Fiskare

En fiskare som beskattas för fiskeinkomsten försäkras som företagare. Till försäkringen hör också fiskearbete som fiskaren utför i egenskap av delägare i en trål eller ett notlag samt fiske mot en andel i fångsten. Även fiske som bedrivs i bolagsform omfattas av LFÖPL-försäkringen.

Utöver fiskearbetet medräknas i LFÖPL-försäkringen också hantering av fisken, tillverkning och reparation av fångstredskap samt förädling och marknadsföring av fångsten.

Försäkringen är obligatorisk
LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för en fiskare vara arbetsinsats i fisket är värd minst 3 900 euro per år (2019). Om arbetsinsatsen inte når upp till denna gräns kan LFÖPL-försäkringen och OFLA-arbetsskadeförsäkringen tecknas frivilligt.

Fiskarens make/maka eller sambo
En fiskares make eller maka som deltar i företagets arbete försäkras enligt LFÖPL. Även en sambo som bor med fiskaren i samma hushåll och deltar i företagets arbete kan försäkras. En sambos försäkring börjar dagen efter ansökningsdagen.

Familjemedlemmar
En fiskares familjemedlemmar försäkras om de arbetar i fiskeföretaget och bor i samma hushåll som fiskaren. Arbetsinkomsten bestäms enligt lön och naturaförmåner. Om ingen lön betalas så bestäms arbetsinkomsten på grundval av arbetsinsatsen.

Fiske i bolag
En ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag och en delägare som ansvarar för bolagets förbindelser försäkras enligt LFÖPL. Det har ingen betydelse hur stor andel delägaren har i bolaget eller om lön betalas eller inte.

Även fiskare i ett aktiebolag kan försäkras som företagare enligt LFÖPL. Närmare om detta på sidan Verksamhet i bolagsform.

Uppdaterad 27.12.2018