja Melan hallintoelimet

Tilinpäätös ja Mela lukuina
Valtuuskunta ja hallitus

Valtuuskunta

Puheenjohtaja
Maanviljelijä Mika Nieminen (2008–)

Varapuheenjohtaja
Johtaja Karoliina Kiuru (2020–)

Varsinaiset jäsenet

Maa- ja metsätalousministeriön edustajat
Maatalousneuvos Taina Vesanto (2014–31.12.2022)
Henkilökohtainen varajäsen
Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki (2020–31.12.2022)

Sosiaali- ja terveysministeriön edustajat
Hallintoylijohtaja Jaana Koski (2007–31.12.2022)
Henkilökohtainen varajäsen
Hallitusneuvos Liisa Perttula (2007–31.12.2022)

Valtiovarainministeriön edustajat
Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (2012–)
Henkilökohtainen varajäsen
Budjettineuvos Riitta Aejmelaeus (2020–31.12.2022)

Maatalousyrittäjien edustajat
Maatalousyrittäjä Eija Komulainen (2020–)
Henkilökohtainen varajäsen
Agrologi Markku Karjalainen (2008–)

Maanviljelijä Marita Miettinen (2017–)
Henkilökohtainen varajäsen
Maanviljelijä Kaija Korhonen (2017–31.12.2022)

Maanviljelijä Martti Mäkelä (2017–)
Henkilökohtainen varajäsen
Maatalousyrittäjä Leo Lankinen (1999–)

Maa- ja metsätalousyrittäjä Sanna Hämäläinen (2020–)
Henkilökohtainen varajäsen
Maanviljelijä Lassi-Antti Haarala (2017–)

Maanviljelijä Asko Ojala (2014–)
Henkilökohtainen varajäsen
Emäntä Erika Koivumäki (2017–)

Maanviljelijä Kallepekka Toivonen (2017–)
Henkilökohtainen varajäsen
Emäntä Elina Heino (1999–)

Maanviljelijä Thomas Antas (2020–)
Henkilökohtainen varajäsen
Maanviljelijä Birgitta Eriksson-Paulson (2020–)

Toiminnanjohtaja Anne Ollila (2011–)
Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Jukka Knuuti (2008–31.12.2022)

Ammattikalastaja Heikki Salokangas (1993–31.12.2022)
Henkilökohtainen varajäsen
Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen (1996–)

Apurahansaajien edustajat
Toiminnanjohtaja Johanna Moisio (2020–)
Henkilökohtainen varajäsen
Lakimies Mia Weckman (2020–)

Hallitus

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja Juha Marttila (2009–)

Varapuheenjohtaja
Johtaja Allan Paldanius (2021–)

Varsinaiset jäsenet

Maatalousneuvos Esa Hiiva (1.5.2018–31.12.2022)
Henkilökohtainen varajäsen
Hallitusneuvos Tanja Viljanen (2014–31.12.2022)

Budjettineuvos Outi Luoma-aho (2020–)
Henkilökohtainen varajäsen
Budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew (2017–31.12.2022)

Finanssineuvos Minna Liuttu (2017–)
Henkilökohtainen varajäsen
Johtaja Liisa Siika-aho (2015–1.12.2022)

Puheenjohtaja Mats Nylund (2020–)
Henkilökohtainen varajäsen
Maanviljelijä Johanna Nyman (2020–)

Maanviljelijä, agrologi, maanviljelysneuvos Jarmo Mäntyharju (2008–31.12.2022)
Henkilökohtainen varajäsen
Maanviljelijä Timo Hinttu (1996–31.12.2022)

Maatalousyrittäjä Kati Partanen (2011–)
Henkilökohtainen varajäsen
Maatalousjohtaja Johan Åberg (2017–)

Maatalousyrittäjä Henna Vuotila (2017–)
Henkilökohtainen varajäsen
Maanviljelijä Juha Hirvinen (2017–)

Sihteeri
Lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius

Työvaliokunta, tilintarkastaja ja ratkaisutoiminnan valvojat

Työvaliokunta

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja Juha Marttila

Jäsenet
Johtaja Allan Paldanius
Budjettineuvos Outi Luoma-aho
Maanviljelijä, agrologi, maanviljelysneuvos Jarmo Mäntyharju
Toimitusjohtaja Päivi Huotari

Sihteeri
Johtaja Jarmo Aalto

Tilintarkastaja

PricewaterhouseCoopers Oy
Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Paunonen

Ratkaisutoiminnan valvojat

Puheenjohtaja
Maatalousyrittäjä Kati Partanen

Varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja Mats Nylund

Jäsenet
Maanviljelijä, agrologi, maanviljelysneuvos Jarmo Mäntyharju
Finanssineuvos Minna Liuttu
Maatalousyrittäjä Henna Vuotila
Maatalousjohtaja Johan Åberg

Asiantuntija
Lakimies Ulla Suotunen

Sihteeri
Lakimies Jaana Laine

MATA-korvauslautakunta ja tapaturma-asiain työturvallisuusjaosto

MATA-korvauslautakunta

Puheenjohtaja
Hallitussihteeri Milla Mustamäki

Varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Janne Reini (26.1.2022 asti)
Lakimies Kirsi Salo (27.1.2022 alkaen)

Jäsenet
Tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen
Toiminnanjohtaja Jonas Laxåback (15.8.2022 asti)
Maa- ja metsätalouden asiantuntija Christoffer Ingo (16.8.2022 alkaen)
Asiantuntija Saara Patama
Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa

Ylilääkäri Jari Rechardt (9.5.2022 asti), varalla LL Antti Vitikainen (15.8.2022 asti)
Ylilääkäri Esa Koskinen (10.5.2022 alkaen), varalla asiantuntijalääkäri Jari Rechardt (16.8.2022 alka-en)
Johtaja Antti Huhtamäki
Lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius
Yksikönpäällikkö Risto Syvälä (31.5.2022 asti)
Yksikönpäällikkö Sanna Helve-Tuomainen (1.6.2022 alkaen)

Sihteeri
Lakimies Jaana Laine

Tapaturma-asiain työturvallisuusjaosto

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Päivi Huotari

Varapuheenjohtaja
Maanviljelijä, agrologi, maanviljelysneuvos Jarmo Mäntyharju

Jäsenet
Maanviljelijä Juha Hirvinen
Johtaja Liisa Siika-aho
Budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew
Maatalousjohtaja Johan Åberg

Johtaja Päivi Wallin
Yksikönpäällikkö Pirjo Saari

Lääkäriasiantuntija
Ylilääkäri Jari Rechardt (9.5.2022 asti)
Ylilääkäri Esa Koskinen (10.5.2022 alkaen)

Sihteeri
Työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa

Neuvottelukunnat

Kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Päivi Huotari

Jäsenet
Poromies Pirita Hattukangas
Toimitusjohtaja Kim Jordas
Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen
Poroisäntä Mika Kavakka
Poroisäntä Ari Kustula
Poroisäntä Antti Pätsi
Kalastusbiologi Malin Lönnroth
Poroelinkeinonharjoittaja Anne Näkkäläjärvi
Ammattikalastaja Heikki Salokangas
Poromies Heikki Paltto
Henkilökohtainen varajäsen
Elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen

Johtaja Antti Huhtamäki
Johtaja Päivi Wallin

Sihteeri
Lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius

Lomitusasioiden neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Päivi Huotari

Jäsenet
Maanviljelijä Tommy Ehrs
Työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara
Johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri
Toiminnanjohtaja Rea Puustinen
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Tiina Helmi
Lakimies Maire Lumiaho
Budjettineuvos Outi Luoma-aho
Hallitussihteeri Anne Vänskä
Lomituspalvelupäällikkö Sakari Eerola
Maatalousyrittäjä Asko Miettinen
Maatalousylitarkastaja Anne Vainio
Maatalousyrittäjä Henna Vuotila
Erityisasiantuntija Taina Väre

Johtaja Päivi Wallin
Yksikönpäällikkö Elina Montonen
Lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius

Sihteeri
Lakimies Kirsi Gröhn

Apurahansaajien neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Päivi Huotari

Jäsenet
Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen
Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha
Hallitussihteeri Pekka Paaermaa
Lakimies Martin Löfman
Erityisasiantuntija Laura Norppa (5.10.2022 asti)
Taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho (6.10.2022 alkaen)
Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen
Henkilökohtainen varajäsen
Toiminnanjohtaja Vappu Verronen
Erityisasiantuntija Maija Mattila
Henkilökohtainen varajäsen
Tutkija Olli-Pekka Kasurinen
Johtava asiantuntija Miia Kannisto
Henkilökohtainen varajäsen
Johtava asiantuntija Katri Ojala
Työehtoasiantuntija Anu Suoranta
Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Risto Autio
Lakimies Salla Viitanen
Henkilökohtainen varajäsen
Vieraileva tutkija Meri Jalonen

Johtaja Antti Huhtamäki
Lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius
Johtaja Päivi Wallin

Sihteeri
Riskienhallintapäällikkö Henri Virtanen

Johtoryhmä ja yhteistoimintaryhmä

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja Päivi Huotari
Johtaja Heli Backman (15.9.2022 alkaen)
Johtaja Jarmo Aalto
Johtaja Antti Huhtamäki
Johtaja Päivi Wallin

Asiantuntija ja sihteeri
Henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Minna Gardemeister

Asiantuntijat
Aktuaari Jorma Kinnunen
Lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius

Henkilöstön edustaja
Tekninen tukihenkilö Jari Kangas

Henkilöstön varaedustaja
Vakuutusratkaisija Ari Jouhki

Yhteistoimintaryhmä

Työnantajan edustajat

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Päivi Huotari

Jäsenet
Henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Minna Gardemeister, sihteeri
Vakuutus- ja asiakaspalvelun yksikönpäällikkö Sirkku Rekola

Yhteinen varajäsen
Tietohallintopäällikkö Arja Raatikainen

Toimihenkilöiden edustajat

Toimihenkilöyhdistyksen puheenjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu Anna-Kaisa Paasonen
1. työsuojeluvaravaltuutettu Eero Kallio
2. työsuojeluvaravaltuutettu Asko Ikonen
Pääluottamusmies Meeri Nyman
Varapääluottamusmies Anna Soukkanen
Toimihenkilöyhdistyksen valitsema jäsen Johannes Mäkinen

Varajäsenet
Toimihenkilöyhdistyksen valitsema jäsen Ari Jouhki
Toimihenkilöyhdistyksen valitsema jäsen Maarit Engström
Toimihenkilöyhdistyksen valitsema jäsen Laura Mononen

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö