Hoppa över navigering

LPA 2021: Genomslagskraft

Vi förstärker genomslagskraften av vår verksamhet genom att utveckla LPA-tryggheten.

Under pandemin stödde vi våra kunders arbetsförmåga och hjälpte dem att orka i arbetet. Vi förstärkte projektet och nätverket Ta hand om bonden. Vi främjade lantbruksföretagarnas företagshälsovård med hjälp av en ny app för företagshälsovård. Vi fortsatte att förnya uppbyggnaden av lokala enheter i syfte att trygga avbytartjänsterna.

Vi förberedde oss på verkställandet av familjepensionsreformen och vi deltog aktivt i utvecklingen av lagstiftningen om avbytartjänsterna.

Främjande av LPA-kundernas arbetsförmåga

Vi stöder våra kunders arbetsförmåga och förebygger risken för arbetsoförmåga med hjälp av tjänster som främjar arbetsförmågan, åtgärder som förbättrar säkerheten i arbetet och som baserar sig på olycksfallsförsäkringen samt via projektet Ta hand om bonden. Viktiga verktyg när det gäller att främja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga är också avbytartjänsterna och samarbetet som bedrivs med företagshälsovården.

Coronapandemin påverkade verksamheten under 2021. Vi ordnade nya slag av webbaserade tjänster i syfte att stöda arbetsförmågan både för lantbruksföretagare och för stipendiater. Vi producerade webbmaterial som ska upprätthålla arbetsförmågan. Vi började också utveckla den nya tjänsten ”Testa bondens arbetsförmåga”. För första gången ordnade vi en webbaserad MåBra-dag. Under hösten tillät coronaläget oss också att ordna regionala MåBra-dagar och ABC-kurser om välbefinnande. Vi erbjöd både våra kunder inom lantbruket och stipendiemottagare en arbetshälsorådgivares tjänster både per telefon och per e-post.

Projektet Ta hand om bonden som inleddes 2017 fortgick med stöd av ett särskilt statligt anslag. Under 2021 användes 1,6 miljoner euro i projektfinansiering. De viktigstae åtgärderna inom projektet har bestått av projektarbetarnas avgiftsfria samtalshjälp för lantbruksföretagarna och hävisning till den hjälp de behöver. En tilläggsåtgärd är köpförbindelserna som gjort det möjligt för lantbruksföretagarna att få rätt slag av hjälp. Köptjänstförbindelserna har använts för stöd för den psykiska hälsan och för annan sakkunnighjälp som hjälper lantbruksföretagare att orka i arbetet. Under året utvidgade vi verksamheten med samordnare för arbetsförmågan. Responsen för verksamheten har varit synnerligen positiv.

Under året genomförde vi sammanlagt 1 109 gårdsbesök i anslutning till projektet och ordnade sammanlagt 418 jämförbara distansmöten. Projektet utvidgades till att omfatta två nya landskap när de välbefinnandeprojektena i landskapen upphörde.

För att trygga kontinuiteten av modellen för tidigt ingripande och genomslagskraften ingick vi Ta hand om bonden-nätverksavtal med intressentgrupper. I slutet av 2021 hade vi ingått sammanlagt 109 avtal. Vi ordnade regionala nätverksevenemang för intressentgrupperna huvudsakligen på webben.

Av de LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagarna hörde i slutet av året 31,5 procent till lantbruksföretagarnas företagshälsovård (2020: 31,0 procent). Vi strävar efter att höja graden av anslutning till företagshälsovården genom att införa en ny företagshälsovårdapp. Under våren fortsatte vi dessutom att fullfölja pilotprojekt om konkurrensutsättning av företagshälsovården med regionens producentförbund. Hittills har konkurrensutsättningsprojekt om företagshälsovården genomförts i sex landskap.

Vi tryggar även våra kunders arbetsförmåga genom åtgärder för säkerheten i arbetet som stöder sig på lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. I praktiken innebär det här bekämpning av olycksfall och yrkesjukdomar med hjälp av rådgivning, information, utbildning och arbetarskyddsstipendier. För arbetet för arbetssäkerheten använde vi knappt 0,4 miljoner euro. Därav användes 0,06 miljoner euro för arbetarskyddsstipendier.

Vi fortsatte temat Noll olycksfall i lantbruket med syftet att minska antalet olycksfall i arbetet och främja en positiv arbetssäkerhetskultur. Vi ordnade tävlingen Smarta gårdsvideon för studerande inom naturbruket och prisbelönade i början av 2022 de tre bästa videofilmerna om arbetssäkerhet.

LPA och samhällsansvar

Vi är med om att främja målet om förlängda arbetskarriärerna som berör hela samhället. Målet för vår verksamhet är att minska risken för arbetsoförmåga bland våra kunder och att öka antalet friska år i arbetet, arbetsförmågan och möjligheterna att orka i arbetet.

Vi ansvarar för att den lagstadgade sociala tryggheten och tjänsterna förverkligas kvalitativt. Vi deltar aktivt i utvecklandet av våra kunders sociala trygghet genom att framhäva de särskilda drag och behov som kännetecknar deras arbete. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet även internt. Vi fastställde 2021 en jämlikhetsplan för kunderna genom vilken vi säkerställer att jämlikheten förverkligas i LPA:s verksamhet.

Vår placeringsverksamhet baserar sig på en placeringsplan som styrelsen godkänner årligen. LPA ska i sin placeringsverksamhet se till tillräcklig spridning av placeringarna med beaktande av avkastning, riskhanteringsförmåga och tillgångarnas likviditetskrav för varje försäkringsrörelse. I placeringsverksamheten beaktar vi faktorer i anknytning till miljö (environment), samhälle (society) och god förvaltning (governance). För att nå ansvarsmålen har vi av våra samarbetspartner förutsatt att ansvarsfull placering synliggörs i placeringsprocessen. Vi följer regelbundet med hur nyckeltalen utvecklas i råga om ansvaret.

LPA är också en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder vår personals arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet, ett kontinuerligt upprätthållande av kunskaper och färdigheter och samordningen av arbete och familjeliv på olika sätt. Vår personal deltar i beslutsfattandet och i utvecklingen av verksamheten via olika samarbetsforum, arbetsgrupper och personalens styrelserepresentation ledningsgruppen. Vi samlar regelbundet in vår personals åsikter och uppfattningar i olika frågor som gäller arbetsförmågan och att orka i arbetet. I enlighet med vår personalstrategi producerar en arbetstagare som mår bra i sitt arbete den bästa kundupplevelsen för våra kunder.

Vi tog fram LPA:s etiska anvisningar som gäller hela personalen och förtroendepersonerna. Syftet med anvisningarna är att trygga en god förvaltning och säkerställa att LPA-anställda personers oberoende inte äventyras.

I de exceptionella förhållandena under coronapandemin har vi tryggat både våra kunders och vår personals hälsa genom att följa myndigheternas anvinsingar och rekommendationer bland annat i fråga om kundevenemang och distansarbete.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig