Hoppa över navigering

LPA 2019: Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Vår arbetsgrupp för kundservice främjade aktivt utvecklingen av kundupplevelsen. Vi införde e-tjänster som är viktiga för våra kunder, till exempel en ny webbplats, elektroniska pensionsansökningar och ett system för kundrespons. Användningen av e-tjänster ökade under året.

Vi nådde målen för handläggningstiderna för nästan alla förmåners del. Kundtillfredsställelsen låg fortfarande också på en bra nivå.

Pensionsförsäkring (LFÖPL)

LFÖPL-försäkring

Vi försäkrar lantbruksföretagare, skogsbruksföretagare, yrkesfiskare, renskötare och deras familjemedlemmar i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare samt utövare av konst och vetenskap som arbetar på stipendium.

Vid utgången av 2019 omfattade lantbrukarföretagarnas pensionsförsäkring 55 241 lantbruksföretagare (inkl. fiskare, renskötare och skogsbruksföretagare). Lantbruksföretagare på 39 228 gårdar var försäkrade. Utvecklingen av antalet kunder presenteras närmare i tabell 2. Antalet försäkrade minskade cirka 3,2 procent medan strukturutvecklingen av lantbruket fortgick.

Vid utgången av 2019 omfattade LFÖPL-försäkringen för stipendiater 3 225 stipendiemottagare. Under året uppgick det totala antalet försäkrade till 5 931 personer. Stipendiaternas försäkringsperioder varade i genomsnitt 18 månader. Av de under året försäkrade stipendiaterna var 65 procent vetenskapsutövare medan 35 procent var konstutövare.

Tabell 2

LFÖPL-försäkringarna 31.12.2019. Samma person kan vara försäkrad i flera kundgrupper. Siffrorna omfattar inte dem som är försäkrade som familjemedlemmar.

Kundgrupper LFÖPL-försäkrade Ändring från året innan
Gårdsbruk 52 849 –3,3 %
Skogsbruk 3 130 +3,3 %
Renskötsel 914 +1,9 %
Fiske 471 –1,3 %
Stipendiater 3 225 +3,9 %
LFÖPL-arbetsinkomst

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas sociala förmåner beräknas på den personliga LFÖPL-arbetsinkomsten. Vid utgången av året var lantbruksföretagarnas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst 20 848 euro, det vill säga 1 737 euro per månad. Ökningen jämfört med året innan var 1,8 procent. Stipendiaternas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst var efter omräkning till årsnivå vid utgången av året 23 288 euro, det vill säga 1 941 euro per månad. Stipendiaternas arbetsinkomst steg med 1,2 procent.

Bild 1

Utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomst. Vid utgången av året var lantbruksföretagarnas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst 20 848 euro per år och stipendia-ternas 23 288 euro per månad.

Bild över utvecklingen av lantbruksföretagarnas och stipendiaternas genomsnittliga LFÖPL-arbetsinkomst, indexnivå 2019: Lantbruksföretagarnas arbetsinkomst uppgick 2015-2019 till cirka 21 000 euro per år. Som jämförelse visas också arbetsinkomstnivån 1990 som var cirka 14 000 euro. Stipendiaternas arbetsinkomstnivå varierade 2010-2019 mellan 22 000 och 23 000.

LFÖPL-pensionerna

LFÖPL-pensionerna är en del av arbetspensionssystemet och för dem gäller i tillämpliga delar samma principer som för andra arbetspensioner både i fråga om rätten till pension och i fråga om pensionens bestämningsgrunder.

Antalet nya ålderspensionsansökningar minskade en aning jämfört med 2018 och sammanlagt tog LPA emot 2 247 ansökningar. Ålderspensionen, som påbörjades 2019, uppgick i genomsnitt till 1 256 euro per månad och av den var LFÖPL-pensionens andel 924 euro per månad. Beloppet för alla ålderspensioner som betalades uppgick i genomsnitt till 683 euro per månad och LFÖPL-pensionens andel var 515 euro per månad.

Avslagsprocenten för nya ansökningar om invalidpension var 29,8 procent vilket är en aning lägre än avslagsprocenten i hela den privata arbetspensionssektorn (33,6 procent). Också andelen beslut om invalidpension som ändrades genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden var för vår del lägre än branschsnittet (LFÖPL 8,5 procent, alla 11,8 procent).

Det stora intresset för partiell förtida ålderspension fortsatte i stort sett i likhet med tidigare. Det lämnades in 304 nya ansökningar om partiell förtida ålderspension under 2019. Det anhölls om arbetslivspension hos LPA sammanlagt tre gånger under 2019.

Mätt i antal pensioner är LPA:s andel av samtliga pensioner enligt arbetspensionssystemet cirka 8 procent. I slutet av året betalades arbetspension till 108 415 personer av vilka 228 var stipendiater. Antalet personer som fick arbetspension minskade under året med 3,7 procent. Antalet pensionstagare specificerat per pensionsslag visas i tabell 3.

Våra kunder övergick i arbetspension som baserade sig på deras egen arbetskarriär vid en genom-snittlig ålder på 62,1 år. Jämfört med året innan sjönk åldern för pensionering en aning.

LPA betalade sammanlagt 935,8 miljoner euro i arbetspensioner.

Tabell 3

Antalet kunder som får olika slag av pensioner 31.12.2019 och ändringen jämfört med året innan. Kunden kan få familjepension parallellt med sin egen arbetspension.

Pensionsslag Antal pensionstagare Ändring jämfört med året innan
Ålderspension 98 440 –3,7 %
Familjepension 30 400 –4,3 %
Invalidpension 3 564 –8,5 %
Partiell ålderspension 562 +18,1 %
Deltidspension 20 –57,4 %
Rehabilitering enligt LFÖPL

LPA ersätter också rehabilitering i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare. En lantbrukare kan få LFÖPL-rehabilitering om det utgående från sjukdomen finns risk för att lantbruksföretagaren under de närmsta åren kommer att beviljas invalidpension och risken för arbetsoförmåga kan minskas eller förskjutas med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

För yrkesinriktad rehabilitering baserande på LFÖPL användes under året 0,8 miljoner euro. Summan innefattar rehabiliteringspenning och rehabiliteringskostnader jämte undersökningar och hjälpmedel. Vi ersatte hjälpmedel som bidrar till att lantbruksföretagaren klarar sig i arbetet som rehabiliteringsförmåner.

Avträdelseförmåner

Avträdelsestöd

Det har inte beviljats nya avträdelsestöd efter 1.1.2019. Trots detta gavs det 805 beslut om avträdelsestöd under 2019. Betalningen av avträdelsestöd kommer att fortsätta ännu in på 2030-talet med antalet avträdelsestöd som ska betalas minskar årligen. Antalet löpande avträdelsestöd minskade med cirka 10 procent under året. Under året påbörjades betalningen av avträdelsestöd till 203 personer och vid utgången av året uppgick antalet stödmottagare till sammanlagt 2 018 personer.

Inkomstregistret påverkade inkomstkontrollen av avträdelsestöd. Med hjälp av registret finns det tillgång till information om avträdelsestödmottagarnas inkomster varje månad. Därför kan inkomstkontrollen genomföras allt mer i realtid än tidigare. Arbetet med inkomstkontrollen har ökat till följd av detta men å andra sidan observeras överskridningarna av inkomstgränserna snabbare än förr vilket i fortsättningen minskar risken för återindrivningar som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Avträdelsepension

LPA har också hand om förmåner i enlighet med lagen om avträdelsepension som upphävdes 1993. Vi betalade avträdelsepension till 7 459 personer vid utgången av året. Antalet mottagare av avträdelsepension minskade jämfört med året innan med cirka 11 procent.

Försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Med OFLA-försäkringen ersätter vi olycksfall som inträffat i lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbete och yrkessjukdomar som beror på dessa arbeten. OFLA-fritidsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i arbete i privata hushåll och i samband med hobbyer som utövas på fritiden.

Vid utgången av året hade 80 052 personer en giltig OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och av dem var 3 225 stipendiater. Vid utgången av året hade 52 636 personer en OFLA-försäkring för fritiden och av dem var 573 stipendiater. Antalet OFLA-försäkringar minskade en aning mindre än LFÖPL-försäkringarna medan det blev populärare att ta frivilliga olycksfallsförsäkringen parallellt med pensionen.

OFLA-ersättningar

Antalet nya ansökningar om ersättning minskade jämfört med året innan med nästan 10 procent, det betyder mer än man utgående från minskningen av antalet försäkrade hade kunnat anta. Även det totala antalet ansökningar minskade jämfört med året innan med närmare 10 procent när ansökningar om fortsatt ersättning och omkostnader beaktas.

Den genomsnittliga handläggningstiden av nya ersättningansökningar gällande arbetstid var 23 dagar (2018: 18) och handläggningstiden för alla ansökningar var 15 dagar (2018: 13). Handläggningstiden var längre jämfört med året innan. I cirka 93 procent kunde beslutet ges inom den tidsfrist på 30 dagar som ställts upp som mål i olycksfallsförsäkringssystemet.

Vi ersatte 4 219 nya arbetsskador, det vill säga 7 procent mindre än året innan. Vi avslog 10 procent av olycksfallsansökningarna (2018: 10 procent). Vi godkände 72 nya yrkessjukdomsansökningar. Under året inträffade två arbetsolycksfall och två fritidsolycksfall med dödlig utgång. Under 2019 betalade vi i pensioner och ersättningar från arbetsskadeförsäkringen 30,6 miljoner euro (2018: 32,4 miljoner euro).

Från fritidsförsäkringen ersattes 833 nya olycksfall vilket är 5 procent färre än under föregående år. Stipendiater ersattes för 21 arbetsolycksfall och 9 fritidsolycksfall (ingår i antalen ovan). I ersättningar för alla skador betalade vi 4,0 miljoner euro (2018: 4,1 miljoner euro).

Förmåner som baserar sig på lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar bestäms enligt samma principer som gäller för personer som omfattas den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. För OFLA-rehabilitering iakttas samma principer och den kan en person få som drabbats av funktionsnedsättning i samband med ett olycksfall eller som har insjuknat i en yrkessjukdom. Som rehabiliteringsförmåner ersatte vi bland annat omskolning till nya yrken, motordrivna andningsskydd, skyddshandskar och rehabiliteringskurser för personer som insjuknat i yrkesrelaterad astma, snuva eller eksem eller i tröskdammlunga. För OFLA-rehabilitering användes 1,6 miljoner euro.

Bild 2

Antalet olycksfall i arbetet som ersattes under 2010-talet har minskat med i genomsnitt 0,8 procent per år bland annat på grund av det minskade antalet försäkrade.

Bild 3

Antalet olycksfall under fritiden som ersattes under 2010-talet har minskat med i genomsnitt 0,7 procent per år bland annat på grund av det minskade antalet försäkrade.

Bild över antalet nya ersatta OFLA-fritidsolycksfall 1990-2019. Under 1990 ersattes drygt 1 000 olycksfall, 2000 var siffran cirka 1 400 och under 2010-talet har antalet varierat mellan 750 och 1 000 olycksfall.

Bild 4

Nya ersatta OFLA-yrkessjukdomar.

Bild över antalet nya ersatta OFLA-yrkessjukdomar 1990-2019. Under 1990 ersattes cirka 800 nya yrkessjukdomar och 2000 var siffran cirka 600. Under 2010-talet har antalet nya ersatta yrkessjukdomar varierat mellan 200 och 100.

 

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenning betalas till LFÖPL-försäkrade personer för sjukförsäkringens självrisktid. Under året betalade vi LPA-sjukdagpenning för 8 020 sjukperioder (2018: 8 620), sammanlagt 2,5 miljoner euro

Avbytarservice

Avbytarservice

LPA ersätter de lokala enheterna som förvaltas av kommunerna kostnaderna för lantbruksavbytarservicen med statlig finansiering. LPA ger också de lokala enheterna anvisningar och utbildar förvaltningspersonalen samt övervakar att enheternas verksamhet följer lagen. Även FöPL-försäkrade pälsdjursuppfödare kan få avbytarservice. Renskötare kan få vikariehjälp vid arbetsoförmåga.

I början av 2019 deltog vi i beredningen av landskapsreformen tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och de lokala enheterna för avbytarservice. I reformen hade lantbruksföretagarnas avbytartjänster från och med 2021 överförts på landskapen som lagstadgade uppgifter. Beredningen avslutades i mars när landskapsmodellen i den föreslagna formen förkastades.

Lantbruksföretagarnas avbytarservice fyllde 45 år vilket firades tillsammans med de lokala enheternas förvaltningspersoner och samarbetspartnerna på ett seminarium i oktober. Den lokala avbytarservicen började utvecklas med hjälp av diskussionsevenemangen I samma båt som ordnades i samarbete med LPA och projektet Ta hand om bonden. Behoven av att utveckla strukturen av de lokala enheterna för avbytarservice började kartläggas i slutet av året.

Driftskostnaderna för lantbruksavbytarverksamheten sjönk till 124,3 miljoner euro (2018: 133,2). Antalet husdjursföretagare med rätt till semester uppgick till sammanlagt 15 365. Antalet företagare med rätt till semester minskade till följd av en strukturomvandling med 6,5 procent. Antalet personer som anlitade vikariehjälp uppgick under året till 4 929. Antalet personer som anlitade vikariehjälp
minskade med 8,2 procent jämfört med året innan. Lantbruksföretagarna hade 2019 rätt till 26 semesterdagar av vilka i genomsnitt 25,3 togs (2018: 25,3). Antalet regionala lokala enheter för avbytarservice minskade med en (41 stycken).

Möjligheten att ta ut semester enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare utnyttjades av 485 pälsproducenter. Pälsproducenterna hade rätt att ta 18 semesterdagar och dessutom få 120 timmar avgiftsbelagd extraledighet.

Systemet med vikariehjälp för renskötare gör det möjligt att få vikariehjälp vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom. Denna möjlighet utnyttjades under året av 108 renskötare. Anslaget på 250 000 euro som fanns tillgängligt för renskötarnas vikariehjälpsersättning räckte inte till för att täcka kostnaderna för vikariehjälp som uppkom under året. En del av ersättningarna betalas ut 2020.

Bild 5

Utvecklingen av antalet semesterberättigade lantbruksföretagare åren 2010–2019. År 2019 hade 15 365 lantbruksföretagare rätt till semester.

Bild över antalet semesterberättigade lantbruksföretagare 2012-2019. Antalet semesterberättigade lantbruksföretagare har minskat. Under 2012 uppgick antalet semesterberättigade lantbruksföretagare till cirka 23 000 och 2019 var siffran cirka 15 400.

Kundservice

Kundservice

Våra kunder kan sköta sina försäkrings- och förmånsärenden via LPA-ombudsmännen, den riksomfattande telefontjänsten, kundtjänsten på huvudkontoret och kundbetjäningarna i Kuopio eller i e-tjänsten. LPA-ombudsmännen betjänar kunder på cirka 150 ställen runtom i landet. I genomsnitt ansvarar en ombudsman för 1 500 LFÖPL-försäkrade kunder. Vi betjänar och träffar våra kunder också på lantbruksutställningar och andra branschevenemang.

I arbetsgruppen för utvecklingen av kundbetjäningen främjade vi aktivt en förbättrad kundupplevelse. I syfte att behandla ansökningarna smidigare utvecklade vi vår elektroniska ärendehantering och de interna processerna. Vi införde elektroniska pensionsansökningar och det mobila arbetspensionskortet. Tjänsterna har ökat användningen av e-tjänsterna. Antalet elektroniska ansökningar växte med 16 procent jämfört med året innan. Vi arbetade också med att ta fram en chat-tjänst på vår webbplats.

Vi införde ett nytt kundresponssystem och förnyade vår enkät om kundtillfredsställelse. I omarbetningen av enkäten beaktade vi bland annat ändringarna som hade gjorts i fråga om förmåner och antalet kunder. Helhetsbetyget för kundtillfredsställelsen var ifjol 7,9 (2018: 7,8).

Kundtillfredsställelsen påverkas betydligt av hur snabbt vi tillhandahåller vår service och den har vi särskilt uppmärksammat. När det gäller handläggningstiderna nådde vi de uppställda målen för de flesta förmåners del. Bäst lyckades vi förkorta handläggningstiderna när det gäller pensionsärendena. För att påskynda handläggningen har vi satsat på att utveckla processerna i förmånsbehandlingen.

Vi informerar våra kunder aktivt i olika kanaler om innehållet och ändringarna i LPA-tryggheten. Med hjälp av kampanjer sökte vi kontakt till oförsäkrade lantbruksföretagare, renskötare, skogsägare och stipendiater. Med kampanjerna främjade vi omfattningen av företagarnas försäkringsskydd, till exempel gällande den kompletterande verksamheten.

Ansökningsslag Elektroniska ansökningar
2018, st
Elektroniska ansökningar
2019, st
Lantbruksföretagares LFÖPL-ansökan 271 293
Stipendiaters LFÖPL-ansökan 4 289 4 420
OFLA-försäkringsansökan 480 516
Ansökan om ålderspension 287
Partiell ålderspension 55
Ansökan om invalidpension 23
Ersättningar av OFLA-arbetsskadeförsäkring 1 227 1 688
Ersättning av OFLA-fritidsförsäkring 317 579
LPA-sjukdagpenning 736 666

Bild 6

Under 2010-talet har antalet LFÖPL-försäkrade kunder hos LPA minskat med i genomsnitt 3,4 procent per år, antalet OFLA-försäkrade kunder har minskat med 2,2 procent per år och antal pensionstagare med 3,5 procent per år.

Bild över utvecklingen av LPA:s kundmängd. Antalet kunder hos LPA minskade mellan 1990 och 2019. LPA hade cirka 177 500 LFÖPL-försäkrade kunder 1990 medan siffran 2019 var cirka 58 500. LPA hade cirka 177 500 OFLA-försäkrade kunder 1990 medan siffran 2019 var cirka 80 000. Antalet pensionstagare 1990 uppgick 1990 till cirka 195 000 och 2019 till cirka 110 000.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig