Ohita valikko

Asiakkuuden hoitaminen

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Mika Paananen
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2300 

Prosessin nimi 

Asiakkuuden hoitamista tukevat prosessit 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisteri toimii keskitetysti Melan henkilöasiakkaiden henkilötietojen rekisterinä tukien Melan kaikkia muita prosesseja vakuutusasioiden, eläkeasioiden, tapaturma-asioiden ja lomituksen oikaisuvaatimusten valmistelussa, ratkaisussa, muutoksenhaussa ja maksamisessa sekä asiakaspalvelussa.  

Asiakkuuden hoitamisen prosessissa käytettävät sovellukset ovat asiakassovellus, asianhallintasovellus sekä asiakirjahallinta. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat 
 • Melan käsittelijä

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • henkilötiedot 
 • käsittelytiedot

Rekisteröidyn henkilötiedot 

 • Henkilötunnus 
 • Nimitiedot 
 • Asiointikieli 
 • Osoite 
 • Sähköpostiosoite 
 • Puhelinnumero 
 • Asuinkuntatiedot 
 • Pankkitiedot 
 • Suoramaksutiedot 
 • Verotiedot ennakonpidätysperusteista 
 • Edunvalvontatiedot 
 • Maksuvastuusuhdetiedot
 • Mahdollinen muu valtakirja
 • Suostumus digitaalisten palveluiden käyttöön
 • Tieto turvakiellon olemassaolosta

 Rekisteröidyn käsittelytiedot 

 • Vireilläolotiedot 
 • Ratkaisutiedot 
 • Käsittelyiden asiakirjatiedot 
 • Käsittelyyn liittyvät asiakirjatiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyn tiedot päivittyvät hakemusprosessin yhteydessä rekisteröidyltä itseltään saadulta hakemukselta tai muusta dokumentaatiosta. Digitaalisten palveluiden käyttöönotosta tiedot saadaan asiakkaalta. Käsittelyn edetessä tietoja voidaan täydentää seuraavista tietolähteistä 

 • Rekisteröity 
 • Edunsaaja 
 • Eläketurvakeskus 
 • Kela 
 • Posti 
 • Verottaja 
 • Apteekit
 • Tulorekisteri

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tietoja luovutetaan Melan prosesseihin Vakuuttaminen, Eläke, Tapaturma, Lomitus ja Poronhoitajien sijaisapu. Asiakaspalvelututkimuksia varten luovutetaan tutkimuksen tekijälle päätöksen saaneiden yhteystiedot, jos asiakas ei ole antanut tietojenluovutuskieltoa tai asiakkaalla ei ole turvakieltoa.

Kun olet liittynyt työterveyshuoltoon, Melan asiakasrekisteristä siirretään nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi työterveyshuoltosovellukseen, jota työterveyshuollon palveluntuottaja käyttää työterveyshuollon toteuttamista varten. Kun työterveyshuollon palveluntuottaja kirjaa henkilötunnuksesi työterveyshuoltosovellukseen sen jälkeen, kun olet liittynyt työterveyshuoltoon, sovellus hakee Melan asiakasrekisteristä vain yhteystietosi.

Asiakkaan antamalla suullisella suostumuksella nimi ja yhteystiedot voidaan luovuttaa Melan työkykypalvelut-yksikölle, joka ilmoittaa ne Välitä viljelijästä-projektin työntekijälle, työkykykoordinaattorille tai MTK-liittojen hanketyöntekijälle. Melan työkykypalvelut-yksikkö tarvitsee myös muut yhteystietosi, jotta sinulle voidaan lähettää tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Asiakkuuden hoitamisen prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö