Vikariehjälpsgrunder

Arbetsoförmåga
Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall kan beviljas för högst 20 dagar under ett kalenderår. Högst 7 av dessa dagar kan fås utan intyg på arbetsoförmåga. För resten av dagarna fordras ett intyg på arbetsoförmåga som utfärdats av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

För mer än 20 dagar per kalenderår kan vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall beviljas bara om lantbruksföretagaren får dagpenning och lämnar in beslutet om beviljande av dagpenning till den lokala enheten. Även vikariehjälp som fåtts under självrisktiden för en beviljad dagpenning anses ha beviljats på basis av dagpenningen och förbrukar inte dagar från rätten till 20 dagar vikariehjälp per kalenderår. Följande dagpenningar kan vara grund för beviljande av vikariehjälp:

  • LPA-sjukdagpenning som betalas under självrisktiden i sjukförsäkringen
  • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock inte partiell sjukdagpenning
  • dagpenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar då den beviljats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent
  • olycksfallspension för viss tid då den bevijats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent (högst 3 år från olycksfallet)
  • dagpenning enligt trafikförsäkringslagen då den beviljats på grund att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent (högst 3 år från skadan)
  • rehabiliteringspenning eller motsvarande ersättning för inkomstbortfall, dock inte om den beviljats för omskolning.

Om lantbruksföretagaren har lämnat in en ansökan om invalidpension under tiden med dagpenning kan vikariehjälp ges under den tid pensionsansökan behandlas. Vikariehjälpen upphör när företagaren får kännedom om pensionsbeslutet.

Rehabiliteringsstöd
En lantbruksföretagare har möjlighet att få vikariehjälp under den tid rehabiliteringsstöd betalas. En förutsättning är att det är sannolikt att han eller hon senare förmår fortsätta sitt arbete som lantbruksföretagare i de uppgifter för vilka vikariehjälp har getts under tiden med rehabiliteringsstöd. Under den tid rehabiliteringsstöd betalas kan vikariehjälp fås för högst tre år från pensionsfallet.

Rehabilitering
Vikariehjälp kan ges för medicinsk rehabilitering som ordinerats av läkare eller som är lagstadgad. Om lantbruksföretagaren redan fattat beslut om att omskola sig till ett annat yrke bör bedrivandet av lantbruk inte förlängas med hjälp av vikariehjälp.

Verksamhet för att bevara arbetsförmågan
Vikariehjälp kan ges för att delta i handledd verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan och planerats av företagshälsovården.

Graviditet och förlossning
Vikariehjälp kan ges på grund av graviditet och förlossning för högst den tid lantbruksföretagaren har rätt till moderskaps- eller föräldrapenning eller särskild moderskapspenning från FPA. Under moderskapspenningsperioden minskas avgiften för vikariehjälp med 50 procent.

Faderskapsledighet
På grund av ett barns födelse kan barnets far få vikariehjälp för den tid FPA betalar faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen. Vikariehjälp kan ges även för helgdagar under perioden med faderskapspenning fastän FPA inte betalar dagpenning för dem.

Vård av adoptivbarn
Vikariehjälp kan ges för vård av adoptivbarn, för högst den tid FPA betalar föräldra- eller faderskapspenning till adoptivföräldern.

Vård av barn under 3 år
En lantbruksföretagare som har rätt till semester kan få vikariehjälp för att kunna vårda sitt barn under 3 år i eget hem. Vikariehjälp kan ges efter det föräldrapenningsperioden upphört och för högst 100 dagar per barn och barnets levnadsår. Dagarna kan fördelas mellan föräldrarna om båda har rätt till semester. Föräldrarna kan själva välja hur de vill dela på dagarna. Efter barnets födelsedag börjar beräkningen av de 100 dagarna alltid på nytt från början. Avgiften för vikariehjälp som ges för vård av barn under 3 år höjs med 50 procent.

Vård av sjukt barn som inte fyllt 10 år
Vikariehjälp kan ges för vård av barn under 10 år som plötsligt insjuknat, för högst sju dagar per sjukdom.

Vård av sjukt barn eller rehabilitering av barn då sökanden får specialvårdspenning
Vikariehjälp kan sökas för den tid för vilken FPA betalar specialvårdspenning på grund av sjukvård eller rehabilitering. FPA:s beslut ska bifogas till ansökan om vikariehjälp. Mer information om beviljande av specialvårdspenning fås från FPA.

Beväringstjänst, civiltjänst och repetitionsövningar
En lantbruksföretagare kan få vikariehjälp på grund av fullgörande av beväringstjänst eller civiltjänst eller på grund av repetitionsövningar. Även kvinnor som fullgör militärtjänst kan få vikariehjälp.

Anhörigs död och begravning
På grund av en anhörigs död kan vikariehjälp ges för en dag samt även för begravningsdagen.

Fortsatt företagsverksamhet eller avslutande av företagsverksamhet
Vikariehjälp kan ges på grund av arrangemang som krävs för fortsatt företagsverksamhet eller avslutande av företagsverksamhet då en lantbruksföretagare som är berättigad till vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga har beviljats ålderspension eller invalidpension, eller då behovet av vikariehjälp beror på den till vikariehjälp berättigade lantbruksföretagarens död. För organisering av företagsverksamheten kan vikariehjälp fås även i sådana fall där LPA har gett ett utlåtande om att den lantbruksföretagare som fått vikariehjälp sannolikt inte kommer att fortsätta i sitt tidigare arbete. Vikariehjälp ges för högst 60 dagar under de sex månader som följer efter att pensionsbeslutet meddelats eller utlåtandet utfärdats. Avgiften för vikariehjälp på grund av organisering av verksamheten är 13,93 euro per timme år 2019.

Uppdaterad 27.12.2018