Hoppa över navigering

LPA 2019: Sammandrag och framtidsutsikter

Sammandrag av verksamheten 2019

År 2019 hade det gått 50 år sedan lagen om lantbruksföretagarnas pension stadfästes och LPA grundades. Under ett halvt århundrande har lantbruksföretagarnas sociala trygghet stegvis byggts upp kring den pensionsförsäkring som LPA har hand om. Försäkringsskyddet för stipendiater inom vetenskap hos LPA fyllde 10 år. LPA:s jubileumsår firades tillsammans med kundgrupperna under temat välbefinnande. Det centrala budskapet under jubileumsåret var betydelsen av det arbete som vår kundkrets utför i det finländska samhället.

Inom projektet Ta hand om bonden genomförde vi nästan 800 gårdsbesök under året. I samband med evenemangen träffade vi över 1 500 lantbruksföretagare och deras familjemedlemmar. Med hjälp av undersökningen som genomfördes utifrån projektet kunde vi fastställa att åtgärderna har varit nödvändiga, effektfulla och tydligt stött den arbetsförmåga som företagarna upplever. Genom de nätverksavtal som vi ingick med våra samarbetspartner förstärkte vi odlarnas stödnätverk. Vi har redan slutit närmare 90 avtal.

Vi startade ett pilotprojekt i syfte att främja lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Vi konkurrensutsatte ramavtalen för företagshälsovårdstjänster i tre landskap. Vi fortsatte att producera tjänster som tryggar arbetsförmågan för alla våra kundgrupper.

Den fortsatta utvecklingen av avbytarservicen blev försenad på grund av att landskapsreformen inte genomfördes i den föreslagna utformningen. Eftersom det är LPA som ansvarar för att avbytarservicen genomförs har vi förstärkt arbetet för att trygga tillgången, kvaliteten och effektiviteten gäl-lande våra tjänster. Satsningen syns även i LPA:s organisation där frågorna kring avbytarservice och arbetsförmåga på ledningsnivå lyftes fram som ett särskilt insatsområde i början av 2020.

Kundtillfredsställelsen låg 2019 fortfarande på en bra nivå. För att förbättra kundupplevelsen lanserade vi en kundorienterad webbplats som bättre stöder informationssökningen. Trots att uppbyggnaden av pensions- och försäkringsapplikationen fortfarande lade anspråk på en betydande del av våra resurser lyckades vi nå de mål som vi ställt upp för handläggningstiderna för nästan alla förmåners del.

Det omfattande reformarbetet i samband med pensions- och försäkringsprogrammet som fortgick 2019 ökade driftskostnaderna. I övrigt förblev driftskostnaderna på fjolårsnivån.

I slutet av året hade LPA 58 452 LFÖPL-försäkrade kunder av vilka 3 225 var stipendiater och 80 052 OFLA-försäkrade kunder. Antalet pensionstagare uppgick vid utgången av året till 108 608 av vilka 228 var stipendiater. Jämfört med året innan minskade antalet LFÖPL-försäkrade kunder med 2,8 procent, antalet OFLA-försäkrade med 2,0 procent och antalet pensionstagare med 3,8 procent.

Under verksamhetsåret tog LPA emot 67 468 ansökningar (tabell 1). Det totala antalet ansökningar minskade med 3,4 procent.

Tabell 1

Alla ansökningar som inkom till LPA under två år och ändringen från året innan. Minskningen av antalet ansökningar i avträdelseärendena beror på att systemet med avträdelsestöd lades ner.

Inkomna ansökningar 2018 2019 Ändring från året innan
Försäkringsärenden 22 071 22 678 +2,8 %
Indrivningsärenden 526 517 –1,7 %
Avträdelseärenden 1 069 743 –30,5 %
Arbetspensionsärenden 10 720 10 383 –3,1 %
OFLA-ersättningsärenden 33 305 31 210 –6,3 %
LPA-sjukdagpenning 1 770 1 508 –14,8 %
Avbytarärenden 414 429 +3,6 %
Sammanlagt 69 875 67 468 –3,4 %

Framtidsutsikter

Det viktigaste projektet under 2020 är att förbereda och införa den nya pensions- och försäkringsapplikationen så att en smidig behandling av ansökningarna och kontinuiteten av tjänsterna tryggas. Programreformen möjliggör en utvidgning av de elektroniska tjänsterna för kunderna. Den första nya tjänsten som vi inför i början av 2021 är den förnyade ärendehanteringen på vår webbplats. I den nya ärendehanteringen kommer kunden bland annat att få insyn i beslut och ansökningar som gäller kunden själv. Vi förväntar oss att driftskostnaderna under de kommande åren ska börja minska tydligt när investeringskostnaderna för informationssystemen minskar.

Från och med 2020 kommer tryggandet av de försäkrades arbetsförmåga och förebyggande av risker för arbetsoförmåga att framhävas i LPA:s verksamhet. LPA:s möjligheter att agera effektivt för att trygga kundernas arbetsförmåga baserar sig på avbytarservicen, tjänsterna som gäller arbetsförmågan, arbetet för arbetssäkerheten i anslutning till olycksfallsförsäkringen och projektet Ta hand om bonden. Avsikten är att förutsättningarna för att etablera projektet i enlighet med regeringsprogrammet bedöms i slutet av regeringsperioden.

När det gäller avbytarservice är LPA skyldig att se till nätverket för de lokala enheterna och att de fungerar trots att långsiktiga lösningar i avbytarservicen fortfarande saknas. Det förberedande arbetet in-riktat på utvidgningen av de lokala enheternas verksamhetsområden fortsätter i samarbete med kommunerna och företrädare för dem som anlitar tjänsterna. Vi deltar också i det lagstiftande utvecklingsarbetet som förväntas börja under 2020.

Som en del av det förebyggande arbetet när det gäller risker för arbetsoförmåga inledde vi temaåret 2020 Noll olyckor i lantbruket. Kampanjen är en del av det internationella programmet Vision Zero. Syftet med kampanjen är att genom information, förankring av rätt inställning och delning av de bästa exemplen förebygga och minimera olycksfallen inom lantbruket.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig