Hoppa över navigering

LPA 2019: Personal

Vi ser till att personalresurserna möter behoven när verksamheten utvecklas.

Förutom att vi såg till vår grundläggande uppgift fokuserade vi våra personalresurser särskilt på projektet med pensions- och försäkringsapplikationen. I enlighet med vår strategi fortsatte vi att förankra sammanhållningskulturen i syfte att effektivera vår verksamhet och stöda vår personals trivsel i arbetet.

Vi stödde vår personals välbefinnande och kompetens på ett mångsidigt sätt.

Personalresurser

Enligt vår personalstrategi: En anställd som mår bra i sitt arbete producerar den bästa kundupplevelsen för våra försäkrade.

Genom gemensamma evenemang och kommunikation stödde vi förankringen av sammanhållningskulturen. När det gäller att trygga kompetensen uppmärksammade vi särskilt kraven som ställs i projektet med pensions- och försäkringsapplikationen och betydande belastning. Som överenskommet fokuserade vi på coachning av cheferna som vi fick positiv respons om.

Förutom att vi såg till vår grundläggande uppgift fokuserade vi våra personalresurser särskilt på projektet med pensions- och försäkringsapplikationen. Utvecklingen av nettopersonalmängden var på nedgång i enlighet med riktlinjerna i vår personalstrategi.

Vid utgången av 2019 sysselsatte LPA 192 personer inklusive ombudsmännen (31.12.2018: också 192). Den genomsnittliga nettopersonalmängden 2019, det vill säga den faktiska personalstyrkan var 169,4 (2018: 175,6). Dessutom sysselsatte projektet Ta hand om bonden tio visstidsanställda personer.

Av de anställda uppgick antalet ombudsmän till 37, av dem arbetade 26 i huvudsyssla. Nettopersonalmängden gällande ombudsmännen var vid utgången av året 32,0. Den relativa andelen ombudsmän i huvudsyssla har ökat under de senaste åren. När ombudsmännen arbetar i huvudsyssla innebär det bättre möjligheter för arbetsarrangemang även med beaktande av upprätthållande av yrkeskunskaperna.

Vid utgången av året var 71 procent av de anställda i anställningsförhållande kvinnor och 29 procent män. Personalens genomsnittsålder var 47,6 år (2018: 47,7).

Lönerna och arvodena som betalades personalen uppgick till 8,9 miljoner euro vilket var cirka 0,2 miljoner mer än 2018. Lönerna som betalades de anställda inom projektet Ta hand om bonden ingår inte i den ovan nämnda summan.

Vi anställde tio nya ordinarie medarbetare under året. Fem personer pensionerades under året. De anställda gick i pension vid en ålder på i genomsnitt 63,8 år (2018: 64,4).

Vår sjukfrånvaro steg en aning till 3,0 procent (2018: 2,7 procent). Sjukfrånvaron är fortfarande tämligen låg jämfört med genomsnittet bland arbetstagarna. Personalomsättningen var 5,5 procent (2018: 8,7 procent). Hälften av omsättningen berodde på pensionering. Omsättningen på huvudkontoret var 3,4 procent och bland ombudsmännen 13,9 procent. Den låga omsättningen beror bland annat på god trivsel i arbetet och gott chefsarbete, lyckad sammanjämkning av arbete och familjeliv och genomslagskraften hos åtgärder för tidigt ingripande.

Främjande av personalens välbefinnande

Det är många omständigheter som påverkar hur man upplever välbefinnandet i arbetet, till exempel organisationen, ledningen, arbetsgemenskapen, arbetets innehåll och personen själv samt hans eller hennes resurser. Vi har särskilt satsat på att stöda sammanjämkningen av arbete och familjeliv. Vi förnyade vår jämställdhets- och likabehandlingsplan för att bättre främja detta. Vi har aktivt informerat i frågan och kommit överens om de fortsatta åtgärder som behövs.

Vi gick också med i Befolkningsförbundets projekt om familjevänliga arbetsplatser. Vårt syfte är att stöda sammanjämkningen av arbetet och familjelivet i olika situationer och främja en familjevänlig inställning i arbetslivet. Vi har lovat att vår familjevänliga inställning ska synas och höras på vår arbetsplats.

För att utveckla arbetsgemenskapen har vi lyft fram sammanhållningskulturen i all vår verksamhet och även framhävt betydelsen av förtroende och uppskattning för arbete som andra utför. För att öka förtroendet och säkerställa en förändring har vi kommit överens om gemensamma utvecklingsåtgärder.

För att främja arbetshälsan har vi utbildat våra chefer i chefsarbete som stöder välbefinnandet i arbetet. I syfte att förstärka välbefinnandet i arbetet genomförde vi en enkät bland de anställda för att bättre kunna inrikta våra arbetshälsofrämjande åtgärder. Vi stödde medarbetarnas möjligheter att orka genom olika evenemang och åtgärder som främjar den fysiska arbetsförmågan.

En betydande faktor i anslutning till arbetshälsan är modellen för tidigt ingripande som stöder arbetstagarna att orka i arbetet och ett välfungerande samarbete med företagshälsovården. Dessa verksamheter utvecklade vi i gott samarbete under året som gick.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig