Ohita valikko

Apurahansaajat toivovat apua stressin ja henkisen kuormituksen hallintaan

Mela toteutti keväällä kyselyn, jossa selvitettiin apurahansaajien näkemyksiä siitä, minkälaisilla työhyvinvointitoimilla heidän jaksamistaan voidaan parhaiten tukea. Selvisi, että apurahansaajat toivovat ennen kaikkea toimia, jotka tukevat psyykkistä työkykyä ja auttavat stressin hallinnassa. Esiin nousi myös vertaistuen merkitys sekä toive Hyvinvointipäivistä. Tieteen- ja taiteenalan apurahansaajien vastauksissa oli hieman painotuseroja. Siinä missä taiteenalan apurahansaajat toivoivat selkeästi enemmän tukitoimia fyysisen työkykynsä ylläpitämiseen, tieteen apurahansaajien vastauksissa korostui itsensä johtamiseen ja stressin hallintaan liittyvä koulutus.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 403 kappaletta. Vastaajista 69 % oli tieteen apurahansaajia ja 31 % taiteen apurahansaajia. Vastaajilta kysyttiin, millaiset asiat heidän mielestään tukevat parhaiten apurahansaajien työhyvinvointia sekä millaisia palveluita he jatkossa Melasta toivoisivat. Kyselyssä käytettiin monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä.

Motivaatio, ammatillinen osaaminen ja riittävän pitkä rahoitus tärkeimpiä työhyvinvoinnin kulmakiviä

Apurahansaajien vastauksissa tärkeimmiksi tekijöiksi oman työhyvinvoinnin suhteen nousivat oma motivaatio työhön, innostava työn sisältö sekä riittävän pitkä rahoitus. Lisäksi korostettiin itsensä johtamiseen liittyviä taitoja, kuten elämänhallintaa sekä omasta terveydestä huolehtimista.

”Olennaisimpia ovat oma motivaatio ja positiiviset tulevaisuuden näkymät. Apurahansaaja on kuitenkin yleensä hyvin yksin oman työnsä kanssa, ja jonkinlaista vertaistukea, kuntoutusta, koulutusta tms. olisi hyvä saada ilman, että sellaisen hankkiminen veisi kohtuuttomasti omia resursseja ja työaikaa.”

Monissa vastauksissa kävi ilmi, että apurahansaajat kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa suhteessa muihin. Oman työhuoneen ja henkilöstöetuuksien puuttuminen ja etenkin työterveyshuoltopalveluiden puute tuntuivat heikentävän monen työhyvinvointia. Toive työterveyspalveluiden järjestämisestä tuli esiin monessa vastauksessa.

”Raskasta apurahansaajana työskentelyssä on, jos kokee jäävänsä yliopiston työyhteisön ulkopuolelle ja olevansa työkavereita ”alemmassa” asemassa esim. työterveyshuoltopalvelujen, henkilöstöruokailun tai työtilojen saamisen näkökulmasta. Olisi hienoa, jos yliopistoilta löytyisi enemmän halua integroida apurahansaajat työyhteisöön konkreettisilla teoilla.”

Apurahansaajat toivovat sekä psyykkistä että fyysistä työkykyä tukevaa koulutusta

Tulosten mukaan apurahansaajat toivovat ennen kaikkea henkisen työkyvyn ylläpitämiseen tarkoitettua koulutusta. Tätä toivoi kaksi kolmesta taiteen apurahansaajasta ja noin kolme viidestä tieteen apurahansaajasta. Erityisesti toivotaan tukea stressin hallintaan ja itsensä johtamiseen. Taiteenalan apurahansaajilla korostuu myös toive fyysisen työkyvyn tukitoimista, sillä 60 % vastaajista toivoo koulutusta fyysisen työkyvyn ylläpitämiseen.

Lisäksi apurahansaajat toivovat Hyvinvointipäiviä, jotka tarjoavat monipuolisia luentoja ja virkistystä sekä vertaisryhmätoimintaa. Vertaisryhmätoiminta koetaan tärkeäksi, koska työ on itsenäistä ja usein perinteisen työyhteisön tuki puuttuu.

”Seminaarit/hyvinvointipäivät olisivat kiinnostavia ja varmasti huojentaviakin. Apurahatutkijan työ on äärimmäisen yksinäistä ja henkisesti todella vaativaa, joten olisi hienoa päästä tapaamaan vertaisryhmiä ja jakamaan osaamista ja ehdotuksia tutkijuuteen liittyen. Tämä toimisi eräänlaisena pistäytymisenä työyhteisössä (jota arjessa ei ole), minkä lisäksi kuulisin mieluusti asiantuntijoiden esitelmiä ja kommentteja stressinhallinnasta ja työhyvinvoinnista.”

Asiakkaiden toiveet ohjaavat Melan työhyvinvointitoiminnan kehittämistä

Mela on lähiaikoina käynnistämässä työhyvinvointitoimintaa myös apurahansaajille. Tulevia työhyvinvointitoimenpiteitä suunnitellaan nyt tehdyn kyselyn pohjalta vielä tämän vuoden aikana. Osaan toiveista tullaan reagoimaan kuitenkin heti.

– Kyselyssä selkeimmin nousi toive koulutuksesta stressin hallintaan ja itsensä johtamiseen. Tulemme järjestämään heti syksyllä tämän toiveen mukaisen päivän apurahatutkijoille. Ajankohdaksi on sovittu 4.10 ja paikaksi Tieteiden talo Helsingissä. Ensi vuoden puolella, järjestämme vastaavanlaisen päivän myös taiteen apurahansaajille, Melan työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari kertoo.

Saari toteaa, että toiveeseen vertaisryhmätoiminnasta Mela on pystynyt jo osittain vastaamaan.

– Mela lähti rahoittamaan TJS-Opintokeskuksen fasilitoimaa työhyvinvointihanketta. Nämä vertaisryhmät, jotka kokoontuvat viidessä eri yliopistokaupungissa, ovat aloitelleet toimintaansa kevään aikana. Hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta mietimme tämäntyyppiselle vertaisryhmätoiminnalle jatkoa, kertoo Saari.

Seuraa tiedotustamme syksyn Hyvinvointipäivästä sekä muista työhyvinvointiasioista Melan nettisivuilta.

Lisätietoja:
Työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0400 341 390

Apurahansaajien työhyvinvointikyselyn tuloksia

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö