Hur du tecknar försäkring
Föremål som ersätts
Grupplivförsäkringsersättning
Publikationer
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Dagpenningsräknare
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
Martti
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 6/2016
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Utbetalning av pensionen
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Bondgårdsspelet
Företagshälsovård
Utbetalning och beskattning
Asiakaspalvelu på svenska
Ledigt jobb att söka: svensk översättare
Utnyttjande av resultaten
Må bra-dagar 2015
LPA idag 2/2013
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
Arbetsgruppledarens anmälan
Svar på vanliga frågor
Hörselskydd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
LPA idag 4/2017
Ålderspensionsräknare2017
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
Lantbruksavbytare något för dig
Deltidspension
Rehabilitering från LPA
Utbildningsmaterial
Infobilagor om hur personuppgifter behandlas
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Nina Maarit
LPA idag 3/2012
Utomstående arbetskraft
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Företagare
Att avstå från renhushållning
Kontaktinformation
Menersättningar
Kontaktinformation
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Skadefall före 1.1.2016
Beslut på engelska?
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Osmo
FAQ – frågor och svar
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Räknare för stipendiater
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Kreatursskötselexamen
Skydda dig
Arbetsskadeförsäkring
Att söka rehabilitering
Publikationer
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 12 oktober
Storleken på risker och deras betydelse
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Avträdelsesystem
Arbetsinkomsträknare
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
LPA-trygghet för stipendiater 12/2017
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
LPA idag 1/2015
Arbete i något annat land
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Rehabiliteringsstöd eller pension
Hjälp vid kriser
Gör så här ...
Goda relationer – en bättre vardag
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Jukka
Arbeta med god hälsa 11/2012
LPA idag 3/2017
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Skydda dig själv 6/2014
Räknare för stipendiater
Försäkringsvillkor
Skogsägare
Vilande avträdelsestöd
Må bra i arbetet
Andningsskydd
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
Olycksfallspension
För själv ordnad avbytarservice
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Projektets kontaktuppgifter
Kerstin
Vad är ett olycksfall?
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
Pensionens storlek
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Läroavtalsutbildning
Betning
Att söka ändring
Rehabiliteringsutredning
Arbete och hälsa
Ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r)
Öppna
Ta hjälp av professionella
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Träna nacke och axlar 8/2012
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Utmanande förändringar
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Arbete utomlands
Ändringssökande
Kompletterande verksamhet
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Pusta ut en stund - Vikariehjälp för husdjursarbeten 1/2018
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Öppna
Invalidpension och avbytarservice
Stöd för välbefinnandet
Delegationen
LPA idag 2/2018
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Ville
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Värderingar, attityder och motivation
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Chefer och läkare
Vikariehjälpsräknare
LPA-sjukdagpenning
Vem försäkras
Åkermark till nära släkting
Pensioner och avbytarservice
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Årsarbetsinkomsten
Avbytarring
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Köptjänstförbindelser
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
Utredning om smärtor (7165r)
Öppna
När gå i pension?
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
Sökning av serviceproducenter
Information om avbytarservice
Trygg användning
Räknare
Utbildning
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
2015
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Alla behöver vänner
LPA idag 3/2016
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Försäkringspremier och fakturering
OFLA-olycksfallsförsäkring
LFÖPL-arbetsinkomsten
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Öppna
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Fullmakt (2250r)
Öppna
Hur invalidpensionen bestäms
Adressändring
Statistik
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Helena
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Levnadssätt
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Avträdelsesystem
Obligatorisk försäkring
Vad som avses med jordbruk
Vikariehjälpsavgift
Förebygg och organisera
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Dagpenning
Före en avbytartjänst
Må bra-dagar
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Flera stipendier
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Att söka pension
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Att söka familjepension
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
LPA idag 4/2013
Hälsorisker
Grupplivförsäkring
Rehabiliteringsmetoder
Pensionsförsäkring
Heikki
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Nätverk
LPA idag 2/2016
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (7066r)
Öppna
Stipendiater
Exempel
LPA idag 4/2016
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Pensionen börjar
Lediga jobb
Giftighet
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
Lantbruksföretagare får snart sin LFÖPL-faktura som förfaller i maj
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Anita
Mögeldamm och tröskdammlunga 10/2012
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
LPA idag 2/2014
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Att söka sjukdagpenning
Dagpenningsräknare
Beskattningen
Vikariehjälp
Forskning och färdiga hjälpmedel
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2019 (2665r)
Öppna
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
Arbetarskydd
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
Kostnader
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Pensionens storlek
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Ändring i stipendiatarbetet
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Andra ersättningar
Sirkku
Utbildningsmaterial
LPA-sjukdagpenning
Låt pensionen växa
Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
LPA har öppnat nya webbsidor
Resursfaktorer i arbetet
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
LPA idag 3/2014
Undervisningsmaterial
Internationella publikationer
Deltidsföretagare
Sjukvårdskostnader
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Öppna
Invalidpension
Verkställande direktören
Yrkessjukdom
Teemu
Vikariehjälp för renskötare
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Asta
Leena
Trygg hästskötsel 11/2011
Elektroniskt pensionsutdrag
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Broschyrmaterial
Vägbeskrivning
Till vem betalas ersättning
Avbytartjänsterna
Typiska olycksfall
LPA söker två experter på avbytarservice
Mela's web pages in English are published
Anne
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
En lyckad generationsväxling 10/2013
Ersättningens storlek
Uppskjuten ålderspension
LPA idag 2/2015
Bilagor till ansökan
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
Hur pensionen bestäms
OFLA-premierabatt
Pensionsutdrag
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
100 berättelser om finländskt arbete
Olli
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Arbetshälsorådgivaren
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Hjälp i svåra livssituationer
Andra broschyrer
Exempel på aktiebolag
Förvärvarens förbindelser
Själv ordnad avbytarservice
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Förändringar på gården
Vid en fritidsskada
För fritiden
Projektresultat
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Elektronisk skadeanmälan
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Mikko
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Ansök och följ behandlingen
Arbetspensionskort
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Tillåtna skogsarbeten
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
Ansökningsblankett
Användarvillkor och dataskydd
Rätten till avbytarservice
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Öppna
Hjälpmedel från Luke
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Partiell ålderspension
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Gamla stipendier
Välkommen!
Familjepension
Att ansluta sig till företagshälsovården
Att söka ersättning
LPA deltar i utställningen Lepaa 2018
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Pirkko
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Stödpersonsnätverket
God service från LPA i din vardag!
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
Arbetarskyddsombudsmän
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Kompletterande verksamhet
Medan du har avträdelsestöd
Hur ordnas avbytartjänsterna
Pension
Försäkringspremien
Familjepension och begravningshjälp
Företagshälsovård
Säkerhet för barn
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
Kommunikation
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Kyösti
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 1/2017
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Kontrollera nivån på din trygghet
Beskattning
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
LPA:s arbetarskyddsmedel
Arbetarskyddsstipendier
Att söka ändring
Organisation
LPA idag 3/2018
Uppföljning
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
Deltidspension öppnar många möjligheter
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
LPA idag 4/2014
Information om arbetspensioner
Skyddsskodon
Uppfriskande färgläggning
Lantbruksföretagarnas målarbok för vuxna. Sidorna kan inte skrivas ut här utan från bloggen Juureva joukko.
Filmen Ryggrad
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Partiell ålderspensionsräknare
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Öppna
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Feedback
Arbetet under tiden med deltidspension
Rehabilitering från FPA
Årsredovisning
Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Sari
LPA idag 4/2012
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Farmäventyrsspelet
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Avbytarservicebroschyrer
Fiskare
Hur du söker avträdelsestöd
Kundtjänst
Hemvårdskostnader
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Personlig skyddsutrustning
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
Kurskalender
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Heikki
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Arbete som pensionerad
LPA idag 1/2016
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Kortfilmer om lantbruksavbytare
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Rehabilitering
Ersättningar under rehabilitering
OFLA-rehabilitering
Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober
Val av åtgärder
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
Renskötsel
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
LPA-sjukdagpenning
Avbytarservice
Odlad jordbruksmark
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Ergonomi
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
Ta hand om bonden
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Öppna
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Beställ eller skriv ut
Försäkring parallellt med pension
Annan samtals- och nätjour
Ge respons
Begäran om kontroll av personuppgifter
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Helena
LPA idag 2/2012
Kompetens och kunnande
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Arbetsinkomsträknare
Kundtidning
Familjemedlemmar
Överlåtelse i bolagsform
Skydd och säkerhet i arbetet
Skyddsglasögon
Årsarbetsinkomsten
Avbytarserviceförvaltningen
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Att söka ändring
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Före pensionsåldern
Tapio
Vad är en yrkessjukdom?
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Vikariehjälpsräknare
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Grundexamen
I händelse av förgiftning
Försäkringspremierna
Arbetsprövning och -träning
Avbytarservice
Kom med på en svenskspråkig Må bra-dag för lantbruksföretagare
Bedömning och identifiering av faror
LPA idag 3/2015
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Material
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2018
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Fritidsolycksfallsförsäkring
Arbetarskydd
Skog
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Arbete i ett avtalsland
LPA idag 1/2012
Rätten till invalidpension
Koppla av på semester
LPA i siffror
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
Arbetshälsoverksamhet
Annika
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Markku
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Avbytarteamen ger service 6/2014
Försäkringspremieräknare
Avbytarservice
Gårdsbruksidkare
Generationsväxling
Husdjursenheter
Videor om personlig skyddsutrustning
Företag i svårigheter
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Vikariehjälp
Avgifter och ersättningar
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
LPA idag 1/2018
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Asko
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
Om du har annan pension
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Söktjänst för företagshälsovård
Utbilda dig till avbytare
Tankblandning
Beskattning av ersättningar
Kostnaderna
Stipendiater
Är du LFÖPL-försäkrad och betalar också lön? Läs det här!
Riskhantering
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Familjelivet som en kraftkälla
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Exempel på försäkringspremier år 2018
LPA-sjukdagpenning
Fiske
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2018
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Öppna
Så tillväxer pensionen
Må bra själv
LPA som arbetsplats
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Monica
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Återhämtning
Heli
LPA:s försäkringsläkare
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Upphävd lagstiftning
Frivillig försäkring
Att avstå från jordbruk
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Evenemang för hälsa och välmående
Hur dagpenningen räknas
Arbetsdag och uppgiftsandel
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Årsarbetsinkomsten
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
Pensionen upphör
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
Andra indirekta kostnader
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
Ålderspension
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Sök serviceproducenter
Exposition
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Om LPA
Inkomstregistret
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 5/2017
Nyheter och pressmeddelanden
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Att ha maken som arbetskamrat
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Att söka försäkring
Försäkring
Stipendiater
Ansökan om förtida partiell ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Att söka invalidpension
Principer för e-post
Blanketter
Avträdelsepension (AVTRPL)
Fiskare, må bra! 5/2018
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Johanna
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Arbetspensioner
Försäkringsförutsättningar
Att söka ändring
Vikariehjälpsgrunder
Risken för yrkessjukdomar
LPA idag 4/2015
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
Betalningsförbindelse
Granskning av arbetsmiljön
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
Bestämning av försäkringstiden
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2018 (2652r)
Öppna
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
Förenande av stipendier
LFÖPL-försäkringspremien
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Ändringar i familjepensionen
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
Skyddsutrustning
LFÖPL-pensionsförsäkring
Rätten till rehabilitering
Marko
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Belastningsfaktorer i arbetet
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Böcker och dvd-filmer
Pensionstagare
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004)

Öppna
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Öppna
Invalidpension och arbete
Ledningsgruppen
Spridning
Janne
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 2/2017
Timo
Flytgödsel kan döda 6/2012
Livslängdskoefficienten
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Avbytarservice i 40 år
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
Styrelsen
Att söka ersättning
Semester
Hur minska antalet maskinolyckor
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Kundnöjdhet
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2019 (2651r)
Öppna
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
Mela security for grant and scholarship recipients 12/2017
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Invalidpension blir ålderspension
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
Egen pension inverkar
För företagshälsovårdaren
Rehabilitering
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2017
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Arbetet löper och är tryggt
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
Länkar
Stordiaserier
Lagändring 2011
Fakturabilagor och infobrev
Vad ska jag göra?
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Befrielse från försäkringen
OFLA-rehabiliteringskurser
Olycksfall
Leda sig själv och arbetet
Satu
Kaarlo
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
LPA idag 1/2017
Seija
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Jag, avbytare?
Kontrollera utdraget så här
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
Stipendiegivarens anmälan
LPA-ombudsmän
Efter vem betalas ersättning
Kort om avbytarservice
Undvik olycksfall
Eventuella verkningar av poststrejken
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
Nina
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
LPA idag 3/2013
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Öppna
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Hur du söker försäkring
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Rätten till familjepension
Kostnader
Arbetspensioner
Trygghet från LPA - LPA-sjukdagpenning 8/2018
Må bra-dagar
Jaakko
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Verksamhetsförutsättningar
LPA:s serviceprinciper
Handläggningstider för ansökningar
Skyddsutställning
Försäkringsvillkor
Verksamhet i bolagsform
Avträdarens förbindelser
Handledning
Undersökningar
Försäkringspremieräknare
Vid en arbetsskada
För arbetsskador
Europeisk video om barnsäkerhet
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Jarno
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
Granska dina uppgifter
Att söka ändring
Pensionsreformen 2017
LPA idag 1/2014
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Att söka stipendium
Lagar och försäkringsvillkor
Arbete under rehabilitering
Blanketter
Arbetsgivarens skyldigheter
LPA har postat pensionsutdragen
LPA:s logo
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
Pusta ut en stund - Själv ordnad avbytarservice 1/2018
LPA finns på sociala medier (på finska)
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Skyddshandskar
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Arbetslivspension
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
etjanster
Övergång i annan pension från deltidspension
Tjänster som ingår
Ersättningar
Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!
LPA idag 2/2017
Harri
LPA idag 1/2013
Understödd semester
Avbytarserviceguider
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Tjänster
Avträdelsestödsbroschyrer
Renskötare
Avträdelsestödets storlek
Pensionsförsäkring för stipendiater