Hoppa över navigering

LPA 2021: Personal

Vi ser till att personalresurserna svarar mot behoven när verksamheten utvecklas.

Tack vare vår engagerade personal klarade vi av införandet av pensions- och försäkringsprogrammet och coronaförhållandena genom samarbete, genom att vara förutseende och genom en aktiv intern kommunikation. I enkäten om tillfredsställese med arbetet uppnådde vi trots de exceptionella förhållandena bästa resultatet genom alla tider.

Personalresurser och främjande av personalens välbefinnande i arbetet

LNästan alla LPA-medarbetare arbetade 2021 på distans på grund av coronapandemin. Arbetet förlöpte väl trots de exceptionella förhållandena. Tillsammans lyckades vi fullfölja en krävande programreform i början av året. Reformen visade sig ha utmanande följder och ett omfattande efterarbete pågår fortfarande. När coronassituationen i september lättade hann vi börja tillämpa en ny hybridmodell för arbetet på prov innan sjukdomssituationen igen förvärrades och införandet av hybridmodellen på prov sköts upp i framtiden.

Vi stödde personalens möjligheter att orka i arbetet och att utföra det med hjälp av utbildningar och coachning. För att orka fysiskt satsade vi på digipausgymnastik och informationsinslag. Vi stödde också chefernas och de sakkunnigas kompetenser i de exceptionella förhållandena. Av hälsoskäl var vi i regel tvungna att gallra bort personliga möten, vilket i viss mån sannolikt påverkade den allmänna stämningen och känslan av gemenskap.

Utifrån enkäten om tillfredsställelsen i arbetet klarade vi emellertid oss väl ur den exceptionella pandemitiden och belastningarna som programreformen medförde. I enkäten fick vi de bästa resultaten någonsin och med dem är vi en av Finlands mest inspirerande arbetsplatserna. Vi lyckades framför allt i fråga om närledarskap, kommunikation och deltagande. Enligt utredningen klarade vi oss synnerligen väl i de exceptionella coronaförhållandena och i fråga om ledningen av distansarbetet. Vår personal upplevde rentav att välbefinnandet och lönsamheten hade ökat till följd av distansarbetet. Vi fortsätter systematiskt att arbeta för att hjälpa personalen att orka i arbetet och för trivseln i arbetet och motivationen.

Vid utgången av 2021 sysselsatte LPA 205 personer inklusive 15 arbetstagare på viss tid inom projektet Ta hand om bonden (31.12.2020: 202). Den genomsnittliga nettopersonalstyrkan, det vill säga den faktiska personalstyrkan var 168,9 (2020:164,3). Av de anställda uppgick antalet ombudsmän till 33, av dem arbetade 26 i huvudsyssla.

Vid utgången av året var 74 procent av de anställda i anställningsförhållande kvinnor och 26 procent män. Personalens genomsnittsålder var 48,7 år (2020:47,6).

Vår sjukfrånvaro låg på nivån före coronan, 2,9 procent (2020: 2,2 procent och 2019 3,0 procent). Personalomsättningen var 6,0 procent (2020: 6,0 procent).

Lönerna och arvodena som betalades personalen uppgick till 9,5 miljoner euro vilket var cirka 0,3 miljoner mer än 2020. Löner som betalades de anställda inom projektet Ta hand om bonden ingår inte i den ovan nämnda summan.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig