LFÖPL-pensionsförsäkring

LFÖPL är arbetspensionsförsäkringen för lantbruksföretagare. Den bygger på lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) som gäller jordbrukare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar. Även stipendiater omfattas av arbetspensionsskyddet enligt LFÖPL. Denna lagstadgade försäkring handhas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA.

LFÖPL-försäkringen ger rätt till motsvarande pensioner som ingår i det övriga arbetspensionssystemet. Pensionen tillväxer också på samma sätt. LFÖPL höjer det totala pensionsskyddet även om den försäkrade dessutom har annat företagar- eller lönearbete.

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för de flesta lantbruksföretagare. En företagare som inte hör till den obligatoriska försäkringen kan teckna försäkringen frivilligt.

Försäkringen baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten, som är grund för alla pensioner, ersättningar och dagpenningar.

Förmåner 
En lantbruksföretagare i arbetsför ålder får också olycksfalls- och yrkessjukdomsskydd och rätt till LPA-sjukdagpenning genom LFÖPL. Om företagaren förlorar sin arbetsförmåga betalas rehabiliteringsstöd eller invalidpension. En LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan ha rätt till avbytarservice.

Närmare pensionsåldern är det möjligt att få partiell ålderspension eller avträdelsestöd. Företagaren kan gå i ålderspension efter att ha nått den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Försäkringen ger också familjen trygghet. Om den försäkrade dör har den efterlevande maken och barnen rätt till familjepension och ersättning från grupplivförsäkringen.

Uppdaterad 12.01.2017