Satu
Vikariehjälp för renskötare
Arbetsgivarens skyldigheter
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Öppna
Seija
Invalidpension och avbytarservice
Trygg hästskötsel 11/2011
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Pusta ut en stund - Själv ordnad avbytarservice 1/2018
Stöd för välbefinnandet
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Delegationen
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Europeisk video om barnsäkerhet
Eventuella verkningar av poststrejken
Mela's web pages in English are published
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
LPA-sjukdagpenning
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Vem försäkras
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Stödpersonsnätverket
Pensionsreformen 2017
Åkermark till nära släkting
Husdjursenheter
Bilagor till ansökan
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
Avbytarserviceguider
Årsarbetsinkomsten
Avgifter och ersättningar
Skyddshandskar
Utredning om smärtor (7165r)
Öppna
Jaakko
När gå i pension?
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Arbetslivspension
Trygg användning
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Räknare
Hjälp i svåra livssituationer
Utbildning
Stipendiater
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
En lyckad generationsväxling 10/2013
LPA idag 2/2017
OFLA-olycksfallsförsäkring
LPA idag 2/2015
LFÖPL-arbetsinkomsten
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Utnyttjande av resultaten
Fullmakt (2250r)
Öppna
Jarno
Hur invalidpensionen bestäms
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Adressändring
Tillåtna skogsarbeten
Statistik
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
Publikationer
LPA har postat pensionsutdragen
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
Avträdelsesystem
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
Obligatorisk försäkring
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Vad som avses med jordbruk
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Dagpenning
Arbetsdag och uppgiftsandel
Hörselskydd
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Harri
Att söka familjepension
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Ålderspensionsräknare2017
Hälsorisker
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
Grupplivförsäkring
Arbetarskyddsombudsmän
Rehabiliteringsmetoder
Om LPA
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Stipendiater
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Exempel
Gamla stipendier
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Kommunikation
Storleken på risker och deras betydelse
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Martti
Pensionen börjar
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 1/2017
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Lediga jobb
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Giftighet
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Må bra-dagar 2015
Deltidspension öppnar många möjligheter
Begäran om kontroll av personuppgifter
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Att söka sjukdagpenning
LPA idag 4/2014
Dagpenningsräknare
Information om arbetspensioner
Kompetens och kunnande
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Beskattningen
Vikariehjälpsgrunder
Sjukvårdskostnader
Granskning av arbetsmiljön
Andningsskydd
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Nina Maarit
Andra ersättningar
LPA idag 4/2012
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
Utbildningsmaterial
Farmäventyrsspelet
LPA-sjukdagpenning
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Låt pensionen växa
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
Filmen Ryggrad
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Internationella publikationer
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Öppna
Deltidsföretagare
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Material
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Skadefall före 1.1.2016
Kurskalender
Ta hjälp av professionella
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Öppna
Osmo
Invalidpension
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Verkställande direktören
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Yrkessjukdom
Kortfilmer om lantbruksavbytare
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
Elektroniskt pensionsutdrag
Renskötsel
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
Projektets kontaktuppgifter
Broschyrmaterial
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
Vägbeskrivning
LPA-sjukdagpenning
Markku
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Till vem betalas ersättning
Semester
Förvärvarens förbindelser
Vad ska jag göra?
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
Jukka
Hur pensionen bestäms
LPA idag 2/2012
LPA idag 1/2018
Pusta ut en stund - Vikariehjälp för husdjursarbeten 1/2018
OFLA-premierabatt
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Pensionsutdrag
Arbetsinkomsträknare
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
Ergonomi
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Andra broschyrer
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Öppna
Exempel på aktiebolag
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Familjelivet som en kraftkälla
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Kerstin
Förändringar på gården
Vad är en yrkessjukdom?
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
LPA idag 3/2016
Vid en fritidsskada
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
För fritiden
Grundexamen
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Ansök och följ behandlingen
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Arbetspensionskort
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Köptjänstförbindelser
Ansökningsblankett
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Användarvillkor och dataskydd
Fritidsolycksfallsförsäkring
Återhämtning
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
Rätten till avbytarservice
Kort om avbytarservice
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Att söka ändring
Handledning
Förebygg och organisera
Välkommen!
Ville
Familjepension
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Att ansluta sig till företagshälsovården
Avbytarteamen ger service 6/2014
Att söka ersättning
Försäkringspremieräknare
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Kompletterande verksamhet
Arbete i ett avtalsland
Att ha maken som arbetskamrat
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
Medan du har avträdelsestöd
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Pension
Heikki
Försäkringspremien
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
LPA idag 2/2016
Familjepension och begravningshjälp
Söktjänst för företagshälsovård
Att ansluta sig
Utbilda dig till avbytare
Må bra-dagar
Kontrollera nivån på din trygghet
2015
Beskattning
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Fiskare, må bra! 5/2018
Att söka pension
LPA:s arbetarskyddsmedel
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Arbetarskyddsstipendier
Exempel på försäkringspremier år 2018
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
Att söka ändring
Blanketter
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Forskning och färdiga hjälpmedel
Feedback
Helena
Arbetet under tiden med deltidspension
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2018 (2652r)
Öppna
LPA idag 4/2016
Rehabilitering från FPA
LPA:s försäkringsläkare
Årsredovisning
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Evenemang för hälsa och välmående
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Avbytarservicebroschyrer
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Fiskare
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
Belastningsfaktorer i arbetet
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
Hur du söker avträdelsestöd
Pensionsförsäkring för stipendiater
Avbytarservice
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
Odlad jordbruksmark
Andra indirekta kostnader
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Hemvårdskostnader
Sök serviceproducenter
Grupplivförsäkringsersättning
Jag, avbytare?
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
Arbete som pensionerad
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
Pensionens storlek
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Rehabilitering
Att söka försäkring
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Sirkku
Ersättningar under rehabilitering
Asiakaspalvelu på svenska
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Årsarbetsinkomsten
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Typiska olycksfall
Beställ eller skriv ut
Anita
Försäkring parallellt med pension
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
Annan samtals- och nätjour
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Ge respons
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2018 (2665r)
Öppna
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
Asta
Kundtidning
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Familjemedlemmar
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Arbetet löper och är tryggt
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Överlåtelse i bolagsform
Kontaktinformation
Arbetarskydd
Förenande av stipendier
Skog
LFÖPL-försäkringspremien
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
Arbetshälsorådgivaren
Årsarbetsinkomsten
Avträdelsepension (AVTRPL)
Kontaktinformation
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Vikariehjälpsräknare
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
Uppskjuten ålderspension
I händelse av förgiftning
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Försäkringspremierna
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Teemu
Arbetsprövning och -träning
Publikationer
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
Bestämning av försäkringstiden
100 berättelser om finländskt arbete
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Hjälpmedel från Luke
LPA idag 1/2012
Leena
Rätten till invalidpension
Flytgödsel kan döda 6/2012
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
Koppla av på semester
Avbytarservice i 40 år
LPA i siffror
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
LPA söker två experter på avbytarservice
Kundnöjdhet
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Avbytarservice
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Gårdsbruksidkare
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004)

Öppna
Verksamhetsförutsättningar
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Generationsväxling
Må bra i arbetet
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Fiske
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
God service från LPA i din vardag!
Vikariehjälp
För själv ordnad avbytarservice
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
Olli
Om du har annan pension
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2017
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Partiell ålderspension
Tankblandning
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
Beskattning av ersättningar
Länkar
Projektresultat
Kostnaderna
Arbete och hälsa
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
Mela security for grant and scholarship recipients 12/2017
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
LPA-sjukdagpenning
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Kaarlo
Uppföljning
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Öppna
Mikko
Så tillväxer pensionen
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
Må bra själv
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
LPA som arbetsplats
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
Säkerhet för barn
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Upphävd lagstiftning
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Frivillig försäkring
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Understödd semester
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Att avstå från jordbruk
Pensioner och avbytarservice
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Hur dagpenningen räknas
Avbytarring
Skyddsskodon
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
Pirkko
Ålderspension
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Partiell ålderspensionsräknare
Exposition
Handläggningstider för ansökningar
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Skyddsutställning
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
LPA idag 3/2013
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Försäkring
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Stipendiater
Hur du söker försäkring
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
Val av åtgärder
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Kyösti
Att söka invalidpension
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
LPA idag 4/2017
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Principer för e-post
LPA idag 1/2014
Blanketter
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Personlig skyddsutrustning
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
LPA:s logo
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Arbetspensioner
LPA finns på sociala medier (på finska)
Försäkringsförutsättningar
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Utomstående arbetskraft
LPA idag 1/2016
Att söka ändring
Vikariehjälpsavgift
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Betalningsförbindelse
Före en avbytartjänst
Skyddsglasögon
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Sari
Ändringar i familjepensionen
LPA idag 1/2013
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Ta hand om bonden
Skyddsutrustning
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
LFÖPL-pensionsförsäkring
Tjänster
Rätten till rehabilitering
Pensionsförsäkring
Uppfriskande färgläggning
Lantbruksföretagarnas målarbok för vuxna. Sidorna kan inte skrivas ut här utan från bloggen Juureva joukko.
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Böcker och dvd-filmer
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Pensionstagare
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
Dagpenningsräknare
Bedömning och identifiering av faror
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Öppna
Heikki
Invalidpension och arbete
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 6/2016
LPA-trygghet för stipendiater 12/2017
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2018
Ledningsgruppen
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Spridning
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
LPA idag 2/2013
Goda relationer – en bättre vardag
Före pensionsåldern
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
Styrelsen
Arbetsgruppledarens anmälan
LPA idag 3/2017
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Att söka ersättning
Vikariehjälp
Fakturabilagor och infobrev
Arbetarskydd
Videor om personlig skyddsutrustning
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
Helena
Egen pension inverkar
LPA idag 3/2012
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
För företagshälsovårdaren
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Rehabilitering
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Livslängdskoefficienten
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Arbetshälsoverksamhet
Stordiaserier
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Lagändring 2011
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
Utmanande förändringar
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Beslut på engelska?
Riskhantering
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
Tapio
Befrielse från försäkringen
FAQ – frågor och svar
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
OFLA-rehabiliteringskurser
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Olycksfall
Kreatursskötselexamen
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
LPA idag 3/2015
Kontrollera utdraget så här
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
LPA idag 2/2018
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Stipendiegivarens anmälan
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
LPA-ombudsmän
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Värderingar, attityder och motivation
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Efter vem betalas ersättning
Avbytartjänsterna
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Avträdarens förbindelser
Själv ordnad avbytarservice
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Annika
Rätten till familjepension
Arbeta med god hälsa 11/2012
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2018
Kostnader
Skydda dig själv 6/2014
Arbetspensioner
Räknare för stipendiater
Företag i svårigheter
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Försäkringsvillkor
LPA idag 1/2015
Verksamhet i bolagsform
Arbete i något annat land
Alla behöver vänner
Heli
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 5/2017
Undersökningar
Asko
Försäkringspremieräknare
Vad är ett olycksfall?
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Vid en arbetsskada
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
För arbetsskador
Läroavtalsutbildning
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Granska dina uppgifter
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Att söka ändring
Träna nacke och axlar 8/2012
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
Pensionen upphör
Att söka stipendium
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Lagar och försäkringsvillkor
Arbete utomlands
Levnadssätt
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Arbete under rehabilitering
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Öppna
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
Hur ordnas avbytartjänsterna
Risken för yrkessjukdomar
etjanster
Monica
Övergång i annan pension från deltidspension
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Ansökan om förtida partiell ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Tjänster som ingår
Chefer och läkare
Ersättningar
Vikariehjälpsräknare
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Avträdelsestödsbroschyrer
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Renskötare
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Nätverk
Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Avträdelsestödets storlek
Svar på vanliga frågor
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Hur du tecknar försäkring
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
Föremål som ersätts
Sökning av serviceproducenter
Företagshälsovård
Information om avbytarservice
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Nyheter och pressmeddelanden
Utbetalning av pensionen
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Lantbruksföretagare får snart sin LFÖPL-faktura som förfaller i maj
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
Bondgårdsspelet
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Företagshälsovård
Försäkringspremier och fakturering
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
Utbetalning och beskattning
Organisation
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Hur minska antalet maskinolyckor
Lantbruksavbytare något för dig
Johanna
Deltidspension
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Rehabilitering från LPA
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Utbildningsmaterial
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
LPA idag 4/2015
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 2/2017
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Öppna
Företagare
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Resursfaktorer i arbetet
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Att avstå från renhushållning
Kundtjänst
Avträdelsesystem
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
Arbetsinkomsträknare
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
Anne
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Menersättningar
LPA idag 4/2013
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2018 (2651r)
Öppna
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
Räknare för stipendiater
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Invalidpension blir ålderspension
Skydda dig
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Arbetsskadeförsäkring
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (9001r)
Öppna
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Janne
Att söka rehabilitering
OFLA-rehabilitering
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
Flera stipendier
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
Undvik olycksfall
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Timo
Rehabiliteringsstöd eller pension
Mögeldamm och tröskdammlunga 10/2012
Ersättningens storlek
Nina
Hjälp vid kriser
LPA idag 2/2014
Gör så här ...
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
Öppna
LPA idag 1/2017
Försäkringsvillkor
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Skogsägare
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Vilande avträdelsestöd
Skydd och säkerhet i arbetet
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Kompletterande verksamhet
Ändring i stipendiatarbetet
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
LPA:s serviceprinciper
Olycksfallspension
Avbytarserviceförvaltningen
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Pensionens storlek
LPA har öppnat nya webbsidor
Elektronisk skadeanmälan
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Öppna
Betning
LPA idag 3/2014
Att söka ändring
Undervisningsmaterial
Leda sig själv och arbetet
Rehabiliteringsutredning
Avbytarservice
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
Kostnader
Må bra-dagar
Ändringssökande