Hoppa över navigering

LPA 2021: Sammandrag och framtidsutsikter

Sammanfattning av verksamheten 2021

Coronapandemin och begränsningarna i samband med hälsosäkerheten påverkade både våra kunders och vår personals vardag avsevärt under 2021.

Vår personal arbetade i huvudsak på distans hela året. Trots de exceptionella förhållandena fortgick vår betjäning för kunderna, behandlingen av ansökningar och stödtjänsterna utan störningar. Vi lyckades också bibehålla kundtillfredsställelsen på god nivå.

Antalet ansökningar om invalidpension och olycksfallsföräkringringersättning som våra kunder lämnade in minskade ytterligare under det andra coronaåret. En motsvarande utveckling har kunnat fastställas inom hela arbetspensions- och olycksfallsförsäkringssystemet. Coronavården har begränsat tillgången till övriga hälsovårdstjänster och anlitandet av dem. Under coronatiden ökade inte heller antalet LPA-sjukdagpenningar. Ansökningarna om dagpenning som gällde pandemin styrdes med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar huvudsakligen till FPA.

Vi fortsatte vårt aktiva arbete med att förebygga våra försäkrades risk för arbetsoförmåga och vi utvecklade ytterligare virtuella tjänster till stöd för vår verksamhet. Vi främjade etableringen av åtgärderna inom projektet Ta hand om bonden i konsekvensutredningen som vi lämnade in hos social- och hälsovårdsministeriet.

Vi förnyade servicenätverket för avbytartjänsterna och utvecklade verksamheten aktivt när man inom social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp beslutade att LPA- och de lokala enheterna även i fortsättningen ska genomföra avbytartjänsterna.

I början av året införde vi ett omfattande pensions- och försäkringsprogram. Arbetet med systemet efter att det infördes kunde fortfarande skönjas i ICT-kostnaderna men kostnaderna har gått i en riktning och motsvarar kostnaderna för den normala administrationen. De övriga affärskostnaderna ligger på samma nivå som ifjol.

I slutet av året hade LPA 55 615 LFÖPL-försäkrade av vilka 3 618 var stipendiater. Antalet OFLA-försäkrade var 76 708. Antalet pensionsmottagare uppgick i slutet av året till 99 373. Av dem var 282 stipendiater. Jämfört med året innan minskade antalet LFÖPL-försäkrade med 2,1 procent, antalet OFLA-försäkrade med 2,1 procent och antalet pensionstagare med 4,6 procent.

Under verksamhetsåret fick LPA 79 662 ansökningar (tabell 1). Ökningen av det totala antalet ansökningar jämfört med ifjol beror på att tekniken för registrering av försäkringsansökningar har ändrats (se tabell 1*).

Tabell 1.

Antalet ansökningar till LPA och förändringen jämfört med ifjol.

Ansökningar som kommit in till LPA 2020 2021 Ändring från året innan
Försäkringsärenden * 21 198 32 615 +53,9 %
Indrivningsärenden 397 421 +6,0 %
Avträdelseärenden 581 446 –23,2 %
Arbetspensionsärenden 9 565 9 002 –5,9 %
OFLA-ersättningärenden 30 687 29 053 –5,3 %
LPA-sjukdagspenning 7 429 7 643 +2,9 %
Avbytarärenden 479 482 +0,6 %
Sammanlagt 70 336 79 662 +13,3 %

Framtidsutsikter

Det nya pensions- och försäkringsprogrammet, som infördes i början av 2021, och de förnyade kundtjänsterna skapar nya möjligheter för en förbättrad kundupplevelse. Efterfrågan på elektroniska tjänster och beredskapen att anlita dem har ökat ytterligare under pandemin.

Vi fortsätter att fullfölja projektet Ta hand om bonden med stöd av särskilda anslag och med samordnare för arbetsförmågan utvidgar vi vår verksamhet att omfatta hela landet. Arbetet med att utveckla tjänsterna för arbetsförmågan styrs av resultaten av konsekvensanalyser, responsen och behoven som uppstår till följd av de särskilda drag som kännetecknar våra kunders arbete. I enlighet med regeringsprogrammet kommer förutsättningarna för en etablering av verksamheten att utvärderas i slutet av regeringsperioden.

Vi fortsätter att stärka nätverket av lokala enheter för avbytartjänster genom sammanslagningar. Med större enheter kan vi bättre trygga tillgången till avbytartjänster, effektiviteten och den administrativa handlingsförmågan även i framtiden. Dessutom förbereder vi oss på att verkställa reformerna av lagen om avbytartjänster som genomförs i två etapper 2023 och 2025. Genom reformen utökas kretsen av personer som anlitar avbytartjänster när även FÖPL-försäkrade lantbruksföretagare får rätt till avbytartjänster.

I början av 2022 fullföljdes familjepensionsreformen som berörde hela arbetspensionssystemet. I den beaktades samhällets och familjernas förändrade behov.

LPA:s nuvarande strategiperiod avslutas 2022. Vår vision ”Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete” har styrt vår verksamhet på ett bra sätt. I år kommer vi tillsammans att inleda planeringen av vår strategi för kommande år.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig