Hoppa över navigering

LPA 2019: Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det kostnadseffektivaste sättet.

Fördröjningen av pensions- och försäkringsapplikationen ökade driftskostnaderna betydligt. De oundvikliga ICT-satsningarna tryggar en fortsatt serviceproduktion och möjliggör en vidare utveckling av de digitala tjänsterna under de kommande åren.

Avkastningen av placeringar på 10,8 procent var god. LPA:s 10 års realavkastning var 4,6 procent.

Ekonomi

Driftskostnader

Helhetsdriftskostnaderna var 35,8 miljoner euro (2018: 27,4). Av dessa utgjorde personalkostnaderna 10,5 miljoner euro (2018: 10,5) och ICT-kostnaderna 21,6 miljoner euro (2018: 13,8). Helhetsdriftskostnaderna steg från året innan med 8,4 miljoner euro vilket berodde på att ICT-kostnaderna jämfört med 2018 var högre till följd av att de viktigaste produktionstillämpningarna förnyades.

Placeringsverksamhet

Vår placeringsverksamhet baserar sig på en placeringsplan som styrelsen godkänner årligen. Aktiekurserna steg på nästan alla marknader. Av den här anledningen utvecklades marknadsvärdet av LPA:s placeringar väl och aktieplaceringarnas andel av vårt placeringskapital steg.

Vid årets slut var marknadsvärdet av LPA:s placeringar 303,7 miljoner euro (2018: 274,7) frånräknat placeringskonton. Av placeringskapitalet till marknadsvärde utgjorde i slutet av året ränte- och räntefondsplaceringarna 42,0 procent samt placeringarna i aktier och aktiefonder 40,1 procent. Placeringarna i fastigheter och fastighetsfonder utgjorde 16,5 procent och de alternativa placeringarna 1,4 procent. I siffrorna ingår inte de aktier i fastighetsaktiebolaget KOy Metsätapiola som berättigar till innehav av de egna lokalerna.

Den bokföringsmässiga nettointäkten av placeringsverksamheten var 11,8 miljoner euro (2018: 4,7). Beräknat till verkligt värde var resultatet 10,8 procent på det sysselsatta kapitalet. Året innan var motsvarande avkastning –3,5 procent. Fem års realavkastningen på placeringarna var 3,2 procent och tio års realavkastningen 4,6 procent. Avkastnings-, risk- och övriga nyckeltal för placeringsverksamheten och deras beräkningsprinciper framgår närmare av noterna till bokslutet.

Statens och Folkpensionsanstaltens betalningsandelar

Frånräknat avbytarverksamheten var statens betalningsandel 762,2 miljoner euro (2018: 743,8). Statens andel täckte 80,8 procent av våra ersättningsutgifter.

För kostnaderna för avbytarverksamheten betalade staten 141,2 miljoner euro (2018: 150,1).

Folkpensionsanstaltens betalningsandel var 8,7 miljoner euro. Folkpensionsanstaltens lagstadgade betalningsandel är 27,6 procent av totalkostnaderna för OFLA för arbetstiden.

Kundernas betalningsandel

De försäkringspremier som kunderna betalade till LPA uppgick till 187,5 miljoner euro, varav lantbruks-företagarnas andel var 174,8 miljoner euro och stipendiaternas 12,7 miljoner euro. Det kom in nästan samma mängd begäran om förlängd betalningstid för försäkringspremier som under de senaste åren. Allt som allt behövde 3,9 procent av de försäkrade förlängd betalningstid. Betalningssvårigheterna kunde också ses som ökade kreditförluster med 0,5 miljoner euro (2018: 0,3).

Ansvarsskuld

Beloppet som reserverats för ersättningsutgiften för inträffade skador var i slutet av 2019 i fråga om ersättningsansvaret för OFLA-arbetsskade- och fritidsförsäkringar totalt 132 miljoner euro. LFÖPL-premieansvaret för stipendiater ökade under 2019 med över 14 miljoner euro till 103,0 miljoner euro.

De ekonomiska nyckeltalen presenteras närmare i noterna till bokslutet.

Utveckling av processerna och verksamheten

LPA:s mest betydelsefulla projekt i fråga om systemutveckling har utgjorts av projektet för genomförande av försäkrings- och pensionsapplikationen. Avsikten är att införa applikationen i början av 2021.

Förutom vad som anges ovan har det inom systemutvecklingen endast genomförts de förnyelser som lagändringarna har förutsatt och kundtjänstprocesserna har utvecklats. Den förnyade webbplatsen lanserades hösten 2019 med målet att utveckla kundupplevelsen och underlätta informationssökningen.

Vi förnyade också systemet för registrering av gårdsbesöken som lantbruksföretagarnas företagshälsovård genomför. Framöver kommer också lantbruksföretagarna själva att kunna använda systemet. Målet för omläggningen av systemet är att lantbruksföretagarna ska kunna känna att de drar nytta av att höra till företagshälsovården och se gårdsbesöken som en del av välbefinnandet i arbetet. Systemet har utarbetats i samarbete med företagshälsovårdare och lantbrukssakkunniga. Avsikten är att systemet införs våren 2020.

Riskhantering

Vår verksamhet styrs av en riskhanteringspolitik som godkänts av LPA:s styrelse och en övergripande riskhanteringsplan som LPA:s styrelse årligen godkänner. Styrelsen övervakar att planen fullföljs bland annat med hjälp av årliga rapporter från riskhanteringen, den interna granskningen och revisorerna.

Av central betydelse för vår verksamhet är riskerna i anknytning till ICT-funktionerna, dataskyddet och datasäkerheten samt finansieringen och placeringsverksamheten. Riskerna i verksamheten hanteras med hjälp av planerna som ledningen och enheterna gör upp varje år samt med stöd av en separat placeringsplan som styrelsen godkänner. En närmare beskrivning av riskhanteringsverksamheten i LPA ingår i noterna till bokslutet.

LPA:s intäkter och kostnader enligt huvudgrupp 2019

Intäkter 1216 mn euro. Av staten för förmånerna 762 mn euro, 63 %. Av staten för avbytarservice 143 mn euro, 12 % *. Av kunderna 187 mn euro, 15 %. Av andra pensionsanstalter 95 mn euro, 8 %. Av FPA 9 mn euro, 1 %. Av placeringar 20 mn euro, 1 %.

* inkl. projektet Ta hand om bonden, 1,6 mn euro

 

Kostnader 1216 mn euro. Arbetspensionerna 936 mn euro, 77 %. Avbytarservice 143 mn euro, 12 % **. Avträdelsesystemen 48 mn euro, 4 %. Olycksfallersättningar 37 mn euro, 3 %. Driftskostnader 36 mn euro, 3%. Övriga kostnader 16 mn euro, 1 %.

** inkl. projektet Ta hand om bonden, 1,6 mn euro

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig