Filmen Ryggrad skickas gratis för eget bruk eller undervisningsändamål. De övriga lånas ut.

Lagar och försäkringsvillkor
Arbetsgivarens skyldigheter
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
LPA idag 2/2013
OFLA-olycksfallsförsäkring
Blanketter
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Pusta ut en stund - Själv ordnad avbytarservice 1/2018
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
Arbetsgruppledarens anmälan
Årsarbetsinkomsten
Försäkringspremieräknare
Europeisk video om barnsäkerhet
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
Dagpenningsräknare
Utredning om smärtor (7184r)
Öppna
För arbetsskador
Trygghet från LPA - LPA-sjukdagpenning 8/2018
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Martti
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 6/2016
Trygg användning
Stödpersonsnätverket
Pensionsreformen 2017
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Utbildning
Att söka ändring
Vad som avses med jordbruk
Renskötare
Skyddshandskar
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Fullmakt (2250r)
Öppna
Pensionsförsäkring för stipendiater
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Arbetslivspension
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
Adressändring
Övergång i annan pension från deltidspension
Ersättningar
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
LPA idag 2/2017
Sari
LPA idag 3/2012
Avträdelsesystem
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
Avbytarserviceguider
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Utnyttjande av resultaten
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
Stipendiater
Asiakaspalvelu på svenska
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Dagpenning
Hur du tecknar försäkring
Publikationer
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Beslut på engelska?
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Grupplivförsäkringsersättning
Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
Osmo
FAQ – frågor och svar
Hälsorisker
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Kreatursskötselexamen
Rehabiliteringsmetoder
Utbetalning av pensionen
Företagshälsovård
Beskattningen
Företagare
Hörselskydd
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Kontaktinformation
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Ålderspensionsräknare2017
LPA idag 1/2015
Arbete i något annat land
Lediga jobb
Deltidspension
Utbildningsmaterial
LPA idag 3/2018
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Helena
Arbeta med god hälsa 11/2012
Att söka sjukdagpenning
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Skydda dig själv 6/2014
Räknare för stipendiater
Storleken på risker och deras betydelse
LPA idag 3/2015
Träna nacke och axlar 8/2012
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Internationella publikationer
Publikationer
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Arbete utomlands
Sjukvårdskostnader
Arbetsinkomsträknare
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Skadefall före 1.1.2016
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Kontaktinformation
Infobilagor om hur personuppgifter behandlas
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Kerstin
Vad är ett olycksfall?
Utbildningsmaterial
Kompetens och kunnande
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Läroavtalsutbildning
Låt pensionen växa
Räknare för stipendiater
Arbetsskadeförsäkring
LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk
Skogsägare
Andningsskydd
Företag i svårigheter
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Öppna
Må bra i arbetet
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Verkställande direktören
Rehabiliteringsstöd eller pension
Gör så här ...
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 12 oktober
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Annika
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Broschyrmaterial
Material
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Chefer och läkare
Vikariehjälpsräknare
Till vem betalas ersättning
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Andra broschyrer
Arbete och hälsa
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Försäkringspremier och fakturering
Förvärvarens förbindelser
Kompletterande verksamhet
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
För själv ordnad avbytarservice
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
Projektets kontaktuppgifter
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
OFLA-premierabatt
Markku
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Sökning av serviceproducenter
Information om avbytarservice
Pensionens storlek
Att söka ändring
Bondens kraftresurstest 11/2018
Ta hjälp av professionella
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Vem försäkras
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Pensioner och avbytarservice
LPA idag 1/2018
Pusta ut en stund - Vikariehjälp för husdjursarbeten 1/2018
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Öppna
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Vid en fritidsskada
Invalidpension och avbytarservice
Ansök och följ behandlingen
Delegationen
Ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r)
Öppna
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Monica
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Ansökningsblankett
Familjelivet som en kraftkälla
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Rätten till avbytarservice
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
LPA idag 3/2016
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (7066r)
Öppna
Medan du har avträdelsestöd
LFÖPL-arbetsinkomsten
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Flera stipendier
Välkommen!
Avbytarring
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Köptjänstförbindelser
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
Att ansluta sig till företagshälsovården
Återhämtning
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
LPA idag 4/2013
När gå i pension?
Räknare
Bli inte förblindad! 11/2018
Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Nyheter och pressmeddelanden
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Obligatorisk försäkring
Förebygg och organisera
LPA idag 4/2015
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
Öppna
Pension
Vikariehjälpsavgift
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Familjepension och begravningshjälp
Hur invalidpensionen bestäms
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
Kontrollera nivån på din trygghet
Statistik
Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Anita
Mögeldamm och tröskdammlunga 10/2012
LPA:s arbetarskyddsmedel
Att ha maken som arbetskamrat
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
LPA idag 2/2014
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Att söka ändring
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
LPA idag 2/2016
LPA idag 3/2014
Undervisningsmaterial
Hur du söker avträdelsestöd
Exempel
Må bra-dagar
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Kostnader
Feedback
Före en avbytartjänst
Fiskare, må bra! 5/2018
Att söka pension
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Ändring i stipendiatarbetet
Rehabilitering från FPA
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
Att söka familjepension
Grupplivförsäkring
Stipendiaternas LFÖPL-försäkringsfakturor postas i dagarna
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
LPA har öppnat nya webbsidor
Avbytarservicebroschyrer
Pensionsförsäkring
Dagpenningsräknare
Forskning och färdiga hjälpmedel
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Mela's web pages in English are published
Avbytarservice
Vikariehjälp
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2018 (2652r)
Öppna
LPA idag 4/2016
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Hemvårdskostnader
Pensionen börjar
Sirkku
Vikariehjälp för renskötare
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Giftighet
Heikki
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Leena
Trygg hästskötsel 11/2011
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Belastningsfaktorer i arbetet
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Ersättningar under rehabilitering
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Hjälp i svåra livssituationer
Överlåtelse i bolagsform
Deltidsföretagare
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
En lyckad generationsväxling 10/2013
Beställ eller skriv ut
Arbetarskydd
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
Pensionens storlek
LPA idag 2/2015
Bilagor till ansökan
Annan samtals- och nätjour
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Andra ersättningar
LPA-sjukdagpenning
Nya kontonummer kan anmälas via e-tjänsterna
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Kundtidning
Vägbeskrivning
Typiska olycksfall
Eventuella verkningar av poststrejken
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
Arbetarskydd
Avbytartjänsterna
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Årsarbetsinkomsten
Invalidpension
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Teemu
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Yrkessjukdom
Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster
Asta
Mikko
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
I händelse av förgiftning
Arbetet löper och är tryggt
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Tillåtna skogsarbeten
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
Arbetsprövning och -träning
Elektroniskt pensionsutdrag
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
Arbetarskyddsombudsmän
Generationsväxling
Exempel på aktiebolag
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
LPA idag 1/2012
Själv ordnad avbytarservice
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
Uppskjuten ålderspension
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Gamla stipendier
Koppla av på semester
Hur pensionen bestäms
Pensionsutdrag
LPA är med på KoneAgria 11–13.10.2018
100 berättelser om finländskt arbete
Jaakko
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Avbytarservice
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
Arbetshälsorådgivaren
Användarvillkor och dataskydd
Hjälpmedel från Luke
LPA har postat pensionsutdragen
Deltidspension öppnar många möjligheter
LPA-sjukdagpenning
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Öppna
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
LPA idag 4/2014
Information om arbetspensioner
Vikariehjälp
Förändringar på gården
Projektresultat
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Kommunikation
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
För fritiden
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Kyösti
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 11/2018
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Tankblandning
Verksamhetsförutsättningar
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Kostnaderna
Arbetspensionskort
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Att avstå från jordbruk
Kompletterande verksamhet
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Filmen Ryggrad
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Öppna
Hur ordnas avbytartjänsterna
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Partiell ålderspension
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Öppna
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Må bra själv
Familjepension
Att söka ersättning
Betalar du lön? Ge fullmakt till den som använder inkomstregistret
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Harri
LPA idag 4/2012
Upphävd lagstiftning
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
God service från LPA i din vardag!
Farmäventyrsspelet
Uppföljning
Må bra-dagar 2015
Renskötsel
Försäkring
Organisation
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
LPA-sjukdagpenning
Hur dagpenningen räknas
Försäkringspremien
Säkerhet för barn
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
Kurskalender
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
Företagshälsovård
LPA deltar i utställningen Lepaa 2018
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Heikki
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Exposition
Understödd semester
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Kortfilmer om lantbruksavbytare
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Beskattning
Arbetarskyddsstipendier
Att söka ändring
Fiskare
Skyddsskodon
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
Ergonomi
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Kundtjänst
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Partiell ålderspensionsräknare
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Öppna
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Principer för e-post
Arbetet under tiden med deltidspension
Årsredovisning
Stipendiatarbete som utförts 2017 kan fortfarande försäkras
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Nina Maarit
LPA idag 2/2012
Arbetspensioner
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Arbetsinkomsträknare
Val av åtgärder
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Böcker och dvd-filmer
OFLA-rehabilitering
LPA idag 4/2017
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Fritidsolycksfallsförsäkring
Betalningsförbindelse
Odlad jordbruksmark
Personlig skyddsutrustning
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
Att söka ändring
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Tapio
Vad är en yrkessjukdom?
Skyddsutrustning
Utomstående arbetskraft
LPA idag 1/2016
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Grundexamen
Rätten till rehabilitering
Arbete som pensionerad
Rehabilitering
Familjemedlemmar
Skyddsglasögon
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Öppna
Skydd och säkerhet i arbetet
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Ta hand om bonden
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Arbete i ett avtalsland
Ledningsgruppen
Försäkring parallellt med pension
Ge respons
Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Jukka
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Avbytarteamen ger service 6/2014
Försäkringspremieräknare
Att söka ersättning
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Stordiaserier
Avbytarservice
LPA-trygghet för stipendiater 12/2017
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2018
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Exempel på försäkringspremier år 2018
Fakturabilagor och infobrev
Skog
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
Avbytarserviceförvaltningen
Begäran om kontroll av personuppgifter
Före pensionsåldern
Asko
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
För företagshälsovårdaren
LPA idag 3/2017
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Söktjänst för företagshälsovård
Utbilda dig till avbytare
Vikariehjälpsräknare
Försäkringspremierna
Försäkringspremier kan betalas i förskott för 2019
Bedömning och identifiering av faror
Gårdsbruksidkare
Videor om personlig skyddsutrustning
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Evenemang för hälsa och välmående
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Husdjursenheter
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
OFLA-rehabiliteringskurser
Rätten till invalidpension
Jag, avbytare?
LPA i siffror
Kom med på en svenskspråkig Må bra-dag för lantbruksföretagare
Arbetshälsoverksamhet
Ville
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Stipendiegivarens anmälan
Utmanande förändringar
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
LPA:s försäkringsläkare
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Efter vem betalas ersättning
Försäkringsvillkor
Stipendiater
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Att söka försäkring
Avträdarens förbindelser
Fiske
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Årsarbetsinkomsten
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Avgifter och ersättningar
LPA idag 2/2018
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
Andra indirekta kostnader
Kostnader
Värderingar, attityder och motivation
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Sök serviceproducenter
Om du har annan pension
Beskattning av ersättningar
Skogsägare, försäkringen ger dig pensionstillväxt och tryggar ditt arbete
Riskhantering
2015
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Frivillig försäkring
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
Undersökningar
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2018
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Vid en arbetsskada
Så tillväxer pensionen
Avträdelsepension (AVTRPL)
Granska dina uppgifter
LPA som arbetsplats
Är du LFÖPL-försäkrad och betalar också lön? Läs det här!
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Johanna
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Att söka stipendium
Alla behöver vänner
Heli
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Arbete under rehabilitering
Avträdelsestödsbroschyrer
Om LPA
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Avträdelsestödets storlek
Stipendiater
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Bestämning av försäkringstiden
etjanster
Arbetsdag och uppgiftsandel
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
Pensionen upphör
Förenande av stipendier
LFÖPL-försäkringspremien
Tjänster som ingår
Levnadssätt
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Ålderspension
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Systemet med avträdelsestöd upphör vid utgången av 2018
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 5/2017
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Försäkringsförutsättningar
Risken för yrkessjukdomar
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2019 (2665r)
Öppna
Kundnöjdhet
Svar på vanliga frågor
Vikariehjälpsgrunder
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Ansökan om partiell förtida ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004r)

Öppna
Föremål som ersätts
Att söka invalidpension
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Blanketter
Inkomstregistret
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Timo
Flytgödsel kan döda 6/2012
Bondgårdsspelet
Nätverk
Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Avbytarservice i 40 år
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
Utbetalning och beskattning
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
Länkar
Att avstå från renhushållning
Pensionstagare
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
Mela security for grant and scholarship recipients 12/2017
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Lantbruksavbytare något för dig
Granskning av arbetsmiljön
Lantbruksföretagare får snart sin LFÖPL-faktura som förfaller i maj
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
Rehabilitering från LPA
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Ändringar i familjepensionen
LFÖPL-pensionsförsäkring
Test av bondens kraftresurser
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2017
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Styrelsen
Hur minska antalet maskinolyckor
LPA söker två experter på avbytarservice
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Avträdelsesystem
Semester
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Menersättningar
Invalidpension och arbete
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Janne
Kaarlo
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Spridning
Marko
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 2/2017
Seija
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Skydda dig
Resursfaktorer i arbetet
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
Att söka rehabilitering
Livslängdskoefficienten
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Handläggningstider för ansökningar
Skyddsutställning
Vilande avträdelsestöd
Lagändring 2011
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2019 (2651r)
Öppna
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
LPA idag 3/2013
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Vad ska jag göra?
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Invalidpension blir ålderspension
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Hur du söker försäkring
Hjälp vid kriser
Egen pension inverkar
Rehabilitering
Pensionsutdrag postas i år till försäkrade födda i september–december
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Olli
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Försäkringsvillkor
Anne
LPA-ombudsmän
Undvik olycksfall
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
LPA:s logo
Ändringssökande
Kort om avbytarservice
Ersättningens storlek
Nina
LPA finns på sociala medier (på finska)
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Olycksfallspension
Befrielse från försäkringen
Leda sig själv och arbetet
Satu
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
Olycksfall
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
LPA idag 1/2017
Jarno
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
Betning
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
LPA idag 1/2014
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Rehabiliteringsutredning
Kontrollera utdraget så här
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Tjänster
Åkermark till nära släkting
Verksamhet i bolagsform
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Öppna
Handledning
Elektronisk skadeanmälan
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Öppna
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
Stöd för välbefinnandet
Rätten till familjepension
Arbetspensioner
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
Må bra-dagar
Pirkko
LPA idag 1/2013
LPA-sjukdagpenning
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
LPA:s serviceprinciper