Låt pensionen växa
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2020 (2651r)
Öppna
Må bra-dagar
När gå i pension?
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
Filmen Ryggrad
Fiskare, må bra! 5/2018
Pensionens storlek
Räknare
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Öppna
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
Internationella publikationer
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Sjukvårdskostnader
Stipendiaternas LFÖPL-försäkringsfakturor postas i dagarna
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
LFÖPL-arbetsinkomsten
Pirkko
LPA idag 4/2012
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Avbytarring
Farmäventyrsspelet
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Utbildningsmaterial
Statistik
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Broschyrmaterial
Till vem betalas ersättning
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Kurskalender
Heikki
Asta
Obligatorisk försäkring
Heikki
FAQ – frågor och svar
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Öppna
Belastningsfaktorer i arbetet
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Vikariehjälpsavgift
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Grundexamen
Verkställande direktören
Ofta ställda frågor om inkomstregistret
Hur minska antalet maskinolyckor
Hur invalidpensionen bestäms
LPA har postat pensionsutdragen
Renskötsel
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2019 (2652r)
Öppna
Nina
LPA idag 2/2019
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
Att söka familjepension
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Ergonomi
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
Uppskjuten ålderspension
Grupplivförsäkring
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Öppna
Arbete i något annat land
Andra broschyrer
Pensionsförsäkring
Förvärvarens förbindelser
Nya kontonummer kan anmälas via e-tjänsterna
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Exempel
Sari
LPA idag 2/2012
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
LPA:s serviceprinciper
Före en avbytartjänst
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Räknare för stipendiater
OFLA-premierabatt
Arbete utomlands
Ansökningsblankett
Rätten till avbytarservice
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
Att söka ändring
Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Dagpenningsräknare
Tapio
Vad är ett olycksfall?
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Arbetet löper och är tryggt
Pensionsreformen 2017
Vikariehjälp
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Utbilda dig till avbytare
Vid en fritidsskada
De försäkrades årsinformation och årets första fakturor
Undvik olycksfall
Pensionen börjar
Må bra-dagar 2015
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Ansök och följ behandlingen
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Pusta ut en stund – Själv ordnad avbytarservice 1/2019
Giftighet
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Projektet Ta hand om bonden har avsevärt förbättrat lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och ork
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
Andra ersättningar
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
Partiell ålderspension
LPA-sjukdagpenning
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Medan du har avträdelsestöd
LPA är med på KoneAgria 11–13.10.2018
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Deltidsföretagare
Helena
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Serviceavbrott
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
Avbytarserviceguider
Arbetarskydd
Avbytarteamen ger service 6/2014
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Att ansluta sig till företagshälsovården
LPA:s arbetarskyddsmedel
Att söka ändring
Projektresultat
Elektroniskt pensionsutdrag
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Vägbeskrivning
Asko
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
Pension
Verksamhetsförutsättningar
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Avbytartjänsterna
Söktjänst för företagshälsovård
Familjepension och begravningshjälp
LPA:s e-tjänster är stängda 28.12–2.1 på grund av uppdateringar
Arbetsgivarens skyldigheter
Invalidpension
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Kontrollera nivån på din trygghet
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Yrkessjukdom
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Försäkringspremier och fakturering
Skyddshandskar
Hur pensionen bestäms
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
Evenemang för hälsa och välmående
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Partiell ålderspensionsräknare
Pensionsutdrag
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Avbytarservicebroschyrer
Hur du söker avträdelsestöd
Sök serviceproducenter
Betalar du lön? Ge fullmakt till den som använder inkomstregistret
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Exempel på aktiebolag
Annika
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Feedback
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Själv ordnad avbytarservice
LPA:s försäkringsläkare
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Rehabilitering från FPA
Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Ersättningar under rehabilitering
Säkerhet för barn
Arbetspensionskort
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Årsarbetsinkomsten
LPA deltar i utställningen Lepaa 2018
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Användarvillkor och dataskydd
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
Avbytarservice
Understödd semester
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Öppna
Hemvårdskostnader
Årsinformation till pensionstagare och pensionsutbetalningsdagarna 2019
Utnyttjande av resultaten
Förändringar på gården
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
För fritiden
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (7066r)
Öppna
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Ta hand om bonden
Att söka ersättning
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Kundtidning
Överlåtelse i bolagsform
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Avträdelsepension (AVTRPL)
Stipendiatarbete som utförts 2017 kan fortfarande försäkras
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Kompletterande verksamhet
Monica
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Beställ eller skriv ut
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Hur ordnas avbytartjänsterna
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
Annan samtals- och nätjour
LPA-trygghet för lantbruksföretagare redan i 50 år
Hörselskydd
Familjepension
Arbetsprövning och -träning
Personlig skyddsutrustning
Beskattning
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Bestämning av försäkringstiden
Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen
Före pensionsåldern
Arbetarskyddsstipendier
Förenande av stipendier
Ändring i stipendiatarbetet
Arbetarskydd
Utomstående arbetskraft
Organisation
Årsarbetsinkomsten
LPA idag 4/2018
Storleken på risker och deras betydelse
Försäkringspremien
2015
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
LPA idag 4/2017
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Företagshälsovård
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Undervisningsmaterial
I händelse av förgiftning
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Årsredovisning
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Avbytarservice
Generationsväxling
LPA idag 3/2017
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober
Arbetshälsoverksamhet
Fiskare
Anita
Trygg hästskötsel 11/2011
LPA idag 1/2012
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Kundtjänst
Avbytarservice i 40 år
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
Koppla av på semester
SLC är nu med i nätverket Ta hand om bonden
Andningsskydd
Arbetet under tiden med deltidspension
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Kundnöjdhet
Kostnaderna
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
Arbete som pensionerad
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Mela security for grant and scholarship recipients 4/2019
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Begäran om kontroll av personuppgifter
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Rehabilitering
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Bilagor till ansökan
LPA-sjukdagpenning
OFLA-rehabilitering
Vikariehjälp
Försäkringspremier kan betalas i förskott för 2019
Ta hjälp av professionella
Odlad jordbruksmark
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2018
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
LPA-trygghet för stipendiater 2/2019
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
LPA idag 3/2016
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
Hjälp i svåra livssituationer
Tankblandning
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Ge respons
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Upphävd lagstiftning
Att avstå från jordbruk
Värderingar, attityder och motivation
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
Kaarlo
Kom med på en svenskspråkig Må bra-dag för lantbruksföretagare
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Familjemedlemmar
Seija
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Öppna
Utmanande förändringar
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
Skydd och säkerhet i arbetet
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Må bra själv
LPA-trygghet i 50 år!
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Försäkring parallellt med pension
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2020 (2665r)
Öppna
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Vikariehjälpsräknare
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
LPA idag 3/2013
LPA idag 2/2018
Pensionen upphör
Försäkringspremierna
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Gamla stipendier
Försäkring
Avbytarservice
Hur dagpenningen räknas
Skogsägare, försäkringen ger dig pensionstillväxt och tryggar ditt arbete
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Skog
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
LPA idag 2/2016
Avbytarserviceförvaltningen
Handläggningstider för ansökningar
Arbetarskyddsombudsmän
Exposition
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
LPA idag 4/2016
LPA i siffror
LPA finns på sociala medier (på finska)
Information om arbetspensioner
Arbetspensioner
Att söka ändring
Levnadssätt
Sirkku
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Är du LFÖPL-försäkrad och betalar också lön? Läs det här!
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Gårdsbruksidkare
Jarno
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 11/2018
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Alla behöver vänner
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
Husdjursenheter
LPA idag 1/2014
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Principer för e-post
Stipendiaternas LFÖPL-premiefakturor
Förebygg och organisera
Rätten till invalidpension
LPA söker två experter på avbytarservice
LPA:s logo
Rätten till rehabilitering
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 4 oktober
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Om du har annan pension
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
Beskattning av ersättningar
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Böcker och dvd-filmer
Stipendiater
Betalningsförbindelse
Systemet med avträdelsestöd upphör vid utgången av 2018
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Fiske
Jaakko
LPA idag 1/2013
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Avgifter och ersättningar
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Skyddsutrustning
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
LPA som arbetsplats
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
LPA-sjukdagpenning
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
Att söka ersättning
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Satu
Dagpenningsräknare
Anmäl utbetalda löner till inkomstregistret
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 1/2019
Frivillig försäkring
Martti
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Öppna
Nätverk
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Kreatursskötselexamen
Ledningsgruppen
Pusta ut en stund – Vikariehjälp föt husdjursarbeten 1/2019
Forskning och färdiga hjälpmedel
Så tillväxer pensionen
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
LPA idag 2/2013
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA fyller 50 år i dag
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Ålderspension
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Vårens premiefakturor
Invalidpension blir ålderspension
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Stordiaserier
Om LPA
Fakturabilagor och infobrev
Test av bondens kraftresurser
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Stipendiater
Harri
LPA idag 3/2012
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
Arbetshälsorådgivaren
Arbetsdag och uppgiftsandel
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Arbetsinkomsträknare
För företagshälsovårdaren
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Fritidsolycksfallsförsäkring
Stipendiegivarens anmälan
Efter vem betalas ersättning
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
Beslut på engelska?
Marko
LPA idag 1/2017
Försäkringsförutsättningar
Osmo
Vad är en yrkessjukdom?
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Resursfaktorer i arbetet
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Vikariehjälpsgrunder
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Läroavtalsutbildning
OFLA-rehabiliteringskurser
Enkät till fiskare
Typiska olycksfall
Att söka invalidpension
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
Jag, avbytare?
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
Blanketter
LPA fick en knapp åtta i betyg av kunderna
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Ändringar i familjepensionen
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Öppna
LFÖPL-pensionsförsäkring
LPA idag 1/2015
Arbete i ett avtalsland
Försäkringsvillkor
Avträdarens förbindelser
Pensionsutdrag postas i år till försäkrade födda i september–december
Må bra-dagar
Pensionstagare
Nina Maarit
Arbeta med god hälsa 11/2012
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Anne
God service från LPA i din vardag!
Granskning av arbetsmiljön
Skydda dig själv 6/2014
Försäkringspremieräknare
Kostnader
Att söka stipendium
Arbete under rehabilitering
Leda sig själv och arbetet
Livslängdskoefficienten
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Styrelsen
Kerstin
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
Undersökningar
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Semester
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Information om avbytarservice
Vid en arbetsskada
LPA:s kundmottagning tar emot endast med tidsbeställning
Hjälpmedel från Luke
Invalidpension och arbete
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
Träna nacke och axlar 4/2019
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Granska dina uppgifter
Ersättningens storlek
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
Spridning
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Exempel på försäkringspremier år 2019
Arbetssäkerhetsrådgivare
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
Egen pension inverkar
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Elektronisk skadeanmälan
Arbetslivspension
Rehabilitering
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
Avträdelsestödsbroschyrer
Avträdelsestödets storlek
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
LPA idag 2/2017
Lagändring 2011
Jukka
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
etjanster
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Vad ska jag göra?
Chefer och läkare
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Tjänster som ingår
Bondgårdsspelet
Utbetalning och beskattning
Europeisk video om barnsäkerhet
Kontrollera utdraget så här
Skadefall före 1.1.2016
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
Trygghet från LPA - LPA-sjukdagpenning 8/2018
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
LPA-ombudsmän
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Andra indirekta kostnader
Svar på vanliga frågor
Stödpersonsnätverket
LPA idag 1/2016
Kort om avbytarservice
Sökning av serviceproducenter
Föremål som ersätts
Om du betalar ut lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret
Uppföljning
Befrielse från försäkringen
LPA idag 3/2015
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Olycksfall
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Att söka försäkring
Rätten till familjepension
Företag i svårigheter
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Ålderspensionsräknare2017
Arbetspensioner
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Öppna
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Att avstå från renhushållning
LPA idag 4/2013
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Verksamhet i bolagsform
Ville
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Lantbruksavbytare något för dig
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Handledning
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Rehabilitering från LPA
Vårt mål: en familjevänlig arbetsplats
Skyddsskodon
Att söka rehabilitering
Publikationer
Att söka ändring
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Flera stipendier
Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Lagar och försäkringsvillkor
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
LFÖPL-försäkringspremien
Avträdelsesystem
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Blanketter
Menersättningar
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt för att underlätta den ekonomiska situationen för jordbrukare
Val av åtgärder
Försäkringspremieräknare
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2019
För arbetsskador
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Skydda dig
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
Öppna
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
Ersättningar
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004r)

Öppna
Försäkringsvillkor
Vilande avträdelsestöd
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
LPA idag 3/2018
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Renskötare
Johanna
Flytgödsel kan döda 6/2012
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Pensionsförsäkring för stipendiater
LPA idag 2/2014
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Hjälp vid kriser
Heidi
Skyddsglasögon
Övergång i annan pension från deltidspension
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Rehabiliteringsutredning
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Utbetalning av pensionen
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Kostnader
Infobilagor om hur personuppgifter behandlas
Projektets kontaktuppgifter
Företagshälsovård
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
Ändringssökande
Kompetens och kunnande
Asiakaspalvelu på svenska
Olycksfallspension
LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk
Bedömning och identifiering av faror
Hur du tecknar försäkring
Nyheter och pressmeddelanden
LPA har öppnat nya webbsidor
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
Grupplivförsäkringsersättning
LPA idag 3/2014
Länkar
Betning
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2019
Utbildningsmaterial
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
LPA-sjukdagpenning
Åkermark till nära släkting
Markku
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Vikariehjälp för renskötare
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 12 oktober
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Företagare
Leena
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Öppna
Material
Heli
Kontaktinformation
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
Stöd för välbefinnandet
LPA idag 1/2019
Videor om personlig skyddsutrustning
Deltidspension
LPA idag 4/2015
Mela's web pages in English are published
Utbildning
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Räknare för stipendiater
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
En lyckad generationsväxling 10/2013
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
Köptjänstförbindelser
Arbetsskadeförsäkring
LPA idag 2/2015
Hur du söker försäkring
OFLA-olycksfallsförsäkring
Publikationer
Årsarbetsinkomsten
Bondens kraftresurstest 11/2018
Riskhantering
Arbetsinkomsträknare
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Utredning om smärtor (7184r)
Öppna
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Kontaktinformation
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Skyddsutställning
Trygg användning
LPA idag 1/2018
Ansökan om partiell förtida ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Gör så här ...
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Avträdelsesystem
Vad som avses med jordbruk
Återhämtning
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r)
Öppna
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Skogsägare
Mikko
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
Fullmakt (2250r)
Öppna
Familjelivet som en kraftkälla
Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Må bra i arbetet
Tillåtna skogsarbeten
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Adressändring
Vår kundtjänst i Hagalund tillbaka i vanlig ordning igen
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
Rehabiliteringsstöd eller pension
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
Rehabiliteringsmetoder
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Pensionens storlek
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Att söka pension
Att söka ändring
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
Stipendiater
Arbete och hälsa
Dagpenning
Bli inte förblindad! 11/2018
Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 1/2019
Kompletterande verksamhet
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
För själv ordnad avbytarservice
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
Tjänster
Hälsorisker
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Delegationen
LPA idag 4/2014
Arbetsgruppledarens anmälan
Att söka sjukdagpenning
Beskattningen
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Janne
Kommunikation
Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Vem försäkras
Kyösti
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 1/2019
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Att ha maken som arbetskamrat
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Pensioner och avbytarservice
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Kortfilmer om lantbruksavbytare
Lediga jobb
Nätverket Ta hand om bonden blir starkare
Risken för yrkessjukdomar
Invalidpension och avbytarservice
Eventuella verkningar av poststrejken
Deltidspension öppnar många möjligheter