Hoppa över navigering

Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater

Försäkringsansökan ska ifyllas av den som personligen beviljats stipendium eller som arbetar i en arbets- eller konstnärsgrupp med stöd av ett stipendium som beviljats gruppen. Gruppledaren ska dessutom fylla i blanket-ten Arbetsgruppledarens anmälan.

Det är väsentligt med tanke på försäkringen att alla punkter ifylls med omsorg. I regel behövs inga bilagor. Bilagor krävs bara av arbetsgruppledare och av dem som söker försäkring på basis av ett stipendium som beviljats före 1.1.2009.

Den sökande

Det land där du är bosatt och det land där arbetet utförs ska alltid uppges. Ange också till vilken adress du önskar försäkringsbeslutet. Om du är stadigvarande bosatt eller arbetar någon annanstans än i Finland ska du också uppge din adress i utlandet. I det senare fallet ska du dessutom under Mer upplysningar (punkt 5) ange hur länge utlandsarbetet varar och om ditt stipendium har beviljats uttryckligen för arbetet utomlands. Innan utlandsarbetet inleds ska du reda ut om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Mer information ger Pensionsskyddscentralen.

Uppge eventuell pension som du har beviljats. Om du får sjuk-, invalid- eller deltidspension har du möjlighet att teckna en försäkring vid sidan av pensionen. I så fall ska du under Mer upplysningar göra en egen bedömning av din återstående arbetsförmåga med motivering. Din bedömning av den återstående arbetsförmågan (%) används som en grund för fastställandet av arbetsinkomsten i den försäkring som tecknas parallellt med pensionen.

Stipendiet

Uppge stipendiegivarens fullständiga namn. Datum då stipendiet beviljats är stipendiebeslutets datum. Ge också exakta datum för när arbetet börjar och slutar. Med att vara anställd avses arbete för vilket du får lön från stipendiegivaren.

Välj det område inom vetenskap eller konst som stipendiet främst hänför sig till. Uppgiften används endast för statistikföring. Uppge stipendiets användningsändamål så som det formulerats i stipendiegivarens beslut. Med grundstudier avses här studier eller lärdomsprov i anslutning till yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

Med arbetsgrupp avses en forskar- eller konstnärsgrupp som består av privatpersoner och som beviljats stipendium. I denna punkt ska medlemmar av arbetsgruppen meddela gruppledarens namn och kontaktinformation. Gruppledaren ska fylla i en separat anmälan.

Stipendiets storlek

Med bruttobelopp av det personliga stipendiet avses det stipendiebelopp som genom stipendiebeslutet har beviljats för hela arbetsperioden. Om en del av stipendiet är avsett för kostnader i samband med arbetet, såsom material-, förvaltnings- och resekostnader, ska dessa kostnader specificeras. Pensionsförsäkrings- och sjukförsäkringspremier kan inte avdras.

Det totala stipendium som arbetsgruppen fått och de kostnader som ska avdras från detta specificeras i arbetsgruppens anmälan. Utredningen ges av den som leder arbetsgruppen (kontaktpersonen som stipendiebeslutet riktats till).

Beloppet av det personliga stipendiet för arbetet fås genom att kostnaderna avdras från stipendiets bruttobelopp. LPA räknar ut den årliga arbetsinkomst som är grund för försäkringen enligt följande formel: (stipendiets bruttobelopp – kostnader) x 360 / antal dagar i arbetsperioden.

Fritidsförsäkring

Du kan komplettera det lagstadgade försäkringsskyddet med en OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden. Försäkringen börjar dagen efter ansökningsdagen, men tidigast när arbetet börjar.

Mer upplysningar

Här ger du mer information för försäkringen eller motivering för bland annat utlandsarbete. Gruppledare ska bifoga en separat anmälan (Gruppledarens anmälan).

Underskrift

Antingen du själv eller den person som du befullmäktigat ska egenhändigt underteckna och datera ansökan. Du kan alltså vid behov ge fullmakt åt en annan person att sköta försäkringsärendet för dig. Fullmakten i original ska i så fall bifogas till ansökan. Den befullmäktigades namn och kontaktinformation ska också uppges i ansökan.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig