Ohita valikko

Melan vuosi 2022: Vaikuttavuus

Vahvistamme toimintamme vaikuttavuutta Mela-turvaa kehittämällä.

Jatkoimme systemaattista työtä vakuutettujemme työkyvyn ylläpitämiseksi ja kehitimme toimintaa digitaalisten palveluiden avulla. Välitä viljelijästä -projektin toimia tuotimme laaja-alaisesti ja aktiivisesti. Tuimme maatalousyrittäjien työterveyshuollon toteuttamista tiiviillä yhteistyöllä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Melan vakuutettujen työkyvyn edistäminen

Tuemme vakuutettujen työkykyä ja ehkäisemme työtapaturmia työkykypalveluiden, tapaturmavakuutukseen perustuvan työturvallisuustyön ja Välitä viljelijästä -projektin avulla. Maatalousyrittäjien työkyvyn edistämisessä keskeisiä työkaluja ovat myös lomituspalvelut ja työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö.

Järjestimme sekä maatalousyrittäjille että apurahansaajille uudenlaisia verkkovälitteisiä palveluita työkyvyn tukemiseksi, joista merkittävin oli uusi Viljelijän työkykymittari -palvelu. Järjestimme Hyvinvointipäiviä (osallistujia noin 1 700) sekä Hyvinvoinnin ABC-koulutuksia (14 kpl). Tarjosimme sekä maatalousyrittäjä- että apurahansaaja-asiakkaillemme työhyvinvointineuvojan palveluita.

Välitä viljelijästä -projekti jatkui

Vuonna 2017 käynnistynyt Välitä viljelijästä -projekti jatkui valtion erillismäärärahan turvin. Vuonna 2022 projektirahaa käytettiin 1,9 miljoonaa euroa.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä olivat projektityöntekijöiden tarjoama konsultaatioapu maatalousyrittäjille ja maatalousyrittäjien ohjaus tarpeellisen avun piiriin muun muassa ostopalvelusitoumuksien turvin. Kyselytutkimuksen mukaan projektin toimenpiteet koettiin vaikuttaviksi: projektin asiakkaiden työkyky oli parantunut selvästi (4,7 -> 7,0) ja psyykkinen oireilu vähentynyt. 95 % vastaajista koki projektityöntekijän avun hyödylliseksi.

Vuoden aikana teimme projektiin liittyviä tilakäyntejä ja etätapaamisia yhteensä 2 450. Projektin toiminta-alue laajeni koko Suomen kattavaksi. Laajensimme myös työkykykoordinaattoritoimintaa.

Järjestimme varhaisen välittämisen mallin juhlavuoden. Pidimme sidosryhmille 30 verkostotreffitapahtumaa, joilla tavoitimme 1 308 henkilöä. Uusia verkostosopimuskumppaneita saimme 13 kappaletta.

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuului vuoden lopussa 31,7 % MYEL-vakuutetuista maatalousyrittäjistä (2021: 31,5 %). Pyrimme nostamaan työterveyshuollon liittymisastetta markkinoimalla uudistettua työterveyshuoltosovellusta.

Järjestimme koulutuksia työterveyshoitajille. Lisäksi ennakoimme hyvinvointialueiden vaikutuksia työterveyspalveluihin käynnistämällä tiiviin vuoropuhelun alueellisten työryhmien kanssa.

Työturvallisuustyö

Turvaamme asiakkaidemme työkykyä myös maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvalla työturvallisuustyöllä. Käytännössä tämä tarkoittaa tapaturmien ja ammattitautien torjuntaa neuvonnan, tiedottamisen, koulutuksen ja työturvallisuusapurahojen avulla. Käytimme työturvallisuustyöhön vajaat 0,4 milj. euroa, joista työturvallisuusapurahoihin 0,1 milj. euroa.

Jatkoimme Nolla tapaturmaa maataloudessa -teemaa, jonka tavoitteena on vähentää työtapaturmia ja edistää myönteistä työturvallisuuskulttuuria. Pilotoimme uutta työturvallisuuskorttia Mela-asiamiehille. Tarkoituksena on ottaa kortti käyttöön maatalousyrittäjäasiakkaillemme vuoden 2023 kuluessa. Jatkoimme VR-kokemuksen käyttöä koronapandemiatauon jälkeen. Melan VR-kokemuksen avulla on mahdollista kokea virtuaalisesti yleisimmät maatilan työtapaturmatilanteet.

Vastuullisuus

Toimintamme tavoitteena on asiakkaidemme työkyvyn tukeminen ja terveiden työvuosien lisääminen. Olemme mukana edistämässä koko yhteiskuntaa koskevaa työurien pidentämisen tavoitetta ja turvallisempaa työelämää. Nämä tavoitteet koskevat sekä asiakkaitamme että henkilöstöämme.

Vastaamme asiakkaidemme lakisääteisen sosiaaliturvan ja palvelun laadukkaasta toimeenpanosta. Osallistumme aktiivisesti asiakaskuntamme sosiaaliturvan kehittämiseen tuoden esiin heidän työnsä erityispiirteet ja -tarpeet. Kehitämme toimintaamme systemaattisesti myös sisäisesti.

Huolehdimme compliance-toiminnon, riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen keinoin sääntöjen ja toimintatapojen noudattamisesta. Näin varmistamme taloudellisen, tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan sekä johtamisinformaation luotettavuuden.

Sijoitustoimintamme perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään sijoitussuunnitelmaan. Melan tulee sijoitustoiminnassaan huolehtia sijoitusten riittävästä hajautuksesta tuotto, riskikantokyky ja varojen vakuutusliikekohtaiset likvidisyysvaatimukset huomioiden. Sijoitustoiminnassa otamme huomioon ympäristöön (environment), yhteiskuntaan (society) ja hyvään hallintotapaan (governance) liittyvät tekijät (ESG). Saavuttaaksemme vastuullisuustavoitteet edellytämme yhteistyökumppaneiltamme näky-vää vastuullisen sijoittamisen näkökulmaa sijoitusprosessissa ja seuraamme säännöllisesti vastuulli-suuteen liittyvien tunnuslukujen kehitystä.

Haluamme olla vastuullinen ja haluttu työpaikka. Toimintamme on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja henkilöstömme on sitoutunut toimintaamme ja arvoihimme. Henkilöstöstrategiamme mukaisesti työssään hyvinvoiva työntekijä tuottaa parhaan asiakaskokemuksen asiakkaillemme. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö mahdollistaa tavoitteidemme saavuttamisen.

Tuemme henkilöstömme työkykyä ja työhyvinvointia sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista eri tavoin. Huolehdimme henkilöstömme osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisestä.

Arvojemme ja palveluperiaatteidemme mukaisesti arvostamme sekä asiakkaitamme että työntekijöitämme. Kohtelemme asiakkaita, työntekijöitämme ja työnhakijoita yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Henkilöstömme osallistuu päätöksentekoon ja toimintamme kehittämiseen yhteistyöfoorumien ja työryhmien kautta sekä johtoryhmän henkilöstön hallintoedustuksen kautta. Keräämme säännöllisesti henkilöstömme näkemyksiä ja palautetta kehittämisen tueksi. Marraskuussa 2022 saimme Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnus kertoo työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen työyhteisössä.

Koronapandemian olosuhteet huomioiden olemme turvanneet niin asiakkaidemme kuin henkilöstömme terveyttä noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia sekä informoimalla niistä.

Takaisin sivulle Melan vuosi 2022

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö