Ohita valikko

Melan vuosi 2022: Asiakkuus

Olemme edelläkävijöitä asiakkaidemme hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisessä.

Vuonna 2022 käyttöönotetun eläke- ja vakuutussovelluksen hyödyt näkyivät toiminnan tehostumisena ja käsittelyaikojen lyhentymisenä. Panostamme tapaturmakorvausten käsittelyprosessiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Asiakastyytyväisyys oli edelleen hyvällä tasolla. Lomituksen paikallisyksikköverkoston uudistamishanke eteni suunnitelmien mukaan hyvässä yhteistyössä.


Eläkevakuutus (MYEL)

MYEL-vakuutus

Vakuutamme maatalousyrittäjän eläkelain perusteella maatalousyrittäjät, metsätalousyrittäjät, kalastajat, poronhoitajat, heidän perheenjäsenensä sekä apurahalla työskentelevät taiteen ja tieteen harjoittajat.

Maatalousyrittäjän MYEL-vakuutukseen kuului vuoden 2022 lopussa 50 248 maatalousyrittäjää (sisältäen kalastajat, poronhoitajat ja metsätalouden harjoittajat). Maatalousyrittäjiä oli vakuutettuina 37 348 maatilalta. Asiakasmäärän kehitys on esitelty tarkemmin taulukossa 2.

Apurahansaajien MYEL-vakuutukseen kuului vuoden 2022 lopussa 3 979 apurahansaajaa. Apurahavakuutettujen lukumäärä kasvoi 10 %. Vakuutettujen määrä ja vakuutuksista kertyvä vakuutusmaksu nousi aikaisempiin vuosiin nähden, koska vuonna 2022 myönnettiin koronan takia poikkeuksellisen paljon apurahoja. Apurahansaajien vakuutusjaksot olivat keskimäärin 17,3 kuukauden mittaisia. Vuoden aikana vakuutettuna oli kaikkiaan 6 883 henkilöä.

Taulukko 2.

MYEL-vakuutetut 31.12. (sisältäen myös perheenjäsenet). Sama henkilö voi olla vakuutettuna eri asiakasryhmissä.

Asiakasryhmät 2022 2021 Muutos edellisestä vuodesta
Maatilatalous 47 013 48 721 –3,5 %
Metsätalous 3 248 3 257 –0,3 %
Poronhoito 917 936 –2,0 %
Kalastus 489 500 –2,2 %
Apurahansaaja 3 979 3 618 +10,0 %

MYEL-työtulo

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaetuudet lasketaan henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Vuoden lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen vuotuinen MYEL-työtulo oli 22 035 euroa eli 1 836 euroa kuukaudessa. Nousua edelliseen vuoteen nähden oli 2,1 %. Apurahansaajien keskimääräinen MYEL-työtulo vuotuiseksi työtuloksi muutettuna oli vuoden lopussa 25 239 euroa eli 2 103 euroa kuukaudessa. Apurahansaajien työtulo nousi 2,4 %.

Kuva 1.

MYEL-työtulon kehitys maatalousyrittäjillä ja apurahansaajilla.

Kuva maatalousyrittäjien ja apurahansaajien keskimääräisen MYEL-työtulon kehityksestä vuoden 2022 indeksitasossa. Vertailuvuosina 2018-2022. Maatalousyrittäjien työtulo on pysytellyt noin 22 000 eurossa. Apurahansaajien työtulossa on aavistuksen enemmän vaihtelua, mutta pysytellyt noin 24 000-25 000 eurossa.

MYEL-eläkkeet

MYEL-eläkkeet ovat osa työeläkejärjestelmää. Uusien vanhuuseläkehakemusten määrä kasvoi vuodesta 2021. Vanhuuseläkehakemuksia saapui Melaan yhteensä 2 242 kpl. Vuonna 2022 alkanut vanhuuseläke oli suuruudeltaan keskimäärin 1 397 euroa kuukaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 1 024 euroa kuukaudessa. Kaikkien maksussa olevien vanhuuseläkkeiden suuruus oli keskimäärin 802 euroa kuukaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 604 euroa kuukaudessa.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksista yli 70 % hyväksyttiin. Myöntöprosentti oli hieman korkeampi kuin yleensä työeläkejärjestelmässä. Ero selittyy muun muassa Melan keskimääräistä iäkkäämmällä hakijakunnalla. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa noin 7 % eläkepäätöksistä muuttui.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) suosio kasvoi merkittävästi myös Melassa. Uusia hakemuksia tuli vuoden aikana 863 kpl, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Eläkkeiden lukumäärillä mitattuna Melan osuus kaikista työeläkejärjestelmän mukaisista eläkkeistä on noin 6 %. Työeläkettä Melasta saavien henkilöiden määrä aleni vuoden aikana 4 %. Vuoden lopussa työeläkettä maksettiin 95 288 henkilölle, joista apurahansaajia oli 322 henkilöä. Eläkkeensaajien määrä eläkelajeittain on eritelty taulukossa 3.

Asiakkaamme siirtyivät työuraansa perustuvalle työeläkkeelle keskimäärin 63,2-vuotiaina. Edelliseen vuoteen verrattuna eläkkeellesiirtymisikä nousi lähes neljällä kuukaudella, mitä selittää vanhuuseläkeiän portaittainen nousu kolmella kuukaudella vuodessa.

Mela maksoi työeläkkeitä yhteensä 955,5 miljoonaa euroa.

Taulukko 3.

Eri eläkelajeja saavien asiakkaiden lukumäärä 31.12. ja muutos edellisestä vuodesta. Asiakas voi saada oman työeläkkeensä rinnalla myös perhe-eläkettä.

Työeläkkeensaajat yhteensä 95 288 99 238 –4,0 %
Eläkelaji 2022 2021 Muutos edellisestä vuodesta
Vanhuuseläke 85 851 90 016 –4,6 %
Perhe-eläke 26 117 27 460 –4,9 %
Työkyvyttömyyseläke 2 745 3 015 –9,0 %
Osittainen vanhuuseläke 1 172 677 +73,1 %
Osa-aikaeläke 2 4 –50,0 %
Työuraeläke 3 3 0,0 %

 

MYELin mukainen kuntoutus

Mela korvaa Maatalousyrittäjien eläkelain mukaista kuntoutusta. MYEL-kuntoutusta voi saada, jos on riski jäädä lähivuosina sairauden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle, ja jos työkyvyttömyyden uhkaa voidaan alentaa tai siirtää ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

Eläkelakiin perustuvaan ammatilliseen kuntoutukseen käytettiin vuoden aikana 0,7 miljoonaa euroa. Summa sisältää kuntoutusrahat, tutkimuskulut ja apuvälineet. Kuntoutusetuuksina korvatut apuvälineet helpottavat vakuutettujen työssä selviytymistä. Kuntoutusrahaa sai vuoden lopussa 14 henkilöä.


Luopumisetuudet

Luopumistuki

Uusia luopumistukia ei ole myönnetty 31.12.2018 jälkeen. Luopumistukien kannanhoito jatkuu edelleen. Maksussa olevien luopumistukien määrä väheni 31 % verrattuna edelliseen vuoteen. Luopumistukea maksettiin vuoden lopussa 941 henkilölle ja yhteensä 11,7 miljoonalla eurolla vuoden aikana.

Luopujia koskevista ansiotulorajoista luovuttiin lopullisesti 1.1.2022 lähtien. Ansiotulorajojen poistamisella mahdollistettiin koronapandemian alettua luopumistukeen oikeutettujen työskentely huoltovarmuutta tukevissa maatalouden tehtävissä.

Luopumiseläke

Mela hoitaa myös vuonna 1993 päättyneen luopumiseläkelain mukaisia etuuksia. Maksoimme luopumiseläkettä vuoden lopussa 4 927 henkilölle ja yhteensä 16,3 miljoonalla eurolla vuoden aikana. Luopumiseläkkeen saajien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 14 %.


Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

MATA-tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

MATA-vakuutus korvaa maatalousyrittäjä- ja apurahatyössä sattuneet tapaturmat sekä näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajalla sattuneet vahingot.

Vuoden lopussa MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus oli voimassa 74 864 henkilöllä, joista 3 979 oli apurahansaajia. Vapaa-ajan MATA-vakuutus oli vuoden lopussa 49 089 henkilöllä, joista 671 oli apurahansaajia. MATA-vakuutusten lukumäärä väheni samaa tahtia MYEL-vakuutusten kanssa.

MATA-korvaukset

Sekä työajan vakuutukseen että vapaa-ajan vakuutukseen liittyvien uusien korvaushakemusten määrät laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna.

Kuva 2.

Uudet korvatut työ- ja vapaa-ajan tapaturmat. Työajan tapaturmien ja vapaa-ajan tapaturmien määrät laskivat hieman edellisvuodesta.

Kuvassa uusien korvattujen työ- ja vapaa-ajan tapaturmien lukumäärät. Vertailuvuosina 2018-2022. Suurin työtapaturmien lukumäärä on vuonna 2018, reilu 4000 kappaletta. Alimmillaan se on vuonna 2022, alle 3 500 kappaletta. Vapaa-ajan tapaturmien määrä on pysynyt samankaltaisena, noin alle 1 000 vuosittain.

Hakemusten käsittelyajat pitenivät jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta lähes 90 %:ssa tapauksista käsittelyaika alitti tapaturmavakuutusjärjestelmän mukaisen 30 päivän enimmäiskäsittelyajan. Vuoden viimeisellä puoliskolla saimme käsittelyajat lyhenemään tehtyjen prosessimuutosten ja käsittelytyöhön osallistuvan henkilöstömäärän lisäämisen avulla. Tapaturmakorvausten käsittelyn tehostaminen ja käsittelyaikojen lyhentäminen entisestään on vuoden 2023 tärkeimpiä tavoitteitamme.

MATA-järjestelmästä maksettiin ansionmenetys-, kulu-, kuntoutus- ja muita korvauksia yhteensä 32,7 miljoonaa euroa. Luku sisältää sekä työajan vakuutuksen (28,7 miljoonaa euroa) että vapaa-ajan vakuutuksen (4,0 miljoonaa euroa) maksetut kustannukset.

Mela-sairauspäiväraha

Mela-sairauspäivärahaa maksetaan MYEL-vakuutetulle sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Vuoden aikana maksoimme Mela-sairauspäivärahaa 7 211 sairausjaksolta (2021: 6 792) yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Määrä nousi hieman edellisvuodesta, mutta pysyi kuitenkin alempana verrattuna koronaa edeltävään aikaan (noin 8 000 vuodessa).


Lomitus

Mela korvaa maatalouslomituksen kustannukset valtion rahoittamana kuntien hoitamille paikallisyksiköille. Lisäksi ohjeistamme ja koulutamme paikallisyksiköiden hallintohenkilöitä ja valvomme paikallisyksiköiden toiminnan lainmukaisuutta. Lomituspalveluita voivat saada myös YEL-vakuutetut turkistuottajat. Poronhoitajat voivat saada sijaisapua työkyvyttömyyden aikana.

Mela jatkoi paikallisyksikkörakenteen kahdessa vaiheessa toteutettua uudistamista yhteistyössä ministeriön, kuntien ja palvelun käyttäjien kanssa. Uudistuksen jälkimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuodenvaihteessa. Pohjois- ja Itä-Suomessa lomituspalvelujen toimeenpano keskitettiin neljään paikallisyksikköön, joihin yhdistettiin yhteensä 15 naapureina toiminutta paikallisyksikköä. Vuoden 2023 alussa paikallisyksiköitä on 12.

Paikallisyksiköiden yhdistymisen tukemiseksi Mela toteutti valtion erillisrahoituksella kaksivuotisen yhdistymisen tukihankkeen. Hankkeessa tarjottiin paikallisyksiköille valmennusta ja tukitoimia yhteiskehittelyn menetelmin. Lisäksi paikallisyksiköt toteuttivat erillismäärärahan turvin omia paikallisyksikkökohtaisia yhdistymisen tukitoimiaan. Uusien paikallisyksiköiden toiminnan käynnistämistä tuettiin yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla.

Osallistuimme sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämän lomituspalvelulakien kokonaisuudistuksen valmisteluun tuottamalla tilastoanalyysejä, käsittelemällä lomituslain sisältömuutoksia lomitusasioiden seurantaryhmässä ja valmistautumalla lomituksen tietojärjestelmäuudistukseen esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyprojekteissa. STM keskeytti lainmuutosten valmistelun lausuntokierroksen jälkeen elokuussa, joten myös käynnissä ollut lomituksen tietojärjestelmäuudistus jouduttiin keskeyttämään.

Maatalouslomituksen käyttökustannukset nousivat 113,3 miljoonaan euroon (2021: 111,8 miljoonaa euroa). Vuosilomaan oikeutettuja kotieläinyrittäjiä oli yhteensä 12 875. Vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien määrä väheni rakennemuutoksen johdosta 5,9 %. Sijaisavun käyttäjiä oli vuoden aikana 4 108. Sijaisavun käyttäjien määrä kasvoi 1,6 % edellisen vuoteen verrattuna. Maatalousyrittäjillä oli vuonna 2022 oikeus 26 vuosilomapäivään, joista käytettiin keskimäärin 25,2 päivää (2021: 25,0).

Turkistuottajien lomituspalvelulain mukaista vuosilomamahdollisuutta käytti 314 turkistuottajaa (2021: 352). Turkistuottajilla oli oikeus pitää 18 vuosilomapäivää ja saada lisäksi 120 tuntia maksullista lisävapaata. Poronhoitajien sijaisapujärjestelmän mukaista sijaisapua käytti vuoden aikana 165 poronhoitajaa (2021: 155).

Kuva 3.

Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lukumäärän kehitys. Vuonna 2022 vuosilomaoikeus oli 12 875 maatalousyrittäjällä.

Kuvassa vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien määrä 2018-2022. Lukumäärä vähenee vuosi vuodelta. Vuonna 2018 määrä on yli 16 000 ja vuonna 2022 vähän alle 13 000.


Asiakaspalvelu

Palvelemme asiakkaitamme sähköisesti, puhelimitse ja kasvokkain asiakaspalvelupisteissämme. Mela-asiamiesten ympäri Suomen sijaitsevien asiakaspalvelupisteiden lisäksi tarjoamme kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua Kuopiossa, Seinäjoella ja pääkonttorissa Espoossa.

Kehitimme aktiivisesti asiakaskokemusta ja palveluitamme. Asiakastyytyväisyys oli edelleen hyvällä tasolla (7,8). Hakemuskäsittelyn ja asioinnin sujuvoittamiseksi kehitimme sähköisiä palveluita saadun asiakaspalautteen pohjalta. Sähköisen asiointipalvelun käyttö lisääntyi 33 % edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkehakemusten kasvanut määrä näkyi myös sähköisesti tehtyjen hakemuksen määrässä.

Mela-turvan sisällöstä ja siihen liittyvistä muutoksista viestimme asiakkaillemme aktiivisesti eri kanavissa ja alustoilla. Edistimme kampanjoilla asiakkaidemme vakuutusturvan kattavuutta ja ajantasaisuutta. Lähestyimme kampanjoilla maatalousyrittäjiä, poronhoitajia, kalastajia, metsänomistajia, perheenjäseniä ja apurahansaajia. Panostimme myös vakuutusvalvontaprosessin kehittämiseen.

Kuva 4.

Viimeisen viiden vuoden aikana Melan MYEL-vakuutettujen asiakkaiden määrä on vähentynyt keskimäärin 2,7 % vuodessa, MATA-vakuutettujen asiakkaiden 2,1 % vuodessa ja eläkkeensaajien 4,3 % vuodessa.

Kuvassa on asiakasmäärän kehitys vuosina 2018-2022. Asiakkaat on eroteltu kolmeen ryhmään: MYEL-vakuutettuihin, MATA-vakuutettuihin ja eläkkeensaajiin. Kuva osoittaa etenkin eläkkeensaajien määrän vähenemisen.

Takaisin sivulle Melan vuosi 2022

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö