Hoppa över navigering

LPA 2020: Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Fullföljandet av pensions- och försäkringsprogrammet (ELVA) i syfte att förbättra kundupplevelsen förutsatte omfattande satsningar och tog resurser från utvecklingen av den övriga verksamheten. Kundtillfredsställelsen fortsatte att ligga på en bra nivå. Vid årsskiftet 2020–2021 tog vi i bruk det nya programmet. ELVA-programmet och den nya e-tjänsten som infördes samtidigt gör det möjligt att utveckla kundupplevelsen långsiktigt.

Pensionsförsäkring (LFÖPL)

LFÖPL-försäkring

Vi försäkrar lantbruksföretagare, skogsbruksföretagare, yrkesfiskare, renskötare och deras familjemedlemmar i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare samt utövare av konst och vetenskap som arbetar på stipendium.

Vid utgången av 2020 omfattade lantbrukarföretagarnas LFÖPL-försäkring 53 571 lantbruksföretagare (inkl. fiskare, renskötare och skogsbruksföretagare). Lantbruksföretagare på 38 085 gårdar var försäkrade. Utvecklingen av antalet kunder presenteras närmare i tabell 2. Antalet försäkrade minskade cirka 3,0 procent medan strukturutvecklingen av lantbruket fortgick.

Vid utgången av 2020 omfattade LFÖPL-försäkringen för stipendiater 3 254 mottagare av stipendier. Under året uppgick det totala antalet försäkrade till 5 959 personer. Stipendiaternas försäkringsperioder varade i genomsnitt 18 månader. Av de under året försäkrade stipendiaterna var 67 procent vetenskapsutövare medan 33 procent var konstutövare.

Tabell 2.

LFÖPL-försäkrade 31.12 Samma person kan vara försäkrad i olika kundgrupper.

Kundgrupper 2019 2020 Ändring från året
innan
Gårdsbruk 54 270 52 595 –3,1 %
Skogsbruk 3 130 3 210 +2,6 %
Renskötsel 916 924 +0,9 %
Fiske 476 474 –0,4 %
Stipendiater 3 225 3 254 +0,9 %
LFÖPL-arbetsinkomst

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas sociala förmåner beräknas utifrån den personliga LFÖPL-arbetsinkomsten. Vid utgången av året var lantbruksföretagarnas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst 21 272 euro, det vill säga 1 773 euro per månad. Ökningen jämfört med året innan var 2,0 procent. Stipendiaternas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst var efter omräkning till årsnivå vid utgången av året 24 160 euro, det vill säga 2 013 euro per månad. Stipendiaternas arbetsinkomst steg med 3,7 procent.

Bild 1.

Utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst. Vid utgången av året var lantbruksföretagarnas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst 21 272 euro per år och stipendiaternas 24 160 euro per månad.

Utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst 2016-2020.

 

LFÖPL-pensionerna

LFÖPL-pensionerna är en del av arbetspensionssystemet och för dem gäller nästan samma principer som för andra arbetspensioner både i fråga om rätten till pension och i fråga om pensionens bestämningsgrunder.

Antalet nya ansökningar om ålderspension minskade en aning jämfört med 2019. Sammanlagt fick LPA emot 2 155 ansökningar. Ålderspensionen som inleddes 2020 uppgick i genomsnitt till 1 285 euro per månad och av den var LFÖPL-pensionens andel 941 euro per månad. Beloppet för alla ålderspensioner som betalades uppgick i genomsnitt till 717 euro per månad och LFÖPL-pensionens andel var 541 euro per månad.

Mer än 70 procent av de nya ansökningarna om invalidpensionerna godkändes. Procenten beviljade ansökningar är en aning högre än normalt inom arbetspensionssektorn.

Intresset för partiell förtida ålderspension fortsatte i stort sett i likhet med tidigare. Det lämnades in 291 nya ansökningar om partiell förtida ålderspension under 2020.

Andelen beslut om invalidpension som ändrades genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden var 12,9 procent (i genomsnitt inom pensionssektorn 11 procent).

Mätt i antal pensioner är LPA:s andel av samtliga pensioner enligt arbetspensionssystemet cirka 7 procent. I slutet av året betalades arbetspension till 103 985 personer av vilka 257 var stipendiater. Antalet personer som fick arbetspension minskade under året med 4,1 procent. Antalet pensionstagare enligt pensionsslag visas i tabell 3.

Våra kunder gick vid en genomsnittlig ålder på 62 år i arbetspension som baserade sig på deras egen arbetskarriär. Jämfört med året innan sjönk åldern för pensionering en aning.

LPA betalade sammanlagt 944,2 miljoner euro i arbetspensioner.

Tabell 3.

Antalet kunder som får olika slag av pensioner 31.12 och ändringen jämfört med året innan. Kunden kan få familjepension parallellt med sin egen arbetspension.

Pensionsslag 2019 2020 Ändring jämfört med året innan
Ålderspension 98 440 94 412 –4,1 %
Familjepension 30 400 29 052 –4,4 %
Invalidpension 3 564 3 307 –7,2 %
Partiell ålderspension 562 609 +8,4 %
Deltidspension 20 8 –60,0 %
Arbetslivspension 0 0
Arbetspensionstagare sammanlagt 108 415 103 985 –4,1 %
Reabilitering enligt LFÖPL

LPA ersätter också rehabilitering i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare. En lantbrukare kan få LFÖPL-rehabilitering om det på grund av sjukdomen finns risk för att lantbrukarföretagaren under de närmsta åren kommer att få invalidpension och risken för arbetsoförmåga kan minskas eller förskjutas med hjälp av yrkesmässig rehabilitering.

För yrkesinriktad rehabilitering baserande på LFÖPL användes under året 0,9 miljoner euro. Summan innefattar rehabiliteringspenning, undersökningskostnader och hjälpmedel. Hjälpmedel som ersätts som rehabiliteringsförmåner bidrar till att den försäkrade klarar sig i arbetet.

Avträdelseförmåner

Avträdelsestöd

Det har inte beviljats nya avträdelsestöd efter 1.1.2019. Betalningen av avträdelsestöd kommer att fortsätta ännu in på 2030-talet trots att avträdelsestöden som betalas minskar årligen. Antalet löpande avträdelsestöd minskade med cirka 12 procent under året. Under året påbörjades betalningen av avträdelsestöd till 149 personer och vid utgången av året uppgick antalet stödmottagare till sammanlagt 1 770 personer. Under året betalades sammanlagt 21,2 miljoner euro ut i avträdelsestöd.

Inkomstgränserna i fråga om avträdelsestöd var under perioden 16.3–31.12.2020 tillfälligt inte i kraft. Så var det möjligt att säkerställa att de som hade rätt till avträdelsestöd arbetade med uppgifter i an-slutning till försörjningsberedskapen då coronaepidemin hade börjat.

Avträdelsepension

LPA har också hand om förmåner i enlighet med lagen om avträdelsepension som upphävdes 1993. Vi betalade avträdelsepension till 6 613 personer vid utgången av året. Antalet mottagare av avträdelsepension minskade jämfört med året innan med cirka 11 procent. Under året betalades 20,9 miljoner i avträdelsestöd.

Försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Med OFLA-försäkringen ersätter vi olycksfall som inträffat i lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbete och yrkessjukdomar som beror på dessa arbeten. OFLA-olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter olycksfall som inträffar i arbete som utförs i privata hushåll och skador som inträffar under fritiden.

Vid utgången av året hade 78 359 personer en giltig OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och av dem var 3 254 stipendiater. Vid utgången av året hade 51 668 personer en OFLA-försäkring för fritiden och av dem var 604 stipendiater. Antalet OFLA-försäkringar minskade men en aning mindre jämfört med antalet LFÖPL-försäkringar.

OFLA-ersättningar

Antalet ersättningsansökningar gällande försäkringen för arbetstid liksom det totala antalet behandlade ansökningar minskade jämfört med i fjol i ungefär samma förhållande som antalet försäkrade minskade. Antalet nya ansökningar i fråga om fritidsförsäkringen däremot minskade mer än i genomsnitt vilket torde bero på restriktionerna gällande samlingar och hobbyer till följd av coronapandemin.

Tiderna för handläggning av ansökningarna förlängdes en aning jämfört med fjolåret men i över 90 procent av fallen kunde beslutet ändå ges inom den tid på 30 dagar som ställts upp som mål i olycksfallsförsäkringssystemet.

Från OFLA-systemet betalade vi ersättningar för inkomstbortfall, kostnader och rehabilitering samt andra ersättningar för sammanlagt 33,4 miljoner euro. Siffran omfattar kostnaderna ur arbetstidsförsäkringen (29,6 miljoner euro) och från fritidsförsäkringen (3,8 miljoner euro).

Bild 2.

Nya ersatta olycksfall under arbetstid och fritid. Efter ökningen av antalet skador till följd av apoteksfaktureringen sjönk antalet olycksfall under arbetstid med i genomsnitt 6,5 procent och antalet olycksfall under fritid med 4,2 procent per år.

Nya ersatta olycksfall under arbets- och fritid 2016-2020.

LPA–sjukdagpenning

LPA–sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenning betalas till LFÖPL-försäkrade personer för sjukförsäkringens självrisktid. Under året betalade vi LPA-sjukdagpenning för 6 695 sjukperioder (2019: 8 020), sammanlagt 2,2 miljoner euro. Antalet minskade betydligt jämfört med tidigare år och jämfört med minskningen av antalet LFÖPL-försäkrade. Detta berodde till stor del på coronapandemin eftersom influensa- och annan säsongsbetonad prevalens minskade och eftersom operationer och andra behandlingsingrepp antingen inställdes eller åtminstone uppsköts.

Avbytarservice

Avbytarservice

LPA ersätter med statlig finansiering de lokala enheterna som förvaltas av kommunerna kostnaderna för lantbruksavbytarservicen. LPA ger också anvisningar till de lokala enheterna och utbildar förvaltningspersonalen samt övervakar att enheternas verksamhet följer lagen. Även FöPL-försäkrade pälsdjursuppfödare kan få avbytarservice. Renskötare kan få vikariehjälp vid arbetsoförmåga.

Vi medverkade i arbetsgruppen som social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i september 2020 för att utreda hur förvaltningen av avbytarservicen ska organiseras. Arbetsgruppen utreder alternativa modeller för ordnande av förvaltningen av avbytarservicen. Arbetsgruppens mandattid går ut i mars 2021. Den parlamentariska arbetsgruppen, som avslutade sitt arbete i slutet av 2020 och som hade som uppgift att utreda landskapens arbetsuppgifter bestämde att avbytartjänsterna inte ska ingå i de kommande landskapens arbetsuppgifter.

LPA inledde en reform av strukturerna för de lokala enheterna utgående från den aktuella förvaltningsmodellen. I början av året ingick vi på förslag av två lokala enheter ett avtal om sammanslagning med grannenheterna i början av 2021. Under hösten 2020 förhandlade vi regionalt med företrädare för kommuner som ingått uppdragsavtal och producentorganisationerna om grundande av större lokala enheter genom sammanslagning av de nuvarande enheterna. I södra Finland framskred sammanslagningsprocessen så att LPA sade upp uppdragsavtalen med 11 kommuner och ingick avtal med fyra kommuner om utvidgning av den lokala enhetens verksamhetsområde från och med 1.1.2022. I norra Finland är beredningen av sammanslagningen under arbete. Målet är att de nya enheterna ska inleda sin verksamhet 1.1.2023. I början av 2020 var antalet lokala enheter 40 vilket är en mindre än året innan.

Driftkostnaderna för lantbruksavbytarverksamheten sjönk till 117,7 miljoner euro (2019:124,3). Antalet husdjursföretagare med rätt till semester uppgick till sammanlagt 14 517. Antalet företagare med rätt till semester minskade till följd av en strukturomvandling med5,5 procent. Antalet personer som anlitade vikariehjälpen uppgick under året till 4 344. Antalet personer som anlitade vikariehjälpen minskade med 11,9 procent jämfört med året innan. Lantbruksföretagarna hade 2020 rätt till 26 semesterdagar av vilka i genomsnitt 25,3 togs (2019: 25,3).

Möjligheten att ta ut semester enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare utnyttjades av 469 pälsproducenter. Pälsproducenterna hade rätt att ta 18 semesterdagar och dessutom få 120 timmar avgiftsbelagd extraledighet.

Systemet med vikariehjälp för renskötare gör det möjligt att få vikariehjälp vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom. Denna möjlighet utnyttjades under året av 155 renskötare. Till följd av att möjligheten att anlita vikariehjälp anlitades mer höjdes anslagen som reserverats för vikariehjälp från 250 000 euro till 350 000 euro i statens tilläggsbudget. För vikariehjälp som inte hade kunnat ersättas på grund av att anslagen för 2019 tog slut beviljades i den sista tilläggsbudgeten för 2020 desssutom tilläggsfinansiering på 60 000 euro.

Bild 3.

Utvecklingen av antalet semesterberättigade lantbruksföretagare År 2020 hade 14 517 lantbruksföretagare rätt till semester.

Lantbruksföretagare med rätt till semester 2016-2020.

 

Kundservice

Kundservice

Våra kunder kan sköta sina försäkrings- och förmånsärenden via LPA-ombudsmännen, den riksomfattande telefontjänsten och i e-tjänsten. Vi betjänar dessutom kunder i Kuopio och Seinäjoki samt i huvudkontorets kundbetjäning liksom också på de 150 kundmottagningarna runt om i landet som de 34 ombudsmännen har hand om.

V utvecklar aktivt kundupplevelsen och vår service. Helhetsbetyget för kundtillfredsställelsen förblev på en god nivå (7,9). För en smidigare behandling av ansökningar och annan ärendehantering utvecklade vi våra e-tjänster och införde en ny kundtjänst i början av 2021. Antalet elektroniska ansökningar ökade ytterligare. Att anlitande av e-tjänster ökat beror sannolikt också på den exceptionella coro-natiden.

Vi informerar kunderna aktivt i olika kanaler om innehållet i LPA-tryggheten och ändringar i det. Med hjälp av kampanjer sökte vi kontakt till oförsäkrade lantbruksföretagare, renskötare, skogsägare och stipendiater. Med kampanjerna främjade vi omfattningen av företagarnas försäkringsskydd och vi satsade också på att utveckla övervakningsprocesserna.

Bild 4.

Under de senaste fem åren har antalet LFÖPL-försäkrade kunder hos LPA minskat med i genomsnitt 3,3 procent per år, antalet OFLA-försäkrade kunder har minskat med 2,4 procent per år och antalet pensionstagare med 3,9 procent per år.

 

Utvecklingen av LPA:s kundtal 2016-2020.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig