Ohita valikko

Melan vuosi 2019: Asiakkuus

Olemme edelläkävijöitä asiakkaidemme hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisessä.

Kehitimme asiakaskokemusta asiakaspalvelun kehittämisryhmässä. Otimme käyttöön asiakkaillemme tärkeitä sähköisiä palveluita, kuten uudet nettisivut, sähköiset eläkehakemukset ja asiakaspalautejärjestelmän. Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyi vuoden aikana.

Saavutimme lähes kaikissa etuuksissa käsittelyaikatavoitteet. Myös asiakastyytyväisyys oli edelleen hyvällä tasolla

Eläkevakuutus (MYEL)

MYEL-vakuutus

Vakuutamme maatalousyrittäjän eläkelain mukaan maatalousyrittäjät, metsätalousyrittäjät, kalastajat, poronhoitajat, heidän perheenjäsenensä sekä apurahalla työskentelevät taiteen ja tieteen harjoittajat.

Maatalousyrittäjän eläkevakuutukseen kuului vuoden 2019 lopussa 55 241 maatalousyrittäjää (sisältäen kalastajat, poronhoitajat ja metsätaloudenharjoittajat). Maatalousyrittäjiä oli vakuutettuina 39 228 maatilalta. Asiakasmäärän kehitys on esitelty tarkemmin taulukossa 2. Vakuutettujen lukumäärä väheni noin 3,2 % maatalouden rakennekehityksen jatkuessa.

Apurahansaajien MYEL-vakuutukseen kuului vuoden 2019 lopussa 3 225 apurahansaajaa. Vuoden aikana vakuutettuna oli kaikkiaan 5 931 henkilöä. Apurahansaajien vakuutusjaksot olivat keskimäärin 18 kuukauden mittaisia. Vuoden aikana vakuutetuista apurahansaajista 65 % oli tieteen ja 35 % taiteen harjoittajia.

Taulukko 2.

MYEL-vakuutukset 31.12.2019. Sama henkilö voi olla vakuutettuna eri asiakasryhmissä. Luvuissa eivät ole mukana perheenjäsenenä vakuutetut.

Asiakasryhmät MYEL-vakuutettuja Muutos edellisestä vuodesta
Maatilatalous 52 849 –3,3 %
Metsätalous 3 130 +3,3 %
Poronhoito 914 +1,9 %
Kalastus 471 –1,3 %
Apurahansaaja 3 225 +3,9 %
MYEL-työtulo

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaetuudet lasketaan henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Vuoden lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen vuotuinen MYEL-työtulo oli 20 848 euroa, eli 1 737 euroa kuukaudessa. Nousua edelliseen vuoteen nähden oli 1,8 %. Apurahansaajien keskimääräinen MYEL-työtulo vuotuiseksi työtuloksi muutettuna oli vuoden lopussa 23 288 euroa, eli 1 941 euroa kuukaudessa. Apurahansaajien työtulo nousi 1,2 %.

Kuva 1.

MYEL-työtulon kehitys maatalousyrittäjillä ja apurahansaajilla. Vuoden 2019 lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen MYEL-työtulo oli 20 848 euroa vuodessa ja apurahansaajien 23 288 euroa vuodessa.

 

Kuva maatalousyrittäjien ja apurahansaajien keskimääräisen MYEL-työtulon kehityksestä, vuoden 2019 indeksitasossa: Maatalousyrittäjien työtulo on pysytellyt noin 21 000 eurossa vuosina 2015-2019. Vertailukohtana on esitetty vuoden 1990 työtulotaso noin 14 000 euroa. Apurahansaajien työtulotaso on vaihdellut 22 000 ja 23 000 välillä vuosina 2010-2019.

MYEL-eläkkeet

MYEL-eläkkeet ovat osa työeläkejärjestelmää ja niitä koskevat soveltuvin osin samat periaatteet kuin muitakin työeläkkeitä niin eläkeoikeuden kuin eläkkeen määräytymisen osalta.

Uusien vanhuuseläkehakemusten määrä väheni hiukan vuodesta 2018 ja niitä saapui Melaan yhteensä 2 247 kpl. Vuonna 2019 alkanut vanhuuseläke oli suuruudeltaan keskimäärin 1 256 euroa kuukaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 924 euroa kuukaudessa. Kaikkien maksussa olevien vanhuuseläkkeiden suuruus oli keskimäärin 683 euroa kuukaudessa, josta MYEL-eläkkeen osuus oli 515 euroa kuukaudessa.

Uusissa työkyvyttömyyseläkehakemuksissa hylkäysprosenttimme oli 29,8 %, mikä on hieman alhaisempi kuin koko yksityisen työeläkesektorin hylkäysprosentti (33,6 %). Myös valituksen johdosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa muuttuneiden työkyvyttömyyseläkepäätösten osuus oli osaltamme alan keskiarvoa alhaisempi (MYEL 8,5 %; kaikki 11,8 %).

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) suosio jatkui suurin piirtein aiemman kaltaisena. Uusia OVE-hakemuksia tuli vuoden 2019 aikana 304 kpl. Työuraeläkettä haettiin Melasta vuoden 2019 aikana yhteensä kolme kertaa.

Eläkkeiden lukumäärillä mitattuna Melan osuus kaikista työeläkejärjestelmän mukaisista eläkkeistä on noin 8 %. Vuoden lopussa työeläkettä maksettiin 108 415 henkilölle, joista apurahansaajia oli 228. Työeläkettä saavien henkilöiden määrä aleni vuoden aikana 3,7 %. Eläkkeensaajien määrä eläkelajeittain on eritelty taulukossa 3.

Asiakkaamme siirtyivät omaan työuraansa perustuvalle työeläkkeelle keskimäärin 62,1-vuotiaina. Edelliseen vuoteen verrattuna eläkkeellesiirtymisikä hieman laski.

Mela maksoi työeläkkeitä yhteensä 935,8 miljoonaa euroa.

Taulukko 3.

Eri eläkelajeja saavien asiakkaiden lukumäärä 31.12.2019 ja muutos edellisestä vuodesta. Asiakas voi saada oman työeläkkeensä rinnalla perhe-eläkettä.

Eläkelaji Eläkkeensaajien lukumäärä Muutos edellisestä vuodesta
Vanhuuseläke 98 440 –3,7 %
Perhe-eläke 30 400 –4,3 %
Työkyvyttömyyseläke 3 564 –8,5 %
Osittainen vanhuuseläke 562 +18,1 %
Osa-aikaeläke 20 –57,4 %
MYELin mukainen kuntoutus

Mela korvaa myös Maatalousyrittäjien eläkelain mukaista kuntoutusta. MYEL-kuntoutusta voi saada, jos sairauden perusteella on riski jäädä lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle ja jos tätä työkyvyttömyyden uhkaa voidaan pienentää tai siirtää ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

MYELiin perustuvaan ammatilliseen kuntoutukseen käytettiin vuoden aikana 0,8 miljoonaa euroa. Summa sisältää kuntoutusrahat ja kuntoutuskulut tutkimuksineen sekä apuvälineet. Kuntoutusetuuksina korvasimme työssä selviytymistä helpottavia apuvälineitä.

Luopumisetuudet

Luopumistuki

Uusia luopumistukia ei ole myönnetty enää 1.1.2019 alkaen. Tästä huolimatta luopumistukiin liittyviä päätöksiä annettiin vuoden 2019 aikana 805 kappaletta. Luopumistukien kannanhoito tulee jatkumaan vielä 2030-luvulle asti, vaikka maksussa olevien luopumistukien määrä vähenee vuosittain. Maksussa olevien luopumistukien kokonaismäärä väheni noin 10 % vuodessa. Vuoden aikana luopumistukea ryhdyttiin maksamaan 203 henkilölle ja vuoden päättyessä luopumistuen saajia oli yhteensä 2 018 henkilöä.

Tulorekisterin käyttöönotto vaikutti luopumistukien ansiovalvontaan. Rekisterin myötä tiedot luopumistuen saajien ansioista saadaan kuukausittain. Tämän ansiosta valvontaa voidaan tehdä reaaliaikaisemmin kuin ennen. Valvontatyön määrä on tämän johdosta lisääntynyt, mutta toisaalta ansiorajojen ylitykset havaitaan entistä nopeammin, minkä pitäisi jatkossa vähentää riskiä pitkistä takautuvista takaisinperinnöistä.

Luopumiseläke

Mela hoitaa myös vuonna 1993 päättyneen luopumiseläkelain mukaisia etuuksia. Luopumiseläkettä maksoimme vuoden lopussa 7 459 henkilölle. Luopumiseläkkeen saajien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 11 %:lla.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

MATA-tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Korvaamme MATA-vakuutuksella maatalousyrittäjätyössä ja apurahatyössä sattuneet tapaturmat sekä näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksella korvaamme yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajalla sattuneet vahingot.

Vuoden lopussa MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus oli voimassa 80 052 henkilöllä, joista 3 225 oli apurahansaajia. Vapaa-ajan MATA-vakuutus oli vuoden lopussa 52 636 henkilöllä, joista 573 oli apurahansaajia. MATA-vakuutusten lukumäärä väheni hieman MYEL-vakuutuksia vähemmän eläkkeen rinnalle otettavien vapaaehtoisten tapaturmavakuutusten suosion kasvaessa.

MATA-korvaukset

Uusien korvaushakemusten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna lähes 10 %:lla eli enemmän kuin vakuutettujen lukumäärän vähenemisen perusteella olisi voinut olettaa. Niin ikään hakemusten kokonaismäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna lähes 10 %, kun myös jatkohakemukset ja kulukorvauksia koskevat hakemukset otetaan huomioon.

Uusien työajan korvaushakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 23 päivää (2018: 18) ja kaikkien hakemusten käsittelyaika 15 päivää (2018: 13). Käsittelyaika piteni edelliseen vuoteen verrattuna. Noin 93 %:ssa päätös saatiin annettua tapaturmavakuutusjärjestelmän mukaisessa 30 päivän tavoiteajassa.

Uusia työvahinkoja korvasimme 4 219 eli 7 % edellisvuotta vähemmän. Työtapaturmahakemuksia hylkäsimme 10 % (2018: 10 %). Uusia ammattitautihakemuksia korvasimme 72. Kuolemaan johti vuoden aikana kaksi työtapaturmaa ja kaksi vapaa-ajan tapaturmaa. Vuoden 2019 aikana maksoimme työtapa-turma- ja ammattitautivakuutuksen eläkkeitä ja korvauksia 30,6 miljoonaa euroa (2018: 32,4 miljoonaa euroa).

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta korvasimme 833 uutta tapaturmahakemusta, mikä oli 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Apurahansaajille korvasimme 21 työtapaturmahakemusta ja 9 v-paa-ajan tapaturmahakemusta (luvut sisältyvät edellä mainittuihin). Korvauksia kaikista vahingoista maksoimme 4,0 miljoonaa euroa (2018: 4,1 miljoonaa euroa).

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset etuudet määräytyvät samoin säännöin kuin muillakin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvilla henkilöillä. Niin ikään MATA-kuntoutus toimii samoin periaattein ja sitä voi saada tapaturmassa vammautunut tai ammattitautiin sairastunut henkilö. Kuntoutusetuuksina korvasimme mm. koulutuksia uusiin ammatteihin sekä moottoroituja hengityksensuojaimia, suojakäsineitä ja kuntoutuskursseja ammattiastmaan, -nuhaan, -ihottumaan ja työperäiseen homepölykeuhkoon sairastuneille. MATA-kuntoutukseen käytettiin noin 1,6 miljoonaa euroa.

Kuva 2.

2010-luvulla korvattujen työtapaturmien määrä on vähentynyt keskimäärin 0,8 % vuodessa johtuen mm. vakuutettujen lukumäärän vähenemisestä.

Kuva uusien korvattujen MATA-työtapaturmien määrästä vuosina 1990-2019. Tapaturmien määrä on laskenut selvästi vuoden 1990 tasosta, jolloin niitä korvattiin noin 14 000. 2010-luvulla määrä on ollut edelleen hitaasti laskeva, vaikka vuoden 2016 alussa voimaatullut lainmuutos lisäsi hieman vahinkoja. Vuonna 2019 korvattiin noin 4 100 uutta työtapaturmaa.

Kuva 3.

2010-luvulla korvattujen vapaa-ajan tapaturmien määrä on vähentynyt keskimäärin 0,7 % vuodessa johtuen mm. vakuutettujen lukumäärän vähenemisestä.

Kuva uusien korvattujen MATA-vapaa-ajan tapaturmien määrästä vuosina 1990-2019. Vuonna 1990 tapaturmia korvattiin reilu 1 000, vuonna 2000 noin 1 400 ja 2010-luvulla niiden määrä on vaihdellut 750 ja 1000 tapaturman välillä.

Kuva 4.

Uudet korvatut MATA-ammattitaudit.

Kuva uusien korvattujen MATA-ammattitautien määrästä vuosina 1990-2019. Vuonna 1990 uusia ammattitaute-ja korvattiin noin 800 ja vuonna 2000 noin 600. 2010-luvulla uusien korvattujen ammattitautien määrä on vaihdellut 200 ja 100 välillä.

 

Mela-sairauspäiväraha

Mela-sairauspäiväraha

Mela-sairauspäivärahaa maksetaan MYEL-vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Vuoden aikana maksoimme Mela-sairauspäivärahaa 8 020 sairausjaksolta (2018: 8 620), yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Lomitus

Lomitus

Mela korvaa maatalouslomituksen kustannukset valtion rahoittamana kuntien hoitamille paikallisyksiköille. Lisäksi ohjeistamme ja koulutamme paikallisyksiköiden hallintohenkilöitä ja valvomme paikallisyksiköiden toiminnan lainmukaisuutta. Lomituspalveluita voivat saada myös YEL-vakuutetut turkistuottajat. Poronhoitajat voivat saada sijaisapua työkyvyttömyyden aikana.

Osallistuimme alkuvuonna 2019 yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja lomituksen paikallisyksiköiden kanssa maakuntauudistukseen tähtäävään valmistelutyöhön. Uudistuksessa maatalousyrittäjien lomituspalvelut olisivat siirtyneet vuoden 2021 alussa maakuntien lakisääteiseksi tehtäväksi. Valmistelutyö päättyi maaliskuussa maakuntamallin rauettua esitetyssä muodossaan.

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden 45-vuotista taivalta juhlistettiin paikallisyksiköiden hallintohenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa lokakuussa pidetyssä seminaarissa. Paikallista lomitustoimintaa lähdettiin kehittämään järjestämällä yhteistyössä Melan ja Välitä viljelijästä -projektin kanssa Samassa veneessä -keskustelutilaisuuksia. Lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittämistarpeiden kartoittaminen käynnistyi loppuvuodesta.

Maatalouslomituksen käyttökustannukset laskivat 124,3 miljoonaan euroon (2018: 133,2). Vuosilomaan oikeutettuja kotieläinyrittäjiä oli yhteensä 15 365. Vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien määrä väheni rakennemuutoksen johdosta 6,5 %. Sijaisavun käyttäjiä oli vuoden aikana 4 929. Sijaisavun käyttäjien määrä väheni 8,2 % edellisestä vuodesta. Maatalousyrittäjillä oli vuonna 2019 oikeus 26 vuosilomapäivään, joista käytettiin keskimäärin 25,3 päivää (2018: 25,3). Alueellisten maatalouslomituksen paikallisyksiköiden määrä väheni yhdellä (41 kappaletta).

Turkistuottajien lomituspalvelulain mukaista vuosilomamahdollisuutta hyödynsi 485 turkistuottajaa. Turkistuottajilla oli oikeus pitää 18 vuosilomapäivää ja saada lisäksi 120 tuntia maksullista lisävapaata.

Poronhoitajien sijaisapujärjestelmän mukaista mahdollisuutta saada tapaturman tai sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalle sijaisapua käytti vuoden aikana 108 poronhoitajaa. Poronhoitajien sijaisapukorvaukseen käytettävissä ollut 250 000 euron määräraha ei riittänyt kattamaan vuoden aikana toteutuneiden sijaisapujen kustannuksia. Osa korvausten maksamisesta siirtyi vuodelle 2020.

Kuva 5.

Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lukumäärän kehitys vuosina 2010–2019. Vuonna 2019 vuosilomaoikeus oli 15 365 maatalousyrittäjällä.

Kuva vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien määrästä vuosina 2012-2019. Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien määrä on laskenut. Vuonna 2012 vuosilomaan oikeutettuja oli noin 23 300 ja vuonna 2019 noin 15 400.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Asiakkaillamme on mahdollisuus hoitaa vakuutus- ja etuusasioitaan Mela-asiamiesten, valtakunnallisen puhelinpalvelun, pääkonttorin ja Kuopion asiakaspalvelupisteiden tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Mela-asiamiehet palvelevat asiakkaitamme noin 150 toimipisteessä ympäri Suomen. Yhdellä asiamiehellä on vastuullaan keskimäärin 1 600 MYEL-vakuutettua asiakasta. Palvelemme ja kohtaamme asiakkaitamme myös maatalousnäyttelyissä ja muissa alan tapahtumissa.

Asiakaspalvelun kehittämisryhmässä edistimme aktiivisesti asiakaskokemuksen kehittämistä. Hakemuskäsittelyn sujuvoittamiseksi kehitimme sähköisiä palvelujamme sekä sisäisiä käsittelyprosessejamme. Otimme käyttöön sähköiset eläkehakemukset ja mobiilityöeläkekortin. Uudet palvelut ovat lisänneet sähköisten palveluiden käyttöä. Sähköisesti tehtyjen hakemusten määrä kasvoi 16 % edellisvuodesta. Valmistelimme myös nettisivuillamme tarjottavaa chat-palvelua.

Otimme käyttöön uuden asiakaspalautejärjestelmän ja uudistimme asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyn muokkauksessa otimme huomioon muun muassa etuuksissa ja asiakasmäärissä tapahtuneet toimintamuutokset. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana oli viime vuonna 7,9 (2018: 7,8).

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa merkittävästi palvelun nopeus, johon olemme kiinnittäneet erityistä huomiota. Käsittelyajoissa saavutimme useimmissa etuuksissa asetetut tavoitteet. Parhaiten onnistuimme käsittelyaikojen lyhentämisessä eläkeasioiden kohdalla. Käsittelyn nopeuttamiseksi olemme panostaneet etuuskäsittelyprosessien kehittämiseen.

Viestimme asiakkaillemme aktiivisesti Mela-turvan sisällöstä ja siihen liittyvistä muutoksista eri kanavissa. Lähestyimme kampanjoilla vakuuttamattomia maatalousyrittäjiä, poronhoitajia, metsänomistajia ja apurahansaajia. Kampanjoilla edistimme yrittäjien vakuutusturvan kattavuutta esimerkiksi liitännäistoiminnan osalta.

Hakemuslaji Sähköisiä hakemuksia
vuonna 2018, kpl
Sähköisiä hakemuksia
vuonna 2019, kpl
Maatalousyrittäjien MYEL-hakemus 271 293
Apurahansaajan MYEL-hakemus 4 289 4 420
MATA-vakuutushakemus 480 516
Vanhuuseläkehakemus 287
Osittainen vanhuuseläke 55
Työkyvyttömyyseläkehakemus 23
Työajan MATA-korvaukset 1 227 1 688
Vapaa-ajan MATA-korvaukset 317 579
Mela-sairauspäiväraha 736 666

Kuva 6.

2010-luvulla Melan MYEL-vakuutettujen asiakkaiden määrä on vähentynyt keskimäärin 3,4 % vuodessa, MATA-vakuutettujen asiakkaiden 2,2 % vuodessa ja eläkkeensaajien 3,5 % vuodessa.

Kuva Melan asiakasmäärän kehityksestä. Melan asiakasmäärä on laskenut vuosien 1990 ja 2019 välisenä aikana. MYEL-vakuutettuja Melan asiakkaita oli vuonna 1990 noin 177 500 ja vuonna 2019 noin 58 500. MATA-vakuutettuja oli vuonna 1990 noin 177 500 ja vuonna 2019 noin 80 000. Eläkkeensaajia oli vuonna 1990 noin 195 000 ja vuonna 2019 noin 110 000.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö