Ohita valikko

Melan vuosi 2020: Talous ja tehokkuus

Tuotamme palvelukokonaisuuden kustannustehokkaimmalla tavalla.

Eläke- ja vakuutussovelluksen loppuunsaattaminen kasvatti liikekuluja. Tehdyt panostukset tukevat toimintaamme tulevina vuosina. Sijoitustemme tuotto 8,1 % oli hyvä. 10 vuoden reaalituotoksi muodostui 4,6 %. Viranomaistoiminnan sähköisten palveluiden ja saavutettavuuden vaatimukset työllistivät merkittävästi ja työ jatkuu vuonna 2021.

Talous

Liikekulut

Kokonaisliikekulut olivat 38,2 miljoonaa euroa (2019: 35,8). Tästä määrästä henkilöstökulut olivat 10,2 miljoonaa euroa (2019: 10,5) ja ICT-kulut 25,1 miljoonaa euroa (2019: 21,6). Kokonaisliikekulut nousivat edellisestä vuodesta 2,4 miljoonaa euroa, mikä johtui vertailuvuoteen 2019 nähden keskeisten tuotantosovellusten uudistamisesta johtuvista korkeammista ICT-kuluista.

Sijoitustoiminta

Sijoitustoimintamme perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan sijoitussuunnitelmaan. Vuosi alkoi osakemarkkinoilla nousujohteisesti. Keväällä pandemia yllätti markkinat ja sai aikaan kaikille markkina-alueille ulottuneen osakekurssien laskun. Hajautus eri toimialoille ei sekään tuonut turvaa. Keskuspankkien aloittamien elvytystoimien seurauksena kurssilaskusta selvittiin yllättävän nopeasti. Vuoden loppua kohden osakekurssit saavuttivat varsinkin USA:n markkinoilla uusia ennätyksiä. Korkotaso pysyi koko vuoden matalana.

Melan sijoitukset olivat vuoden lopussa markkina-arvoltaan 295,6 miljoonaa euroa (2019: 303,7) ilman sijoitustilejä. Vuoden lopussa markkina-arvoisesta sijoituspääomasta oli korko- ja korkorahastosijoituksia 36,4 % ja osake- ja osakerahastosijoituksia 44,3 %. Kiinteistö- ja kiinteistörahastosijoituksia oli 18,1 % ja vaihtoehtoisia sijoituksia 1,2 %. Luvuissa eivät ole mukana omien toimitilojen hallintaan oikeuttavat Kiinteistö Oy Metsätapiolan osakkeet.

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli 14,3 miljoonaa euroa (2019: 11,8). Käyvin arvoin laskettu tulos oli 8,1 % sitoutuneelle pääomalle. Vastaava tuotto oli edellisenä vuonna 10,8 %. Sijoitusten viiden vuoden reaalituotto oli 3,7 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 4,6 %. Sijoitustoiminnan tuotto-, riski- ja muita tunnuslukuja sekä niiden laskentaperiaatteita on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuoden 2021 alussa Mela yhdessä Metsäliitto osuuskunnan kanssa myi omistuksensa Kiinteistö Oy Metsätapiolasta Pohjoismaiselle kiinteistösijoitusyhtiö NREP:lle. Myyjät jäivät kiinteistön päävuokralaisina entisiin tiloihinsa pitkillä vuokrasopimuksilla.

Valtion ja Kansaneläkelaitoksen maksuosuudet

Valtion maksuosuus ilman lomitusta oli 766,2 miljoonaa euroa (2019: 762,2). Valtion osuus kattoi 81,0 % korvausmenoistamme.

Lomitustoiminnan kuluina valtio maksoi 135,0 miljoonaa euroa (2019: 141,2).

Kansaneläkelaitoksen maksuosuus oli 7,5 miljoonaa euroa. Lakiin perustuva Kansaneläkelaitoksen maksuosuus laski 27,6 %:sta 24,8 %:iin työajan MATA:n kokonaiskustannuksista vuoden 2020 alusta.

Asiakkaiden maksuosuus

Asiakkaat maksoivat Melan vakuutusmaksuja 187,3 miljoonaa euroa, josta maatalousyrittäjien osuus oli 174,1 miljoonaa ja apurahansaajien 13,2 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksujen lisämaksuaikaa koskevia pyyntöjä tuli 12 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Maksuaikapyyntöjen vähenemää selittää korona-aikaan liittyvä asetuksen muutos, mikä mahdollisti eräpäivien korottoman siirron enintään kolmella kuukaudella. Kaikkiaan lisämaksuaikaa tarvitsi 3,5 % vakuutetuista. Maksuvaikeudet näkyivät lisäksi lisääntyneinä luottotappioina ollen 1,2 miljoonaa euroa (2019: 0,6).

Vastuuvelka

Apurahansaajien MYEL-vakuutusmaksuvastuu kasvoi vuoden 2020 aikana yli 16 miljoonalla eurolla ja on nyt 119,5 miljoonaa euroa. Se on siten ensimmäistä kertaa suurin Melan eri liikkeiden vastuuveloista. Työ- ja vapaa-ajan MATA-vakuutusten korvausvastuissa oli vuoden 2020 lopussa jo sattuneiden vahinkojen korvausmenoon varattua rahaa yhteensä 133,0 miljoonaa euroa. Taloutta kuvaavat tunnusluvut esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa tarkemmin.

Prosessien ja toiminnan kehittäminen

Melan järjestelmäkehityksen merkittävin hanke on ollut vakuutus- ja eläkesovelluksen toteutusprojekti. Sovellus otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa.

Järjestelmäkehityksessä on edellä kerrotun hankkeen lisäksi tehty lähinnä vain lainmuutosten toimeenpanon edellyttämiä uudistuksia ja asiakaspalveluprosessien kehittämistä.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntien rekisteröintiin liittyvä järjestelmä otettiin käyttöön loppuvuodesta 2020.

Riskienhallinta

Vuoden aikana Melan hallitus vahvisti uusitut sisäisen valvonnan periaatteet, jotka ohjaavat riskienhallintaa ja siihen kiinteästi liittyvää compliance-toimintoa. Toimintaamme ohjaa lisäksi koko toiminnan kattava riskienhallintasuunnitelma ja compliance officerin suunnitelma, jotka hallitus hyväksyy vuosittain. Hallitus valvoo suunnitelmien toteutumista riskienhallinnan, compliance officerin, tietosuojavastaavan, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien vuosittaisten raporttien pohjalta.

Toimintaympäristössämme keskeisiä ovat ICT-toimintoihin, tietoturvaan ja -suojaan sekä rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyvät riskit. Riskienhallintapolitiikkamme mukaisesti näitä riskejä hallitaan vuosittain laadittavilla johdon ja yksiköiden suunnitelmilla sekä erillisellä hallituksen hyväksymällä sijoitus-suunnitelmalla. Tarkempi kuvaus Melan riskienhallintatoiminnoista on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Melan tuotot ja kulut pääryhmittäin vuonna 2020

 

Melan tuotot 1 224 milj. euroa. Valtiolta etuksien hoitoon 766 milj. e, 63 %. Valtiolta lomitukseen 136 milj. e, 11 % Huom. sisältäen Välitä viljelijästä -projektin 1,4 milj. e. Asiakkailta 187 milj. e, 15 %. Muilta eläkelaitoksilta 94 milj. e, 8 %. Kelalta 8 milj. e, 1 %. Sijoituksista 33 milj. e, 2 %.

* sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,4 milj. e

Melan kulut yhteensä 1 224 miljoonaa euroa vuonna 2020. Työeläkkeet 944 milj. e, 77 %. Lomitus 136 milj. e, 11 %. Huom. Sisältää Välitä viljelijästä -projektin 1,4 milj. e. Luopumisjärjestelmät 42 milj. e, 4 %. Tapaturmakorvaukset 36 milj. e, 3 %. Liikekulut 38 milj. e, 3 %. Muut kulut 28 milj. e, 2 %.

** sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,4 milj. e

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö