Hoppa över navigering

LPA 2020: Verkställande direktörens översikt

Coronapandemin påverkar sedan mars 2020 kraftigt allas vardag. Det har behövts exceptionella åtgärder för att kunna hantera sjukdomssituationen. Bland LPA:s kunder har coronarestriktionerna haft drastiska följder för verksamhetsbetingelserna, särskilt inom de kreativa branscherna och för de kompletterande näringarna på landsbygden.

Vi på LPA reagerade snabbt på den nya situationen. Vi övergick till huvudsakligt distansarbete. Med hjälp av de nya elektroniska arbetsverktygen fick vi kundbetjäningen, handläggningen av ansökningar och utbetalningen av förmåner att fortgå utan störningar. Vi började ta fram nya webbtjänster som stödde våra försäkrades arbetsförmåga och bidrog till att de orkade i arbetet när personliga möten inte längre var möjliga.

Betalningssvårigheterna till följd av coronasituationen underlättade vi genom att bevilja räntefri tilläggstid för betalning av försäkringspremierna både för företagare och stipendiater. Inkomstgränserna för mottagare av avträdelsestöd slopades tillfälligt genom lagstiftning så att bristen på säsongsarbetskraft på landsbygden underlättades och försörjningsberedskapen i den exceptionella situationen kunde tryggas.

När det gällde utvecklingen av antalet ansökningar om sjukdagpenning och invalidpension hos LPA gjorde sig coronapandemin inte gällande. Den sociala isoleringen rentav minskade fallen av säsongsinfluensa och många ickebrådskande behandlingar sköts upp på grund av coronaläget. Men när det gäller människornas möjligheter att orka och effekterna av isoleringen börjar coronans följder synas. Längtan efter personliga möten framträder tydligt bland annat inom projektet Ta hand om bonden.

Betydelsen av att utveckla tjänster som stöder arbetsförmågan betonas särskilt i exceptionella tider. Vi fortsätter med utvecklingsarbetet även för avbytarservicens del. För att trygga en fungerande avbytarservice började vi omorganisera nätverket av lokala enheter. De långsiktiga utvecklingsalternativen för avbytarförvaltningen begrundas som bäst under social- och hälsovårdsministeriets ledning i en arbetsgrupp i vilken vi medverkar.

Trots de utmaningar som coronapandemin medförde lyckades vi nå goda resultat mätt med många mätinstrument. Kundtillfredsställelsen ligger fortfarande på en bra nivå. Kundernas bild av LPA utvecklades i en positiv riktning. Vid årsskiftet började vi använda ett nytt pensionsförsäkringsprogram som ytterligare förbättrar våra möjligheter att utveckla tjänsterna för kunderna. Även avkastningen av LPA:s placeringar för året som gick var god.

Ett varmt tack för detta exceptionella år till våra kunder, vår personal, förvaltningen och våra samarbetspartner. Även om distansarbetet fortgår arbetar vi tillsammans för gemensamma mål. Genom gott samarbete kommer vi också att nå våra mål!

Päivi Huotari

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig