Hoppa över navigering

Projektet ”Ta hand om bonden”

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Päivi Wallin
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2343 

Processens namn 

Processen Ta hand om bonden 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

I processen hanteras uppgifter som rör beviljandet av köptjänstförbindelser och uppföljningen av dessa samt uppgifter som rör övrig information som skickas ut.  

I registret sparas uppgifter ur ansökningarna och med hjälp av uppgifterna i registret kan köptjänstförbindelser utfärdas för kunder. En kopia av varje förbindelse som skickats till en kund sparas i en separat mapp för beviljade förbindelser. Innehållet i en förbindelse kan kontrolleras i mappen och vid behov kan en kopia skickas om förbindelsen kommit bort.  

Från uppföljningsregistret fås också uppgifter för statistik i anknytning till projektuppföljningen. Utifrån faktureringsuppgifterna kan den faktiska användningen av förbindelserna följas och en förfrågan om effekten skickas till de personer som har använt förbindelserna. 

För information som skickas ut till LPA:s intressentgrupper används e-post.

Projektarbetare fpr med kundens samtycke kontakta kunden.

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • LPA:s kunder 
 • Handläggare vid LPA 
 • Intressentgruppernas kontaktpersoner 

Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • Personuppgifter  
 • Uppgifter om organisationen 
 • Uppgifter om handläggningen 

Personuppgifter om den registrerade 

Köptjänstförbindelser 

 • Ansökans/förbindelsens nummer 
 • Sökandens namn 
 • Sökandens adressuppgifter 
 • Personbeteckning 
 • Ålder 
 • Kön 
 • Ansökningsdatum  
 • Vilken gång i ordningen personen ansöker 
 • Datum för beviljande 
 • Förbindelsens giltighetstid 
 • Eventuell förlängning eller återkallande av en förbindelse 
 • Produktionsinriktning 
 • Köptjänstförbindelsens stödtyp och användningsändamål  
 • Forskningstillstånd 
 • Tillstånd till att skicka ut aktuell information 
 • Faktureringsuppgifter (fakturadatum, belopp, serviceproducent och fakturans nummer) 

Intressentgrupper 

 • Organisationens namn 
 • Organisationens adress 
 • Kontaktpersonens och ersättarens namn 
 • E-postadress 
 • Ställning/befattning

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna som sparas fås från ansökan om köptjänstförbindelse, från begäran om förlängning eller återkallande av en förbindelse och från fakturor.

Uppgifterna om intressentgrupper samlas in från offentliga källor. En del av intressentgrupperna är förvaltningsorgan. Intressentgruppernas kontaktpersoner skickar sina uppgifter själva.

Projektarbetare kan med kundens samtycke ta kontakt. Uppgifterna fås av kunden själv (namn och telefonnummer).

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Uppgift om att förbindelse beviljats skickas också till den anställda vid ett välfärdsprojekt på landskapsnivå eller den LPA-projektarbetare som förmedlat ansökan till LPA, om kunden samtyckt till detta på ansökningsblanketten. 

Uppgifter om enskilda kunder lämnas inte ut till andra utomstående. Statistikuppgifter utnyttjas vid uppföljningen av och informationen om projektet. Kunden lämnar själv förbindelsen och uppgift om en eventuell förlängning till den serviceproducent som kunden väljer. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig