Sök serviceproducenter
Granska dina uppgifter
Att söka ändring
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Annika
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Att söka stipendium
Lagar och försäkringsvillkor
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
LPA:s försäkringsläkare
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Arbete under rehabilitering
Blanketter
Vårt mål: en familjevänlig arbetsplats
Skyddshandskar
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
Evenemang för hälsa och välmående
Undersökningar
Försäkringspremieräknare
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Partiell ålderspensionsräknare
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Vid en arbetsskada
För arbetsskador
Årsarbetsinkomsten
etjanster
Övergång i annan pension från deltidspension
Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
Tjänster som ingår
Ersättningar
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt för att underlätta den ekonomiska situationen för jordbrukare
Utnyttjande av resultaten
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Avträdelsestödsbroschyrer
Renskötare
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (7066r)
Öppna
Avträdelsestödets storlek
Pensionsförsäkring för stipendiater
Publikationer
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Avträdelsepension (AVTRPL)
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Utbetalning av pensionen
LPA idag 3/2018
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Monica
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Bondgårdsspelet
Företagshälsovård
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
Utbetalning och beskattning
Asiakaspalvelu på svenska
Heidi
Hörselskydd
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
Svar på vanliga frågor
Hur du tecknar försäkring
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Ta hand om bonden
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Föremål som ersätts
Grupplivförsäkringsersättning
Lantbruksavbytare något för dig
Deltidspension
Infobilagor om hur personuppgifter behandlas
Före pensionsåldern
Förenande av stipendier
Ändring i stipendiatarbetet
Rehabilitering från LPA
Utbildningsmaterial
Kompetens och kunnande
LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk
Storleken på risker och deras betydelse
2015
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Företagare
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Undervisningsmaterial
Att avstå från renhushållning
Kontaktinformation
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Bestämning av försäkringstiden
Markku
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Räknare för stipendiater
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 12 oktober
Arbetshälsoverksamhet
Anita
Trygg hästskötsel 11/2011
Skydda dig
Arbetsskadeförsäkring
Material
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Avbytarservice i 40 år
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
Att söka rehabilitering
Publikationer
LPA idag 1/2019
Andningsskydd
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Kundnöjdhet
Avträdelsesystem
Arbetsinkomsträknare
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Menersättningar
Kontaktinformation
Rehabiliteringsstöd eller pension
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Bilagor till ansökan
Hjälp vid kriser
Gör så här ...
Bondens kraftresurstest 11/2018
Ta hjälp av professionella
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2018
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Försäkringsvillkor
Skogsägare
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
LPA idag 3/2016
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
Hjälp i svåra livssituationer
Vilande avträdelsestöd
Må bra i arbetet
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Mela security for grant and scholarship recipients 4/2019
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Återhämtning
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
Kaarlo
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
Pensionens storlek
Ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r)
Öppna
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Seija
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Betning
Att söka ändring
Familjelivet som en kraftkälla
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Rehabiliteringsutredning
Arbete och hälsa
Vår kundtjänst i Hagalund tillbaka i vanlig ordning igen
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2019 (2665r)
Öppna
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Ändringssökande
Kompletterande verksamhet
LPA idag 1/2018
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Olycksfallspension
För själv ordnad avbytarservice
Pensionen upphör
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Gamla stipendier
Stöd för välbefinnandet
Delegationen
Bli inte förblindad! 11/2018
Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
LPA-sjukdagpenning
Vem försäkras
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
LPA idag 2/2016
Handläggningstider för ansökningar
Arbetarskyddsombudsmän
Åkermark till nära släkting
Pensioner och avbytarservice
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
LPA idag 3/2013
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Öppna
Invalidpension och avbytarservice
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Sirkku
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Utredning om smärtor (7184r)
Öppna
När gå i pension?
Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Jarno
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 11/2018
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Trygg användning
Räknare
Att ha maken som arbetskamrat
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
LPA idag 1/2014
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Utbildning
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Nätverket Ta hand om bonden blir starkare
Förebygg och organisera
LPA söker två experter på avbytarservice
LPA:s logo
OFLA-olycksfallsförsäkring
LFÖPL-arbetsinkomsten
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
LPA idag 4/2016
LPA finns på sociala medier (på finska)
Information om arbetspensioner
Årsarbetsinkomsten
Avbytarring
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Adressändring
Statistik
Stipendiaternas LFÖPL-försäkringsfakturor postas i dagarna
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Jaakko
LPA idag 1/2013
Avträdelsesystem
Obligatorisk försäkring
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Vad som avses med jordbruk
Vikariehjälpsavgift
Må bra-dagar
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Fullmakt (2250r)
Öppna
Hur invalidpensionen bestäms
Fiskare, må bra! 5/2018
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Satu
Dagpenningsräknare
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Att söka familjepension
Heikki
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 1/2019
Martti
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Hälsorisker
Grupplivförsäkring
Belastningsfaktorer i arbetet
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Kreatursskötselexamen
Rehabiliteringsmetoder
Pensionsförsäkring
Ofta ställda frågor om inkomstregistret
Forskning och färdiga hjälpmedel
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
LPA idag 2/2013
Stipendiater
Exempel
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2019 (2652r)
Öppna
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
LPA-sjukdagpenning
Dagpenning
Före en avbytartjänst
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Lediga jobb
Giftighet
Nya kontonummer kan anmälas via e-tjänsterna
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Harri
LPA idag 3/2012
Att söka sjukdagpenning
Dagpenningsräknare
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
Arbetshälsorådgivaren
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Arbetsinkomsträknare
Beskattningen
Vikariehjälp
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Pensionen börjar
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
Invalidpension blir ålderspension
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
Beslut på engelska?
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Andra ersättningar
Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster
LPA idag 1/2017
Osmo
Vad är en yrkessjukdom?
Utbildningsmaterial
LPA-sjukdagpenning
Arbetet löper och är tryggt
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Läroavtalsutbildning
Låt pensionen växa
De försäkrades årsinformation och årets första fakturor
Typiska olycksfall
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
Internationella publikationer
Deltidsföretagare
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Fritidsolycksfallsförsäkring
Sjukvårdskostnader
Arbetarskydd
Verkställande direktören
Yrkessjukdom
Elektroniskt pensionsutdrag
LPA är med på KoneAgria 11–13.10.2018
Må bra-dagar
Nina Maarit
Arbeta med god hälsa 11/2012
Broschyrmaterial
Vägbeskrivning
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
God service från LPA i din vardag!
Skydda dig själv 6/2014
Försäkringspremieräknare
Till vem betalas ersättning
Avbytartjänsterna
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Öppna
Invalidpension
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Öppna
LPA idag 1/2015
Arbete i ett avtalsland
Projektresultat
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
Hur pensionen bestäms
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Kerstin
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
OFLA-premierabatt
Pensionsutdrag
Verksamhetsförutsättningar
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Information om avbytarservice
LPA:s e-tjänster är stängda 28.12–2.1 på grund av uppdateringar
Hjälpmedel från Luke
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
Träna nacke och axlar 4/2019
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Andra broschyrer
Exempel på aktiebolag
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Exempel på försäkringspremier år 2019
Förvärvarens förbindelser
Själv ordnad avbytarservice
För fritiden
Ansök och följ behandlingen
Arbetspensionskort
Betalar du lön? Ge fullmakt till den som använder inkomstregistret
LPA idag 2/2017
Jukka
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Ansökningsblankett
Användarvillkor och dataskydd
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Chefer och läkare
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Rätten till avbytarservice
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Öppna
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Förändringar på gården
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Arbetslivspension
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
Vid en fritidsskada
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
Välkommen!
Familjepension
LPA deltar i utställningen Lepaa 2018
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Andra indirekta kostnader
Att ansluta sig till företagshälsovården
Att söka ersättning
Understödd semester
LPA idag 1/2016
Sökning av serviceproducenter
Årsinformation till pensionstagare och pensionsutbetalningsdagarna 2019
Uppföljning
LPA idag 3/2015
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Kompletterande verksamhet
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Att söka försäkring
Medan du har avträdelsestöd
Hur ordnas avbytartjänsterna
Säkerhet för barn
Skadefall före 1.1.2016
LPA idag 4/2013
Kontrollera nivån på din trygghet
Beskattning
Stipendiatarbete som utförts 2017 kan fortfarande försäkras
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Ville
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
LPA:s arbetarskyddsmedel
Arbetarskyddsstipendier
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Att söka ändring
Organisation
LPA-trygghet för lantbruksföretagare redan i 50 år
Skyddsskodon
Företag i svårigheter
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Pension
Försäkringspremien
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Ålderspensionsräknare2017
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Öppna
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Familjepension och begravningshjälp
Företagshälsovård
Feedback
Arbetet under tiden med deltidspension
Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
LFÖPL-försäkringspremien
Rehabilitering från FPA
Årsredovisning
Utomstående arbetskraft
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
LPA idag 4/2018
Val av åtgärder
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Avbytarservicebroschyrer
Fiskare
LPA idag 4/2017
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2019
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Hur du söker avträdelsestöd
Kundtjänst
Personlig skyddsutrustning
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Flera stipendier
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Arbete som pensionerad
Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Johanna
Flytgödsel kan döda 6/2012
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Rehabilitering
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
LPA idag 2/2014
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Ersättningar under rehabilitering
OFLA-rehabilitering
SLC är nu med i nätverket Ta hand om bonden
Skyddsglasögon
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
Öppna
Avbytarservice
Odlad jordbruksmark
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004r)

Öppna
Hemvårdskostnader
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Försäkring parallellt med pension
Begäran om kontroll av personuppgifter
Projektets kontaktuppgifter
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
Annan samtals- och nätjour
Ge respons
LPA idag 3/2017
Försäkringspremier kan betalas i förskott för 2019
Bedömning och identifiering av faror
Nyheter och pressmeddelanden
LPA har öppnat nya webbsidor
Kundtidning
Familjemedlemmar
LPA-trygghet för stipendiater 2/2019
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
LPA idag 3/2014
Länkar
Överlåtelse i bolagsform
Skydd och säkerhet i arbetet
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Kostnader
Beställ eller skriv ut
Värderingar, attityder och motivation
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Vikariehjälp för renskötare
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Vikariehjälpsräknare
Kom med på en svenskspråkig Må bra-dag för lantbruksföretagare
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Leena
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
I händelse av förgiftning
Försäkringspremierna
Utmanande förändringar
Heli
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
Arbetsprövning och -träning
Avbytarservice
LPA-trygghet i 50 år!
Videor om personlig skyddsutrustning
LPA idag 4/2015
Mela's web pages in English are published
Arbetarskydd
Skog
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2019
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Årsarbetsinkomsten
Avbytarserviceförvaltningen
LPA idag 2/2018
Köptjänstförbindelser
LPA idag 2/2015
Hur du söker försäkring
Koppla av på semester
LPA i siffror
Skogsägare, försäkringen ger dig pensionstillväxt och tryggar ditt arbete
Riskhantering
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Avbytarservice
Gårdsbruksidkare
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Skyddsutställning
Generationsväxling
Husdjursenheter
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
En lyckad generationsväxling 10/2013
LPA idag 1/2012
Rätten till invalidpension
Levnadssätt
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
Om du har annan pension
Är du LFÖPL-försäkrad och betalar också lön? Läs det här!
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Mikko
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
Tankblandning
Beskattning av ersättningar
Alla behöver vänner
Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Tillåtna skogsarbeten
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Kostnaderna
Stipendiater
Stipendiaternas LFÖPL-premiefakturor
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
LPA-sjukdagpenning
Fiske
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Ansökan om partiell förtida ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Vikariehjälp
Avgifter och ersättningar
Att söka pension
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
Må bra själv
LPA som arbetsplats
Systemet med avträdelsestöd upphör vid utgången av 2018
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 1/2019
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Upphävd lagstiftning
Frivillig försäkring
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
Tjänster
Att avstå från jordbruk
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Öppna
Så tillväxer pensionen
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Janne
Kommunikation
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
Ålderspension
Anmäl utbetalda löner till inkomstregistret
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Kyösti
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 1/2019
Exposition
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Nätverk
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Kortfilmer om lantbruksavbytare
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Om LPA
Pusta ut en stund – Vikariehjälp föt husdjursarbeten 1/2019
Risken för yrkessjukdomar
Eventuella verkningar av poststrejken
Deltidspension öppnar många möjligheter
Försäkring
Stipendiater
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
LPA idag 4/2014
Arbetsgruppledarens anmälan
Hur dagpenningen räknas
Arbetsdag och uppgiftsandel
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
Principer för e-post
Blanketter
Test av bondens kraftresurser
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Pirkko
LPA idag 4/2012
Arbetspensioner
Försäkringsförutsättningar
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Farmäventyrsspelet
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Att söka ändring
Vikariehjälpsgrunder
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
Filmen Ryggrad
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Att söka invalidpension
Vårens premiefakturor
Pensionens storlek
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Öppna
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Kurskalender
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Ändringar i familjepensionen
Marko
Asta
Heikki
FAQ – frågor och svar
Skyddsutrustning
LFÖPL-pensionsförsäkring
Resursfaktorer i arbetet
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Grundexamen
Rätten till rehabilitering
Enkät till fiskare
Hur minska antalet maskinolyckor
LPA har postat pensionsutdragen
Renskötsel
Böcker och dvd-filmer
Pensionstagare
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Nina
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Betalningsförbindelse
Granskning av arbetsmiljön
Ledningsgruppen
Spridning
Livslängdskoefficienten
Pensionsutdrag postas i år till försäkrade födda i september–december
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Sari
LPA idag 2/2012
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
Styrelsen
Anne
LPA:s serviceprinciper
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Räknare för stipendiater
Att söka ersättning
Semester
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2019 (2651r)
Öppna
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Ergonomi
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Öppna
Invalidpension och arbete
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Uppskjuten ålderspension
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Öppna
Arbete i något annat land
Leda sig själv och arbetet
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
Att söka ändring
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
Egen pension inverkar
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Tapio
Vad är ett olycksfall?
För företagshälsovårdaren
Rehabilitering
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Pensionsreformen 2017
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Utbilda dig till avbytare
LPA:s kundmottagning tar emot endast med tidsbeställning
Undvik olycksfall
Må bra-dagar 2015
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Stordiaserier
Lagändring 2011
Ersättningens storlek
Pusta ut en stund – Själv ordnad avbytarservice 1/2019
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Arbete utomlands
Fakturabilagor och infobrev
Vad ska jag göra?
Olycksfall
Jag, avbytare?
Kontrollera utdraget så här
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Helena
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Stipendiegivarens anmälan
LPA-ombudsmän
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
Avbytarserviceguider
Avbytarteamen ger service 6/2014
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Efter vem betalas ersättning
Kort om avbytarservice
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Befrielse från försäkringen
Elektronisk skadeanmälan
Partiell ålderspension
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
OFLA-rehabiliteringskurser
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Rätten till familjepension
Trygghet från LPA - LPA-sjukdagpenning 8/2018
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Asko
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
Kostnader
Arbetspensioner
Stödpersonsnätverket
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Söktjänst för företagshälsovård
Om du betalar ut lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret
Arbetsgivarens skyldigheter
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Försäkringsvillkor
Verksamhet i bolagsform
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Försäkringspremier och fakturering
Avträdarens förbindelser
Handledning
Europeisk video om barnsäkerhet