Hoppa över navigering

LPA 2021: Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Pensions- och försäkringsprogrammet (ELVA) togs i bruk med framgång. ELVA-programmet och e-tjänsten som förnyades samtidigt gör det möjligt att utveckla kundupplevelsen vidare under kommande år. Handläggningstiderna förlängdes en aning till följd av den belastning som arbetet med det omfattande applikationsprojektet innebar i efterhand. Vi lyckades bibehålla kundtillfredsställelsen på en god nivå trots de exceptionella förhållandena.

Pensionsförsäkring (LFÖPL)

LFÖPL-försäkring

Vi försäkrar lantbruksföretagare, skogsbruksföretagare, yrkesfiskare, renskötare och deras familjemedlemmar i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare samt utövare av konst och vetenskap som arbetar på stipendium.

Vid utgången av 2021 omfattade lantbrukarföretagarnas LFÖPL-försäkring 52 012 lantbruksföretagare (inkl. fiskare, renskötare och skogsbruksföretagare). Lantbruksföretagare på 38 482 gårdar var försäkrade. Utvecklingen av antalet kunder presenteras närmare i tabell 2.

Vid utgången av 2021 omfattade LFÖPL-försäkringen för stipendiater 3 618 stipendiater. Antalet försäkrade steg med 11,2 procent. Det verkar som om coronasituationen har lett till att fler stipendier har beviljats och att stipendierna har tagits i användning snabbare efter att de beviljats. Stipendiaternas försäkringsperioder varade i genomsnitt 18 månader. Antalet försäkrade under året uppgick sammanlagt till 6 358 personer.

Tabell 2.

LFÖPL-försäkrade 31.12. Samma person kan vara försäkrad i olika kundgrupper.

Kundgrupper 2020 2021 Ändring från året innan
Gårdsbruk 52 595 51 978 –1,2 %
Skogsbruk 3 210 3 257 +1,5 %
Renskötsel 924 936 +1,3 %
Fiske 474 500 +5,5 %
Stipendiater 3 254 3 618 +11,2 %

 

LFÖPL-arbetsinkomst

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas socialtrygghetsförmåner beräknas utifrån den personliga LFÖPL-arbetsinkomsten. Vid utgången av året var lantbruksföretagarnas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst 21 571 euro, det vill säga 1 798 euro per månad. Ökningen jämfört med året innan var 1,4 procent. Stipendiaternas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst efter omräkning till årsnivå var vid utgången av året 24 650 euro, det vill säga 2 054 euro per månad. Stipendiaternas arbetsinkomst steg med 2,0 procent.

Bild 1

Utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst.

Utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst 2017-2021.

LFÖPL-pensioner

LFÖPL-pensionerna är en del av arbetspensionssystemet. Antalet nya ansökningar om ålderspension ökade en aning från 2020. Sammanlagt tog LPA emot 2 170 ansökningar. Ålderspension som inleddes 2021 uppgick i genomsnitt till 1 315 euro per månad och av den var LFÖPL-pensionens andel 968 euro per månad. Beloppet för alla ålderspensioner som betalades uppgick till i genomsnitt 751 euro per månad och LFÖPL-pensionens andel var 566 euro per månad.

Det lämnades in närmare 20 procent mindre nya ansökningar om invalidpension och rehabilitering jämfört med året innan. Vi bedömer att utmaningarna i fråga om tillgång till företagshälsovård och begränsningarna som pandemin ledde till sannolikt påverkade antalet ansökningar om förmåner som baserade sig på arbetsförmågan. Mer än 70 procent av ansökningarna om invalidpension godkändes. Procenten för beviljande var en aning högre än vad som är normalt inom arbetspensionssystemet.

Intresset för partiell förtida ålderspension fortsatte ytterligare. Det lämnades in 327 nya ansökningar om partiell förtida ålderspension under 2021. Vi beviljade också våra försäkrade de första arbetslivspensionerna.

Mätt i antal pensioner är LPA:s andel av samtliga pensioner enligt arbetspensionssystemet cirka 7 procent. Antalet personer som fick arbetspension minskade under året med 4,6 procent. I slutet av året betalades arbetspension till 99 238 personer av vilka 282 var stipendiater. Antalet pensionstagare enligt pensionsslag visas i tabell 3.

Våra kunder gick i arbetspension baserad på deras arbetskarriär vid en genomsnittlig ålder på 62,9 år. Pensionsåldern steg jämfört med fjolåret med nästa ett år vilket delvis förklaras av att åldern för ålderspension ökar stegvis med 3 månader per år.

LPA betalade sammanlagt 943,4 miljoner euro i arbetspensioner.

Tabell 3.

Antalet kunder som får olika slag av pensioner 31.12 och ändringen jämfört med året innan. Kunden kan få familjepension parallellt med sin egen arbetspension.

Pensionsslag 2020 2021 Ändring jämfört med året innan
Ålderspension 94 412 90 016 –4,7 %
Familjepension 29 052 27 460 –5,5 %
Invalidpension 3 307 3 015 –8,8 %
Partiell ålderspension 609 677 +11,2 %
Deltidspension 8 4 –50,0 %
Arbetslivspension 0 3
Arbetspensionstagare sammanlagt 103 985 99 238 –4,6 %

 

Rehabilitering enligt LFÖPL

LPA ersätter också rehabilitering i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare. En lantbrukare kan få LFÖPL-rehabilitering om det på grund av sjukdomen finns risk för att lantbrukarföretagaren under de närmsta åren kommer att få invalidpension och risken för arbetsoförmåga kan minskas eller förskjutas med hjälp av yrkesmässig rehabilitering.

För yrkesinriktad rehabilitering baserande på LFÖPL användes under året 0,8 miljoner euro. Summan innefattar rehabiliteringspenning, undersökningskostnader och hjälpmedel. Hjälpmedel som ersätts som rehabiliteringsförmåner bidrar till att den försäkrade klarar sig i arbetet.

Avträdelseförmåner

Avträdelsestöd

Nya avträdelsestöd har inte beviljats sedan 31.12.2018. Betalningen av avträdelsestöd kommer att fortsätta till slutet av 2020-talet medan avträdelsestödbeloppen som betalas minskar årligen. Det sammanlagda antalet avträdelsestöd minskade med cirka 23 procent. Under året påbörjades betalningen av avträdelsestöd till 345 personer. Antalet stödmottagare uppgick i slutet av året till sammanlagt 1 359 personer. Under året betalade vi sammanlagt 16,4 miljoner euro i avträdelsestöd.

Under perioden 1.3–31.12.2021 var inkomstgränserna för avträdelsestöd tillfälligt inte i kraft. Så blev det möjligt för personer med rätt till avträdelsestöd att arbeta med uppgifter som behövdes för försörjningsberedskapen efter att coronapandemin hade börjat.

Avträdelsepension

LPA har också hand om förmåner i enlighet med lagen om avträdelsepension som upphävdes 1993. Vi betalade avträdelsepension till 5 752 personer vid utgången av året. Antalet mottagare av avträdelsepension minskade jämfört med året innan med cirka 13 procent. Under året betalade vi sammanlagt 18,4 miljoner i avträdelsestöd.

Försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Med OFLA-försäkringen ersätter vi olycksfall som inträffat i lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbete och yrkessjukdomar som beror på dessa arbeten. OFLA-olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter skador som uppstår i arbete som utförs i privata hushåll och skador som inträffar under fritiden.

Vid utgången av året hade 76 708 personer en giltig OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och av dem var 3 618 stipendiater. Vid utgången av året hade 50 511 personer en OFLA-försäkring för fritiden och av dem var 617 stipendiater. Antalet OFLA-försäkringar minskade i takt med antalet LFÖPL-försäkringar.

OFLA-ersättningar

Antalet nya ersättningsansökningar gällande försäkringen för arbetstid minskade jämfört med i fjol i ungefär samma förhållande som antalet försäkrade minskade. Antalet nya ansökningar i fråga om fritidsförsäkringen minskade däremot mer än ändringen av antalet försäkrade hade förutsatt.

Tiderna för handläggning av ansökningarna förlängdes en aning jämfört med fjolåret men i nästan 90 procent av ärendena kunde beslutet ändå ges inom den tid på 30 dagar som ställts upp som mål i olycksfallsförsäkringssystemet.

Från OFLA-systemet betalade vi ersättningar för inkomstbortfall, kostnader och rehabilitering samt andra ersättningar för sammanlagt 31,3 miljoner euro. Siffran omfattar kostnaderna ur arbetstidsförsäkringen (27,5 miljoner euro) och från fritidsförsäkringen (3,8 miljoner euro).

Bild 2

Nya ersatta olycksfall under arbetstid och fritid. Antalet olycksfall under arbetstiden sjönk med i genomsnitt 7,9 procent och antalet olycksfall under fritiden med 4,6 procent under de senaste fem åren.

Nya ersatta olycksfall under arbetstid och fritid 2017-2021.

 

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenning betalas till LFÖPL-försäkrade personer under sjukförsäkringens självrisktid. Under året betalade vi LPA-sjukdagpenning för 6 792 sjukperioder (2020: 6 695), sammanlagt 2,2 miljoner euro. Antalet förblev på fjolårets nivå. Det är anmärkningsvärt att antalet ansökningar har varit betydligt lägre under coronatiden jämfört med tiden före coronapandemin (ungefär 8 000 per år)

Avbytarservice

Avbytarservice

LPA ersätter med statlig finansiering de lokala enheterna som förvaltas av kommunerna kostnaderna för lantbruksavbytarservicen. LPA ger också anvisningar till de lokala enheterna och utbildar förvaltningspersonalen samt övervakar att enheternas verksamhet följer lagen. Även FöPL-försäkrade pälsdjursuppfödare kan få avbytarservice. Renskötare kan få vikariehjälp vid arbetsoförmåga.

Vi deltog i en arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet med uppgift att begrunda hur förvaltningen av avbytarservice ska utvecklas långsiktigt. Arbetsgruppen rekommenderade i sin rapport som publicerades i april 2021 att den nuvarande förvaltningsmodellen, som baserar sig på samarbete mellan LPA och kommunerna, ska fortsätta. LPA:s uppföljningsgrupp för avbytarfrågor har aktivt diskuterat ändringar i avbytarservicelagstiftningen som planeras träda i kraft från och med 2023 och 2025.

LPA fortsatte att i samarbete med ministeriet, kommunerna och användarna av tjänsten förnya uppbyggnaden av de lokala enheterna. I början av 2021 uppgick antalet lokala enheter till 38, det är två färre än ifjol. I södra Finland avslutade 11 lokala enheter sin verksamhet i slutet av 2021 och gick samman med fyra lokala enheter som utvidgade sitt verksamhetsområde. Under året fattade vi också beslut om sammanslagningarna som äger rum i början av 2023. Verksamhetsområdena för de fyra nuvarande lokala enheterna i norra och östra Finland utvidgas betydligt när 15 lokala enheter avslutar sin verksamhet. I början av 2022 var antalet lokala enheter 27 och i början av 2023 minskar deras antal till 12.

För att stöda sammanslagningen av de lokala enheterna genomförde LPA med särskild finansiering av staten ett stödprojekt för sammanslagningen. Inom ramen för projektet erbjöds alla lokala enheter gemensam coachning och stödåtgärder genom samskapande. Med stöd av särskilda anslag genomförde de lokala enheterna dessutom egna för de enskilda lokala enheterna särskilda stödåtgärder för sammanslagningen. Projektet fortgår till slutet av 2022.

Driftkostnaderna för lantbruksavbytarverksamheten sjönk till 111,8 miljoner euro (2020: 117,7 miljoner euro). Antalet husdjursföretagare med rätt till semester uppgick till sammanlagt 13 683. Antalet företagare med rätt till semester minskade till följd av en strukturomvandling med 5,7 procent. Antalet personer som anlitade vikariehjälp uppgick under året till 4 044. Antalet personer som anlitade vikariehjälp minskade med 6,9 procent från ifjol. Lantbruksföretagarna hade 2021 rätt till 26 semesterdagar av vilka i genomsnitt 25,0 togs (2020: 25,3).

Möjligheten att ta ut semester enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare utnyttjades av 353 pälsproducenter. Pälsproducenterna hade rätt att ta 18 semesterdagar och dessutom få 120 timmar avgiftsbelagd extraledighet.

Möjligheten att få vikariehjälp vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom enligt systemet med vikariehjälp för renskötare utnyttjade 145 renskötare under året.

Bild 3

Utvecklingen av antalet semesterberättigade lantbruksföretagare. År 2021 hade 13 683 lantbruksföretagare rätt till semester.

Lantbruksföretagare med rätt till semester 2017-2021.

Kundservice

Kundservice

Våra kunder kan sköta sina försäkrings- och förmånsärenden elektroniskt, per telefon eller personligen på våra kundserviceställen. Utöver på LPA-ombudsmännens kundbetjäningsställen runt om i landet betjänar vi dessutom kunder personligen i Kuopio och Seinäjoki samt på huvudkontoret i Esbo.

Vi utvecklar aktivt kundupplevelsen och våra tjänster. Helhetsbetyget för kundtillfredsställelsen lyckades vi bibehålla på en god nivå (7,9). För en smidigare behandling av ansökningar och annan ärendehantering utvecklade vi våra e-tjänster och införde en ny kundtjänst i början av 2021. Antalet elektroniska ansökningar ökade ytterligare.

Vi informerar kunderna aktivt om innehållet i LPA-tryggheten och ändringar i den i olika kanaler. Med hjälp av kampanjer främjade vi omfattningen av vår kunders försäkringsskydd. Med hjälp av kampanjer sökte vi kontakt till lantbruksföretagare, renskötare, skogsägare och stipendiater. Vi satsade också på att utveckla övervakningsprocessen.

Bild 4

Under de senaste fem åren har antalet LFÖPL-försäkrade kunder hos LPA minskat med i genomsnitt 3,1 procent per år, antalet OFLA-försäkrade kunder har minskat med 2,1 procent per år och antalet pensionstagare med 4,2 procent per år.

Utveclingen av LPA:s kunder 2017-2021.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig