Ohita valikko

Melan vuosi 2021: Asiakkuus

Olemme edelläkävijöitä asiakkaidemme hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisessä.

Eläke- ja vakuutussovelluksen (ELVA) käyttöönotto sujui onnistuneesti. ELVA ja samassa yhteydessä uudistettu asiointipalvelu mahdollistavat asiakaskokemuksen jatkokehittämisen tulevina vuosina. Käsittelyajat pitenivät jonkin verran mittavan sovellushankkeen jälkitöiden kuormittamana. Asiakastyytyväisyyden saimme pidettyä hyvällä tasolla poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta.

Eläkevakuutus (MYEL)

MYEL-vakuutus

Vakuutamme maatalousyrittäjän eläkelain perusteella maatalousyrittäjät, metsätalousyrittäjät, kalastajat, poronhoitajat, heidän perheenjäsenensä sekä apurahalla työskentelevät taiteen ja tieteen harjoittajat.

Maatalousyrittäjän MYEL-vakuutukseen kuului vuoden 2021 lopussa 52 012 maatalousyrittäjää (sisältäen kalastajat, poronhoitajat ja metsätalouden harjoittajat). Maatalousyrittäjiä oli vakuutettuina 38 482 maatilalta. Asiakasmäärän kehitys on esitelty tarkemmin taulukossa 2.

Apurahansaajien MYEL-vakuutukseen kuului vuoden 2021 lopussa 3 618 apurahansaajaa. Vakuutettujen lukumäärä kasvoi 11,2 %. Vaikuttaa siltä, että koronatilanteesta johtuen apurahoja on myönnetty enemmän ja otettu aiempaa nopeammin myöntämisen jälkeen käyttöön. Apurahansaajien vakuutusjaksot olivat keskimäärin 18 kuukauden mittaisia. Vuoden aikana vakuutettuna oli kaikkiaan 6 358 henkilöä.

Taulukko 2.

MYEL-vakuutetut 31.12. Sama henkilö voi olla vakuutettuna eri asiakasryhmissä.

Asiakasryhmät 2020 2021 Muutos edellisestä vuodesta
Maatilatalous 52 595 51 978 –1,2 %
Metsätalous 3 210 3 257 +1,5 %
Poronhoito 924 936 +1,3 %
Kalastus 474 500 +5,5 %
Apurahansaaja 3 254 3 618 +11,2 %

 

MYEL-työtulo

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaetuudet lasketaan henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Vuoden lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen vuotuinen MYEL-työtulo oli 21 571 euroa eli 1 798 euroa kuukaudessa. Nousua edelliseen vuoteen nähden oli 1,4 %. Apurahansaajien keskimääräinen MYEL-työtulo vuotuiseksi työtuloksi muutettuna oli vuoden lopussa 24 650 euroa eli 2 054 euroa kuukaudessa. Apurahansaajien työtulo nousi 2,0 %.

Kuva 1.

MYEL-työtulon kehitys maatalousyrittäjillä ja apurahansaajilla.

Kuva maatalousyrittäjien ja apurahansaajien keskimääräisen MYEL-työtulon kehityksestä vuoden 2021 indeksitasos-sa. Vertailuvuosina 2017-2020. Maatalousyrittäjien työtulo on pysytellyt noin 21 000 eurossa. Apurahansaajien työ-tulossa on aavistuksen enemmän vaihtelua, mutta pysytellyt noin 24 000 eurossa, korkeimmillaan vuonna 2017 ja alimmillaan vuonna 2019.

MYEL-eläkkeet

MYEL-eläkkeet ovat osa työeläkejärjestelmää. Uusien vanhuuseläkehakemusten määrä kasvoi hieman vuodesta 2020. Hakemuksia saapui Melaan yhteensä 2 170 kpl. Vuonna 2021 alkanut vanhuuseläke oli suuruudeltaan keskimäärin 1 315 euroa kuukaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 968 euroa kuukaudessa. Kaikkien maksussa olevien vanhuuseläkkeiden suuruus oli keskimäärin 751 euroa kuukaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 566 euroa kuukaudessa.

Uusia työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutushakemuksia tuli lähes 20 % vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Arviomme mukaan terveydenhuollon saatavuushaasteet ja pandemiaan liittyvät rajoitukset todennäköisesti vaikuttivat työkykyperusteisten etuuksien hakemiseen. Työkyvyttömyyseläkehakemuksista yli 70 % hyväksyttiin. Myöntöprosentti oli hieman korkeampi kuin yleensä työeläkejärjestelmässä.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) suosio jatkui edelleen. Uusia OVE-hakemuksia tuli vuoden aikana 327 kappaletta. Myönsimme myös ensimmäiset työuraeläkkeet vakuutetuillemme.

Eläkkeiden lukumäärillä mitattuna Melan osuus kaikista työeläkejärjestelmän mukaisista eläkkeistä on noin 7 %. Työeläkettä Melasta saavien henkilöiden määrä aleni vuoden aikana 4,6 %. Vuoden lopussa työeläkettä maksettiin 99 238 henkilölle, joista apurahansaajia oli 282 henkilöä. Eläkkeensaajien määrä eläkelajeittain on eritelty taulukossa 3.

Asiakkaamme siirtyivät työuraansa perustuvalle työeläkkeelle keskimäärin 62,9-vuotiaina. Edelliseen vuoteen verrattuna eläkkeellesiirtymisikä nousi lähes vuodella, mitä osittain selittää vanhuuseläkeiän portaittainen nousu kolmella kuukaudella vuodessa.

Mela maksoi työeläkkeitä yhteensä 943,4 miljoonaa euroa.

Taulukko 3.

Eri eläkelajeja saavien asiakkaiden lukumäärä 31.12. ja muutos edellisestä vuodesta. Asiakas voi saada oman työeläkkeensä rinnalla myös perhe-eläkettä.

Eläkelaji 2020 2021 Muutos edellisestä vuodesta
Vanhuuseläke 94 412 90 016 –4,7 %
Perhe-eläke 29 052 27 460 –5,5 %
Työkyvyttömyyseläke 3 307 3 015 –8,8 %
Osittainen vanhuuseläke 609 677 +11,2 %
Osa-aikaeläke 8 4 –50,0 %
Työuraeläke 0 3
Työeläkkeensaajat yhteensä 103 985 99 238 –4,6 %

 

MYELin mukainen kuntoutus

Mela korvaa Maatalousyrittäjien eläkelain mukaista kuntoutusta. MYEL-kuntoutusta voi saada, jos lähivuosina on riski jäädä sairauden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle, ja jos työkyvyttömyyden uhkaa voidaan alentaa tai siirtää ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

Eläkelakiin perustuvaan ammatilliseen kuntoutukseen käytettiin vuoden aikana 0,8 miljoonaa euroa. Summa sisältää kuntoutusrahat, tutkimuskulut ja apuvälineet. Kuntoutusetuuksina korvatut apuvälineet helpottavat vakuutettujen työssä selviytymistä.

Luopumisetuudet

Luopumistuki

Uusia luopumistukia ei ole myönnetty 31.12.2018 jälkeen. Luopumistukien kannanhoito jatkuu 2020-luvun loppuun asti ja maksussa olevien luopumistukien määrä vähenee vuosittain. Luopumistukien kokonaismäärä väheni noin 23 %. Vuoden aikana luopumistuen maksaminen aloitettiin 345 henkilölle. Luopumistuen saajia oli vuoden lopussa yhteensä 1 359 henkilöä. Maksoimme luopumistukia yhteensä 16,4 miljoonaa euroa.

Luopujia koskevista ansiotulorajoista luovuttiin määräaikaisesti 1.3.–31.12.2021. Näin mahdollistettiin koronapandemian alettua luopumistukeen oikeutettujen työskentely huoltovarmuuteen liittyvissä tarpeellisissa tehtävissä.

Luopumiseläke

Mela hoitaa myös vuonna 1993 päättyneen luopumiseläkelain mukaisia etuuksia. Maksoimme luopumiseläkettä vuoden lopussa 5 752 henkilölle. Luopumiseläkkeen saajien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 13 %. Maksoimme luopumiseläkkeitä yhteensä 18,4 miljoonaa euroa.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

MATA-tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

MATA-vakuutus korvaa maatalousyrittäjä- ja apurahatyössä sattuneet tapaturmat sekä näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajalla sattuneet vahingot.

Vuoden lopussa MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus oli voimassa 76 708 henkilöllä, joista 3 618 oli apurahansaajia. Vapaa-ajan MATA-vakuutus oli vuoden lopussa 50 511 henkilöllä, joista 617 oli apurahansaajia. MATA-vakuutusten lukumäärä väheni samaa tahtia MYEL-vakuutusten kanssa.

MATA-korvaukset

Työajan vakuutukseen liittyvien uusien korvaushakemusten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna suunnilleen samassa suhteessa vakuutettujen lukumäärän väheneminen kanssa. Sen sijaan vapaa-ajan vakuutukseen liittyvien uusien korvaushakemusten määrä väheni enemmän kuin vakuutettujen lukumäärän muutos olisi antanut aiheen olettaa.

Hakemusten käsittelyajat pitenivät jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta lähes 90 %:ssa tapauksista käsittelyaika alitti tapaturmavakuutusjärjestelmän mukaisen 30 päivän enimmäiskäsittelyajan.

MATA-järjestelmästä maksettiin ansionmenetys-, kulu-, kuntoutus- ja muita korvauksia yhteensä 31,3 miljoonaa euroa. Luku sisältää sekä työajan vakuutuksen (27,5 miljoonaa euroa) että vapaa-ajan vakuutuksen (3,8 miljoonaa euroa) maksetut kustannukset.

Kuva 2.

Uudet korvatut työ- ja vapaa-ajan tapaturmat. Työajan tapaturmien lukumäärä on laskenut keskimäärin 7,9 % ja vapaa-ajan tapaturmien määrä 4,6 % vuodessa viimeisten viiden vuoden aikana.

Kuvassa uusien korvattujen työ- ja vapaa-ajan tapaturmien lukumäärät. Vertailuvuosina 2017-2021. Suurin työtapa-turmien lukumäärä on vuonna 2016, reilu 5000 kappaletta. Alimmillaan se on vuonna 2021, alle 3 500 kappaletta. Vapaa-ajan tapaturmien määrä on pysynyt samankaltaisena, noin alle 1 000 vuosittain.

 

Mela-sairauspäiväraha

Mela-sairauspäiväraha

Mela-sairauspäivärahaa maksetaan MYEL-vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Vuoden aikana maksoimme Mela-sairauspäivärahaa 6 792 sairausjaksolta (2020: 6 695) yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Määrä pysyi edellisen vuoden tasolla ja huomionarvoista on, että hakemusten määrä on korona-aikana jäänyt huomattavasti pienemmäksi verrattuna koronaa edeltävään aikaan (noin 8 000 vuodessa).

Lomitus

Lomitus

Mela korvaa maatalouslomituksen kustannukset valtion rahoittamana kuntien hoitamille paikallisyksiköille. Lisäksi ohjeistamme ja koulutamme paikallisyksiköiden hallintohenkilöitä ja valvomme paikallisyksiköiden toiminnan lainmukaisuutta. Lomituspalveluita voivat saada myös YEL-vakuutetut turkistuottajat. Poronhoitajat voivat saada sijaisapua työkyvyttömyyden aikana.

Lomituksen hallinnon kehittämistä pidemmällä aikavälillä pohdittiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, jonka työhön osallistuimme. Työryhmä suositteli huhtikuussa 2021 julkaistussa raportissaan nykyisen Melan ja kuntien yhteistyöhön perustuvan hallintomallin jatkumista. Melassa toimivassa lomitusasiain seurantaryhmässä on käsitelty vuoden 2023 ja 2025 alusta lukien voimaantuleviksi suunniteltuja lomituspalvelulainsäädännön muutoksia aktiivisesti keskustellen.

Mela jatkoi paikallisyksikkörakenteen uudistamista yhteistyössä ministeriön, kuntien ja palvelun käyttäjien kanssa. Vuoden 2021 alussa paikallisyksiköitä oli 38 kappaletta eli kaksi vähemmän kuin edellisvuonna. Eteläisessä Suomessa 11 paikallisyksikköä lopetti toimintansa vuoden 2021 lopussa ja yhdistyi neljään toiminta-alueitaan laajentaneeseen paikallisyksikköön. Vuoden aikana tehtiin myös ratkaisut vuoden 2023 alussa tapahtuvista yhdistymisistä. Pohjois- ja Itä-Suomessa neljän nykyisen paikallisyksikön toiminta-alueet laajenevat merkittävästi 15 yksikön lopettaessa toimintansa. Vuoden 2022 alussa paikallisyksiköitä oli 27 ja vuoden 2023 alussa niiden määrä vähenee kahteentoista.

Paikallisyksiköiden yhdistymisen tukemiseksi Mela toteutti valtion erillisrahoituksella yhdistymisen tukihankkeen. Hankkeessa tarjottiin kaikille paikallisyksiköille yhteistä valmennusta ja tukitoimia yhteiskehittelyn menetelmin. Lisäksi paikallisyksiköt toteuttivat erillismäärärahan turvin omia paikallisyksikkökohtaisia yhdistymisen tukitoimiaan. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Maatalouslomituksen käyttökustannukset laskivat 111,8 miljoonaan euroon (2020: 117,7 miljoonaa euroa). Vuosilomaan oikeutettuja kotieläinyrittäjiä oli yhteensä 13 683. Vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien määrä väheni rakennemuutoksen johdosta 5,7 %. Sijaisavun käyttäjiä oli vuoden aikana 4 044. Sijaisavun käyttäjien määrä väheni 6,9 % edellisestä vuodesta. Maatalousyrittäjillä oli vuonna 2021 oikeus 26 vuosilomapäivään, joista käytettiin keskimäärin 25,0 päivää (2020: 25,3).

Turkistuottajien lomituspalvelulain mukaista vuosilomamahdollisuutta käytti 353 turkistuottajaa. Turkistuottajilla oli oikeus pitää 18 vuosilomapäivää ja saada lisäksi 120 tuntia maksullista lisävapaata.

Poronhoitajien sijaisapujärjestelmän mukaista mahdollisuutta saada tapaturman tai sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalle sijaisapua käytti vuoden aikana 145 poronhoitajaa.

Kuva 3.

Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lukumäärän kehitys. Vuonna 2021 vuosilomaoikeus oli 13 683 maatalousyrittäjällä.

Kuvassa vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien määrä 2017-2021. Lukumäärä vähenee vuosi vuodelta. Vuonna 2017 määrä on yli 17 000 ja vuonna 2020 yli 13 500.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Asiakkaillamme on mahdollisuus hoitaa vakuutus- ja etuusasioita sähköisesti, puhelimitse ja kasvokkain asiakaspalvelupisteissämme. Mela-asiamiesten ympäri Suomen sijaitsevien asiakaspalvelupisteiden lisäksi tarjoamme kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua Kuopiossa, Seinäjoella ja pääkonttorissa Espoossa.

Kehitämme aktiivisesti asiakaskokemusta ja palveluitamme. Asiakastyytyväisyyden saimme pidettyä hyvällä tasolla (7,9). Hakemuskäsittelyn ja asioinnin sujuvoittamiseksi kehitimme sähköisiä palveluitamme ja otimme uuden asiointipalvelun käyttöön vuoden 2021 alussa. Sähköisesti tehtyjen hakemusten määrä kasvoikin edelleen.

Viestimme asiakkaillemme aktiivisesti Mela-turvan sisällöstä ja siihen liittyvistä muutoksista eri kanavissa. Edistimme kampanjoilla asiakkaidemme vakuutusturvan kattavuutta. Lähestyimme kampanjoilla maatalousyrittäjiä, poronhoitajia, kalastajia, metsänomistajia ja apurahansaajia. Panostimme myös vakuutusvalvontaprosessin kehittämiseen.

Kuva 4.

Viimeisen viiden vuoden aikana Melan MYEL-vakuutettujen asiakkaiden määrä on vähentynyt keskimäärin 3,1 % vuodessa, MATA-vakuutettujen asiakkaiden 2,1 % vuodessa ja eläkkeensaajien 4,2 % vuodessa.

Kuvassa on asiakasmäärän kehitys vuosina 2017-2021. Asiakkaat on eroteltu kolmeen ryhmään: MYEL-vakuutettuihin, MATA-vakuutettuihin ja eläkkeensaajiin. Kuva osoittaa etenkin eläkkeensaajien määrän vähenemisen.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö