Hoppa över navigering

LPA:s år 2022: Personal

Vi säkerställer att personalresurserna motsvarar behoven när verksamheten utvecklas.

Vi satsade på att stöda personalen och välbefinnandet under hybridarbetet. Vi utarbetade i gott samarbete arbetsgemenskapens utvecklingsplan som under kommande år ska vara vägvisande för dialogen om vår personals kompetens, hur den orkar i arbetet och om dess välbefinnande i arbetet. Som utmärkelse för vårt sociala ansvar och förverkligandet av familjevänlighet i vår arbetsgemenskap fick vi emotta certifikatet Familjevänlig arbetsplats.

Personalresurser och främjande av personalens välbefinnande i arbetet

Vid LPA fortsatte vi i omfattande utsträckning med hybridarbete under 2022. Arbetet förlöpte i huvudsak väl. Vi satsade särskilt på att stöda hybridarbetet med anvisningar och coachning om arbetet både för arbetstagarna och för cheferna. För att orka fysiskt satsade vi på förnyad digipausgymnastik och informationsinslag.

Efterarbetet efter det omfattande projektet gällande pensions- och försäkringsprogrammet fortgick vilket fortfarande band personalresurser. Även annan programvaruutveckling och förstärkandet av ICT-administrationen krävde resurser. Vi satsade fortfarande på att utveckla handläggningen av olycksfallsersättningar och på att förkorta handläggningstiderna.

Efter ett omfattande internasamarbetsprojekt kunde vi införa den nya intran till stöd för personalens arbete. Det nya intranätet är mer informativt, mer tillgängligt och stöder informationssökningen bättre än innan.

Välbefinnandet i arbetet är en omfattande helhet som består av arbetet och dess meningsfullhet, hälsa, säkerhet och välbefinnande. I syfte att trygga arbetstagarupplevelsen och välbefinnandet i arbetet utarbetade vi i samarbete med personalen en utvecklingsplan för arbetsgemenskapen. För att summera ett mångfacetterat sakinnehåll utnyttjade vi Arbetshälsoinstitutets husmodell för arbetsförmågan. Vi tror att en arbetstagare som mår bra producerar den bästa kundupplevelsen.

Efter många års satsning fick vi i november ta emot utmärkelsen Familjevänlig arbetsplats som Befolkningsförbundet beviljade oss. Utmärkelsen är ett uttryck för att arbetsgivaren bär sitt sociala ansvar och engagerar sig för att iaktta familjevänlighet i arbetsgemenskapen. Hos LPA ingår familjevänlighet i vår verksamhetskultur och är sålunda en del av vardagen. Vi tror att ett familjevänligt handlingssätt gör oss till en bättre och mer attraktiv arbetsgemenskap. En bra arbetsgemenskap stöder våra arbetstagares välbefinnande i arbetet och deras motivation vilket å sin sida effektiverar vår verksamhet. Vi har informerat i frågan i omfattande utsträckning och lyft fram familjevänligheten i lagstadgade planer.

Vid utgången av 2022 sysselsatte LPA 218 personer inklusive 18 arbetstagare på viss tid inom projektet Ta hand om bonden (2021: 205). Den genomsnittliga nettopersonalstyrkan under året, det vill säga den faktiska personalstyrkan var 178,3 (2021: 168,9) utan Ta hand om bonden-projektet. Av de anställda uppgick antalet ombudsmän till 31, av dem arbetade 26 i huvudsyssla. Vid utgången av året var 72,5 procent av de anställda i anställningsförhållande kvinnor och 27,5 procent män. Personalens genomsnittsålder var 48,8 år (2021: 48,7).

Sjukfrånvaron ökade jämfört med tidigare närmast beroende på coronan (2022: 3,9 procent, 2021: 3,0 procent och 2020: 2,2 procent). Personalomsättningen ökade också beroende på att valet av att gå på pension till följd av pensionsindexförhöjningen (2022: 8,9 procent, 2021: 6,0 procent).

Lönerna och arvodena som betalades personalen uppgick till 9,9 miljoner euro vilket var cirka 4,2 procent mer än 2021. Löner som betalades de anställda inom projektet Ta hand om bonden ingår inte i den ovan nämnda summan.

Tillbaka till sidan LPA:s år 2022

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig