Ohita valikko

Melan vuosi 2020: Henkilöstö

Varmistamme, että henkilöstövoimavarat vastaavat kehittyvän toimintamme tarpeisiin.

Koronatilanne ja etätyöskentely leimasivat päättynyttä vuotta. Keskitimme voimavaramme perustoiminnan ylläpitämiseen ja henkilöstön tukemiseen haastavassa tilanteessa. Otimme käyttöön etätyöskentelyä tukevan uuden sähköisen työympäristön työkaluineen. Poikkeuksellisista oloista huolimatta työskentely sujui hyvin ja tehokkaasti. Tuimme henkilöstöä olosuhteisiin liittyvillä valmennuksilla, työkykyä vahvistavilla toimenpiteillä ja lisätyllä viestinnällä.

Henkilöstövoimavarat ja työhyvinvoinnin edistäminen

Koronapandemia muokkasi merkittävästi toimintaamme. Maaliskuusta 2020 lähtien lähes 90 % melalaisista on ollut pääsääntöisessä etätyössä. Pandemian alkuvaiheessa otimme tietohallintoyksikön johdolla ketterästi käyttöön uuden sähköisen työympäristön. Henkilöstömme omaksui uudet työvälineet esimerkillisesti. Näin saimme nopealla perehdytyksellä etuuskäsittelyn ja asiakaspalvelun sujumaan hyvin poikkeuksellisissakin oloissa. Myös mittava ELVA-hanke kuormitti päättyneen vuoden aikana henkilöstöä huomattavasti.

Tärkeää oli toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi pitää työskentelyolosuhteet ja työkalut poikkeuksellisia olosuhteita tukevina. Lisäsimme merkittävästi sisäistä viestintää työssäjaksamisen tukemiseksi ja yhteistyöhengen vaalimiseksi. Panostimme sekä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen että työn ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollistamiseen. Tuimme jaksamista erilaisilla toimenpiteillä, kuten etävalmennuksilla ja digitaukojumpalla. Osaamista varmistimme lähinnä ELVA-hankkeeseen liittyvillä koulutuksilla. Esimiehille järjestimme valmennusta etäjohtamisesta ja perheystävällisyydestä.

Vuoden 2020 lopussa Melassa työskenteli 202 toimihenkilöä mukaan lukien Välitä viljelijästä -projektin 12 määräaikaista työntekijää (31.12.2019: 201). Vuoden keskimääräinen nettohenkilömäärä eli varsinainen toimihenkilövahvuutemme oli 175,7 (2019: 175,6).

Asiamiehiä toimihenkilöistä oli 34, joista 27 oli päätoimisia. Päätoimisten asiamiesten suhteellinen osuus on lisääntynyt viime vuosina. Asiamiesten päätoimisuus antaa paremman mahdollisuuden töiden järjestelyille huomioiden myös ammattitaidon ylläpitämisen.

Vuoden lopussa työsuhteessa olevista toimihenkilöistä 71 % oli naisia ja 29 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta (2019: 47,6).

Sairauspoissaolomme laskivat selvästi 2,2 prosenttiin (2019: 3,0 %). Henkilöstömme vaihtuvuus oli 6,0 % (2019: 5,5 %). Suurin osa vaihtuvuudesta aiheutui eläköitymisistä. Alhaiseen vaihtuvuuteen vaikuttavat muun muassa hyvä työviihtyvyys, mielenkiintoiset työtehtävät sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen sujuvuus.

Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 9,2 miljoonaa euroa, mikä oli noin 0,3 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2019. Välitä viljelijästä -projektin toimihenkilöiden palkat eivät sisälly edellä kerrottuun summaan.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö