Hoppa över navigering

Visselblåsarrapport och behandlingen av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA behandlar dina personuppgifter när du rapporterar i LPA:s visselblåsarsystem.

Varför och på vilka grunder behandlas dina personuppgifter hos LPA?

Personuppgifter som gäller visselblåsaren och föremålet för anmälan som samlas in genom visselblåsarkanalen får endast behandlas av sådana medarbetare hos LPA som LPA har utsetts för den här uppgiften. LPA:s medarbetare omfattas av en lagförankrad skyldighet till sekretess i dessa frågor. LPA ska radera information som kommit in via rapporteringskanalerna fem år efter att rapporten kommit in, om det inte är nödvändigt att bevara informationen för att rättigheter eller skyldigheter enligt denna eller någon annan lag ska tillgodoses eller fullgöras, eller för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som tydligt inte har någon betydelse för handläggningen av en rapport ska raderas utan obefogat dröjsmål.

Behandlingen av visselblåsarens personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke (dataskyddsförordningen 6.1 a, dataskyddsförordningen 9.2 a).

Till grund för behandlingen av personuppgifter som gäller föremålet för rapporteringen och handläggarnas behandling av personuppgifter ligger den personuppgiftsansvariges berättigade intressen (dataskyddsförordningen 6.1 f). Behandlingen stöder sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av personer som rapporterar om rättsliga överträdelser 2019/1937 (23.10.2019), EUT 305/34, 26.11.2019.

LPA får behandla uppgifter som anknyter till särskilda kategorier av personuppgifter samt till fällande domar i brottmål och till brott endast om behandlingen är nödvändig med tanke på lagens syfte enligt 1 §.

LPA:s rätt att överlåta dina personuppgifter

Den som ansvarar för handläggningen av en rapport hos LPA får trots skyldigheten om sekretess lämna information om identiteten för den rapporterande personen och andra personer som nämns i rapporten, samt andra uppgifter som direkt eller indirekt avslöjar identitet, till en person som har utsetts att utreda rapportens riktighet, om det är nödvändigt att lämna denna information för att rapportens riktighet ska kunna utredas, till exempel om huruvida det som rapporten gäller överhuvudtaget har ägt rum.

Dessutom får den som ansvarar för handläggningen av en rapport trots sekretessbestämmelserna även lämna information om identiteten för den rapporterande personen, föremålet för rapporten och andra personer som nämns i rapporten samt andra uppgifter som direkt eller indirekt avslöjar identitet, om informationen behövs, 1) till den behöriga myndigheten, för utredning av rapportens riktighet, 2) till förundersökningsmyndigheter, för att förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning, 3) till åklagare, för de uppgifter som det föreskrivs om i 9 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019), 4) till föremålet för rapporten, för uppgörande, framställande eller försvar av rättsliga anspråk i samband med en handläggning i domstol eller i ett rättsligt eller administrativt förfarande utanför domstol.

Föremålet för rapporten har rätt att lämna ut den rapporterande personens identitet och få information av myndigheterna om den rapporterande personens identitet, om det behövs för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk i samband med ett rättsligt förfarande.

Den som ansvarar för handläggningen av en rapport ska i förväg informera den rapporterande personen om att hans eller hennes identitet kommer att lämnas ut, om inte denna information äventyrar utredningen av rapportens riktighet, en förundersökning eller en rättegång i anknytning till ärendet. Den behöriga myndigheten ska dessutom ge den rapporterande personen en skriftlig utredning om orsakerna till att sekretessbelagd information lämnas ut.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns i LPA:s register, om du vill. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att oprecisa och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det är av betydelse med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter.

Din rätt att få tillgång till uppgifter om dig får begränsas om det är nödvändigt och proportionerligt i syfte att säkra utredningen av rapportens riktighet eller skydda den rapporterande personens identitet. I praktiken har du inte rätt att under behandlingen få tillgång till personuppgifter som anknyter till rapporten om det är nödvändigt och proportionerligt att begränsa din rätt för att säkra utredningen av rapportens riktighet eller skydda den rapporterande personens identitet.

Om endast en del av uppgifterna om dig är sådana som avses ovan har du rätt att få information om de övriga uppgifterna som gäller dig. Du har rätt att få veta varför din rätt till tillgång till dina personuppgifter har begränsats och att begära att uppgifterna lämnas till dataombudsmannen.

Om LPA inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter som baserar sig på din begäran underrättas du om detta senast inom en månad. Om LPA inte kan uppfylla din begäran underrättar LPA dig om orsaken.

Besvärsrätt

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga till dataombudsmannen.

Förvaring av personuppgifter

LPA ska radera information som kommit in via rapporteringskanalerna fem år efter att rapporten kommit in, om det inte är nödvändigt att bevara informationen för att rättigheter eller skyldigheter enligt den här eller någon annan lag ska tillgodoses eller fullgöras, eller för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som samlats in i samband med visselblåsningsrapporter förvaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. LPA ska radera information som kommit in via rapporteringskanalerna fem år efter att rapporten kommit in, om det inte är nödvändigt att bevara informationen för att rättigheter eller skyldigheter enligt den här eller någon annan lag ska tillgodoses eller fullgöras, eller för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som tydligt inte har någon betydelse för handläggningen av en rapport ska raderas utan obefogat dröjsmål. Rapporten förvaras alltid i 90 dagar i Firstwhistle-systemet.

LPA förvarar huvudsakligen personuppgifter som samlats in via rapporten och behandlingen av den i fem år, om inte lagstiftningen förutsätter annat. Alla personliga uppgifter i visselblåsarrapporterna raderas när de inte längre behövs i forskningssyfte och för verkställande eller inte förutsätts förvaras till följd av annan lagstiftning samt vanligtvis inom en månad (30 dagar) efter att behandlingen av rapporten har slutförts.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig när det gäller personuppgifter som samlats in i samband med visselblåsningsrapporter.

Den registeransvariges kontaktinformation vid LPA

LPA:s dataskyddsansvarig är Hanna-Maria Keskinen. Skicka skyddad e-post på LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig