Hörselskydd
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Beskattning
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Ålderspensionsräknare2017
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Flytgödsel kan döda 6/2012
LPA:s arbetarskyddsmedel
Arbetarskyddsstipendier
Publikationer
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
Att söka ändring
Blanketter
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Harri
Kundnöjdhet
Pension
Försäkringspremien
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Avbytarserviceguider
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004)

Öppna
Familjepension och begravningshjälp
Att ansluta sig
Feedback
Arbetet under tiden med deltidspension
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
LPA idag 4/2014
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
Rehabilitering från FPA
Årsredovisning
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Martti
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2017
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Avbytarservicebroschyrer
Fiskare
Kompetens och kunnande
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Länkar
Hur du söker avträdelsestöd
Pensionsförsäkring för stipendiater
Storleken på risker och deras betydelse
Må bra-dagar 2015
Mela security for grant and scholarship recipients 12/2017
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Andningsskydd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
Kaarlo
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Arbete som pensionerad
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Öppna
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Rehabilitering
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
Ersättningar under rehabilitering
Asiakaspalvelu på svenska
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Nina Maarit
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Avbytarservice
Odlad jordbruksmark
Material
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Farmäventyrsspelet
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Hemvårdskostnader
Grupplivförsäkringsersättning
Försäkring parallellt med pension
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
Hur du söker försäkring
Annan samtals- och nätjour
Ge respons
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Skadefall före 1.1.2016
Projektets kontaktuppgifter
Osmo
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Kundtidning
Familjemedlemmar
Markku
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Skyddsutställning
Överlåtelse i bolagsform
Kontaktinformation
Ta hjälp av professionella
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
LPA idag 3/2013
Beställ eller skriv ut
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
Vikariehjälpsräknare
LPA idag 1/2018
Pusta ut en stund - Vikariehjälp för husdjursarbeten 1/2018
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Öppna
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
I händelse av förgiftning
Försäkringspremierna
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Arbetsprövning och -träning
Publikationer
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Jukka
LPA:s logo
Arbetarskydd
Skog
Familjelivet som en kraftkälla
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Årsarbetsinkomsten
Kontaktinformation
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
Koppla av på semester
LPA i siffror
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Köptjänstförbindelser
Kerstin
LPA idag 1/2013
Avbytarservice
Gårdsbruksidkare
Återhämtning
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Tjänster
Generationsväxling
Må bra i arbetet
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
LPA idag 1/2012
Rätten till invalidpension
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
Förebygg och organisera
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Dagpenningsräknare
Utredning om smärtor (7165r)
Öppna
Om du har annan pension
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 6/2016
Tankblandning
Beskattning av ersättningar
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Kostnaderna
Arbete och hälsa
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Ville
LPA idag 2/2013
LPA-sjukdagpenning
Fiske
Att ha maken som arbetskamrat
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Avbytarteamen ger service 6/2014
Arbetsgruppledarens anmälan
Vikariehjälp
För själv ordnad avbytarservice
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
Må bra själv
LPA som arbetsplats
Må bra-dagar
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Att söka pension
Heikki
LPA idag 3/2012
Upphävd lagstiftning
Frivillig försäkring
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
Söktjänst för företagshälsovård
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Att avstå från jordbruk
Pensioner och avbytarservice
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
2015
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Öppna
Så tillväxer pensionen
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
LPA idag 3/2016
Forskning och färdiga hjälpmedel
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Beslut på engelska?
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Ålderspension
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2018 (2652r)
Öppna
Ansökan om förtida partiell ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
FAQ – frågor och svar
Exposition
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Kreatursskötselexamen
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Helena
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
Försäkring
Stipendiater
Belastningsfaktorer i arbetet
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
LPA:s försäkringsläkare
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Hur dagpenningen räknas
Avbytarring
Arbete i något annat land
Principer för e-post
Blanketter
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Pensionens storlek
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
Arbeta med god hälsa 11/2012
Arbetspensioner
Försäkringsförutsättningar
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
Sök serviceproducenter
Räknare för stipendiater
Att söka ändring
Vikariehjälpsavgift
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Att söka invalidpension
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
LPA idag 2/2016
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Typiska olycksfall
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2018 (2665r)
Öppna
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Ändringar i familjepensionen
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Vad är ett olycksfall?
Skyddsutrustning
LFÖPL-pensionsförsäkring
Läroavtalsutbildning
Rätten till rehabilitering
Pensionsförsäkring
Asta
Anita
Träna nacke och axlar 8/2012
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Böcker och dvd-filmer
Pensionstagare
Arbetet löper och är tryggt
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Arbete utomlands
Betalningsförbindelse
Före en avbytartjänst
Ledningsgruppen
Spridning
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
Uppskjuten ålderspension
Förenande av stipendier
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Dataskyddsbeskrivning och registerbeskrivningar
Styrelsen
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Sirkku
Avträdelsepension (AVTRPL)
Vikariehjälpsräknare
Att söka ersättning
Vikariehjälp
100 berättelser om finländskt arbete
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Öppna
Invalidpension och arbete
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Hjälpmedel från Luke
LPA söker två experter på avbytarservice
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
Egen pension inverkar
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Nina
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
För företagshälsovårdaren
Rehabilitering
Information om avbytarservice
Livslängdskoefficienten
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 1/2017
Projektet Ta hand om bonden
Leena
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Stordiaserier
Lagändring 2011
Verksamhetsförutsättningar
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Avbytarservice i 40 år
Försäkringspremier och fakturering
Fakturabilagor och infobrev
Arbetarskydd
Olycksfall
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
Kontrollera utdraget så här
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Partiell ålderspension
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Stipendiegivarens anmälan
LPA-ombudsmän
Projektresultat
Teemu
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Efter vem betalas ersättning
Avbytartjänsterna
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Olli
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Befrielse från försäkringen
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
Arbetshälsorådgivaren
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
OFLA-rehabiliteringskurser
Flera stipendier
Välkommen
Rätten till familjepension
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
Kostnader
Arbetspensioner
Ansök och följ behandlingen
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Mikko
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Försäkringsvillkor
Verksamhet i bolagsform
Understödd semester
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (9001r)
Öppna
Avträdarens förbindelser
Själv ordnad avbytarservice
Uppföljning
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
Skyddsskodon
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Kontrollera nivån på din trygghet
Att söka ändring
Jobb att söka: teamledare till pensionsenheten
Partiell ålderspensionsräknare
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Mögeldamm och tröskdammlunga 10/2012
Att söka stipendium
Lagar och försäkringsvillkor
Säkerhet för barn
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Arbete under rehabilitering
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Öppna
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Pirkko
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
Öppna
Undersökningar
Försäkringspremieräknare
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
God service från LPA i din vardag!
Handläggningstider för ansökningar
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Vid en arbetsskada
För arbetsskador
Adressändring
Övergång i annan pension från deltidspension
LPA idag 4/2017
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
LPA finns på sociala medier (på finska)
Ändring i stipendiatarbetet
Tjänster som ingår
Ersättningar
Personlig skyddsutrustning
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Kyösti
LPA har öppnat nya webbsidor
Avträdelsestödsbroschyrer
Renskötare
Utomstående arbetskraft
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
LPA idag 1/2014
Undervisningsmaterial
Avträdelsestödets storlek
Hur ordnas avbytartjänsterna
Val av åtgärder
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
Kostnader
Skyddsglasögon
Uppfriskande färgläggning
Lantbruksföretagarnas målarbok för vuxna. Sidorna kan inte skrivas ut här utan från bloggen Juureva joukko.
Vikariehjälp för renskötare
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Utbetalning av pensionen
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Ta hand om bonden
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Trygg hästskötsel 11/2011
Bondgårdsspelet
Företagshälsovård
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Utbetalning och beskattning
Organisation
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Sari
Mela's web pages in English are published
Svar på vanliga frågor
Hur du tecknar försäkring
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Föremål som ersätts
Företagshälsovård
Deltidspension
LPA-trygghet för stipendiater 12/2017
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
Bilagor till ansökan
Rehabilitering från LPA
Utbildningsmaterial
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
Före pensionsåldern
Heikki
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Företagare
LPA idag 3/2017
LPA idag 1/2016
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Hjälp i svåra livssituationer
Att avstå från renhushållning
Kundtjänst
Bedömning och identifiering av faror
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
En lyckad generationsväxling 10/2013
Lantbruksavbytare något för dig
Videor om personlig skyddsutrustning
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Räknare för stipendiater
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Skydda dig
Arbetsskadeförsäkring
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
Att söka rehabilitering
OFLA-rehabilitering
Arbetshälsoverksamhet
Helena
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
Avträdelsesystem
Arbetsinkomsträknare
Utmanande förändringar
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Menersättningar
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2018
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Gamla stipendier
Hjälp vid kriser
Gör så här ...
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Tapio
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Försäkringsvillkor
Skogsägare
Värderingar, attityder och motivation
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Arbetarskyddsombudsmän
Vilande avträdelsestöd
Säkerhet i arbetet
Riskhantering
LPA idag 3/2015
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Rehabiliteringsstöd eller pension
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
Företag i svårigheter
Kommunikation
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
Pensionens storlek
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2018
LPA idag 1/2015
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 1/2017
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Betning
Att söka ändring
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Rehabiliteringsutredning
Avbytarservice
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Annika
Deltidspension öppnar många möjligheter
Ändringssökande
Kompletterande verksamhet
Alla behöver vänner
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Skydda dig själv 6/2014
Information om arbetspensioner
Olycksfallspension
Avbytarserviceförvaltningen
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Stöd för välbefinnandet
Delegationen
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Pensionen upphör
Asko
LPA idag 4/2012
LPA-sjukdagpenning
Vem försäkras
Levnadssätt
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Åkermark till nära släkting
Husdjursenheter
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 5/2017
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Filmen Ryggrad
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Öppna
Invalidpension och avbytarservice
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
Risken för yrkessjukdomar
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Kurskalender
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
När gå i pension?
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2017 (2652r)
Öppna
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Trygg användning
Räknare
Kortfilmer om lantbruksavbytare
Utbildning
Stipendiater
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Monica
Renskötsel
OFLA-olycksfallsförsäkring
LFÖPL-arbetsinkomsten
Nätverk
Heli
Chefer och läkare
LPA-sjukdagpenning
Årsarbetsinkomsten
Avgifter och ersättningar
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Adressändring
Statistik
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
LPA idag 2/2012
Avträdelsesystem
Obligatorisk försäkring
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Sökning av serviceproducenter
Arbetsinkomsträknare
Vad som avses med jordbruk
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Nyheter och pressmeddelanden
Ergonomi
Fullmakt (2250r)
Öppna
Hur invalidpensionen bestäms
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Hur minska antalet maskinolyckor
LPA idag 4/2015
Att söka ändring
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Att söka familjepension
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
LPA idag 4/2016
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Öppna
Vad är en yrkessjukdom?
Hälsorisker
Grupplivförsäkring
Grundexamen
Rehabiliteringsmetoder
Om LPA
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 2/2017
Johanna
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Stipendiater
Exempel
Resursfaktorer i arbetet
Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Fritidsolycksfallsförsäkring
Dagpenning
Arbetsdag och uppgiftsandel
Lediga jobb
Giftighet
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2018 (2651r)
Öppna
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
Invalidpension blir ålderspension
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Att söka sjukdagpenning
Dagpenningsräknare
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
LPA idag 4/2013
Försäkringspremieräknare
Beskattningen
Vikariehjälpsgrunder
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Pensionen börjar
Anne
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Arbete i ett avtalsland
Undvik olycksfall
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
Andra ersättningar
Ersättningens storlek
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
Utbildningsmaterial
LPA-sjukdagpenning
Utbilda dig till avbytare
Låt pensionen växa
LPA idag 1/2017
Timo
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Internationella publikationer
Deltidsföretagare
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
LPA idag 2/2014
Exempel på försäkringspremier år 2018
Sjukvårdskostnader
Granskning av arbetsmiljön
Yrkessjukdom
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
Elektroniskt pensionsutdrag
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Öppna
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Broschyrmaterial
Vägbeskrivning
Leda sig själv och arbetet
Janne
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Till vem betalas ersättning
Semester
Må bra-dagar
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Evenemang för hälsa och välmående
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Öppna
Invalidpension
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
LPA idag 3/2014
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
Verkställande direktören
Eventuella verkningar av poststrejken
Årsarbetsinkomsten
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Hur pensionen bestäms
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Laura
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Andra indirekta kostnader
OFLA-premierabatt
Pensionsutdrag
Jag, avbytare?
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Seija
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Andra broschyrer
Exempel på aktiebolag
Stödpersonsnätverket
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Att söka försäkring
Förvärvarens förbindelser
Vad ska jag göra?
Arbetsgivarens skyldigheter
Skyddshandskar
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
Granska dina uppgifter
Arbetspensionskort
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Arbetslivspension
LPA idag 2/2015
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Ansökningsblankett
Användarvillkor och dataskydd
Europeisk video om barnsäkerhet
Satu
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Rätten till avbytarservice
Kort om avbytarservice
LPA idag 2/2017
Jaakko
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Förändringar på gården
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
LPA:s serviceprinciper
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Vid en fritidsskada
För fritiden
Bestämning av försäkringstiden
etjanster
Familjepension
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Pusta ut en stund - Själv ordnad avbytarservice 1/2018
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
LFÖPL-försäkringspremien
Att ansluta sig till företagshälsovården
Att söka ersättning
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
Jarno
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Kompletterande verksamhet
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Pensionsreformen 2017
Tillåtna skogsarbeten
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Medan du har avträdelsestöd
Handledning
Utnyttjande av resultaten
LPA har postat pensionsutdragen