Hoppa över navigering

LPA 2019: Verkställande direktörens översikt

Under året som gick hade det förlöpt 50 år sedan lagen om lantbruksföretagarnas pension fastställdes och LPA grundades. Under ett halvt århundrande har lantbruksföretagarnas sociala trygghet utvecklats till en övergripande helhet som baserar sig på LFÖPL-försäkringen. På pensionsförsäkringen som sköts av LPA baserar sig idag förutom lantbruksföretagarnas ålders-, invalid- och familjepensionsskydd även försäkringsskyddet vid olycksfall och yrkessjukdom, sjukdagpenningen, grupplivförsäkringen, avbytarservicen och tjänster som främjar arbetsförmågan och säkerheten i arbetet. I internationell jämförelse kan vi vara stolta över omfattningen av den inkomstbaserade sociala trygghet som våra lantbruksföretagare åtnjuter.

Även tillsammans med stipendiaterna firade vi ett jubileum. LPA började försäkra vetenskaps- och konstutövarna som arbetar med stöd av stipendium för 10 år sedan. Vi ansvarar också för att deras inkomstbaserade sociala trygghet förverkligas.

Våra erfarenheter av att hantera helheten av den sociala trygghet som beskrivs tidigare skapar en stark grund förkundinriktad utveckling av tjänsterna. Vi på LPA känner våra kunders verksamhetsmiljöer vilket ökar vår förståelse för kundernas behov och vårt engagemang för vårt arbete. Det centrala budskapet under vårt jubileumsår var betydelsen av det arbete som vår kundkrets utför i det finländska samhället. Det är vi på LPA som har som uppgift att se till dem som utför detta värdefulla arbete och deras välmående.

Skötseln av försäkrings- och förmånsärenden under året kännetecknades av hög kvalitet och kundtillfredsställelsen förblev på god nivå. Vi förkortade handläggningstiderna ytterligare särskilt i pensionsärenden trots att den pågående omfattande reformen av försäkrings- och pensionsprogrammet lade anspråk på en avsevärd del av våra resurser. Våra satsningar på de datatekniska systemen är emellertid oundvikliga för att vi ska kunna trygga de fortsatta verksamheterna och samtidigt utveckla de digitala tjänster som är viktiga för våra kunder.

Under året hjälpte våra projektarbetare i samband med evenemang inom ramen för projektet Ta hand om bonden mer än 1 500 odlare vidare. Licentiatforskningen i vilken projektets genomslagskraft utreddes visar att projektåtgärderna tydligt har stött den arbetsförmåga som företagarna upplever sig ha. I syfte att etablera verksamheten kring tidigt ingripande fortsatte vi att bygga ut stödnätverket för odlarna. För tillfället ingår redan över 90 samarbetspartner i nätverket.

När landskapsreformen i den föreslagna formen gick om intet sköts utvecklingen av avbytarservicen upp. Trots att långsiktiga lösningar saknas i avbytarsystemet har vi börjat stärka vår verksamhet i syfte att förbättra tjänsterna.

Vi inledde det förberedande arbetet inriktat på att utvidga våra lokala enheter i samarbete med kommunerna och företrädare för dem som anlitar tjänsterna. Vi kommer att satsa på att utveckla avbytarservicen och på frågor som berör arbetsförmågan. För att trygga en utveckling i önskad riktning lyfte vi i början av året fram dessa till ett särskilt insatsområde i vår ledningen.

I vår arbetsgemenskap framhäver vi kraften av sammanhållning. Nu behöver vi den här lagandan mer än någonsin.

Under början av 2020 har hela vårt samhälle ställts inför exceptionella utmaningar. Coronavirusets spridning ledde i Finland till att beredskapslagen togs i bruk. Våra kunder kämpar med väldiga problem både på landsbygden och inom vetenskapens och konstens område. Vi på LPA strävar efter att göra vårt yttersta för att skötseln av ärenden som gäller den sociala tryggheten ska löpa smidigt även i den här avvikande situationen. Det är matproducenternas arbetsförmåga och kraft som tryggar den finländska matförsörjningen, en väsentlig del av försörjningsberedskapen.

Jag vill tacka våra kunder, vår personal, våra förtroendevalda och våra intressentgrupper för ett utmärkt samarbete under året 2019 som nådde sitt slut. För det nya året önskar jag er kraft och hälsa!

Päivi Huotari

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig