Ohita valikko

Melan vuosi 2022: Talous ja tehokkuus

Tuotamme palvelukokonaisuuden kustannustehokkaimmalla tavalla.

Kokonaisliikekulut laskivat edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa, johtuen lähinnä pienemmistä ICT-kuluista. Sijoitustoiminnan käyvin arvoin laskettu tuotto oli erittäin haastavassa markkinatilanteessa –11,1 %. Huomioiden toimialamme riskikartoituksen päivitimme varautumissuunnitelman vastaamaan nyky-yhteiskunnan keskeisimpiin uhkakuviin.

Talous

Liikekulut

Melan kokonaisliikekulut olivat 27,0 miljoonaa euroa (2021: 31,8). Palkkojen ja muiden henkilöstökulujen osuus oli 11,6 miljoonaa euroa (2021: 10,8) ja ICT-kulut 11,5 miljoonaa euroa (2021 17,2). Kokonaisliikekulut laskivat edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa. Tämä johtui lähinnä keskeisten tuotantosovellusten uudistamisprojektin päättymisestä ja tämän myötä alentuneista ICT-kuluista.

Sijoitustoiminta

Sijoitustoimintamme perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan sijoitussuunnitelmaan.

Melan sijoitukset olivat vuoden lopussa markkina-arvoltaan 324,3 miljoonaa euroa (2021: 356,2) sisältäen sijoitustilit. Vuoden lopussa markkina-arvoisesta sijoituspääomasta oli korko- ja korkorahastosijoituksia 41,2 % ja osake- ja osakerahastosijoituksia 41,9 %. Kiinteistö- ja kiinteistörahastosijoituksia oli 12,8 % ja vaihtoehtoisia sijoituksia 4,1 %.

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli -7,4 miljoonaa euroa (2021: 23,5). Käyvin arvoin laskettu tulos oli -11,1 % sitoutuneelle pääomalle. Vastaava tuotto oli edellisenä vuonna 11,8 %. Sijoitusten viiden vuoden reaalituotto oli -0,1 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 2,9 %. Sijoitustoiminnan tuotto-, riski- ja muita tunnuslukuja sekä niiden laskentaperiaatteita on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuoden 2022 tapahtumien alkulähteitä voidaan osittain hakea vuoden 2020 suuresta finanssielvytyksestä, joka käynnisti inflaation puolessa vuodessa. Vuonna 2021 talous kasvoi vahvasti ja inflaatio kiihtyi. Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja aloitti samalla energiasodan Eurooppaa vastaan, mikä johti energiakriisiin ja kiihdytti inflaatiota edelleen. Inflaatio kiihtyi hetkessä kovimmalle tasolleen 40 vuoteen.

Yhdysvaltain keskuspankki nosti ensimmäisen kerran korkoa maaliskuussa 2022, mistä alkoi koronnostosykli kaikissa keskuspankeissa. Euroopan keskuspankki nosti korkoa heinäkuussa. Inflaatio vaikutti kuluttajien ostovoimaan ja kasvun hidastuminen alkoi keväällä. Syksyllä globaalit näkymät kääntyivät negatiivisiksi. Koska inflaatio oli voimakasta, keskuspankki jatkoi korkojen nostamista.

Kiina on purkanut koronarajoitukset ja näin vauhdittanut talouskasvua.

Vuonna 2022 korot nousivat poikkeuksellisen voimakkaasti. Yhdysvaltain kymmenen vuoden valtion lainan korko nousi 1,6 prosentista 3,8 prosenttiin ja Saksan – 0,1 prosentista 2,6 prosenttiin. Suurista osakeindekseistä Yhdysvaltain S&P500 laski 18 %, euroalueen STXX600 10 % ja Kiinan Hang Seng 13 %. Markkinoiden volatiliteetti kasvoi helmi­kuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vuoden sisällä osakkeissa on koettu kolme mini­suhdannetta: ensimmäinen pohja oli helmikuun ja maaliskuun välillä, toinen pohja oli kesäkuun ja elokuun välillä ja matalin pohja saavutettiin lokakuussa, jonka jälkeen kurssit ovat olleet jonkin verran nousussa. Tärkein syy markkinoiden vuoristorataan on ollut markkinoiden odotus inflaation hidastumisesta ja korkojen kääntymisestä laskuun, minkä keskuspankit ovat joka kerta kieltäneet.

Markkinoilla vuosi 2022 oli edellisen vuosikymmenen peilikuva. Kun edellisellä vuosikymmenellä korot ja osakkeet tuottivat, niin vuonna 2022 kumpikaan ei tuottanut.

Valtion ja Kansaneläkelaitoksen maksuosuudet

Valtion maksuosuus ilman lomitusta oli 778,5 miljoonaa euroa (2021: 763,3). Valtion osuus kattoi 82,0 % korvausmenoistamme.

Lomitustoiminnan kuluina valtio maksoi 131,4 miljoonaa euroa (2021: 129,4).

Kansaneläkelaitoksen maksuosuus oli 9,9 miljoonaa euroa, mikä on 24,8 % työajan MATAn vuotuisesta rahoitettavasta kokonaiskustannuksesta.

Asiakkaiden maksuosuus

Asiakkaat maksoivat Melan vakuutusmaksuja 188,9 miljoonaa euroa, josta maatalousyrittäjien osuus oli 171,9 miljoonaa ja apurahansaajien 17,0 miljoonaa euroa. Sekä maatalousyrittäjien että apurahansaajien pakolliset vakuutusmaksut laskutetaan neljässä erässä ja vapaaehtoiset vakuutusmaksut yhdessä erässä. Liittyen osan vakuutettujen hankalaan maksuvalmiustilanteeseen vakuutusmaksujen lisämaksuaikaa koskevia pyyntöjä tuli 22 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan lisämaksuaikaa tarvitsi 6,1 % vakuutetuista.

Vastuuvelka

Negatiivisen sijoitustoiminnan tuloksen myötä lähes kaikkien vakuutusliikkeiden vakuutustekniset vastuuvelat vähenivät. Ainoa kasvu-uralle yltänyt vastuuvelka oli apurahansaajien MYEL-vakuutusmaksuvastuu, jonka kasvun taustalta löytyy ennätyssuuri vakuutusmaksutulo. Huono sijoitustuotto vaikutti työajan MATA-vakuutuksen rahoittajien kustannusosuuksiin. Todelliset liikekulut ylittivät kohtuulliset (normitetut) liikekulut ja tämä ylitys pienensi maatalousyrittäjien MYEL-vakuutusmaksuvastuuta.

Taloutta kuvaavat tunnusluvut esitämme tilinpäätöksen liitetiedoissa tarkemmin.

Prosessien ja toiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan ja tietohallinnon työnjakoa vakiinnutettiin ICT-hallintomallin mukaisesti vuoden 2022 aikana. Järjestelmiin nimettiin vastuuhenkilöt ja perehdyttämiskoulutuksia pidettiin muun muassa hankinnoista, sopimuksista ja palveluvastaavien tehtävistä.

Mela on tehnyt tietoturvaan merkittävää kehitystä vuonna 2022. Parannukset ovat liittyneet käyttäjien ja tietoturvauhkien tunnistamiseen. Erityisesti käyttäjien tunnistamisessa on otettu käyttöön uusia menetelmiä, joilla on parannettu tietoturvaa entisestään.

Käyttöpalvelutoimittajan kanssa on sovittu uusista tietoturvaa parantavista toimintatavoista ja menetelmistä. Lisäksi on tehty päätöksiä palveluista, joiden kautta voidaan jatkossa paremmin ja nopeammin reagoida tietoturvapoikkeamiin.

Melan 2022 tietoturvatilannekuvan seurannasta todettakoon, että Melaan kohdistettujen ja tunnistettujen vakavien tietoturvahyökkäyksien lukumäärä on ollut maltillinen. Esimerkiksi sellaisia palvelunestohyökkäyksiä ei ole ollut, jotka olisivat vaikuttaneet Melan palveluiden saatavuuteen. Melassa on tarkoituksellisesti lisätty tietoturvaresursseja ja näin voimme jatkossa paremmin tukea organisaatiota ja kehittää henkilöstön tietoturvaosaamista.

Otimme syksyllä 2022 käyttöön entistä helppokäyttöisemmän, saavutettavamman ja käyttäjäystävällisemmän intran. Uusi alusta tukee työntekijäkokemusta helpottaen tiedon ja ohjeiden löytymistä sekä tehostamalla sisäistä viestintää.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tarkensimme vuoden aikana Melan hallituksen vahvistaman sisäisen valvonnan periaatteisiin pohjautuvaa sisäisen valvonnan ohjeistusta. Sisäisen valvonnan keskeisimmät tavoitteet ovat toiminnan taloudellinen, tehokas ja tuloksellinen organisointi, suunnitelmallinen lakien, määräysten ja vallitsevien menettelytapojen ja päätösten mukainen toiminta sekä kattava riskienhallinta. Valvontaa koordinoi riskienhallintapäällikkö, joka yhdessä riippumattomien compliance officerin, aktuaarin ja tietosuojavastaavan kanssa ohjeisti ja tarkkaili keskeisten prosessien toimintaa.

Vuoden aikana vahvistimme varautumistamme nyky-yhteiskunnan keskeisimpiin uhkakuviin työeläkealan yhteisen riskikartoituksen pohjalta huomioiden sosiaalivakuuttamisen erityispiirteet. Sisäisen tarkastuksen osalta jatkoimme yhteistyötä ulkopuolisen toimijan (KPMG) kanssa.

Hallitus valvoi suunnitelmien ja sisäisen valvonnan toteutumista riskienhallinnan, compliance officerin, tietosuojavastaavan, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien vuosittaisten raporttien pohjalta.

Tarkempi kuvaus riskienhallintatoiminnoista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Melan tuotot ja kulut pääryhmittäin vuonna 2022

Piirakkakaavio, jossa on esitelty Melan tuotot vuonna 2022. Tuotot olivat yhteensä 1 218 milj. euroa. Tuotot jakaantuvat seuraavasti: Valtiolta etuuksien hoitoon 779 milj. e, 64 %. Valtiolta lomitukseen 133 milj. e, 11 % (sisältää Välitä viljelijästä -projektin 1,9 milj. e.) Asiakkailta 189 milj. e, 15 %. Muilta eläkelaitoksilta 82 milj. e, 7 %. Kelalta 10 milj. e, 1 %. Sijoituksista 25 milj. e, 2 %..

* sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,9 milj. e

Piirakkakaavio, jossa on esitelty Melan kulut yhteensä 1 218 miljoonaa euroa vuonna 2022. Työeläkkeet 955 milj. e, 79 %. Lomitus 133 milj. e, 11 % (sisältää Välitä viljelijästä -projektin 1,9 milj. e.). Luopumisjärjestelmät 28 milj. e, 3 %. Tapaturmakorvaukset 35 milj. e, 3 %. Liikekulut 27 milj. e, 2 %. Muut kulut 39 milj. e, 3 %.

** sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,9 milj. e

Takaisin sivulle Melan vuosi 2022

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö