Hoppa över navigering

LPA 2021: Verkställande direktörens översikt

Coronapandemin påverkade fortfarande på många sätt vardagen även för LPA:s kunder och vår personal. Begränsningarna till följd av pandemin försvårade särskilt verksamhetsbetingelserna för våra försäkrade inom de skapande branscherna.

Vår personal arbetade i huvudsak på distans hela året. Trots de exceptionella förhållandena fortgick vår service för kunderna utan störningar och kundtillfredsställelsen bibehölls på en god nivå. Vi införde med framgång det nya pensions- och försäkringsprogrammet i början av året. Den ger oss bättre möjligheter än tidigare att fortsätta att utveckla våra tjänster under de kommande åren.

Under det andra coronaåret fortsatte antalet ansökningar om invalidpension och olycksfallsersättning att minska ytterligare. Samma tendens kan ses i hela arbetspensionssystemet. Inte heller antalet sjukdagpenningar för självrisktiden som LPA beviljar ökade anmärkningsvärt eftersom förmånsansökningarna i anslutning till coronan i huvudsak styrdes till FPA i form av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Vi fortsatte att utveckla de förebyggande tjänsterna för alla våra kundgrupper i syfte att främja våra försäkrades arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Utmaningarna när det gäller lönsamheten inom lantbruket kan ses i att kunderna kontaktar projektet Ta hand om bonden. Under 2022 fortgår projektet med stöd av anslagen som anvisas i statens budget. Etableringen av åtgärder som möter de behov som projektet fastställt kommer att utvärderas under det innevarande året.

Behovet av vikariehjälp i samband med boskapsskötsel lyftes särskilt fram när coronapandemin började sprida sig allt längre ut på landsbygden. I syfte att säkerställa fungerande och högklassiga avbytartjänster fortsatte vi att aktivt utveckla servicenätverket och verksamheten. De lokala enheterna blir allt större medan antalet sjunker till en tredjedel, när 12 enheter från och början av nästa år kommer att producera avbytartjänster för dem som bedriver boskapsskötsel.

Avkastningen av vår placeringsverksamhet för året som slutade var god, 11,8 procent. Vår affärskostnader minskade när ICT-kostnaderna sjönk efter att programreformens uppbyggnadsskede avslutades.

Styrkan hos LPA:s arbetsgemenskap återspeglas i att vår personal även under svåra förhållanden kan fungera väl ihop, för våra kunders bästa. I enkäten om välbefinnande i arbetet gav personalen oss som arbetsgemenskap det bästa betyget genom tiderna.

I början av 2022 kan vi redan se en aning hoppfullhet när det gäller coronapandemin. Det europeiska säkerhetspolitiska läget däremot kastar nya, dystra skuggor över våren. I kriser betonas försörjningstryggheten och samtidigt betydelsen av våra försäkrades arbete för hela samhället. Vi för vår del gör vårt bästa för att trygga våra kunders arbetsförmåga och välbefinnande.

Jag vill rikta ett varmt tack för ett gott samarbete till våra kunder, vår personal, förvaltningen och våra samarbetspartner!

Päivi Huotari

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig