Hoppa över navigering

Tävlingar gällande arbetssäkerheten för lantbruksföretagare sedan 2021 och behandlingen av personuppgifterna i anslutning till dem

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du deltar i en tävling med temat arbetssäkerhet i lantbruket.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs när tävlingen som anordnas av LPA ge­nomförs. LPA kan inte utan dina personuppgifter skicka ett eventuellt pris till dig. Dessutom behöver LPA dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i syfte att presentera ditt arbetssäkerhetsförslag eller dig och din gård i offentligheten.

Genom att anmäla dig till tävlingen samtycker du till att LPA i syfte att vidta åtgärder i samband med tävlingen behandlar de personuppgif­ter du lämnat. När du anmäler dig samtycker du också till att LPA kan publicera din arbetssäkerhetsidé på det sätt du väljer antingen under den signatur du uppgett eller under ditt eget namn eller kan presentera dig och din gård på LPA:s sociala medier och webbsidor och i tidningen “LPA idag” under 2020.

LPA behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke och endast för de ändamål som samtycket gäller. Om du vill kan du senare återkalla ditt samtycke genom en skriftlig anmälan till LPA:s enhet för arbetsförmåga.

De uppgifter som du lämnar i samband med din tävlingsanmälan används inte för andra ändamål på LPA.

LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig

Utan ditt samtycke samlar LPA i samband med tävlingen inte in upp­gifter om dig från annat håll eller lämnar ut dina uppgifter till andra. De personuppgifter som du lämnat på tävlingsformuläret behandlas bara på LPA.

Om du gett ditt samtycke till att ditt förslag och ditt namn publiceras kan du senare, om du så vill, återkalla samtycket genom en skriftlig an­mälan till LPA:s enhet för arbetsförmåga.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s regis­ter. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att uppgifterna om dig raderas ur LPA:s register. Dess­utom kan du be LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen.

Begäran som gäller personuppgifter och rätt att lämna in klagomål

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällan­de dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s data­skyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

De uppgifter som du lämnat i samband med att du anmält dig till täv­lingen bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge det behövs för att ändamålet med behandlingen av uppgifterna nås. Dina personuppgifter bevaras i högst ett år efter att du anmälde dig till tävlingen.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in i samband med tävlingsanmälan.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig