Hoppa över navigering

Personaladministration och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med ditt anställningsförhållande, ditt förtroendeuppdrag eller de arvoden och reseersättningar som betalas till dig.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs för ärenden som gäller ditt anställningsförhållande, ditt förtroendeuppdrag eller utbetalningen av arvoden och reseersättningar. LPA behandlar personuppgifter för att uppfylla sina arbetsgivarförpliktelser och sköta andra ärenden i samband med anställningar och förtroendeuppdrag. LPA behandlar personuppgifter också för utbetalning av arvoden och reseersättningar. LPA kan inte sköta dessa ärenden utan att behandla personuppgifter.

Uppgifter som gäller ett anställningsförhållande används även vid intern rapportering på LPA och för statistik som krävs i samband med anställningsförhållandet.

Behandlingen av personuppgifter i samband med ditt anställningsförhållande, ditt förtroendeuppdrag eller utbetalningen av arvoden och reseersättningar kan grunda sig på LPA:s lagstadgade arbetsgivarförpliktelser eller på ett avtal eller ditt samtycke. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du gett ditt samtycke kan du senare återkalla det. Behandlingen av personuppgifter i anslutning till dina arbetsuppgifter kan också basera sig på LPA: s berättigade intresse som din arbetsgivare.

LPA:s rätt att skaffa, lämna ut och överföra personuppgifter om dig

Om LPA samlar in personuppgifter om dig från annat håll, måste LPA be om ditt samtycke. Samtycke behövs dock inte om en myndighet lämnar ut uppgifter till LPA för sådana åligganden som LPA har enligt lag eller om det i lagen särskilt och uttryckligen föreskrivs om insamling av eller rätt att få dessa uppgifter.

LPA är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter som gäller anställningsförhållandet, förtroendeuppdraget eller utbetalningen av arvoden och reseersättningar till bland annat skatteförvaltningen, arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsbolag, Pensionsskyddscentralen och FPA. LPA kan också lämna ut uppgifter till andra organisationer som enligt lag har rätt att få uppgifter från LPA.

LPA måste be om ditt samtycke i de fall där utlämnandet av personuppgifter om dig inte grundar sig på lag. Om skaffandet eller utlämnandet av personuppgifter om dig grundar sig på att du gett ditt samtycke kan du återkalla samtycket senare om du så vill.

Personuppgifter som gäller personer som är anställda eller innehar förtroendeuppdrag vid LPA eller som får arvoden och reseersättningar från LPA överförs inte från LPA till länder utanför EU och EES.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Om du vill kan du få en kopia av dina personuppgifter. Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på lag kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller överförs till ett system utanför LPA.

När behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett avtal eller ditt samtycke har du rätt att begära att uppgifterna om dig raderas ur LPA:s register eller att uppgifterna som du har lämnat till LPA överförs i ett system utanför LPA.

När behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på LPA: s berättigade intresse har du rätt att begära att uppgifterna om dig tas bort från LPA:s register. Du kan också motsätta dig en behandling av dina personuppgifter, det vill säga att du kan begära att dina uppgifter inte behandlas alls om du har ett särskilt skäl för det som anknyter till din personliga situation.

Du kan be LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen.

Om du vill återkalla sitt samtycke, yrka att uppgifter tas bort, begränsa och motsätta dig en behandling som anknyter till personalförvaltningen eller behandling av personuppgifterna kan du lämna begäran till LPA: s personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister.

Begäran som gäller personuppgifter och rätt att lämna in klagomål

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

LPA bevarar de personuppgifter om dig som har samband med ditt anställningsförhållande, ditt förtroendeuppdrag eller utbetalningen av arvoden och reseersättningar den tid som anges i lag eller i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge de behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen av uppgifterna. Uppgifter gällande anställningsförhållandet bevaras i tio år medan anställningen pågår eller i tio år efter att den har avslutats. Uppgifter om förtroendepersoner bevaras i tio år efter att förtroendepersonens anställning har avslutats. Uppgifter om mottagare utanför LPA som får enskilda arvodan bevaras i tio år efter utbetalningen. Uppgifter om reseersättning bevaras i sex år utöver innevarande år.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt anställningsförhållande, ditt förtroendeuppdrag eller utbetalningen av arvoden och reseersättningar.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Dataskyddsansvarig hos LPA är Hanna-Maria Keskinen. Inom LPA kan du skicka skyddad e-post. Utanför LPA kan du skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig