Ohita valikko

Melan vuosi 2020: Asiakkuus

Olemme edelläkävijöitä asiakkaidemme hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisessä.

Eläke- ja vakuutussovelluksen (ELVA) loppuunsaattaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi vaati merkittävää panostusta ja vei resursseja muusta toiminnan kehittämisestä. Käsittelyajat säilyivät hyvällä tasolla. Saimme uuden sovelluksen käyttöön vuodenvaihteessa 2020–2021. ELVA-sovellus ja samassa yhteydessä käyttöönotettu uusi sähköinen asiointipalvelu mahdollistavat asiakaskokemuksen kehittämisen pitkällä tähtäimellä.

Eläkevakuutus (MYEL)

MYEL-vakuutus

Vakuutamme maatalousyrittäjän eläkelain mukaan maatalousyrittäjät, metsätalousyrittäjät, kalastajat, poronhoitajat, heidän perheenjäsenensä sekä apurahalla työskentelevät taiteen ja tieteen harjoittajat.

Maatalousyrittäjän MYEL-vakuutukseen kuului vuoden 2020 lopussa 53 571 maatalousyrittäjää (sisältäen kalastajat, poronhoitajat ja metsätaloudenharjoittajat). Maatalousyrittäjiä oli vakuutettuina 38 085 maatilalta. Asiakasmäärän kehitys on esitelty tarkemmin taulukossa 2. Vakuutettujen lukumäärä väheni noin 3,0 % maatalouden rakennekehityksen jatkuessa.

Apurahansaajien MYEL-vakuutukseen kuului vuoden 2020 lopussa 3 254 apurahansaajaa. Vuoden aikana vakuutettuna oli kaikkiaan 5 959 henkilöä. Apurahansaajien vakuutusjaksot olivat keskimäärin 18 kuukauden mittaisia. Vuoden aikana vakuutetuista apurahansaajista 67 % oli tieteen ja 33 % taiteen harjoittajia.

Taulukko 2.

MYEL-vakuutetut 31.12. Sama henkilö voi olla vakuutettuna eri asiakasryhmissä.

Asiakasryhmät 2019 2020 Muutos edellisestä vuodesta
Maatilatalous 54 270 52 595 –3,1 %
Metsätalous 3 130 3 210 +2,6 %
Poronhoito 916 924 +0,9 %
Kalastus 476 474 –0,4 %
Apurahansaaja 3 225 3 254 +0,9 %
MYEL-työtulo

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaetuudet lasketaan henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Vuoden lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen vuotuinen MYEL-työtulo oli 21 272 euroa eli 1 773 euroa kuukaudessa. Nousua edelliseen vuoteen nähden oli 2,0 %. Apurahansaajien keskimääräinen MYEL-työtulo vuotuiseksi työtuloksi muutettuna oli vuoden lopussa 24 160 euroa eli 2 013 euroa kuukaudessa. Apurahansaajien työtulo nousi 3,7 %.

Kuva 1.

MYEL-työtulon kehitys maatalousyrittäjillä ja apurahansaajilla. Vuoden 2020 lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen MYEL-työtulo oli 21 272 euroa vuodessa ja apurahansaajien 24 160 euroa vuodessa.

Kuva maatalousyrittäjien ja apurahansaajien keskimääräisen MYEL-työtulon kehityksestä vuoden 2020 indeksitasossa. Vertailuvuosina 2016-2020. Maatalousyrittäjien työtulo on pysytellyt noin 21 000 eurossa. Apurahansaajien työtulossa on aavistuksen enemmän vaihtelua, mutta pysytellyt noin 24 000 eurossa, korkeimmillaan vuonna 2017 ja alimmillaan vuonna 2019.

MYEL-eläkkeet

MYEL-eläkkeet ovat osa työeläkejärjestelmää ja niitä koskevat lähes kaikilta osin samat periaatteet kuin muitakin työeläkkeitä niin eläkeoikeuden kuin eläkkeen määräytymisen osalta.

Uusien vanhuuseläkehakemusten määrä väheni hiukan vuodesta 2019. Hakemuksia saapui Melaan yhteensä 2 155 kpl. Vuonna 2020 alkanut vanhuuseläke oli suuruudeltaan keskimäärin 1 285 euroa kuu-kaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 941 euroa kuukaudessa. Kaikkien maksussa olevien vanhuuseläkkeiden suuruus oli keskimäärin 717 euroa kuukaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 541 euroa kuukaudessa.

Yli 70 % uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista hyväksyttiin. Myöntöprosentti oli hieman korkeampi kuin yleensä työeläkejärjestelmässä.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) suosio jatkui aiemman kaltaisena. Uusia OVE-hakemuksia tuli vuoden 2020 aikana 291 kpl.
Valituksen johdosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa muuttuneiden eläkepäätöstemme osuus oli 12,9 % (eläkealalla keskimäärin 11 %).

Eläkkeiden lukumäärillä mitattuna Melan osuus kaikista työeläkejärjestelmän mukaisista eläkkeistä on noin 7 %. Vuoden lopussa työeläkettä maksettiin 103 985 henkilölle, joista apurahansaajia oli 257. Työeläkettä saavien henkilöiden määrä aleni vuoden aikana 4,1 %. Eläkkeensaajien määrä eläkelajeittain on eritelty taulukossa 3.

Asiakkaamme siirtyivät omaan työuraansa perustuvalle työeläkkeelle keskimäärin 62-vuotiaina. Edelliseen vuoteen verrattuna eläkkeellesiirtymisikä hieman laski.

Mela maksoi työeläkkeitä yhteensä 944,2 miljoonaa euroa.

Taulukko 3.

Eri eläkelajeja saavien asiakkaiden lukumäärä 31.12. ja muutos edellisestä vuodesta. Asiakas voi saada oman työeläkkeensä rinnalla perhe-eläkettä.

Eläkelaji 2019 2020 Muutos edellisestä vuodesta
Vanhuuseläke 98 440 94 412 –4,1 %
Perhe-eläke 30 400 29 052 –4,4 %
Työkyvyttömyyseläke 3 564 3 307 –7,2 %
Osittainen vanhuuseläke 562 609 +8,4 %
Osa-aikaeläke 20 8 –60,0 %
Työuraeläke 0 0
Työeläkkeensaajat yhteensä 108 415 103 985 –4,1 %
MYELin mukainen kuntoutus

Mela korvaa myös Maatalousyrittäjien eläkelain mukaista kuntoutusta. MYEL-kuntoutusta voi saada, jos lähivuosina on riski jäädä sairauden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle ja jos tätä työkyvyttömyyden uhkaa voidaan alentaa tai siirtää ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

MYELiin perustuvaan ammatilliseen kuntoutukseen käytettiin vuoden aikana 0,9 miljoonaa euroa. Summa sisältää kuntoutusrahat, tutkimuskulut ja apuvälineet. Kuntoutusetuuksina korvatut apuvälineet helpottavat vakuutettujen työssä selviytymistä.

Luopumisetuudet

Luopumistuki

Uusia luopumistukia ei ole myönnetty enää 1.1.2019 alkaen. Luopumistukien kannanhoito tulee jatkumaan vielä 2030-luvulle asti, vaikka maksussa olevien luopumistukien määrä vähenee vuosittain. Maksussa olevien luopumistukien kokonaismäärä väheni noin 12 % vuodessa. Vuoden aikana luopumistukea ryhdyttiin maksamaan 149 henkilölle ja vuoden päättyessä luopumistuen saajia oli yhteensä 1 770 henkilöä. Vuoden aikana luopumistukia maksettiin yhteensä 21,2 miljoonaa euroa.

Luopumistukien ansiomäärärajoista luovuttiin määräaikaisesti 16.3.–31.12.2020. Näin mahdollistettiin koronapandemian alettua luopumistukeen oikeutettujen työskentely huoltovarmuuteen liittyvissä tehtävissä.

Luopumiseläke

Mela hoitaa myös vuonna 1993 päättyneen luopumiseläkelain mukaisia etuuksia. Maksoimme luopumiseläkettä vuoden lopussa 6 613 henkilölle. Luopumiseläkkeen saajien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 11 %:lla. Vuoden aikana luopumiseläkkeitä maksettiin yhteensä 20,9 miljoonaa euroa.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

MATA-tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

MATA-vakuutus korvaa maatalousyrittäjä- ja apurahatyössä sattuneet tapaturmat sekä näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajalla sattuneet vahingot.

Vuoden lopussa MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus oli voimassa 78 359 henkilöllä, joista 3 254 oli apurahansaajia. Vapaa-ajan MATA-vakuutus oli vuoden lopussa 51 668 henkilöllä, joista 604 oli apurahansaajia. MATA-vakuutusten lukumäärä väheni, mutta hieman vähemmän MYEL-vakuutusten lukumäärään verrattuna.

MATA-korvaukset

Työajan vakuutukseen liittyvien uusien korvaushakemusten samoin kuin kaikkien käsittelyiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna suunnilleen samassa suhteessa vakuutettujen lukumäärän vähenemisen kanssa. Sen sijaan vapaa-ajan vakuutukseen liittyvien uusien korvaushakemusten määrä väheni keskimääräistä enemmän, mikä johtunee korona-aikaan liittyvistä rajoituksista kokoontumisten ja harrastusten suhteen.

Hakemusten käsittelyajat pitenivät jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta yli 90 %:ssa tapauksista päätös saatiin kuitenkin annettua tapaturmavakuutusjärjestelmän mukaisessa 30 päivän tavoiteajassa.

MATA-järjestelmästä maksettiin ansionmenetys-, kulu-, kuntoutus- ja muita korvauksia yhteensä 33,4 miljoonaa euroa. Luku sisältää sekä työajan vakuutuksen (29,6 miljoonaa euroa) ja vapaa-ajan vakuutuksen (3,8 miljoonaa euroa) maksetut kustannukset.

Kuva 2.

Uudet korvatut työ- ja vapaa-ajan tapaturmat. Apteekkilaskutuksen aiheuttaman vahinkomäärän kasvun jälkeen työajan tapaturmien lukumäärä on laskenut keskimäärin 6,5 % ja vapaa-ajan tapaturmien määrä 4,2 % vuodessa.

Kuvassa uusien korvattujen työ- ja vapaa-ajan tapaturmien lukumäärät. Vertailuvuosina 2016-2020. Suurin työtapaturmien lukumäärä on vuonna 2016, reilu 5000 kappaletta. Alimmillaan se on vuonna 2020, alle 4000 kappaletta. Vapaa-ajan tapaturmien määrä on pysynyt samankaltaisena, noin alle 1000 vuosittain.

Mela-sairauspäiväraha

Mela-sairauspäiväraha

Mela-sairauspäivärahaa maksetaan MYEL-vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Vuoden aikana maksoimme Mela-sairauspäivärahaa 6 695 sairausjaksolta (2019: 8 020) yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Määrä vähentyi huomattavasti enemmän aikaisempiin vuosiin ja MYEL-vakuutettujen lukumäärän vähenemiseen verrattuna. Tämä johtui suurelta osin koronasta, koska influenssa- ja muu kau-sityyppinen sairastavuus väheni ja kun leikkauksia ja muita hoitotoimenpiteitä joko peruttiin tai ainakin lykättiin.

Lomitus

Lomitus

Mela korvaa maatalouslomituksen kustannukset valtion rahoittamana kuntien hoitamille paikallisyksiköille. Lisäksi ohjeistamme ja koulutamme paikallisyksiköiden hallintohenkilöitä ja valvomme paikallisyksiköiden toiminnan lainmukaisuutta. Lomituspalveluita voivat saada myös YEL-vakuutetut turkistuottajat. Poronhoitajat voivat saada sijaisapua työkyvyttömyyden aikana.

Osallistuimme sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa 2020 perustaman lomitushallinnon organisoimista selvittävän työryhmän työskentelyyn. Työryhmä selvittää vaihtoehtoisia malleja lomitushallinnon järjestämiseksi. Työryhmän määräaika päättyy maaliskuussa 2021. Vuoden 2020 lopussa työskentelynsä päättänyt maakuntien tehtäviä selvittänyt parlamentaarinen työryhmä linjasi, että lomituspalvelut eivät kuulu tulevien maakuntien tehtäviin.

Mela käynnisti paikallisyksikkörakenteen uudistamisen nykyisen hallintomallin pohjalta. Alkuvuodesta sovimme kahden paikallisyksikön tekemien esitysten pohjalta niiden liittämisestä naapuriyksikköön vuoden 2021 alussa. Kävimme syksyllä 2020 alueittaiset neuvottelut toimeksiantosopimuksen tehneiden kuntien ja tuottajajärjestöjen edustajien kanssa suurempien paikallisyksiköiden muodostamisesta nykyisiä yksiköitä yhdistämällä. Eteläisessä Suomessa yhdistämisprosessi eteni siten, että Mela irtisanoi toimeksiantosopimuksen 11 kunnan kanssa ja teki neljän kunnan kanssa sopimuksen paikallisyksikön toiminta-alueen laajentamisesta 1.1.2022 alkaen. Pohjoisessa Suomessa yhdistämisen valmistelu on kesken. Tavoitteena on, että siellä uudet yksiköt aloittavat toimintansa 1.1.2023. Vuoden 2020 alussa paikallisyksiköitä oli 40 kappaletta, mikä oli yksi vähemmän kuin edellisvuonna.

Maatalouslomituksen käyttökustannukset laskivat 117,7 miljoonaan euroon (2019: 124,3). Vuosilomaan oikeutettuja kotieläinyrittäjiä oli yhteensä 14 517. Vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien määrä väheni rakennemuutoksen johdosta 5,5 %. Sijaisavun käyttäjiä oli vuoden aikana 4 344. Sijaisavun käyttäjien määrä väheni 11,9 % edellisestä vuodesta. Maatalousyrittäjillä oli vuonna 2020 oikeus 26 vuosilomapäi-vään, joista käytettiin keskimäärin 25,3 päivää (2019: 25,3).

Turkistuottajien lomituspalvelulain mukaista vuosilomamahdollisuutta käytti 469 turkistuottajaa. Turkistuottajilla oli oikeus pitää 18 vuosilomapäivää ja saada lisäksi 120 tuntia maksullista lisävapaata.

Poronhoitajien sijaisapujärjestelmän mukaista mahdollisuutta saada tapaturman tai sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalle sijaisapua käytti vuoden aikana 155 poronhoitajaa. Sijaisavun käytön lisääntymisen takia sijaisapuun varattua määrärahaa nostettiin valtion lisätalousarviossa 250 000 eurosta 350 000 euroon. Lisäksi vuonna 2019 määrärahan loppumisen vuoksi korvaamatta jääneisiin sijaisa-puihin myönnettiin 60 000 euron lisärahoitus vuoden 2020 viimeisessä lisäbudjetissa.

Kuva 3.

Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lukumäärän kehitys. Vuonna 2020 vuosilomaoikeus oli 14 517 maatalousyrittäjällä.

Kuvassa vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien määrä 2016-2020. Lukumäärä vähenee vuosi vuodelta. Vuonna 2016 määrä on yli 18 000 ja vuonna 2020 yli 14 000.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Asiakkaillamme on mahdollisuus hoitaa vakuutus- ja etuusasioita Mela-asiamiesten, valtakunnallisen puhelinpalvelun ja sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisäksi tarjoamme palvelua Kuopion, Seinäjoen ja pääkonttorin asiakaspalvelupisteissä sekä 34 Mela-asiamiehen hoitamissa 150 vastaanottopisteessä ympäri Suomen.

Kehitämme aktiivisesti asiakaskokemusta ja palveluitamme. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana säilyi ennallaan hyvällä tasolla (7,9). Hakemuskäsittelyn ja asioinnin sujuvoittamiseksi kehitimme sähköisiä palveluitamme ja otimme uuden asiointipalvelun käyttöön vuoden 2021 alussa. Sähköisesti tehtyjen hakemusten määrä kasvoi edelleen. Sähköisten palveluiden käytön kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut myös poikkeuksellinen korona-aika.

Viestimme asiakkaillemme aktiivisesti Mela-turvan sisällöstä ja siihen liittyvistä muutoksista eri kanavissa. Lähestyimme kampanjoilla vakuuttamattomia maatalousyrittäjiä, poronhoitajia, metsänomistajia ja apurahansaajia. Kampanjoilla edistimme yrittäjien vakuutusturvan kattavuutta ja panostimme myös vakuutusvalvontaprosessien kehittämiseen.

Kuva 4.

Viimeisen viiden vuoden aikana Melan MYEL-vakuutettujen asiakkaiden määrä on vähentynyt keskimäärin 3,3 % vuodessa, MATA-vakuutettujen asiakkaiden 2,4 % vuodessa ja eläkkeensaajien 3,9 % vuodessa.

Kuvassa on asiakasmäärän kehitys vuosina 2016-2020. Asiakkaat on eroteltu kolmeen ryhmään: MYEL-vakuutettuihin, MATA-vakuutettuihin ja eläkkeensaajiin. Kuva osoittaa etenkin eläkkeensaajien määrän vähenemisen.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö