Hoppa över navigering

Videotävlingen Smarta gårdsvideor och behandlingen av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du anmäler en video till tävlingen och är kontaktperson för deltagarna, deltar i tävlingen och uppträder på videon.

Varför och på vilka grunder behandlas sina personuppgifter hos LPA?

Personuppgifter behövs för att LPA ska kunna genomföra tävlingen. Tävlingsregler

När du anmäler en video till videotävlingen Smarta gårdsvideor eller om du anmäls som deltagare samtycker du till att LPA behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra åtgärder i anslutning till tävlingen.

LPA behandlar dina personuppgifter utifrån ditt samtycke och endast i syften som anges nedan. Du kan om du vill senare återkalla ditt samtycke genom att meddela det skriftligt till enheten för arbetsfrämjande vid LPA till den person som anges i reglerna. Detta innebär i praktiken även att du återkallar din medverkan i tävlingen.

Vilka uppgifter behandlas hos LPA och i vilket syfte?

I anslutning till videotävlingen Smarta gårdsvideor samlar LPA in följande information:

Kontaktperson (grupp som deltar/person som deltar):
Namn, telefonnummer och e-postadress.
LPA behöver kontaktuppgifterna för att kunna kontakta dig i frågor som gäller ordnande av tävlingen, prisutdelningen och användningen av videon.

Deltagare (gruppmedlem):
Namn.
Namnet används när de som belönas i tävlingen publiceras och när LPA visar videorna som deltar i tävlingen.

Personer som uppträder i videorna:
Videofilmen.
Videon förevisas i syfte att främja lantbruksföretagarnas säkerhet i arbetet och för att förbättra arbetarskyddet genom att uppmärksamma risker i anslutning till arbetet och metoder genom vilka arbetsolycksfall kan förhindras.

LPA:s rätt att hämta in och överlåta personuppgifter

LPA hämtar inte in uppgifter om dig i anslutning till tävlingen från andra än av dig eller den som är kontaktperson för deltagarna och överlåter inte heller dina personuppgifter till andra utan ditt samtycke.

Genom att uppträda i videon samtycker du till att LPA möjligen i enlighet med tävlingsreglerna visar videon på LPA:s webbplats och i LPA:s sociala medier, t.ex. Facebook och YouTube.

Personuppgifter som LPA samlar in i anslutning till videotävlingen Smarta gårdsvideon behandlas enbart hos LPA.

Om du har samtyckt til att dina personuppgifter överlåts till en annan person eller till att videon som du uppträder i förevisas kan du om du vill senare återkalla ditt samtycke genom att meddela detta skriftligt till den person vid enheten för arbetsfrämjande vid LPA som anges i reglerna.

Du har rätt till insyn

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som har sparats i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det med tanke på användningsändamålet är av betydelse.

Andra rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att uppgifter om dig tas bort från LPA:s register. Du kan dessutom begära att LPA begränsar behandlingen av personuppgifterna om de enligt din åsikt är felaktiga eller om du an-ser att de används i strid mot lagen. Då kan LPA endast behandla uppgifterna med ditt samtycke eller för ändamål som särskilt anges i dataskyddsförordningen. Du kan också begära att LPA över-för personuppgifter om dig till en annan om du själv har lämnat uppgifterna till LPA och överföringen är tekniskt möjlig.

Begäran om personuppgifter och besvärshänvisning

Begäran om personuppgifter och svaret är vanligtvis avgiftsfria. Om LPA inte vidtar åtgärder utgående från din begäran underrättas du senast inom en månad om detta. Om din begäran inte kan uppfyllas uppger LPA orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga till dataskyddsombudsmannen.

Förvaringen av dina personuppgifter

Personuppgifterna som samlas in i samband med tävlingen Smarta gårdsvideor förvaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge som det är nödvändigt för att fullfölja de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

Om LPA förevisar en video som en kontaktperson har anmält till tävlingen förvaras personuppgifterna om honom eller henne lika länge som videon. I övriga fall förvaras uppgifterna till utgången av 2023.

Om LPA förevisar en deltagares videoinspelning förvaras hans eller hennes namn lika länge som videoinspelningen. I övriga fall förvaras uppgifterna till utgången av 2023.

Videofilmerna som LPA kommer att förevisa förvaras i 5 år efter att tävlingen avslutats. Om någon av personerna i videon begär att LPA tar bort videon, kommer LPA inte längre att förevisa den eller förvara den.

Videofilmerna som LPA inte kommer att förevisa förstörs inom ett år efter att tävlingen avslutats.

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för uppgifterna som samlas in i syfte att genomföra tävlingen.

Dataskyddsansvarigs kontaktinformation

Skicka skyddad e-post. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.
Dataskyddsansvarig är Hanna-Maria Keskinen 029 435 2251

LPA:s kontaktinformation

Du kan framföra begäran om dina dataskyddsrättigheter till LPA med skyddad e-post eller per post: LPA, PB 16, 02101 Esbo

029 435 11 växel

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA/Enheten för främjande av arbetsförmågan
Norrskensparken 2 C, 02100 Esbo
LPA, PB 16, 02101 Esbo

Läs mer om dataskyddet och behandlingen av personuppgifter hos LPA

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig