Hoppa över navigering

Tjänster för arbetsförmåga, registerbeskrivning

Personuppgiftsansvarig

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 Esbo
Tfn 029 435 11

Kontaktperson i frågor om processen

Pirjo Saari
LPA
Norrskensparken 2 C
02100 Esbo
Tfn 029 4352460

Den registeransvariges kontaktinformation

Hanna-Maria Keskinen
LPA
Norrskensparken 2 C
02100 Esbo
Tfn 029 435 2251

Processens namn

Säkerheten i arbetet och hantering av risken för arbetsoförmåga

Personuppgifternas användningssyfte och rättsliga grunder för behandling av dem

Registret över hanteringen av säkerheten i arbetet och risken för arbetsoförmåga tillämpas i uppgifter i anslutning till arbetarskyddsarbetet och hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Grunden för behandling är den registrerades samtycke och LPA:s lagstadgade skyldighet (LFÖPL 114 § 1mom. 1, 2 och 10 punkten LFÖPL 115 §, OFLAL 147 §). Enligt lagen ska LPA främja lantbruksföretagarnas och stipendiaternas säkerhet i arbetet inklusive forskning, utbildning och information i anslutning till säkerheten i arbetet. LPA har dessutom rätt att vidta åtgärder för att förebygga skador och risker, det betyder att LPA kan i syfte att hantera risken för arbetsoförmåga kan erbjuda kunderna tjänster som ska förebygga eller minska arbetsoförmåga.

Säkerheten i arbetet och register och program i anknytning till processen för hantering av risken för arbetsoförmåga:

 • Stipendieregister för beviljande av stipendier (privatpersoner)
 • Indikatorn för lantbruksföretagarens arbetsförmåga
 • Tävlingsregister för olika tävlingar gällande tjänsterna för arbetsförmåga
 • Evenemangsregister för olika tävlingar gällande tjänsterna för arbetsförmåga

Informationsinnehåll

Grupper av registrerade

 • LPA: s kunder
 • LPA:s handläggare
 • Tävlingsdeltagare

Den registrerades personuppgifter gruppvis

Kunduppgifter

 • Kundens namn
 • Kundens kontaktuppgifter
 • Produktionsinriktning och stipendiesegment (vetenskap/konst)
 • Åldersklass (anonymiserad i indikatorn för arbetsförmåga)
 • Kön (anonymiserad i indikatorn för arbetsförmåga)
 • Kontaktuppgifter till den som företräder läroinrättningen vars studerande deltar i tävlingen Smarta gårdsvideon
 • IP-adressen i tjänsten ”Testa bondens arbetsförmåga” i 6 månader

LPA:s handläggare:

 • Handläggarens namn

Intressentgrupper

 • Organisationens kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna som sparas fås av kunden själv i samband med registreringen (t.ex. tävlingar, evenemang eller enkäter).

Uppgifterna om privatpersoner i anslutning till stipendier framgår av ansökningarna om stipendium.

Intressentgrupperna lämnar även själva sina uppgifter till LPA bl.a. i samband med tävlingar.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna.

Uppgifter ur stipendieregistret överlåts endast med den registrerades samtycke.

Namnen på deltagarna i nätverket Virtaa verkosta överlåts till kursledarna med den registrerades samtycke.

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte.

Automatisk behandling och profilering

I processen används inte automatisk behandling eller profilering.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig