Hoppa över navigering

För företagshälsovården

Till LPA:s uppgifter inom företagshälsovården för lantbruksföretagare hör att utveckla verksamheten, föra och reformera gårdsbesöksregistret, följa gårdsbesöken och bevilja rabatt på olycksfallsförsäkringspremien.

Vi utvecklar företagshälsovården för lantbruksföretagare

Vi reformerar vårt gårdsbesöksregister och utvecklar det till ett verktyg som lantbruksföretagarna och företagshälsovården kan använda gemensamt. Vi utbildar samt producerar ny information och nytt material för att främja arbetshälsan. Vi intensifierar nätverkssamarbetet. Vi undersöker möjligheterna att öka lantbruksföretagarnas intresse för företagshälsovårdens tjänster och förbättra anslutningsaktiviteten.

Vi för och utvecklar företagshälsovårdens gårdsbesöksregister

En yrkesutbildad person inom företagshälsovården antecknar de iakttagelser om arbetsförhållandena som gjorts under gårdsbesöket i registret, om lantbruksföretagaren samtycker till det. Lantbruksföretagaren kan också själv granska sina egna uppgifter och till exempel kvittera rekommendationer som getts under gårdsbesöket. På basis av uppgifterna producerar vid rapporteringsdata för att utveckla arbetshälsan och arbetarskyddet. Uppgifter om arbetsförhållandena kombineras inte i någon händelse med lantbruksföretagarens försäkringsuppgifter. Vårt mål är att ta det reformerade gårdsbesöksregistret i bruk hösten 2020.

Vi följer genomförandet av gårdsbesöken

Vi följer genomförandet av gårdsbesöken och påminner både lantbruksföretagaren och företagshälsovården per brev om kommande gårdsbesök. Det är företagshälsovårdens uppgift att kontakta företagaren och komma överens om ett gårdsbesök. Om företagshälsovården inte har möjlighet att göra ett gårdsbesök kan den ge det i uppdrag till LPA. I så fall kan en lantbrukssakkunnig ensam göra gårdsbesöket med samtycke av lantbruksföretagaren.

Vi beviljar 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen

Vi beviljar 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen om lantbruksföretagaren hör till företagshälsovården Detta förutsätter att lantbruksföretagaren tar emot företagshälsovårdens gårdsbesök åtminstone med fyra års mellanrum.

20 % rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen

De LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får sin premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen nedsatt med 20 procent. En ny kund måste ansluta sig till företagshälsovården före den 1 oktober för att få rabatt på premien för följande år.

Förutom företagaren kan även försäkrade familjemedlemmar ansluta sig till företagshälsovården och få rabatt på försäkringspremien. Den som bara har OFLA-försäkring utan att vara LFÖPL-försäkrad har inte rätt till rabatt på premien. LFÖPL-försäkringen måste också vara i kraft vid tidpunkten för gårdsbesöket. En ytterligare förutsättning för att få premien nedsatt är att lantbruksföretagaren har avtalat med företagshälsovården om ett gårdsbesök som företas för att kartlägga arbetsförhållandena. I samband med gårdsbesöket får företagaren också förslag till förbättringar i syfte att förebygga hälsorisker. Rabatten på försäkringspremien gäller fyra år i sänder efter varje gårdsbesök.

Observera att rabatten på OFLA-premien beviljas bara dem som uttryckligen hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Det räcker inte att höra till den företagshälsovård som en eventuell arbetsgivare ordnat.

När en lantbruksföretagare har anslutit sig till företagshälsovården anmäler företagshälsovården det till gårdsbesöksregistret. Företagshälsovården registrerar de gårdsbesök som gjorts och inför med lantbruksföretagarens samtycke uppgifter om arbetsförhållandena på gården.


LPA:s gårdsbesöksregister

LPA:s gårdsbesöksregister är företagshälsovårdarens verktyg för att hantera lantbruksföretagarkundernas uppgifter. Det reformerade gårdsbesöksregistret fungerar i fortsättningen också som ett elektroniskt verktyg som kan användas för utredning, rapportering och uppföljning av lantbruksföretagarens arbetsförhållanden i samarbete med lantbruksföretagaren. Företagshälsovårdaren anmäler de lantbruksföretagare som anslutit sig till företagshälsovården till registret och registrerar de gårdsbesök som gjorts. Företagshälsovårdaren för in uppgifter om arbetsförhållandena om lantbruksföretagaren samtycker till det.

LPA beviljar de lantbruksföretagare som anslutit sig till företagshälsovården och förts in i gårdsbesöksregistret rabatt på olycksfallsförsäkringspremien.

Företagshälsovårdaren får rätt att använda gårdsbesöksregistret när företagshälsovården har ingått ett datakommunikationsavtal med LPA. Datakommunikationsavtalet och användningen av registret är avgiftsfria för företagshälsovården.

Före gårdsbesöket

Kontrollera lantbruksföretagarens rätt till FPA-ersättningar i gårdsbesöksregistret. Det lönar sig att göra kontrollen samma dag som gårdsbesöket, hälsoundersökningen eller något annat som berättigar till ersättning.

Mer information

Följande personer på LPA sköter ärenden som gäller företagshälsovården för lantbruksföretagare:

Tiina Pakarinen, tfn 029 435 2481
Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242 (betjänar även på svenska)

E-postadressen för företagshälsovårdsärenden är tilakayntirekisteri (at) mela.fi
och övriga e-postadresser har formen fornamn.efternamn (at) mela.fi.s


Sök producenter av företagshälsovård

Som lantbruksföretagare kan du ta kontakt med en producent av företagshälsovård och meddela att du vill köpa tjänster. Du kan också begära offert från flera serviceproducenter. Det lönar sig att som ett alternativ ta reda på om det är möjligt att köpa färdigt konkurrensutsatta servicepaket via hemkommunen eller de egna intressentgrupperna.

Jordbrukare, skogsägare, fiskare eller renskötare som är i åldern 18–67 år och är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) kan ansluta sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.


FPA:s ersättningar till personer som är anslutna till företagshälsovården för lantbruksföretagare

FPA ersätter kostnaderna för gårdsbesök, hälsoundersökningar och sjukvård upp till det årliga maximibeloppet för den enskilda företagaren. Läs mer på sidan om företagshälsovård.


Rehabiliteringstjänster för lantbruksföretagare

Rehabiliteringstjänster för lantbruksföretagare ordnas huvudsakligen av LPA, FPA samt trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagen. Läs mer om rehabiliteringstjänster för lantbruksföretagare på sidan om företagshälsovård.

För att stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga erbjuds också bland annat konditionshöjande rehabiliteringskurser och subventionerad semester. Läs mer om tjänsterna på sidan om arbetshälsa för företagare på landsbygden.


Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer om arbetshälsa och arbetssäkerhet för lantbruksföretagare på webbplatsen för Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård (MYTKY). Där finns bland annat mallar för de blanketter som behövs vid gårdsbesök samt mallar för avtal om företagshälsovård och för en verksamhetsplan för företagshälsovården.


Utbildning

Bland evenemang kan du söka kommande kursdagar.


Länkar

Tidigt ingripande
Information om LPA:s verksamhet i samband med tidigt ingripande.

Nätverket Ta hand om bonden
Samarbetsnätverket som koordineras av LPA syftar till att stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga. Många företagshälsovårdsenheter har redan anslutit sig till nätverket, välkommen med och ta hand om bonden!

Projektet Ta hand om bonden
Kontaktinformation till projektet Ta hand om bonden
Kostnadsfri och konfidentiell hjälp för lantbruksföretagare som befinner sig i en tuff livssituation.

Mistä apua? (på finska)
Projektet Ta hand om bonden har en lista över aktörer som kan hjälpa och som har låg tröskel för kontakt.

Läs mer om LPA:s försäkringar på vår webbplats, på sidorna för olika kundgrupper.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig