Hoppa över navigering

LPA 2020: Genomslagskraft

Vi stärker genomslagskraften av vår verksamhet genom att utveckla LPA-tryggheten.

Vi stödde våra kunders arbetsförmåga och möjligheter att orka i exceptionella förhållanden. Vi fortsatte att driva projektet Ta hand om bonden och förstärkte dess nätverk. Vi främjade tillgängligheten till lantbruksföretagarnas företagshälsovård genom konkurrensutsättningar och ett nytt program. Vi inledde en strukturreform av de lokala enheterna för att trygga avbytartjänsterna.

Det deltog i utvecklingen av OFLA-lagstiftningen och ändringen av tidtabellerna för försäkringspremiernas förfallodagar.

Främjande av arbetshälsan bland LPA:s kunder

Vi stöder våra kunders arbetsförmåga och förebygger risken för arbetsoförmåga med hjälp av tjänster som upprätthåller arbetsförmågan, åtgärder för arbetssäkerheten som baserar sig på olycksfallsförsäkringen och projektet Ta hand om bonden. Avbytarservicen och företagshälsovården är viktiga verktyg för främjande av lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och vi strävar efter att genom olika åt-gärder påverka funktionsdugligheten hos dessa verktyg.

Må bra-tjänsterna på distans

Verksamheten under 2020 påverkades i väsentlig utsträckning av koronaepidemin. Vi ordnade nya webbaserade utbildningar och webbseminarier för lantbruksföretagare och stipendiater i syfte att stöda den egna arbetsförmågan och vi tog fram videofilmer och podcast-sändningar med tips för välmående. När coronasituationen tillät det ordnade vi 17 regionala Må Bra-dagar och ABC-kurser i välbefinnande för våra kundgrupper. På grund av coronaepidemin erbjöd vi våra kunder, både lantbruksföretagare och stipendiater, intensifierad telefon- och e-postservice hos samordnarna för arbetsförmågan.

Projektet Ta hand om bonden och Nätverket Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden, som inleddes 2017, fortgick med stöd av statens särskilda anslag. Un-der 2020 användes 1,44 miljoner inom projektet Ta hand om bonden. Kostnader uppkom mindre än budgeterat eftersom evenemang inställdes. Till följd av coronarestriktionerna var resekostnaderna betydligt lägre.

Projektets viktigaste åtgärder har omfattat avgiftsfritt samtalsstöd för lantbruksföretagarna med en projektarbetare och hänvisning av lantbruksföretagarna till den hjälp som de behöver. Betalningsförbindelser som tilläggsåtgärd har gjort det möjligt att få rätt hjälp. Betalningsförbindelser har använts som stöd för att orka psykiskt och för annan sakkunnighjälp som hjälper lantbruksföretagarna att orka. Under året genomförde vi regionalt pilotprojekt över verksamheten med samordnare för arbetsförmåga. Deras arbetsbeskrivning har utvidgats ytterligare i syfte att stöda våra kunders arbetsförmåga. Responsen för verksamheten har varit positiv.

Under året genomförde vi sammanlagt 794 gårdsbesök inom ramen för projektet. Av dem genomfördes 270 på nya gårdar och de övriga var uppföljningsbesök hos nya kunder (2019: sammanlagt 771, på nya gårdar 318). Dessutom genomfördes sammanlagt 293 distansmöten som kan jämföras med gårdsbesök. Vi beviljade 684 betalningsförbindelser (2019: 911). Projektet utvidgades till att omfatta två nya landskap efter att de landskapliga välbefinnandeprojekten avslutats.

Vi utreder projektåtgärdernas genomslagskraft genom årliga enkäter. Enligt resultaten upplevdes projektåtgärderna som tämligen ändamålsenliga. Enligt resultaten hade respondenternas arbetsförmåga tydligt förbättrats och de psykiska symtomen hade avtagit. Av dem som besvarade enkäten var 88 procent nöjda med sakkunnighjälpen som de fått tillgång till med hjälp av betalningsförbindelsen och 92 procent var nöjda med den hjälp som de hade fått av projektarbetarna.

För att trygga den fortsatta modellen med tidigt ingripande och modellens genomslagskraft ingår vi Ta hand om bonden-nätverksavtal med intressentgrupperna. I slutet av 2020 hade det ingåtts sammanlagt 104 avtal. Vi ordnade i huvudsak webbaserade regionala nätverksevenemang för intressentgrup-perna. Det ordnades sammanlagt 19 evenemang.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare

I slutet av året hörde 31,0 procent av de LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagarna till företagshälsovården för lantbruksföretagare. (2019: 32,7 procent). Vi införde en ny applikation för företagshälsovård för att nå en högre anslutningsgrad. Dessutom fortsatte vi att bedriva konkurrenspilotprojekten om företagshälsovård i samarbete med regionens producentförbund. I konkurrensutsättningen ingicks ramavtal med tjänsteproducenter som förband sig till kvalitet i enlighet med god företagshälsopraxis, rimliga priser och samarbete som utvecklar verksamheten. Enligt bedömningar är de kvalitativa effekterna av de genomförda pilotprojekten (närmare samarbete och ökad förståelse för lantbruksföretagarnas behov inom företagshälsovården) av större betydelse än de kvantitativa.

Säkerhet i arbetet och Noll olycksfall i lantbruket

Vi tryggar även våra kunders arbetsförmåga genom att arbeta för arbetssäkerheten som baserar sig på lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. I praktiken betyder det här bekämpning av olycksfall genom rådgivning, information och utbildning. För arbetet för arbetssäkerheten använde vi 0,5 miljoner euro. År 2019 betalade vi 75 572 euro i arbetarskyddsstipendier och vi beviljade 26 327 euro i nya stipendier. Vi har också 9 ombudsmän specialiserade på att främja arbetssäkerhetsfrågor.

Vi startade kampanjen Noll olycksfall i lantbruket vars syfte var att minska antalet olycksfall i arbetet och främja en positiv arbetssäkerhetskultur. Året kulminerade i prisutdelningen för gårdarna i tävlingen En Säker Gård 2020. I tävlingen sökte vi gårdar som särskilt satsar på säkerheten i arbetet och på att införa handlingssätt som stöder den. Kampanjen vann omfattande synlighet.

LPA och samhällsansvar

Vi är med om att främja målet om förlängda karriärer i arbetet som berör hela samhället. Målet för vår verksamhet och särskilt för vår avbytarservice och tjänsterna för arbetsförmåga är att minska risken för arbetsoförmåga bland våra kunder och att höja antalet friska år i arbetet, arbetsförmågan och möjligheten att orka i arbetet.

Vi ansvarar för högklassigt verkställande av den lagstadgade sociala tryggheten och tjänsterna både för lantbruksföretagarna och för stipendiaterna. Vi utvecklar vår egen verksamhet och vi deltar aktivt i utvecklandet av våra kunders sociala trygghet genom att framhäva de särskilda drag och behov som kännetecknar deras arbete.

Vår placeringsverksamhet baserar sig på en placeringsplan som styrelsen godkänner årligen. LPA ska i sin placeringsverksamhet se till tillräcklig spridning av placeringarna med beaktande av LPA:s riskhanteringsförmåga och tillgångarnas likviditetskrav för varje försäkringsrörelse. I placeringsverksamheten beaktar vi faktorer som gäller miljö (environment), samhälle (society) och god förvaltning (governance). För att nå dessa ansvarsmål har vi av våra samarbetspartner förutsatt att de iakttar en synlig ansvarsfull placering i placeringsprocessen.

LPA är också en ansvarsfull arbetsgivare för sina anställda. Vi stöder vår anställdas arbetshälsa, hjälper dem att orka i arbetet och vi stöder också livslång inlärning och samordning av arbete och familjeliv på olika sätt. Vår personal deltar i beslutsfattandet och i utvecklingen av verksamheten inom olika samarbetsforum och arbetsgrupper. I enlighet med vår personalstrategi producerar en arbetstagare som mår bra i sitt arbete den bästa kundupplevelsen för våra kunder.

På grund av coronapandemin grundade LPA i början av våren 2020 en särskild beredskapsgrupp för att behandla risker i anslutning till personalen och för att bereda nödvändiga åtgärder. Under coronaepidemin har vi följt myndigheternas anvisningar om hälsa och säkerhet, som till exempel anvisningarna om huvudsakligt distansarbete. Även i samband med olika kundevenemang som LPA har ordnat har vi följt myndigheternas anvisningar om hälsa och säkerhet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig