Hoppa över navigering

Skötsel av kundrelationer

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Mika Paananen
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2300

Processens namn 

Processer som stöder skötseln av kundrelationer 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Registret fungerar centraliserat som register för LPA:s personkunders personuppgifter och stöder LPA:s alla andra processer vid beredning, avgörande, ändringssökande och utbetalning i fråga om försäkrings-, pensions- och olycksfallsärenden samt omprövningsärenden i avbytarverksamheten, samt vid kundservicen.  

De applikationer som används vid processen för skötsel av kundrelationer är kundapplikationen, ärendehanteringsapplikationen och dokumenthanteringen. 

 Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • LPA:s kunder 
 • Handläggare vid LPA 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • personuppgifter  
 • handläggningsuppgifter 

 Personuppgifter om den registrerade 

 • Personbeteckning 
 • Namnuppgifter 
 • Kontaktspråk 
 • Adress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Uppgifter om boendekommun 
 • Bankuppgifter 
 • Uppgifter om direktbetalning 
 • Skatteuppgifter om grunderna för förskottsinnehållning 
 • Uppgifter om intressebevakning 
 • Uppgifter om betalningsansvarsrelationer 

Handläggningsuppgifter om den registrerade 

 • Uppgifter om anhängiga ärenden 
 • Uppgifter om avgöranden 
 • Uppgifter om handläggningsdokument 
 • Uppgifter om dokument med anknytning till handläggningen 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna om den registrerade uppdateras i samband med en ansökningsprocess genom en ansökan som den registrerade gjort eller på basis av annan dokumentation. När handläggningen fortskrider kan uppgifterna kompletteras ur följande uppgiftskällor: 

 • Den registrerade 
 • Förmånstagaren 
 • Pensionsskyddscentralen 
 • FPA 
 • Posten 
 • Skattemyndigheterna 
 • Apotek 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Uppgifter lämnas ut till följande processer vid LPA: Försäkring, Pension, Olycksfall, Avbytarservice och Vikariehjälp för renskötare. För kundserviceundersökningar lämnas kontaktinformation om dem som fått beslut ut till den som utför undersökningen, om kunden inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. 

När du har anslutit dig till företagshälsovården överförs ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress till appen för företagshälsovård som producenten av företagshälsovård använder. När serviceproducenten för företagshälsovård registrerar din personbeteckning i appen för företagshälsovård efter att du har anslutit dig till företagshälsovården söker programmet endast dina kontaktuppgifter i LPA:s kundregister.

Med muntligt samtycke av kunden kan namn och kontaktuppgifter överlåtas till LPA:s enhet för arbetsförmåga som förmedlar dem vidare till projektmedarbetare för projektet Ta hand om bonden, koordinatorn för arbetsförmåga eller MTK-förbundens projektmedarbetare. LPA:s enhet för arbetsförmåga behöver även övriga kontaktuppgifter för att kunna skicka dig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstiftningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgärder genom standardklausuler om dataskydd. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen för skötsel av kundrelationer används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig