Ohita valikko

Kuntoutusprosessi

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Sanna Helve-Tuomainen
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2361 

Prosessin nimi 

Kuntoutusprosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoitus tapaturma- ja ammattitautikorvausasioihin liittyvien kuntoutustoimenpiteiden seuranta, hallinta ja tilastointi, kun toimenpiteet perustuvat seuraavaan lainsäädäntöön  

 • Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (273/2015) 
 • Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/1981) 
 • Ammattitautilaki (1343/1988)  
 • Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (625/1991)  

Tietojen kerääminen on tarpeen korvausasian jatkokäsittelyä varten, koska kuntoutustoimia ei toimenpidetasolla tallenneta Tapaturmasovelluksessa. 

 Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • henkilötiedot (nimi ja yhteystiedot, Melan sisäinen henkilöid)
 • käsittelytiedot 
 • kuntoutuskurssitiedot 
 • myönnetyt kuntoutustoimet
 • suojainkuntoutus

Rekisteröidyn henkilötiedot 

 • Nimitiedot 
 • Osoite 
 • Puhelinnumero 
 • Korvausasian diario (korvausasiannumero)  
 • Tieto kuntoutuksen myönnöstä, myöntöpäivä ja päätöksen antopäivä 
 • Korvattavan vamman tai sairauden ICD10-koodi 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Korvausasiaa ja siihen liittyvää kuntoutustoimea koskevat tiedot saadaan rekisteröidyn tai hänen edustajansa lähettämästä korvaushakemuksesta ja muista asiakirjoista, korvausasiassa Melaan toimitetuista lääkärinlausunnoista, kuntoutussuunnitelmista ja muista hoitomerkinnöistä.  

Tietojen keruuseen ei käytetä mitään muita Melan rekistereitä. 

 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Rekisterin tietoja käytetään Melan sisäisessä kuntoutuskäsittelyssä sekä tietolähteenä Melassa tilastojen tekoa varten.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö