Hoppa över navigering

LPA 2020: Personal

Vi ser till att personalresurserna svarar mot behoven när verksamheten utvecklas.

Det gångna året präglades av coronasituationen och distansarbete. Vi koncentrerade våra resurser på att upprätthålla den grundläggande verksamheten och på att stöda personalen i den utmanande situationen. Vi införde en ny elektronisk arbetsmiljö jämte verktyg som stöder distansarbetet. Trots de exceptionella förhållandena förlöpte arbetet bra och effektivt. Vi stödde vår personal genom träning som anknöt till förhållandena, åtgärder som stärkte arbetsförmågan och ökad kommunikation.

Personalresurser och främjande av personalens välbefinnande i arbetet

Vår verksamhet formades i hög grad av coronapandemin. Sedan mars 2020 har närmare 90 procent av de anställda vid LPA arbetat på distans. I början av pandemin införde vi under ledning av it-enheten raskt en ny elektronisk arbetsmiljö. Vår personal tillägnade sig de nya arbetsredskapen exemplariskt. Efter en snabb introduktion förlöpte förmånsbehandlingen och kundbetjäningen väl även i de exceptionella förhållandena. Även det omfattande ELVA-projektet belastade personalen betydligt i slutet av året.

För att säkerställa en smidig verksamhet var det viktigt att se till att arbetsförhållandena och arbetsredskapen stödde arbetet i de exceptionella förhållandena. För att hjälpa personalen att orka i arbetet och för att värna om sammanhållningen utökade vi den interna kommunikationen avsevärt. Vi satsade både på att stöda personalens välbefinnande i arbetet och på att möjliggöra samordningen av arbete och familjeliv. Vi stödde personalens möjligheter att orka genom olika åtgärder, till exempel distansträning och digital pausgymnastik. Kompetensen säkerställde vi närmast genom utbildningar i anslutning till ELVA-projektet. Vi ordnade coaching om distansledarskap och familjevänligt arbete för cheferna.

Vid utgången av 2020 sysselsatte LPA 202 personer inklusive 12 arbetstagare på viss tid inom projektet Ta hand om bonden (31.12.2019: 201). Den genomsnittliga nettopersonalstyrkan, det vill säga den faktiska personalstyrkan var 175,7 (2019:175,6).

Av de anställda uppgick antalet ombudsmän till 34, av dem arbetade 27 i huvudsyssla. De relativa andelen ombudsmän i huvudsyssla har ökat under de senaste åren. När ombudsmännen arbetar i huvudsyssla ger det bättre möjligheter för arbetsarrangemang även när det gäller upprätthållande av yrkeskunskaperna.

Vid utgången av året var 71 procent av de anställda i anställningsförhållande kvinnor och 29 procent män. Personalens genomsnittsålder var 47,6 år (2019:47,6).

Vår sjukfrånvaro sjönk tydligt till 2,2 procent (2019:3,0 procent). Personalomsättningen var 6,0 procent (2019:5,5 procent). Största delen av omsättningen berodde på pensioneringar. Den låga omsättningen beror bland annat god trivsel i arbetet, intressanta arbetsuppgifter och lyckad sammanjämkning av arbete och familjeliv.

Lönerna och arvodena som betalades personalen uppgick till 9,2 miljoner euro vilket var cirka 0,3 mil-joner mer än 2019. Lönerna som betalades de anställda inom projektet Ta hand om bonden ingår inte i den ovan nämnda summan.

 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig