Hoppa över navigering

LPA:s år 2022: Genomslagskraft

Vi förstärker genomslagskraften av vår verksamhet genom att utveckla LPA-tryggheten.

Vi fortsatte vårt systematiska arbete för att upprätthålla våra försäkrade kunders arbetsförmåga och vi utvecklade verksamheten med hjälp av digitala tjänster. Vi genomförde i omfattande utsträckning och aktivt åtgärder inom projektet Ta hand om bonden. Vi stödde lantbruksföretagarnas företagshälsovård genom intensivt samarbete med aktörerna inom företagshälsovården.

Främjande av arbetsförmågan hos LPA:s försäkrade

Vi stöder de försäkrades arbetsförmåga och förebygger olycksfall i arbetet med hjälp av tjänster för arbetsförmågan, arbetarskyddsarbetet som baserar sig på olycksfallsförsäkringen och projektet Ta hand om bonden. Centrala verktyg för främjandet av lantbruksföretagarnas arbetsförmåga är avbytartjänsterna och samarbetet med företagshälsovården.

Vi ordnade nya webbaserade tjänster till stöd för arbetsförmågan för lantbruksföretagarna och stipendiaterna. Den mest betydande av dessa var den nya tjänsten Testa bondens arbetsförmåga. Vi ordnade Må Bra -dagar (deltagare cirka 1 700) och Välmående ABC -utbildningar (14 st). Vi tillhandahöll tjänsterna av samordnaren för arbetsförmåga för våra kunder, lantbruksföretagarna och stipendiaterna.

Projektet Ta hand om bonden fortsätter

Projektet Ta hand om bonden, som inleddes 2017, fortsatte med särskilt statligt anslag. År 2022 användes 1,9 miljoner euro för projektet.

Till projektets viktigaste åtgärder hörde samtalshjälpen som projektarbetarna erbjöd lantbruksföretagare och hänvisningen till den hjälp de behöver bland annat med hjälp av köptjänstförbindelser. Enligt enkätundersökningen upplevdes projektets åtgärder som effektiva: arbetsförmågan hos projektets kunder hade förbättrats tydligt (4,7 -> 7,0) och de psykiska symtomen hade minskat. Av respondenterna upplevde 95 procent att projektarbetarnas hjälp var viktig.

Under året genomförde vi sammanlagt 2 450 gårdsbesök i anslutning till projektet och distansbesök. Projektets verksamhetsområde utvidgades till att omfatta hela landet. Vi utvidgade också verksamheten med samordnare för arbetsförmågan.

Vi arrangerade ett jubileum för modellen med tidigt ingripande. Vi ordnade 30 nätverksevenemang för intressentgrupperna och nådde ut till 1 308 personer. Vi fick 13 nya avtalspartner i nätverket.

Lantbruksföretagarnas företagshälsovård

Lantbruksföretagarnas företagshälsovård omfattade i slutet av året 31,7 procent av de LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagarna (2021: 31,5 procent). Vi strävade efter att höja företagshälsovårdens anslutningsgrad genom att marknadsföra den omarbetade företagshälsovårdspappen.

Vi anordnade utbildningar för företagshälsovårdarna. Dessutom förutsåg vi välfärdsområdenas följder för företagshälsovårdstjänsterna genom att inleda en intensiv dialog med de regionala arbetsgrupperna.

Arbete för säkerheten i arbetet

Vi tryggar även våra kunders arbetsförmåga genom åtgärder för säkerheten i arbetet som stöder sig på lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. I praktiken innebär det här bekämpning av olycksfall och yrkessjukdomar med hjälp av rådgivning, information, utbildning och arbetarskyddsstipendier. För arbetet för arbetssäkerheten använde vi knappt 0,4 miljoner euro, därav 0,1 miljoner euro för arbetarskyddsstipendier.

Vi fortsatte temat Noll olycksfall i lantbruket med syftet att minska antalet olycksfall i arbetet och främja en positiv arbetssäkerhetskultur. Vi introducerade ett nytt arbetssäkerhetskort för LPA-ombudsmännen. Syftet är att våra lantbruksföretagarkunder ska börja använda kortet under 2023. Vi fortsatte att använda VR-upplevelsen efter coronapausen. Med hjälp av LPA:s VR-upplevelse är det möjligt att uppleva de vanligaste olycksfallssituationerna på en lantgård virtuellt.

Hållbarhet

Vår verksamhet har som mål att stöda våra kunders arbetsförmåga och öka antalet friska år i arbetet. Vi är med om att främja målet om förlängda arbetskarriärer som berör hela samhället och ett tryggare arbetsliv. Dessa mål gäller både för våra kunder och för vår personal.

Vi ansvarar för att den lagstadgade sociala tryggheten och tjänsterna förverkligas kvalitativt. Vi deltar aktivt i utvecklandet av våra kunders sociala trygghet genom att framhäva de särskilda drag och behov som kännetecknar deras arbete. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet även internt.

Genom compliance-funktionen, riskhantering och intern övervakning och genom inspektioner ser vi till att regler och handlingssätt följs. Sålunda säkerställer vi en ekonomisk, effektiv och resultatgivande verksamhet och pålitlig ledningsinformation.

Vår placeringsverksamhet baserar sig på en placeringsplan som styrelsen godkänner årligen. LPA ska i sin placeringsverksamhet se till tillräcklig spridning av placeringarna med beaktande av avkastning, riskhanteringsförmåga och tillgångarnas likviditetskrav för varje försäkringsrörelse. I placeringsverksamheten beaktar vi faktorer i anknytning till miljö (environment), samhälle (society) och god förvaltning (governance). För att nå ansvarsmålen har vi av våra samarbetspartner förutsatt att ansvarsfull placering synliggörs i placeringsprocessen. Vi följer regelbundet med hur nyckeltalen utvecklas i fråga om ansvaret.

Vi vill vara en ansvarsfull och eftersträvansvärd arbetsplats. Vår verksamhet är betydelsefull i samhället och vår personal engagerar sig för vår verksamhet och våra värderingar. I enlighet med vår personalstrategi producerar en arbetstagare som mår bra i sitt arbete den bästa kundupplevelsen för våra kunder. Vår välmående, motiverade och kompetenta personal gör det möjligt för oss att nå våra mål.

Vi stöder vår personals arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet samt samordningen av arbete och familjeliv på olika sätt. Vi ser till att vår personals kompetens och förmågor utvecklas.

I enlighet med våra värderingar och tjänsteprinciper uppskattar vi både våra kunder och vår personal. Vi bemöter kunder, arbetstagare och arbetssökande jämlikt och rättvist.

Vår personal deltar i beslutsfattandet och i utvecklingen av verksamheten via samarbetsforum och arbetsgrupper samt via personalrepresentation i ledningsgruppen. Vi samlar regelbundet in vår personals synpunkter och respons till stöd för utvecklingsarbetet. I november 2022 beviljades LPA Befolkningsförbundets certifikatet Familjevänlig arbetsplats. Utmärkelsen är ett uttryck för att arbetsgivaren bär sitt sociala ansvar och engagerar sig för att iaktta familjevänlighet i arbetsgemenskapen.

Med beaktande av förhållandena under coronapandemin har vi tryggat både vår personals och våra kunders hälsa genom att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer samt genom att informera om dem.

Tillbaka till sidan LPA:s år 2022

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig