Hoppa över navigering

LPA 2019: Genomslagskraft

Vi stärker genomslagskraft av verksamheten genom att utveckla LPA-tryggheten.

Vi utvecklade vår verksamhet för att förebygga risken för arbetsoförmåga. Vi ordnade de tjänster som behövs för att kunna stöda arbetsförmågan för våra kunder. Som grund för arbetet analyserade vi genomslagskraft av tjänsterna som en del av projektet Ta hand om bonden.

Vi säkrade kontinuiteten av modellen för tidigt ingripande genom att sluta nätverksavtal med intressentgrupperna.

Främjande av arbetshälsan och säkerheten i arbetet för LPA:s kunder

Vi stöder våra kunders arbetsförmåga och förebygger risken för arbetsoförmåga med hjälp av tjänster som upprätthåller arbetsförmågan, åtgärder för arbetssäkerheten som baserar sig på olycksfallsförsäkringen och projektet Ta hand om bonden. Avbytarservicen och företagshälsovården är viktiga verktyg för främjande av lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och vi strävar efter att genom olika åtgärder påverka dessa verktygs funktionsduglighet.

Må bra -dagar och arbetshälsorådgivare

Under 2019 ordnade vi må bra-dagar avsedda för lantbrukare med temat Jag i förändringen – vågar jag ta steget? Dessutom ordnade vi en må bra-dag särskilt för renskötare. ABC-kurserna i välbefinnande på två dagar var totalt 15 till antalet. Kurserna baserar sig på Psykisk Hälsa rf: s utbildning Mielenterveyden ensiapu 1. Vi erbjöd våra kunder också en arbetshälsorådgivares tjänster.

Projektet Ta hand om bonden och Nätverket Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden, som inleddes 2017, fortsatte med stöd av statens särskilda anslag. Under 2019 användes 1,6 miljoner euro i projektmedel. För 2020 har projektet 2,4 miljoner euro i tillgängliga anslag.

Projektets viktigaste åtgärder har omfattat avgiftsfritt samtalsstöd för lantbruksföretagarna med en projektarbetare och hänvisning av lantbruksföretagarna till behövlig hjälp. Som en tilläggsåtgärd har köptjänstförbindelserna gjort det möjligt att få rätt slag av hjälp. Köptjänstförbindelser har använts för stöd som hjälper lantbruksföretagare att orka psykiskt (bl.a. terapi och arbetshandledning) och för annan experthjälp som ger lantbruksföretagarna stöd för att orka. Under året genomförde vi sammanlagt 771 gårdsbesök inom ramen för projektet. Av dem genomfördes 318 på nya gårdar och de återstående utgjordes av uppföljningsbesök hos nuvarande kunder. Vi beviljade 911 köptjänstförbindelser.

En licentiatforskning om projektåtgärdernas genomslagskraft blev färdig. Undersökningen visade att projektåtgärderna har varit verkningsfulla och att de avsevärt har bidragit till att förbättra den arbetsförmåga som lantbruksföretagarna upplever sig ha. Av dem som besvarade enkäten var 87 procent nöjda med experthjälpen som de fick genom köptjänstförbindelsen och tre av fyra upplevde att projektarbetarens hjälp var tillräcklig. Resultaten visade också att det i hanteringen av risken i anslutning till lantbruksföretagarnas arbetsförmåga är viktigt att säkerställa att åtgärderna är övergripande, det vill säga att beakta både de individuella resurserna, det sociala stödet och dynamiken i arbetsgemenskapen liksom också ökade yrkesinriktade färdigheter.

För att trygga en fortsättning av modellen för tidigt ingripande fortgår och dess genomslagskraft ingår vi nätverksavtal med intressentgrupperna gällande Ta hand om bonden. I slutet av 2019 hade vi ingått sammanlagt 89 avtal. Vi arrangerade regionala nätverksevenemang och organisationsspecifik utbildning om modellen för intressentgrupperna. Tillsammans med de lokala enheterna för avbytarservice ordnade vi också samarbetsevenemangen I samma båt för de olika parterna inom avbytarverksamheten. Evenemangen kommer att fortsätta 2020.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare

I slutet av året hörde 32,7 procent av de LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagarna till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Allt färre omfattas av företagshälsovården. Vi strävar efter att nå en ökning av antalet anslutna genom aktiv information och genom att förnya företagshälsovårdens registerapplikation för gårdar. Programmet kommer att införas 2020. Dessutom genomförde vi i tre landskap ett pilotprojekt i anslutning till konkurrensutsättningen av tjänsteproducenter av företagshälsovård i samarbete med regionernas producentförbund och Arbetshälsoinstitutet. I konkurrensutsättningen ingicks ramavtal med tjänsteproducenter som förband sig till kvalitet i enlighet med god företagshälsopraxis, rimliga priser och samarbete som utvecklar verksamheten. Under 2020 utvärderas effekterna av konkurrensutsättningen med tanke på hur tjänsterna genomfördes och hur lantbruksföretagarna anslöt sig till företagshälsovården. Beslut om de fortsatta åtgärderna fattas utgående från utvärderingen.

Säkerhet i arbetet

Vi tryggar även våra kunders arbetsförmåga genom att arbeta för säkerheten i arbetet som baserar sig på lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. I praktiken betyder det här bekämpning av olycksfall genom rådgivning, information och utbildning. Budgeten för arbetssäkerheten baserar sig på en uppskattning av totalkostnaderna för arbetsskadeförsäkringen för lantbruksföretagare samma år. För arbetet för arbetssäkerheten användes 0,5 miljoner euro. År 2019 betalade vi 95 314 euro i arbetarskyddsstipendier och beviljade 60 572 euro i nya stipendier. Vi har 12 ombudsmän som specialiserat sig på att främja arbetssäkerheten. För att stöda arbetssäkerheten genomförde vi VR-upplevelsen Maatilan vaaranpaikat och införde en rådgivningstjänst för arbetssäkerheten som fick ett gott bemötande.

Arbetshälsa för stipendiater

För stipendiater inom vetenskap och konst ordnade vi en må bra-dag med stresshantering och självledning på programmet. Dessutom ordnande vi workshoppar kring olika teman om välbefinnande. Vi inledde pilothandledningen Virtaa verkosta via webben i syfte att främja stipendiaternas arbetshälsa och arbetsförmåga. Utbildningen Välbefinnandets ABC ordnades för första gången för stipendiater. I syfte att stöda stipendiaternas arbetshälsa och arbetsförmåga införde vi en rådgivningstjänst för hälsofrämjande verksamhet.

LPA och samhällsansvar

Vi är med om att främja målet om förlängda arbetskarriärerna som berör hela samhället. Målet för vår verksamhet och särskilt för vår avbytarservice och tjänsterna för arbetsförmåga är att minska risken för arbetsoförmåga bland våra kunder och att öka antalet friska år i arbetet, arbetsförmågan och möjligheten att orka i arbetet.

Vi ansvarar för att den sociala tryggheten förverkligas kvalitativt med tanke på tjänsterna både för lantbruksföretagarna och för stipendiaterna. Vi utvecklar vår egen verksamhetoch vi deltar aktivt i utvecklandet av våra kunders sociala trygghet genom att framhäva de särskilda drag och behov som kännetecknar deras arbete.

Vår placeringsverksamhet baserar sig på en placeringsplan som styrelsen godkänner årligen. Främst ska LPA i sin placeringsverksamhet se till tillräcklig spridning av placeringarna med beaktande av LPA:s riskhanteringsförmåga och tillgångarnas likviditetskrav för varje försäkringsrörelse. I placeringsverksamheten beaktar vi faktorer som gäller miljö (environment), samhälle (society) och god förvaltning (governance). För att nå dessa ansvarsmål har vi av våra samarbetspartner förutsatt att aspekterna kring synlig ansvarsfull placering iakttas i placeringsprocessen.

LPA är också en ansvarsfull arbetsgivare för de anställda. Vi stöder vår personals arbetshälsa, hjälper de anställda att orka i arbetet samt stöder livslång inlärning och samordning av arbete och familjeliv på olika sätt. Vår personal deltar i beslutsfattandet och i utvecklingen av verksamheten i olika samarbetsforum och arbetsgrupper. I enlighet med vår personalstrategi producerar en arbetsgivare som mår bra i sitt arbete den bästa kundupplevelsen för våra kunder.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig