Ohita valikko

Melan vuosi 2020: Vaikuttavuus

Vahvistamme toimintamme vaikuttavuutta Mela-turvaa kehittämällä.

Tuimme asiakkaidemme työkykyä ja jaksamista poikkeuksellisessa koronatilanteessa. Jatkoimme Välitä viljelijästä -projektia ja vahvistimme sen verkostoa. Edistimme maatalousyrittäjien työterveyshuollon saavutettavuutta kilpailutuksilla ja uudella sovelluksella. Käynnistimme paikallisyksikkörakenteen uudistamisen lomituspalveluiden turvaamiseksi.

Osallistuimme MATA-lainsäädännön kehittämiseen ja vakuutusmaksujen erääntymisaikataulun muuttamiseen maksurasituksen tasaamiseksi.

Melan asiakkaiden työkyvyn edistäminen

Tuemme asiakkaidemme työkykyä ja ehkäisemme työkyvyttömyysriskiä työkykypalveluiden, tapaturma-vakuutukseen perustuvan työturvallisuustyön ja Välitä viljelijästä -projektin avulla. Maatalousyrittäjien työkyvyn edistämisessä keskeisiä työkaluja ovat myös lomituspalvelut ja työterveyshuolto, joiden toimivuuteen pyrimme vaikuttamaan erilaisin toimenpitein.

Työhyvinvointipalvelut etänä

Vuoden 2020 toimintaan vaikutti olennaisesti koronapandemia. Järjestimme sekä maatalousyrittäjille että apurahansaajille uudenlaisia verkkovälitteisiä koulutuksia ja webinaareja oman työkyvyn tukemiseksi sekä tuotimme hyvinvointivinkkivideoita ja podcasteja. Koronatilanteen salliessa järjestimme alueellisia työhyvinvointipäiviä ja hyvinvoinnin ABC-kursseja eri asiakasryhmille yhteensä 17. Tar-josimme sekä maatalousyrittäjä- että apurahansaaja-asiakkaillemme työhyvinvointineuvojan puhelin- ja sähköpostipalvelua tehostetusti koronan takia.

Välitä viljelijästä -projekti ja Välitä viljelijästä -verkosto

Vuonna 2017 käynnistynyt Välitä viljelijästä -projekti jatkui valtion erillismäärärahan turvin. Vuonna 2020 projektirahaa käytettiin 1,44 miljoonaa euroa. Kustannuksia syntyi budjetoitua vähemmän, koska tapahtumia peruuntui ja matkakustannuksia tuli koronarajoitusten myötä selvästi vähemmän.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet projektityöntekijöiden tarjoama maksuton keskusteluapu maatalousyrittäjille sekä maatalousyrittäjien ohjaus tarpeellisen avun piiriin. Lisätoimenpiteenä ostopalvelusitoumukset ovat mahdollistaneet oikeanlaisen avun saamisen. Ostopalvelusitoumuksia on käytetty psyykkisen jaksamisen tukemiseen ja muuhun maatalousyrittäjien jaksamista tukevaan asiantuntija-apuun. Pilotoimme vuoden aikana alueellisesti työkykykoordinaattoritoimintaa, jossa projektityöntekijän työnkuvaa on laajennettu edelleen asiakkaidemme työkyvyn tukemisen suuntaan. Palaute toiminnasta on ollut myönteistä.

Projektin tilakäyntejä teimme vuoden aikana yhteensä 794, joista 270 tehtiin uusille tiloille ja loput olivat seurantakäyntejä nykyisille asiakkaille (2019: yht. 771, uusille tiloille 318). Lisäksi tilakäynteihin verrattavia etätapaamisia toteutettiin yhteensä 293. Myönsimme ostopalvelusitoumuksia 684 kappaletta (2019: 911 kpl). Projektin toiminta-alue laajeni kahteen uuteen maakuntaan maakunnallisten hyvinvointihankkeiden päätyttyä.

Selvitämme projektin toimien vaikuttavuutta vuosittaisella kyselyllä. Tulosten mukaan projektin toimenpiteet koettiin edelleen varsin hyödyllisiksi. Tulosten mukaan vastaajien työkyky oli parantunut selvästi ja psyykkinen oireilu oli vähentynyt. Vastanneista 88 % oli tyytyväisiä ostopalvelusitoumuksella hankittuun asiantuntija-apuun ja 92 % tyytyväisiä projekti- ja hanketyöntekijöiden apuun.
Turvataksemme varhaisen välittämisen mallin jatkuvuuden ja vaikuttavuuden teemme sidosryhmien kanssa Välitä viljelijästä -verkostosopimuksia, joita oli vuoden 2020 lopussa solmittu yhteensä 104 kappaletta. Järjestimme sidosryhmille alueellisia verkostotilaisuuksia pääosin verkon kautta. Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 19.

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuului vuoden lopussa 31,0 % MYEL-vakuutetuista maatalousyrittäjistä (2019: 32,7 %). Pyrimme vaikuttamaan työterveyshuollon liittymisasteen nousuun ottamalla käyttöön uuden työterveyshuoltosovelluksen. Lisäksi jatkoimme työterveyshuollon kilpailutuspilotteja yhteistyössä alueen tuottajaliitojen kanssa. Kilpailutuksessa solmitaan puitesopimukset niiden palveluntuottajien kanssa, jotka sitoutuvat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseen laatuun, kohtuulliseen hintaan ja toimintaa kehittävään yhteistyöhön. Arvioinnin mukaan toteutettujen pilottien laadulliset vaikutukset (yhteistyön tiivistyminen ja maatalousyrittäjien tarpeiden ymmärryksen lisääntyminen työterveyshuolloissa) ovat toistaiseksi määrällisiä merkittävämpiä.

Työturvallisuustyö ja Nolla tapaturmaa maataloudessa

Turvaamme asiakkaidemme työkykyä myös maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvalla työturvallisuustyöllä. Käytännössä tämä tarkoittaa tapaturmien ja ammattitautien torjuntaa neuvonnan, tiedottamisen ja koulutuksen avulla. Työturvallisuustyöhön käytimme 0,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 maksoimme työturvallisuusapurahoja 75 572 euroa ja myönsimme uusia apurahoja 26 327 euroa. Meillä on myös 9 työturvallisuusasioihin erikoistunutta asiamiestä edistämässä työturvallisuustyötämme.

Käynnistimme Nolla tapaturmaa maataloudessa -kampanjan, jonka tavoitteena oli vähentää työtapaturmia ja edistää myönteistä työturvallisuuskulttuuria. Vuosi huipentui Turvallinen maatila 2020 -kilpailun tilojen palkitsemiseen. Kilpailussa etsimme maatiloja, jotka panostavat erityisesti työturvallisuuteen ja sitä tukevien toimintatapojen käyttöönottoon. Kampanja sai paljon myönteistä näkyvyyttä.

Mela ja yhteiskuntavastuu

Olemme mukana edistämässä koko yhteiskuntaa koskevaa työurien pidentämistavoitetta. Toimintamme ja erityisesti lomitus- ja työkykypalveluidemme tavoitteena on asiakaskuntamme työkyvyttömyysriskin alentaminen sekä terveiden työvuosien, työkyvyn ja työssäjaksamisen lisääminen.

Vastaamme lakisääteisen sosiaaliturvan ja palvelun laadukkaasta toimeenpanosta sekä maatalousyrittäjien että apurahansaajien osalta. Kehitämme omaa toimintaamme ja osallistumme aktiivisesti asiakaskuntamme sosiaaliturvan kehittämiseen tuoden esiin heidän työnsä erityispiirteet ja -tarpeet.

Sijoitustoimintamme perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään sijoitussuunnitelmaan. Melan on sijoitustoiminnassaan huolehdittava sijoitusten riittävästä hajautuksesta huomioiden tuotto, riskikantokyky ja varojen vakuutusliikekohtaiset likvidisyysvaatimukset. Sijoitustoiminnassa otamme huomioon ympäristöön (environment), yhteiskuntaan (society) ja hyvään hallintotapaan (governance) liittyvät tekijät. Saavuttaaksemme vastuullisuustavoitteet olemme edellyttäneet yhteistyökumppaneiltamme näkyvää vastuullisen sijoittamisen näkökulmaa sijoitusprosessissa.

Mela on myös henkilöstölleen vastuullinen työnantaja. Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia, työssäjaksamista, elinikäistä oppimista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista eri tavoin. Henkilöstömme osallistuu päätöksentekoon ja toimintamme kehittämiseen yhteistyöfoorumien ja työryhmien kautta. Henkilöstöstrategiamme mukaisesti työssään hyvinvoiva työntekijä tuottaa parhaan asiakaskokemuksen asiakkaillemme.

Melaan perustettiin koronapandemian vuoksi alkukeväästä 2020 erityinen valmiusryhmä käsittelemään henkilöstöön liittyviä riskejä ja valmistelemaan tarvittavia toimenpiteitä. Koronapandemian aikana olemme noudattaneet viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita, kuten pääsääntöistä etätyöohjeistusta. Myös Melan järjestämissä erilaisissa asiakastilaisuuksissa on noudatettu viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö