Hoppa över navigering

Rehabiliteringsprocessen

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Sanna Helve-Tuomainen
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2361 

Processens namn 

Rehabiliteringsprocessen 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Ändamålet med registret är uppföljning, hantering och statistikföring av rehabiliteringsåtgärder i samband med ersättningsärenden vid olycksfall och yrkessjukdomar, i sådana fall där åtgärderna baserar sig på följande lagstiftning:  

 • Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (273/2015) 
 • Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 
 • Yrkessjukdomslagen (1343/1988)  
 • Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991)  

Det är nödvändigt att samla in uppgifterna för vidarebehandlingen av ersättningsärendet, eftersom rehabiliteringsåtgärderna inte sparas på åtgärdsnivå i Olycksfallsapplikationen.  

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • LPA:s kunder 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • personuppgifter (namn, kontaktinformation)
 • uppgifter om handläggningen 
 • uppgifter om rehabiliteringskurser 
 • uppgifter om beviljade rehabiliteringsåtgärder 

 Personuppgifter om den registrerade 

 • Namnuppgifter 
 • Adress 
 • Telefonnummer 
 • Ersättningsärendets diarium (ersättningsärendets nummer)  
 • Uppgift om beviljad rehabilitering samt beviljande- och beslutsdatum 
 • ICD-10-koden för den skada eller sjukdom som ersätts 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna om ersättningsärendet och den tillhörande rehabiliteringsåtgärden fås från den ersättningsansökan som den registrerade eller dennes företrädare har skickat och från andra handlingar, från läkarutlåtanden som lämnats till LPA i ersättningsärendet samt från rehabiliteringsplaner och övriga vårdanteckningar.   

Inga andra register vid LPA används för insamling av uppgifter. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Uppgifterna i registret används vid LPA:s interna handläggning av rehabiliteringsärenden och som uppgiftskälla för LPA:s statistikföring.  

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig