Hoppa över navigering

Testa bondens arbetsförmåga och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA behandlar dina personuppgifter som du fyller i/meddelar i Testa bondens arbetsförmåga.

Varför och på vilka grunder behandlas dina personuppgifter hos LPA?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla LPA:s tjänst för att uppmäta lantbrukarens arbetsförmåga. Med hjälp av tjänsten kan lantbruksföretagarna bedöma den upplevda arbetsförmågan och välbefinnandet i arbetet i relation till andra lantbruksföretagare och få handledning som stöder arbetsförmågan. Tjänsten kan inte utnyttjas som stödform för den egna arbetsförmågan utan att personuppgifter samlas in och sparas.

När du besvarar frågorna i Testa bondens arbetsförmåga samtycker du till att din IP-adress och dina svar sparas. Personuppgiften som LPA och administratören av systemet med indikatorn för arbetsförmåga behandlar är din IP-adress. Den behandlas utgående från sitt samtycke och endast i det syfte som administreringen av tjänsten kräver. Svaren som du ger och som sparas avskiljs från din IP-adress så att de inte längre kan kopplas till dig (anonymisering). Eftersom svaren inte kan kopplas ihop med dig kan du inte senare återkalla ditt samtycke till att de samlas in. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att IP-adressen sparas. IP-adressen tas bort 6 månader efter att den har sparats.

LPA:s rätt att ta fram och överlåta dina personuppgifter

Administratören för systemet med Testa bondens arbetsförmåga behandlar personuppgifterna på uppdrag av LPA och överlåter inte din IP-adress till andra om det inte specifikt stadgas om det i lagen. LPA är registeransvarig i systemet. I Testa bondens arbetsförmåga sparas endast uppgifter som du har lämnat i samband med att du besvarade frågorna. Systemet söker inte automatiskt uppgifter om dig på annat håll.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som har sparats i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att inexakta och felaktiga uppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga uppgifter om det är viktigt med tanke på syftet för behandlingen av personuppgifterna.

Andra rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Du kan begära att uppgifterna om dig tas bort ur LPA:s register. Dessutom kan du begära att LPA begränsar behandlingen av personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller att de används på ett sätt som strider mot lagen. Då kan LPA behandla dina uppgifter endast med ditt samtycke eller i syften som särskilt anges i dataskyddsförordningen.

Begäran och besvärsrätt gällande personuppgifter

Det kostar vanligtvis inte att lämna in begäran om personuppgifter eller att få svar på begäran. Om LPA inte vidtar åtgärder utgående från din begräan gällande personuppgifterna informeras du senast inom en månad om detta. Om din begäran inte kan behandlas meddelar LPA orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende gällande personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning i samband med behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga hos dataskyddsombudsmannen.

Förvaringen av personuppgifter

Tjänsten med Testa bondens arbetsförmåga används via LPA:s webbplats och administratören av systemet som arbetar på uppdrag av LPA förvarar IP-adressen som användes när svaren ges i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge som det är nödvändigt med tanke på syftet med behandlingen av uppgifterna. IP-adressen förvaras i 6 månader.

Kontakta dataskyddsanvarig hos LPA

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ring upp LPA:s växel 029 435 11.

Tilläggsuppgifter om dataskydd och behandlingen av personuppgifter hos LPA

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig