Hoppa över navigering

LPA 2020: Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det kostnadseffektivaste sättet.

Driftskostnaderna ökade på grund av att pensions- och försäkringsprogrammet fullföljdes. Satsningarna stöder vår verksamhet under kommande år. Avkastningen av våra investeringar låg på en god nivå, 8,1 procent. Den reella avkastningen för 10 år uppgick till 4,6 procent. Kraven som myndighetsverksamhetens elektroniska tjänster ställer och tillgänglighetskraven sysselsatte oss betydligt och arbetet fortsätter 2021.

Ekonomi

Driftkostnader

Helhetsdriftkostnaderna var 38,2 miljoner euro (2019: 35,8). Av dessa utgjorde personalkostnaderna 10,5 miljoner euro (2019: 10,5) och ICT-kostnaderna 25,1 miljoner euro (2019: 21,6). Helhetsdriftkostnaderna steg från året innan med 2,4 miljoner euro vilket berodde på att ICT-kostnaderna jämfört med 2019 var högre till följd av att de viktigaste produktionstillämpningarna förnyades.

Placeringsverksamhet

Vår placeringsverksamhet baserar sig på en placeringsplan som styrelsen godkänner årligen. Året inleddes uppåtgående på aktiemarknaden. Under våren överraskades marknaden av pandemin som ledde till att aktiekursen inom alla marknadsområden sjönk. Spridningen på olika branscher gav inte heller skydd. Till följd av återhämtningsåtgärderna som centralbankerna vidtog var det möjligt att överraskande snabbt klara av kurssänkningen. Mot slutet av året slog aktiekurserna särskilt på den nordamerikanska marknaden nya rekord. Räntenivån förblev låg under hela året.

Vid årets slut var marknadsvärdet av LPA:s placeringar 295,6 miljoner euro (2019: 303,7) frånräknat placeringskonton. Av placeringskapitalet till marknadsvärde utgjorde i slutet av året ränte- och räntefondsplaceringarna 36,4 procent samt placeringarna i aktier och aktiefonder 44,3 procent. Placeringarna i fastigheter och fastighetsfonder utgjorde 18,1 procent och de alternativa placeringarna 1,2 procent. I siffrorna ingår inte de aktier i fastighetsaktiebolaget KOy Metsätapiola som berättigar till innehav av de egna lokalerna.

Den bokföringsmässiga nettointäkten av placeringsverksamheten var 14,3 miljoner euro (2019: 11,8). Beräknat till verkligt värde var resultatet 8,1 procent på det sysselsatta kapitalet. Året innan var motsvarande avkastning 10,8 procent. Den reella femårsavkastningen på placeringarna var 3,7 procent och den reelle tioårsavkastningen 4,6 procent. Avkastnings-, risk- och övriga nyckeltal för placeringsverksamheten och deras beräkningsprinciper framgår närmare av noterna till bokslutet.

I början av 2021 sålde LPA tillsammans med Metsäliitto sin egendom av Kiinteistö Oy Metsätapiola till den nordiska fastighetsinvesteringsbolaget NREP. Säljarna blev kvar i sina lokaler i fastigheten som huvudhyresgäster med långa hyresavtal.

Statens och Folkpensionsanstaltens betalningsandelar

Frånräknat avbytarverksamheten var statens betalningsandel 766,2 miljoner euro (2019: 762,2). Sta-tens andel täckte 81,0 procent av våra ersättningsutgifter.

För kostnaderna för avbytarverksamheten betalade staten 135,0 miljoner euro (2019: 141,2).

Folkpensionsanstaltens betalningsandel var 7,5 miljoner euro. Folkpensionsanstaltens lagstadgade betalningsandel sjönk från 27,6 procent till 24,8 procent av totalkostnaderna för OFLA för arbetstiden.

Kundernas betalningsandel

De försäkringspremier som kunderna betalade till LPA uppgick till 187,3 miljoner euro, varav lantbruksföretagarnas andel var 174,1 miljoner euro och stipendiaternas 13,2 miljoner euro. Antalet ansökningar om förlängd betalningstid för försäkringspremier sjönk med 12 procent jämfört med fjolåret. Det minskade antalet ansökningar om förlängd betalningstid förklaras av den ändring av förordningen som berodde på coronaepidemin vilket gjorde det möjligt att räntefritt flytta på för förfallodagar med högst tre månader. Allt som allt behövde 3,5 procent av de försäkrade förlängd betalningstid. Betalningssvårigheterna kunde också ses som ökade kreditförluster med 1,2 miljoner euro (2019:0,6).

Ansvarsskuld

LFÖPL-premieansvaret för stipendiater ökade under 2020 med över 16 miljoner euro till nuvarande 119,5 miljoner euro. Den är sålunda för första gången den största av LPAS:s ansvarsskulder. Beloppet som reserverats för ersättningsutgiften för inträffade skador var i slutet av 2020 i fråga om ersättningsansvar för OFLA-arbetsskade- och fritidsförsäkringarna totalt 133 miljoner euro. De ekonomiska nyckeltalen presenteras närmare i noterna till bokslutet.

Utveckling av processerna och verksamheten

LPA:s mest betydelsefulla projekt i fråga om systemutveckling har utgjorts av projektet för genomförande av försäkrings- och pensionsapplikationen. Programmet infördes i början av 2021.

Förutom vad som anges ovan har det inom systemutvecklingen närmast genomförts de förnyelser som verkställandet av lagändringar har förutsatt och kundtjänstprocesserna har utvecklats.

Vi införde ett system för registrering av gårdsbesök som lantbruksföretagarnas företagshälsovård ge-nomför mot slutet av 2020.

Riskhantering

Under året fastställde LPA:s styrelse de förnyade principerna för intern kontroll som styr riskhanteringen och efterlevnadskontrollfunktionen som nära anknyter till den. Vår verksamhet styrs dessutom av en riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och en efterlevnadskontrollplan som LPS:s styrelse årligen godkänner. Styrelsen övervakar att planerna fullföljs bland annat med hjälp av årliga rapporter från riskhanteringen, efterlevnadsansvarigs och dataansvarigs årsrapporter, den interna granskningen och revisorernas årsrapporter.

Av central betydelse för vår verksamhet är de risker som anknyter till ICT-funktionerna, dataskyddet och datasäkerheten samt finansieringen och placeringsverksamheten. I enlighet med vår riskhanteringspolicy hanteras riskerna i verksamheten med hjälp av de planer som ledningen och enheterna gör upp varje år samt genom en separat placeringsplan som styrelsen godkänner. En närmare beskrivning av riskhanteringsverksamheten i LPA finns i noterna till bokslutet.

LPA:s intäkter och kostnader enligt huvudgrupp 2020

 

Intäkter 1 224 milj. euro

* inkl. projektet Ta hand om bonden, 1,4 mn euro

 

Utgifter 1 224 milj. euro.

** inkl. projektet Ta hand om bonden, 1,4 mn euro

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig